האם משה קיבל גם את התורה שבעל פה?

  • כ"ה אדר א' התשע"ד
אא

שאלה

האם האותיות שבתורה הם אותם אותיות מאז או שהשפה היתה אז אחרת הרי אנשים אז לא ידעו עיברית. והיכן כתוב שמשה קיבל את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה

תשובה

שלום וברכה!

א. את הדברים הנפלאים הבאים שאבתי מתורתו של רבינו המהר"ל מפראג זצוק"ל, ויש לזה הרבה סימוכין וראיות בדברי חז"ל. כשברא הקב"ה את עולמו לא ברא אותה אלא בלשון הקודש. לשון הקודש כוללת -כרוב הלשונות-, כתב מיוחד ולשון מיוחדת. אז היו כל באי עולם מדברים שפה אחת ודברים אחדים וכן היה המצב הכללי בעולם עד דור הפלגה ככתוב בתורה (בראשית יא א), והכוונה שהיו כולם מדברים בלשון הקודש בין בכתב ובין בלשון, וכמבואר במפרשים שם.

כיון שחטאו בכוח אחדותם לדבר עבירה, ירד הקב"ה ובלל את שפת כל הארץ, משם נפצו על פני כל הארץ כשהם מחולקים לשבעים לשונות, ולא נשאר בידי הנפוצים לא הכתב הקדוש ולא הלשון הקדוש.

שני אנשים בעולם יצאו משם ולא השתתפו בעצת דור הפלגה, האחד היה אברהם אבינו [דור תשיעי לשם בן נח] שחי בדור ההוא, ומרד בנמרוד שביקש להמריד את כל העולם נגד הקב"ה, והשני היה אשור [בן שם בן נח] שיצא אף הוא ולא רצה להשתתף במרד הכללי, וככתוב בתורה (פרשת נח) מִן הָאָרֶץ הַהִוא יָצָא אַשּׁוּר, ופי` חז"ל ""כיון שראה אשור את בניו שומעים לנמרוד, ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם, אמר, היאך אני דר בין הרשעים הללו, והלך לו, שנאמר מן הארץ ההוא יצא אשור", אולם קיימת עדיפות ברורה לאברהם שהלך לעשות נפשות לדת האמת, וגייר הרבה גרים תחת כנפי השכינה, ואשור רק יצא משם ולא השתתף בעצתם, אך לא ניסה לעשות נפשות להקב"ה.

ולכן מאחר ושני אלה לא השתתפו בעצת החוטאים, נתן הקב"ה את שכרם בכך שנתן את הלשון הקדוש לאברהם וזרעו, וכן היו מדברים אבותינו הק` בשפת לשון הקודש כמפורש בהרבה מקומות, אולם הכתב הקדוש ניתן כשכר ל`אשור`, והאומה שיצאה ממנו [שמלכותם הייתה בעיר בירתם נינווה שעל שפת נהר פרת מול העיר `מוסול` שבעיראק כיום] הם השתמשו בכתב הקודש הזו שבה נברא העולם. ולכן היה חסר מעם ישראל הכתב הקדוש כל זמן שזכותו של אשור הייתה קיימת, וזוהי הסיבה שעד סוף תקופת בית ראשון השתמשו עם ישראל אף בכתבי הקודש רק בכתב העברי הידוע כיום מהכתובות הרבות וכן נמצא הכתב הזה בספרים העתיקים שנתגלו שמצאה הארכיאולוגיה, וכמבואר בפירוש בתלמוד (סנהדרין כב א) מכיוון שכל אותו הזמן היו האשורים משתמשים בכתב הקדוש הזה בזכות אבי האומה `אשור שפרש מעצת דור הפלגה.

אחרי גלות עשרת השבטים על ידי סנחריב מלך אשור וחורבן בית ראשון תמה זכותו של אשור, האומה עברה מן העולם בחורבן נינווה שהייתה ארבעים שנה אחרי הנבואה על חורבן אשור שניבא הנביא יונה, אז זכו בני אברהם אבינו גם בכתב הקדוש שלא היה בידיהם קרוב לאלף שלש מאות שנה, ואז כשעלו בני ישראל לירושלים אחרי גלות בבל התנבא עזרא הסופר שהגיע הזמן להתחיל בשימוש בכתב הקודש הנקרא `כתב אשורי` על שם מקורו עד הזמן ההוא, והפסיקו מלהשתמש בכתב העברי בכתבי הקודש, ובסת"ם, והוא הטעם לשמו של עזרא `הסופר`, מכיוון שהוא היה הסופר הראשון שחידש לכתוב התורה בכתב האשורי.

דעת ראשונים (ריטב"א מגילה ב ב, ועוד) שלוחות הברית שקיבל משה מן השמיים היו כתובות כבר אז בשעת מתן תורה בכתב האשורי, כיון שזה ורק זה הכתב היסודי שבה נברא העולם, אלא שאז עדיין לא הגיע הזמן לעשותו ככתב של עם הקודש מהסיבה הנ"ל, והיה הכתב הזה ידוע למשה וגילה אותו בסוד לגדולי ישראל, [ידוע כיום שקיימת התאמה נפלאה בין הלשון והכתב שלנו, כי נמצא באופן מדעי שההד היוצא מהקול הנשמע מהאותיו העבריות יוצרות גל אויר הדומה לצורת האות כפי שהוא בכתב האשורי שלנו שבה כותבים בספרי התורה ותפילין וכו`, הרב זמיר כהן שליט"א מרחיב בגילוי מדהים זה באחד מההרצאות].

ב. ברור מעל כל ספק כי חייבת להיות פירוש לתורה שבכתב, מאחר והתורה ככתבה לא ברורה, והרבה פעמים הקורא בתורה שבכתב אינו יודע כלל מה לעשות ואיך להתנהג. אילו היה רק התורה שבכתב, היו מגיעים לבית הכנסת בימי חג הסוכות כשלכל אחד ישנו סט אחר של ארבע מינים, שהרי בתורה כתוב פרי עץ הדר, והיה אחד מביא קלמנטינה, והשני תפוז, השלישי באשכולית, וכו`, כמו כן המין הנקרא בתורה כפות תמרים, היה כל אחד מפרש כרצונו, והיו מוצאים בבית הכנסת אנשים עם אשכול תמרים, כל אחד היה מקיים מצוות קשירת תפילין באופן הנראה לו מהכתוב הסתום מאוד, וכיוצא בזה בשאר המצוות. כך שהאחידות הקיימת בשמירת התורה אינה נגזרת אלא מתוך התורה שבעל פה שבעל כורחינו נתקבל על ידי משה בד בבד עם התורה שבכתב, ונמסר כבר אז לעם ישראל. וכך משכנע אחד מגדולי האחרונים מרן החתם סופר את העניין (יו"ד סימן שנו) וזה לשונו:

"כל סידורי מצוות, נראה לי כשיגעון מי שיאמר, שבאחד מהדורות קם אחד, והמציא להניח תפילין, ויצא בקרן אחד על מצחו, והטעה העולם לומר זהו טוטפת האמור בקרא, הלא ירגמוהו העם ויאמרו זה לא שמענו ולא ראינו מאבותינו מיום עמדנו על הר סיני, ועימנו משה רבינו עליו השלום, ואחריו יהושע בן נון, וזקנים, ונביאים, מי ימלא לבו לחדש דבר, וכן בענין סוכה וארבעת המינים [שלא מפורש בתורה אופן קיום מצוות אלו], וכל מעשה קרבנות, מי יכול לשנות הדבר בענין הנהוג בכל יום ויום לפני זקנים ונביאים, אם לא כך ראינו בעינינו ממשה רבינו עליו השלום ותלמידיו ותלמידי תלמידיו עד היום הזה, ויסכר פי דוברי שקר הקראים הרעים תימק לשונם בחיכם, כלה ענן וילך יורד שאול לא יעלה".

עד כאן לשונו ולא משה רבינו הוא שהמציא את הפירוש שיש בידינו בקבלה כיום וכמבואר הרבה בדברי חז"ל שכשעלה משה להר סיני מסר לו הקב"ה התורה בפירושה, וכמו שנאמר [שמות כד יב] עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. ופירשו רז"ל במסכת ברכות בפ"א [ה א], התורה, זו תורה שבכתב. והמצוה, זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם, זה תלמוד. מלמד שכולם נתנו למשה בסיני. ובמדרש קהלת [קהלת רבה פרשה א ב ד"ה יש דבר ובפרשה ה ב ד"ה ר` נחמיה] אמרו, ויתן יי` אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים, כל, ככל. דברים, הדברים. מצוה, המצוה: מקרא משנה הלכה תלמוד תוספות ואגדות ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כולם נתנו הלכה למשה מסיני.

וכן הוא במסכת פאה ירושלמית [פ"א הל"א טו - ב] וכן בראשון מחגיגה [ירושלמי פ"א הל"ח עו - ד] וכן הוא בשני ממגילה [יט ב] וסיימו בה, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שסופרים עתידין לחדש ומאי ניהו מקרא מגילה. וכן הוא בואלה שמות רבה [פרשה מז פיסקא א]. ותלמוד, זו תורה שבעל פה, שהיא פירוש תורה שבכתב, שאלמלא הפירוש שקבל משה מפי הגבורה, לא ידענו פירוש תורה שבכתב, שהרי בדיני שבת יש מסכתא אחת לפרש מה היא המלאכה שאסרה תורה.

וכן במצות יבום וחליצה, יש מסכתא אחת לפרש דיניהן. וכן מס` נזיקין מפרשת לאו דלא תגזול. וכן בשאר התורה יש צורך אל הקבלה. ועל זה כתבה התורה [דברים יז ח] בפרשת כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יי`. וחייבה מיתה לכל הממרה פי סנהדרין המפרשים הספקות על פי מה שקבלו איש מפי איש עד משה.

בהצלחה – מנשה ישראל


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה