הגאון רבי יצחק שיינר, זקן ראשי הישיבות, ראש ישיבת 'קמניץ', וחבר מועצת גדולי התורה, כתב השבוע מכתב נדיר, בו הוא קורא לציבור להיזהר מאוד בחובת ההשתדלות, ולהיזהר שלא להזיק לאחרים ושלא להידבק בעצמו.

"הנה זה קרוב לשנה שהקדוש ברוך הוא שלח בעולם מגיפה קשה שמתפשטת עם נזקים גדולים, ורבים מאחינו בית ישראל ניזוקו מזה, ורבים נלקחו לבית עולמם, ובהם גדולי תורה ויראה", פותח הגר"י שיינר את מכתבו בכאב.

"ועתה שוב מתפשט בארצינו הקדושה עם הרבה נדבקים ביום. ואנחנו מאמינים בני מאמינים יודעים בבירור שהכל מאת הקב"ה ושהוא שולח לנו ניסיונות וסימני התעוררות, לעורר אותנו לשוב בתשובה שלימה לפניו.

"ועל ידי המגיפה הזו יש לבני התורה הרבה ניסיונות של ביטול תורה ותפילה ובלבול יישוב הדעת, והרבה בני תורה נעשה להם רפיון בעמל התורה וזה גורם שיש מיעוט תורה וקדושה בעולם שעל ידי זה גם החלשים ברוחניות מידרדרים יותר חס וחלילה, ובוודאי הקב"ה ששלח לנו ניסיונות אלו רוצה מאיתנו שנתחזק, ונעשה את המוטל עלינו בשעה קשה זו למרות כל הניסינות והקשיים שבכך.

"ולכן על כל אחד מאיתנו מוטל חובה, לעשיית רצון ה' בעת הזאת, ולקיים כל מה שחייבים להיזהר מצד חובת ההשתדלות הנצרכת על פי דעת המומחים שלא להינזק חס וחלילה, וכן שלא להזיק לאחרים.

"וצריך להיזהר מלהשתתף במקומות האספות של צפיפות וכדומה, אשר מצוי לפעמים בשמחות, שעל ידי זה חס וחלילה ייתכן לבוא להינזק או להזיק, וגם יכול להיגרם מזה הרבה ביטול תורה חס וחלילה.

"וכמו כן, מי שעל פי דעת הרופאים חשוב לו לקבל החיסון שבס"ד מועיל למניעת ההידבקות – יש עליו חיוב מצד חובת ההשתדלות לא להימנע מזה.

"והעיקר שיראה כל אחד לעצמו להתחזק ביתר שאת וביתר עוז בהתמדה ושקידה במסירות לתורה הקדושה, ויש עלינו לשמח את השני כפי כוחינו בדרך התורה בלא חשש סכנה חלילה, ועל כל אחד לדאוג להשרות בסביבתו רוח טובה ושמחה, ולדבר עם בני הבית על האמונה והביטחון המוטלת עלינו ועל ידי זה לא יהיו ח"ו בפחד ועצבות ולחץ שאינם מועילים כלום, אלא גורמים לביטול תורה ועבודת ה'.

"ועל ידי שנעשה רצון הקב"ה בעת הזאת ונעמוד בנסיונות הזמן, נזכה שהקב"ה במהרה יסיר מעלינו את הנגף המשחית הזה ונשוב לעבדו ולשקוד, בתורתו הקדושה בהרחבת הדעת ובמנוחת הנפש שלא שום טרדה ועוגמת נפש, ונזכה לביאת גואל במהרה", מסיים הגר"י שיינר את דבריו.

לאחר כתיבת המכתב הנדיר יצא הגר"י שיינר להתחסן בחיסון נגד נגיף הקורונה.

איך מחנכים ילדים בעידן הקורונה? הרב גרשון אדלשטיין בהנחייה חד משמעית. צפו: