אמונה

מקיימת רק את עשרת הדיברות?

היכן כתוב בתנ"ך שצריך לחזור בתשובה, ומדוע אי אפשר להבין את התורה ללא רבנים?

אא

אורטל שואלת: "שלום. אני עובדת במקום עבודה עם חברות מהציבור הכללי, מטבע הדברים אנחנו מגיעות לדיונים בנושאי יהדות.

א. חברה שלי לא מבינה למה נדרשים רבנים בשביל להבין את התורה, ואומרת שהיא מבחינתה מקיימת רק את עשרת הדיברות, מה אפשר להשיב לה?

ב. חברה שלי גם שאלה אותי איפה כתוב בתורה שצריך לחזור בתשובה? ומהי ה"תשובה"?

ג. היכן אוכל למצוא מידע ברמה גבוהה כדי להחכים ביהדות? תודה רבה!"

* * *

שלום וברכה אורטל, וכל הכבוד לך על רצונך הטוב.

א. שמעתי בעבר על אנשים שלא זכו לגדול על ברכי היהדות, וללא חשיבה מרובה טוענים שאינם נזקקים לרבנים כדי להבין את התורה, ואומרים שהם בעד "לשמור את עשרת הדיברות". אלא שאם רק היו קוראים את עשרת הדיברות בתורה, היו מגלים להפתעתם שהדיברה הרביעית מצווה לשמור את השבת: "שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך ה' אלוקיך" (דברים פרק ה, יא), על חומרתה נאמר: "כל העשה בה מלאכה, ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה" (שמות פרק לא, יד). האם יודעים הם כיצד צריך לשמור את השבת כהלכתה?

בתורה נאמר שאסור לעשות כל מלאכה ביום השבת, אך כלל לא נתבאר מהו גדר המלאכה: האם שומר שיושב על כיסא מבצע בכך מלאכה כלשהי? האם סוחר שקונה ומוכר בשבת מבצע בכך מלאכה? ומה לגבי חיתוך סלט בשבת, או הזזת ארון כבד? כיצד נוכל להגדיר מלאכה, שאיסורה חמור כל כך?

התורה גם ציוותה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות פרק לה, ג) - אך לא הוסבר בה, האם מותר להשאיר אש דלוקה מלפני השבת, והאם מותר לחמם או לבשל מאכלים בשבת באש קיימת. ומה יהיה הדין לגבי חשמל? או שעון-שבת?

עוד נצטוונו בתורה: "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" (שמות פרק טז, כט), זהו איסור תחומים בשבת, אך לא התבאר בתורה מהי ההגדרה של מקום. האם נאסר על אדם לצאת מביתו בשבת? או שאולי יהיה אסור לו לצאת מן הרחוב, מן השכונה או מן העיר?

מוכרחים אנו לקבל רשימה מפורטת של כל אבות המלאכה שנאסרו בשבת, כמו גם ביאור המושגים שנוגעים לשבת. את כל אלה אכן קיבלנו בתורה שבעל פה אותה מסרו לנו חז"ל. התורה שבעל פה עברה מדור לדור מהר-סיני, ובה קיבלנו ביאור מפורט לכל המצוות שיש בתורה.

למען האמת, אף מצווה לא נתבארה בתורה. הנה דוגמה ממצוות השחיטה: "וזבחת (שחטת)... כאשר ציויתיך" (דברים פרק יב, כא) - באף מקום בתורה לא מוזכר כיצד שוחטים את הבהמה. כל כללי השחיטה נמסרו אך ורק בתורה שבעל פה.

וכן מצוות מזוזה: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים פרק יא, כ) - לא הוסבר בתורה מהי מזוזה, ומה כותבים בתוכה. גם הלכות אלו נמסרו לנו רק בתורה שבעל פה. התורה גם ציוותה אותנו להניח תפילין, אך לא נאמר בתורה מהן תפילין, וכיצד הן עשויות. לא הוסבר בתורה כיצד מחתנים או מגרשים. אפילו הליך ברית המילה לא התבאר בתורה, ולא ניתן לקיימו ללא כללי ההלכה. אנו רואים איפוא שכל הביאורים נמסרו במסורת שבעל פה אשר ניתנה לנו בסיני יחד עם ספר התורה. פירוש הדבר שבלעדי המסורת, לא נוכל לקיים את התורה!

ספר התורה למעשה מספר לנו על קיומה של התורה שבעל פה:
1. כך נאמר במפורש בתורה: "ויאמר ה' אל משה: עלה אלי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי להורותם" (שמות פרק כד, יב). "מצווה" היא מלשון ציווי, כלומר הוראה שבעל פה כיצד לקיים את המצוות. זו איפוא עדות מפורשת לקיומה של תורה שבעל פה שנמסרה יחד עם התורה שבכתב. במעמד הר-סיני קיבלו בני ישראל את כל תרי"ג מצוות יחד עם כל ההוראות המעשיות שבעל פה, המלמדות אותם כיצד עליהם לקיים בדיוק כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה.

2. עוד נאמר בתורה: "ואותי ציווה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם" (דברים פרק ד, יד) - ה' ציווה את משה "בעת ההיא" (כלומר בעת מעמד הר-סיני) ללמד את בני ישראל, בדיוק כיצד עליהם לקיים את המצוות באופן מעשי, הוא הסביר להם כיצד לעשותם, ולא רק מסר להם חוקים כתובים בספר חתום ללא הסבר. זוהי עדות נוספת לקיומה של תורה שבעל פה.
3. וכדי להשלים את ההוכחה, עלינו להבחין בעובדה היסטורית חשובה: שההוראה של המצוות קדמה לכתיבתן בספר. בסופו של ספר התורה נאמר: "ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם" (דברים פרק לא, כד) - כל ספר התורה כולו נמסר בשלמותו לבני ישראל רק בפטירת משה. ופירוש הדבר הוא, שתרי"ג מצוות נמסרו עד אז בעל פה; בני ישראל קודם כל קיבלו את המצוות בעל פה, ולמדו כיצד מקיימים אותן הלכה למעשה, ורק אז קיבלו אותן בכתב. התורה שבעל פה קדמה איפוא לתורה שבכתב! מכיוון שההוראה של המצוות קדמה לכתיבתן בספר, יש בכך עדות ברורה לקיומה של התורה שבעל פה.

לאחר שראינו הוכחות ברורות לקיומה של התורה שבעל פה, כעת חשוב להדגיש, שכל מה שהורו לנו חכמי ישראל, נאמר על פי הסמכות שניתנה להם מן התורה הקדושה. ה' ציווה אותנו בתורתו לשמוע לחכמים: "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך... לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"! (דברים פרק יז, י).

התורה מדווחת לנו כיצד משה רבינו הקים את הסנהדרין הראשונה בהיסטוריה על פי שליחות אלוקית, והחכמים המשיכו להסמיך את החכמים הבאים אחריהם דור מפי דור, והורו הלכות לבני ישראל על פי כללי הפסיקה שנמסרו להם מהר-סיני.

בלעדי החכמים, לא היינו יודעים כיום האם מותר או אסור להדליק נורת חשמל בשבת, או לנסוע במכונית ביום השבת, ועוד אינספור הלכות שדורשות שיקול דעת וידע נרחב במקורות התורניים. לכן ה' ציווה לשמוע לרבנים גדולי ישראל שבכל דור אשר פוסקים לנו את ההלכה.

גם חשוב להדגיש בפני חברתך, שהחכמים אינם "ממציאים" הלכות חלילה, אלא קובעים תקנות וגדרים להלכות קיימות. לכן יש ביהדות מצוות שנקראות "מצוות דרבנן" (כלומר תקנות שפסקו החכמים לשמירת התורה), ומצוות שנקראות בשם "מצוות דאורייתא" (כלומר מצוות שהצטוונו בהן עוד בעת מתן תורה). ה' יתברך הוא שדורש מאיתנו להישמע לחכמים והוראותיהם, בדומה למלך שדורש מנתיניו לשמוע לשרים שמינה להדרכת העם. לשם כך מסר ה' לחכמים את יסודות ההלכה וכללי הפסיקה ההלכתיים, בזכותם יודעים אנו כיצד לקיים את המצוות בכל דור ובכל מצב. בלעדי החכמים, לא תהיה התורה נצחית, כי לא נדע כיצד לקיימה בדורנו.

ב. לגבי שאלתך השנייה, הביטוי "לחזור בתשובה" אין פירושו למצוא תשובה לשאלה מיסתורית כלשהי, אלא כוונת המילים היא לשוב אל ה'. תשובה - מלשון שיבה, כלומר חזרה לחיק היהדות. נוכל למצוא בתנ"ך פסוקים רבים שדורשים מכל אדם לשוב בתשובה, ולקיים את התורה והמצוות. 

כך נאמר בתורה, שעם ישראל ישוב בתשובה באחרית הימים כדי לזכות בגאולה השלמה (דברים פרק ד, ל): "ומצאוך כל הדברים האלה (כלומר כל הסכנות והייסורים) באחרית הימים, ושבת עד ה' אלוקיך, ושמעת בקולו".

וכן נאמר בתנ"ך (יחזקאל פרק לג, א): "אמור אל בית ישראל: כן אמרתם לאמור כי פשעינו וחטאתינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? אמור אליהם: חי אני נאום ה' אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בני ישראל. ואתה בן אדם, אמור אל בני עמך, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו". ועוד נאמר לנו: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעוונך" (הושע פרק יד, ב).

חזרה בתשובה, פירושה עשיית מה שכבר מוטל עלינו כיהודים בני אברהם אבינו, לקיים את המצוות שה' ציווה על עמנו בתורתו. ובזכות קיום המצוות נזכה לגאולה השלמה בקרוב בע"ה.

ג. לדעתי, צפייה קבועה בהרצאות המוצגות בהידברות, יקנו לך את כל הידע שאת צריכה כדי להחכים ביהדות. אני ממליץ על הרצאותיו של הרב זמיר כהן שליט"א, ועל הרצאותיו של הרב יוסף בן פורת שליט"א. בע"ה תזכי להתחזק ולחזק את חברותיך. תוכלי לברר לגבי הרצאות וסמינרים בטלפון של הידברות: 03-6166614

בהצלחה!

תגיות:שאלות באמונהעשרת הדיברות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה