גולשים כותבים

י’ בטבת, יום פטירתו של רבי נתן מברסלב: קבלו עשרות ציטוטים מדבריו

רבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק של רבי נחמן ומפיץ תורתו. לקראת יום פטירתו שחל בי' בטבת, קבלו מקבץ ציטוטים נבחרים מדבריו

(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)(צילום אילוסטרציה: פלאש 90)
אא

רבי נתן מברסלב (ט"ו בשבת ה'תק"מ – י' בטבת ה'תר"ה) היה תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב, שהפיץ את תורת רבו, ואף הנהיג בפועל את חסידות ברסלב אחרי פטירתו של רבי נחמן.

לרגל יום ההילולא שחל השבוע, בי' בטבת, ליקטנו עבורכם אוסף ממכתביו של ר' נתן, ששלח לקרוביו כדי לעודדם ולחזק את רוחם. נראה שאפשר לקבל מהם תועלת  גם בדורנו.

1. חיזוק הבטחון בה' והכרה בגדלותו ונפלאותיו: "חזק ואמץ לשמח נפשך בכל מה שאפשר, ובטח בה' כי לא יעזבך, כי ה' יתברך גדול מאוד ומלא רחמים, ואין אנו יודעים כלל את נפלאותיו וחידושיו הנעשים בעולם בכל יום ובכל עת, פלאי פלאות, 'מה רבו מעשיך ה', כי ה' יתברך עושה חדשות בכל עת, ויש ענין שיתהפך הכל לטובה, ואם אין אתה יכול תמיד לראות ולהבין זאת, על כל פנים תאמין בזה, חזק וחזק", כותב רבי נתן.

2. כל אחד מישראל עובר ניסיונות וקשיים בעבודת ה': "אל תיפול בדעתך משום דבר", כותב רבי נתן. "כי כל מה שעובר עליך, עבר על כל הרוצים להיכנס לעבודת ה', ואם הם לא היו מחזיקים עצמם בכל עת ח"ו, הם היו נשארים במקומם הראשון, שאין דרך אחרת להתקדם בעבודת ה', אלא על ידי יגיעה".

3. האדם הגיע לעולם בשביל האמונה: "האדם לא בא לעולם כי אם להאמין בה' יתברך, ובשביל זה נברא האדם וכל העולם ומלואו תלויים בו, כמו שכתוב: 'כל מעשהו באמונה', וצריך האדם לחדש עצמו בתשוקת האמונה בכל יום ובכל עת, ואעפ"י שהאמונה ירושה היא לאבותינו ולנו, צריך האדם להמשיך על עצמו האמונה בכל יום מחדש, ולהכניס האמונה בכל ליבו ונפשו להגדיל דעתו בזה, בכל יום מחדש, שהאמונה היא כלל ויסוד לכל התורה".

4. חיות האמונה 'מולבש' בכל אירועי האדם: "כל מה שעובר על האדם בגוף ונפש בממון, בין טוב וכו', צריך לידע שמולבש שם חיות האמונה הקדושה המקיים את הכל, וצריך להטות לבבו היטב לזה, וצריך לקיים ולקבל על עצמו בכל עת את הפסוק 'שמע ישראל', שפירושו: 'שמע' – היטב, כי בכל דבר שבעולם, שמולבש שמה אחדותו יתברך, שבכל דבר שעובר על האדם יכול לדבק עצמו בה' יתברך"..

5. אמונה - כל ארועי החיים ממש: "כל מה שעובר על האדם הן למוות הן לחיים, הן ליוקר הן לזול, הן לעוני הן לעושר, כל מיני הרפתקאות וסיבובים בכלל העולם או המדינה או העיר, או בפרטיות על כל אדם ואדם, הכל הוא רק בשביל דבר אחד בלבד, כדי לזכור אותו יתברך, כי הוא יתברך מסובב כל הסיבות בחכמתו ורחמנותו, הכל לטובה הנצחית, כדי שיכירו את ה' יתברך בכל יום ויום", כותב רבי נתן.

6. 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד': "לכאורה המילים 'שמע ישראל' מיותרות, היה צריך להגיד את עיקר ה'יחוד': 'ה' אלקינו ה' אחד', למה להתחיל קודם שתי התיבות 'שמע ישראל'?", שואל רבי נתן ומשיב: "אלא, התיבות 'שמע ישראל' באים לעורר לב האדם שיטה אוזנו וליבו היטב היטב – שבכל יום יאמר את יחוד ה' - כדבר חדש, וכך ירגיש בכל יום התחדשות והתלהבות בעבודת ה', ש'שמע' פרושו: שמע היטב מה שאספר לך, וכך יזכה שבכל יום: יחוד ה' אהבתו ויראתו, יהיו בעיניו כחדשים".

7. להודות על העבר: "אנו מחייבים תמיד להיות מודים על העבר על כל החסדים והטובות אשר הפליא לעשות עמנו, בכמה אופנים – בגשמיות וברוחניות, ואילו פינו מלא שירה כים וכו'".

8. לצעוק על הקושי שעה ביום, ושאר היום להיות בשמחה: "תראה את ניסי העבר ותודה עליהם לה' יתברך, וע"י זה יהיה לך כח לצעוק על להבא, אבל, אל לך להתפחד בחינם ולבלבל עצמך, אלא לייחד שעה ביום, לצעוק על צרת נפשו, ושאר היום תחזק את עצמך בשמחה. ותשמח את עצמך מאוד בכל עת ועת, יהיה איך שיהיה".

9. האדם לעמל יולד: "האדם לעמל יולד, והיגיעה יקרה מאוד לפני ה', ואשרי מי שעמל ומתייגע למרות הקושי והצער כדי לעבוד את ה' יתברך, וכל תנועה והעתקה הכי קטנה שהאדם מצליח ונתק את עצמו, מרע לטוב, יקר מאוד מאוד אצל ה' יתברך, ואף אם לא הצליח, היגיעה בעצמה יקרה מאוד מאוד בעיני ה' יתברך, כהקרבת קורבנות, וזהו: 'עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה'".

10. מה ניתן ללמוד מאדם שרואה שביתו נשרף מול עיניו?

פעם אחת פרצה שריפה בברסלב, ור' נתן ואנשיו הגיעו למקום השריפה, וראו שהבעל הבית בוכה מאוד, ומחפש מתוך השריפה איזה חתיכת עץ או ברזל, שיצטרך לו בעת שיבנה את ביתו מחדש - והיה מלקט אותם אחד אחד.

אמר לאנשיו: הראיתם?! איך שזה בעל הבית שנשרף ביתו, עם כל זה, אינו מייאש את עצמו מלחזור ולבנותו, ומלקט כל דבר שיצטרך לו בעת הבניין.

כך הדבר ברוחניות גם כן, אף שהיצר הרע מתגבר מאוד על האדם וכמעט 'שורף' אותו לגמרי, אעפ"כ אסור לאדם לייאש את עצמו רק צריך ללקט ולחפש בעצמו דברים טובים, ונקודות טובות מתוך החטאים שנכשל בהם, ותמיד יוכל למצוא, שבכל אחד יש הרבה טוב, וע"י זה יזכה לשוב אל ה' יתברך באמת, (כמבואר בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה רפ"ב - תורת "אזמרה").

11. המחשבה ביד האדם: "המחשבה ביד האדם להטותה כרצונו, ואי אפשר שיהיו שתי מחשבות בפעם אחת. כשהמחשבה בורחת למקום שאינו מתאים, יש לתפוס אותה כמו האדם שתופס את הסוס ב'אפסר' כשהוא שמנסה לברוח ומושיבו למקומו הראוי".

12. נפלת? נכשלת? תתחיל מחדש: |תתחיל בכל פעם מחדש ואל תיפול - מהנפילה. התחזק בדעת חזק חזק ותתחיל כל יום מחדש, כי המחשבות של הבל וריק שעוברים על בני הנעורים הם דרכו של ה'בעל דבר' לבלבלם בעצבות ובמרה שחורה, וזה מה אשר שמזיק להם יותר מכל, ששבע יפול צדיק וקם".

13. שמחה מביאה רפואה: "תתאמץ להיות בשמחה תמיד, יש לנו תמיד במה לשמוח, הזהר והזהר להיות בשמחה תמיד, אל תניח העצבות להיכנס לתוך ביתך בשום אופןץ ותרגיל את עצמך להתחזק בכל עוז ולשמח נפשך, כי כל החולאים הבאים על האדם הם מהעצבות ומרה שחורה, ואילו השמחה היא רפואה גדולה לכל מיני חולאים".

14. השמחה מביאה ישועה: "תשמח שזכית להיות מזרע ישראל, בן לעם הנבחר, ותודה לה' על הזכות "שלא עשני גוי", ועל ש"והבדילנו מן התועים", שאנו עמלים לחיי עולם, והם לחיי שעה, שאנו קיבלנו את תורתו ומצוותיו הקדושים, ויש לנו על מי לסמוך, על כן, תבטח בה' כי הכל לטובתך, בקרוב תיוושע בעזרת ה', "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" ויושיע לך בכל מה שאתה צריך ישועה, ולכן, חזק עצמך מאוד בשמחה".

15. להתאמץ לחכות לישועה: "ה' יתברך אינו עוזב אותנו לעולם, ואם מתמהמהת הישועה מלבוא – צריכים לחכות לה, כי בכל עת ההכרח להמתין על כל דבר, כי בזה העולם צריך לסבול הרבה הרבה, העיקר להמתין לישועתו תמיד ומבלי להרהר אחר מידותיו של ה' יתברך כלל, וסוף כל סוף יושיע אותך ה' בכל הדברים, ולומר תמיד: 'כל דעביד רחמנא – לטב עביד'".

16. הישועה העיקרית שמשיג האדם מההמתנה לישועה: "צריך להמתין לישועה, ועיקר הישועה של האדם, שעוד לפני שהוא מקבל את הישועה, שהוא - מחכה לה, וע"י שמחכה - שהוא זוכה להתקרב לה' יתברך ולעובדו באמת, ויודע האדם ומתחזק שאין מקום לברוח מפגעי העולם הזה, כי אם לה' יתברך לבד, מי יתן שתזכה לילך בזה תמיד, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, לעד ולנצח, ואעפ"כ צריכים תמיד גם להמתין הרבה, ו'הבא ליטהר מסייעין לו"'.

17. הניסיון בשביל הבחירה: "רק להאמין באמונה שלמה, כי "צדיק ה' וישר משפטיו", וכל ניסיון שעובר על האדם, הוא בשביל הבחירה, באיזה דרך יבחר, ובוודאי שיש לכל אחד אפשרות לבחור, ומרות שלפעמים אי אפשר להבין - צריך להאמין! שכל מה שעובר על האדם – הוא בשביל שינוס ויברח אל ה' תמיד, והוא יעזור לו ויושיע אותו, ויקווים בנו: "ואל שדי יתן לכם רחמים" וירחמכם ויושיעכם".

18. אין תפילה או רצון נאבד: "ואל תשכח כל גמוליו, כי לה' הישועה לעזור, להושיע לך ישועה שלמה, אמיתית ונצחית, רק צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה', וגם עקשן גדול בהשתוקקות רצונות וכיסופים, לחפוץ ולרצות חזק תמיד להתקרב לה' יתברך ולתורתו, ולחזק עצמך בישועת ה' שקרובה היא, כי אין שום דיבור ותפילה שנאבד, אפילו רצון בעלמא אינו נאבד, כי 'לעת רעותא טבא דאתעביד'".

19. הישועה בא תבוא: "ה' יתברך מצמיח ישועות בכל יום, בכל עת ובכל שעה, אעפ"י שעצם הישועה רחוקה עדיין, אך יכולים אנו להחיות את עצמנו ולחזק את עצמנו, כי אנו מאמינים שה' יתברך מצמיח ישועות ואנו יכולים להתחזק ממקרי העבר שתמיד צמחה לנו הישועה, ויהיה איך שיהיה, ויעבור עליך מה שיעבור, אעפ"כ האמת לאמיתו הוא - ה' יתברך ותורתו - הוא עצם האמת לאמיתה".

20. עיצה לזמן חלישות הדעת: "כך יפה לך להרגיל עצמך שלא לפטור את עצמך מדברי תורה ואפילו בחלישות הדעת והטרדה, כי תמיד יכולים 'לחטוף' איזה דבר, ותקיים מה שאמרו רבותינו ז"ל: "דברי תורה לא יהיו עליך כחובה, ואין לך רשות להפטר מהם".

התבודדות - שיטה בלעדית של ברסלב? תתפלאו לשמוע שלא

21. המאפיין דברי מוסר אמיתיים: "חזק ואמץ, ואל תשמע דברי מוסר של היצר הרע, שהוא אומר מוסר ללב בשביל להחליש אותו, ולהרחיק אותך מהמעט טוב שעדין יש בך, כי דברי תוכחה ומוסר נועדו לקרב אותך לעבודת ה' ולא לרחק, ואם דברי המוסר מחלישים אותך, התרחק מהם, חפש וחזק עצמך בכל נקודה טובה שיש בך".

22. אף על פי שהתרחקת, תמיד ניתן למצוא בך נקודות טובות: "גם אם אתה נמצא בתכלית הריחוק מה' יתברך, אתה יכול להחיות ולשמח את עצמך, בעצם עובדה זו – בריחוקך! כי אעפ"כ שהתרחקת, תמיד ניתן למצוא בך נקודות טובות, כמה מצוות שאתה מקיים, כי ישראל מלאים מצוות כרימון, ואשרינו שזכינו לשמוע את החידוש הנשגב והנורא הזה".

23. מידת הסבלנות: "הרגל עצמך מאוד במידת ארך אפים, ותזכור היטב את כל החסדים והנפלאות שעשה עמך עד היום, ויוסף ה' עליכם אלף פעמים, רק חזק ואמץ לקבל תורותיו וחסדיו בכל עת, והישועה בא תבוא".

24. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים: "תחשוב ותתייחס לכל יום בפני עצמו, מבלי לחשוב מיום חברו כלל, רק כל אשר תמצא בידך לעשות היום – עשה, כל אשר תמצא לעשות בכוחך – עשה, וזה שנאמר: "היום אם בקולו תשמעו", היום – דייקא, היום – לא לחשוב על יום המחר".

25. כל מה שעובר על האדם הכל לטובה: "אך באמת 'הכל לטובה', והחכם עיניו בראשו לדעת ולחזק לבבו, לשים לב שבכל מחשבה דיבור ומעשה – שעובר על האדם בכל יום, ה' יתברך מצמצם עצמו כביכול, ומרמז רמזים לכל אדם כפי המקום והזמן, כדי שידע האדם אך לעבוד אותו ולדבק בו ובתורתו".

זכותו תגן עלינו, אמן.

תגיות:י' בטבתרבי נתן מברסלב

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה