חיים לאחר המוות

העולם שמעבר: ימות המשיח ותחיית המתים

בשעה שהקב"ה יקים את ישראל מעפר בתחיית המתים, השכינה תכריז ותאמר לישראל "שירו לה' שיר חדש"; מה המקור לתחיית המתים מן התורה, ובאיזה גוף תקום נשמה שהתגלגלה בכמה גופים?

אא

 מסופר על האדמ"ור רבי ישראל מרוז'ין זצ"ל שאמר לחסידיו: "הנה, הבטיח לנו הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשב, לפני שעלה לגנזי מרומים, כי שם לא ינוח ולא ישקוט עד אשר יכניע את 'שרו של עשיו' וגם את 'שרו של ישמעאל' ויביא גאולה לעם ישראל. אך מה עשו שם למעלה כדי להפר את מחשבתו להביא גאולה לפני זמנה? התעו אותו אל מקומות גבוהים אל עולם שכולו אור נעים, אור צח ומצוחצח, אור מבהיק ומזהיר כאור שבעת הימים, ושפע האור המתוק השכיח מקרב לבו את 'העולם השפל', את חשכת הגלות ומרירותה. וכעל כך אמר הרבי מאפטא: "אבל אני, לא אתן את נפשי להתעות או להיבהל מרעש העולמות העליונים. אני ארעיש עולמות!"

ומסיים רבי ישראל מרוז'ין: "תתי לו, להרבי מאפטא ששמר את הבטחתו והוא באמת מרעיש עולמות על גורלם של ישראל, אבל הוא שם יחיד בעבודתו... המקטרגים מנסים להשתיק אותו, ומה יכול איש אחד לעשות? חייבים אנו לעזור לו".

(לפי הספר "עולם הנצח" מאת הרב אהרון זכאי)

ימות המשיח ועולם הבא

...אז יגמרו ויתוקנו כל הנפשות שבאוצר הנפשות הנקרא גוף שהוא המלכות כי מיום שנחרב הבית מקדש לא באות לעולם נשמות חדשות אלא נשמות הישנות המתגלגלות וחוזרות ושבות, ואז יתוקנו כולם ולא יצטרכו להתגלגל עוד. ועתה הגיע הזמן שצריכות להתחדש, וזה יהיה בתחילת זמן הזכירה שהוא בששים ושש שנים ומחצה לאלף הששי... ויתמשכו... עד שיגיע הזמן של בשבעין ותלת שנה אחר שש מאות שנה לאלף הששי, שאז כל המלכים שבעולם יתקבצו לתוך עיר הגדולה רומי ליעץ עצות רעות על ישראל והקב"ה יעורר עליהם אש וברד ואבני אלגביש ושם יאבדו מן העולם (כמו שכתוב ביחזקאל לח, כב במלחמת גוג ומגוג ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש וגו'), חוץ מאותם המלכים שלא יגיעו לשם לרומי, הם לא ילחמו עוד על ישראל, מאחר שנודע להם מה שנעשה עם המלכים שנתקבצו לרומי. אלא, הם יחזרו לעשות מלחמות אחרות מהם ובהם ומאותו הזמן מלך המשיח יתעורר בכל העולם ויתקבצו עמו כמה אומות וכמה צבאות מסוף העולם ועד סופו.

וכל בני ישראל יתקבצו בכל אותם המקומות שיהיו שם חיילות של מלך המשיח... עד שיושלמו אותם הע"ג שנים... למאה שנה ואז... יתקיים מש"כ "והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה לה'" וגו' כי אז יכירו כל העמים מעלת ישראל והם בעצמם יקבצו את ישראל מכל הגוים ויביאו אותם דורון לה'.

ואמר עוד שכשתהיה מלחמת גוג ומגוג אז בני ישמעאל עתידים באותו הזמן להתעורר עם כל אומות העולם לבוא ללחום על ירושלים. ר"ל שראש שלהם יהיה מלך ישמעאל וכולם יהרגו וימותו סביבות ירושלים והקב"ה יעשה נקמות בגוים ותוכחות בלאומים קודם יחוד העליון. אחר כך ו' זעירא שהוא היסוד יתעורר להתחבר עם המלכות ולחדש הנשמות שהיו ישנות כדי לחדש את העולם... ואז "ישמח ה' במעשיו" שהם הנשמות פרי מעשיו של הקב"ה להוריד אותם מחודשות לעולם כדי שיהיו כל ישראל בריות חדשות בנשמות חדשות - כדי לחבר כל העולמות כאחד. אשרי לכל אלו שישארו בעולם בסוף אלף הששי ליכנס לאלף השביעי שהוא יום שכולו שבת.

(זוהר, וירא קיט מתוק מדבש עמ' תרסד-תרסו)

אמר רבי יהושע בן לוי, מניין לתחיית המתים מן התורה?

 שנאמר "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה", "הללוך" לא נאמר אלא "יהללוך", מכאן לתחיית המתים מן התורה. ואמר רבי יהושע בן לוי כל האומר שירה בעולם הזה, זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה".

(סנהדרין צא עמוד ב')

הנשמה דואגת לגוף בשעת תחיית המתים

אמר רבי יוסי: אני שמעתי כי הנשמה אחר שנכנסה כבר בגן עדן התחתון, היא הולכת לעלות למקומה למעלה לגן עדן העליון ואין רצונה כבר לרדת למטה. אבל קודם שתעלה ותכנס בגן עדן - נעשית אפוטרופוס הגוף על יד דומה, ללמד זכות על הגוף, ומראה לו לדומה שראוי הגוף לקבל שכר ארבע מאות עולמות... אורות... שהגוף יהנה מהם לעולם הבא. אמר רבי חייא: רבי אלעזר אמר שהגוף ראוי לקבל ת' עלמין דכסופין קודם שהנשמה מראה לו סימן משום שמכריזים על הנשמה בגן עדן. אבל אני כך שמעתי כי בשעה שנותנים להנשמה פנקס היא חוזרת ומשתדלת עבור הגוף שיכניסו אותו על ידי דומה בכתב של הצדיקים שבו כתובים אותם שיקומו בתחיית המתים. ועתה חוזר לבאר רבי יוסי ואמר [על הפסוק] "אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני", ושואל מהו כסף השדה[?] ומפרש זהו ארבע מאות עולמות חשוקים וחמודים שנותנים להגוף לרשת להנות מהם לעולם הבא, ור"ל שאברהם הרומז על הנשמה משתדל בעניין ארבע מאות שקל כסף שהם הארבע מאות עלמין דכסיפין לצורך שדה הרומז על הגוף.

(זוהר, חיי שרה קכג: תוספתא מתוק מדבש עמ' טז-יז)

שיר חדש יישמע אחרי התחייה

בשעה שהקב"ה יקים את ישראל מעפר בתחיית המתים, [אז] היא [השכינה] תכריז ותאמר לישראל "שירו לה' שיר חדש"... רבי יוסי אמר: מש"כ "הושיעה לו ימינו", שפירושו שתהיה ישועה להמלכות ואז תשיר שיר חדש, זה יהיה בזמן שהקב"ה יעשה נקמות בעולם בשביל ישראל והיינו בביאת המשיח, אז יאמר שיר זה על ידי המלכות לפי שאחר ביאת המשיח קרוב הזמן של תחיית המתים שאז יתעוררו מתי העולם לקום מהעפר ויתחדש העולם בקיום שלם כי בני אדם יחיו לעולם שלא יהיה עוד כבראשונה, שאז שלט המוות בעולם על ידי הנחש - שגרם מיתה בעולם לכל הברואים ונטמא העולם על ידו ונחשכו פניו. אבל אחרי תחיית המתים יחיו בני אדם לעולם, לכן ראוי כבר למלכות לשיר שיר חדש בעת ביאת המשיח על העולם המתחדש בקרוב כשיחיו המתים.

(זוהר, חיי שרה קכד מתוק מדבש עמ' כ-כא)

מה יקרה בתחייה עם הגופים של הגלגולים הראשונים?

גוף הראשון של גלגול הראשון מה יהיה ממנו ?

... ומשיב: גוף הזה לא יהיה נאבד כי הקב"ה לא יאבד את מעשה ידיו, ובריות חדשות עתידות להיעשות מהם. ואלו הם גופים שחוזרים לקום בתחיית המתים בלא רוח, אלא כשעתיד הקב"ה להחיות את המתים, אלו יתבנו בגופם, ויעמדו ארבעים יום בלא רוח וחיות, והקב"ה חס ומרחם עליהם, וישלח לאותם הגופים רוח הנושב בגן עדן, ועל ידי זה הרוח יקומו בקיומם ויהיו משמשים את הצדיקים העוסקים בתורה.

ואלו ימותו כמקודם, ואחר כך יחיו אותם שנית, ועל זה כתוב [קהלת ד:ב] "ושבח אני את המתים שכבר מתו", פירוש שכבר מתו מלפני זה, וכשיקומו פעם שנית ידעו לקונם ידיעה שאינה ברורה כשאר בני אדם ואלו ישמשו את עם הקדוש.

בספרו של שלמה המלך כתוב על אלו הגופים [דניאל יב:ב] "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה" לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם, הרי בין הצדיקים ובין הרשעים יקומו. ועל כן כתוב בהם בדרך סתום "ורבים", ולא כתוב מי הם הרבים. ובשביל כל זה אף על פי שאמרנו שנשברו ונאבדו, אינו כן, כי לא ישארו אבודים, כי אין לנו גוף מאלו שמתו שלא יקומו, אפילו בני דור המבול ודור הפלגה, יהיו נבראים כמקודם.

(זוהר השמטות, חלק ג סימן טז דף שח, מתוק מדבש עמ' תכו-תכח)

תגיות:העולם שאחריתחיית המתים

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה