בפרשת בהר יש 24 מצוות: 7 מצוות עשה ו-17 מצוות לא תעשה.

המצוות בפרשת בהר

שכו - שלא נעבוד האדמה בשנת השמיטה. .

הרב זמיר כהן - הברכה שבשנת השמיטה:

שכז - שלא נעשה עבודה גם באילנות בשנה השביעית..

שכח - שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית . הזרע שנפל בעת הקציר וצמח הוא קרוי ספיח.

שכט - שלא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך שאוספין אותן בכל שנה..

של - מצות ספירת שבע שבתות שנים עד שנת היובל.

שלא - מצות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל.

שלב - מצות קידוש שנת היובל כמו שנת השמיטה.

שלג - שלא נעבוד הארץ בשנת היובל.

שלד - שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל.

שלה - שלא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספין אותן בשאר שנים.

שלו - מצות עשיית דין בין לוקח ומוכר.

שלז - שלא להונות במקח וממכר.

שלח - שלא להונות אחד מישראל בדברים (שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת).

שלט - שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות.

שמ - מצות השבת קרקע לבעליהן בלא כסף ובלא מחיר ביובל.

שמא - מצות פדיון הנחלות שהן תוך העיר עד השלמת שנה.

שמב - שלא לשנות מגרשי ערי הלוים ושדותיהם.

שמג - שלא להלוות בריבית לישראל.

הרב זמיר כהן - הלוואה בריבית:

שמד - שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת כנעני.

שמה - שלא נמכור עבד עברי על אבן המקח.

שמו - שלא לעבוד בעבד עברי בעבודת פרך.

שמז - מצות עבודה בעבד כנעני לעולם.

שמח - שלא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו בעבודת פרך.

שמט - שלא נשתחווה על אבן משכית אפילו לשם.