מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם אפשר לנסוע בזמן? האם גר יכול להתאסלם? ומדוע לא אוכלים את הקצה של הלחם?

מקבץ שו"ת 117 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • ט' אלול התשע"ט
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. האם מותר לגדל חיית מחמד, כגון תוכי?

1. מותר לגדל חיות מחמד בבית (ראה בית יוסף יורה דעה סימן קי"ז בשם הארחות חיים. וע"ע בספר חזון עובדיה על שבת חלק ה' עמוד צ"ו).

2. כדאי מאוד להימנע מלגדל בבית תורים ובני יונה (צוואות רבי יהודה החסיד אזהרות נוספות אות ח', וספר נגיד ומצוה בשם רבי חיים ויטאל. וע"ע שמירת הגוף והנפש חלק ב' סימן רמ"ו הערה ג').

3. מותר לגדל כלב בבית. אמנם אם הוא בגדר "כלב רע", דהיינו שדרכו לנבוח על בני אדם, אז אסור לגדלו, אלא אם כן הוא קשור היטב (שלחן ערוך חושן משפט סימן ת"ט סעיף ג', ושו"ע הרב הלכות שמירת הנפש סעיף ג').

* * *

2. האם אכן אפשרי לעבור בין זמנים שונים במציאות (לנסוע בזמן)?

בלתי אפשרי.

מבחינה פיזיקלית צריך לעבור את מהירות האור כדי לשנות את קצב הזמן, אך כל חומר שאפילו מתקרב למהירות האור - מתפרק לחלקיקים מעוצמת המהירות והחום.

מדענים אינם דנים כיום ברצינות על נושא מסע בזמן, כי הוא מחוץ לתחום הריאלי. אך מבחינה פיזיקלית, איינשטיין גילה מספר עובדות על ממד הזמן, שיכולות לגלות לנו כיצד הזמן פועל, ומעלה את השאלה התאורטית על מסע בזמן. נא קרא שני מאמרים שכתבתי על פרדוקס הזמן ומסע בזמן:

https://www.hidabroot.org/article/185198

https://www.hidabroot.org/article/202592

* * *

3. האם מותר לי להרוג פרפרים? כיוון שיש הרבה פרפרים קטנים בחדרי, וזה מציק לי מאוד.

סתם כך ללא שום תועלת אסור להרוג פרפרים. אולם כאשר הם מציקים, כמו במקרה שלך - מותר (יעויין במשנה ברורה סימן תקל"ג סק"כ, ושו"ת אגרות משה חלק חושן משפט חלק ב' סימן מ"ז אות א', ושו"ת תשובות והנהגות חלק ב' סימן תשכ"ו, וספר חזון עובדיה על הלכות יום טוב עמוד קפ"ח ד"ה והנה, וספר מעשה איש חלק ז' עמוד קס"ג).

ויש מי שכתב, שאם אפשר - טוב שלא יהרגם בידיו, ממש אלא על ידי הנחת דבר ההורגם - כדי שלא ישפיע עליו לקנות מידת האכזריות בנפשו (אגרות משה שם ד"ה אבל, והובא בחזון עובדיה שם. וע"ע בספר ראש הישיבה - תולדות הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, עמוד 601).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

4. האם מותר להתקלח בשבת? ואם כן, חובה לעשות זאת במים קרים?

אסור להתקלח בשבת במים חמים כל גופו, אפילו אם רוחץ אבר אבר לבדו, ואפילו אם הוחמו מערב-שבת.

וכן אסור להתרחץ במים שהוחמו מאליהם בשבת על ידי דוד שמש. וגם אם אינו רוחץ את כל גופו, אלא רק את רובו, גם כן אסור, דרוב הגוף נחשב כרוחץ את כל הגוף, ואסור (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן שכ"ו סעיף א', משנה ברורה סק"ב, וילקוט יוסף שם).
 
אמנם לפי מנהג הספרדים, מותר להתקלח במים קרים בשבת (לוית חן עמוד קכ"ג, וטהרת הבית חלק ב' מהדורת תשע"ט עמודים תע"ד-תע"ה).

אולם מנהג האשכנזים שלא להתקלח אפילו במים קרים, זולת במקרים שהוא מצטער, שאז ניתן להקל בזה (ראה משנה ברורה סימן שכ"ו ס"ק כא, ושו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק ד' סימן ע"ד, עניני רחיצה אות ג', וסימן ע"ה אות א', ושו"ת מנחת יצחק חלק ו' סימן ל"ב אות ה', ושו"ת דברי פינחס חלק ב' סימן כ"ז).

* * *

5. אומרים שיהודי נשאר תמיד יהודי, גם אם הוא מתנצר או מתאסלם. השאלה שלי - אם גר שהתגייר מחליט שהוא רוצה להתנצר או להתאסלם, האם גם אז הוא נשאר יהודי, כי הוא קיבל נשמה חדשה של יהודי?

גר הינו יהודי לכל דבר, ואינו יכול לחזור לגיותו.

* * *

6. האם שטר כתובה טעון גניזה? ואם כן, מדוע?

שטר כתובה אינו טעון גניזה, אלא אם כן עיטרו אותו מסביב בפסוקים, שאז יש לגונזו (אמנם ראה בספר דולה ומשקה עמוד שמ"ז בתשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א).

* * *

7. איך קרה שאין בתנ"ך שני אישים בעלי שם זהה?

ישנם אישים בתנ"ך בעלי שמות זהים, לדוגמה:

"וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך" (בראשית ד', י"ז), ומאוחר יותר: "ויחי ירד שתים ושישים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך" (בראשית ח', י"ח)

"נתנאל בן צוער" (במדבר ב', ה'), ומאוחר יותר: "שמעיה בן נתנאל הסופר" (דברי הימים א', כ"ד, ו').

עם זאת, ישנה סיבה מדוע שמות בדרך כלל לא חוזרים בתנ"ך, והסיבה לכך פשוטה מאוד: מכיוון שהשמות הללו לא היו קיימים קודם לכן! האבות והנביאים המציאו את שמות ילדיהם לראשונה על פי חכמתם וסימנים שראו משמים. לדוגמה "קין" נקרא בשם זה על ידי חווה שאמרה "קניתי איש את ה'".

משה רבנו נקרא בשמו, לאחר שבת-פרעה משתה אותו מן היאור.

"יצחק" נקרא בשם זה בגלל ששרה צחקה למחשבה שיוולד לה בן.

"יעקב" נקרא בשם זה כי בעת הולדתו אחז בעקב עשיו.

מסיבה זו ניתן למצוא טעם בשמות מקראיים, לדוגמה: "שמע-יה", "אב-רם", "ישע-יה", "אבי-אל", "נתנ-אל", ועוד רבים.

שמות רבים ניתנו בנבואה מהקב"ה. השם אברם שונה לאברהם, שרי שונתה לשרה, יעקב שונה לישראל ועוד. בתוך שמות אלה טמונים כוחות וסודות רבים, ולכן נוהגים לקרוא עד היום לילדים על שמותיהם של צדיקים - כדי שניצוצם החיובי ישפיע על בני ובנות ישראל.

ראה עוד על סוד האותיות:

https://www.hidabroot.org/video/61003

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

8. האם זה נכון שיש להימנע מאכילת הקצה של הלחם? ואם כן, מה הסיבה והמקור לזה?

אין מקור ברור לזה שיש להימנע מאכילת קצה הלחם, אולם העולם אומרים שהוא קשה לשכחה. ולכן יש עניין להימנע מאכילתו, לפי מה שכתוב בירושלמי במסכת תרומות (פרק ח' הלכה ג'), שצריכין לחוש למה שהבריות חוששין.

וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק חלק ט' (סימן ח' אות ז'), שאף על פי שלא ידוע לו מקור לזה, מכל מקום כן הוא נוהג להיזהר בזה מעולם על פי דברי הירושלמי הנ"ל, יעויין שם. אולם לעומת זאת ראה בספר ארחות רבנו חלק ג' (עמוד קד אות כג) שהגר"י קניבסקי זצ"ל אמר שלא מצא מקור לזה, ובביתו לא הקפידו על זה (וע"ע בספר שמירת הגוף והנפש חלק א' סימן ל"א סעיף ד', ובמילואים בסוף חלק ב' עמוד תת"ה).

* * *

9. מה הטעם שעונדים על התינוק תכשיטים בפדיון הבן?

הטעם שמקשטים את הבכור בשעת הפדיון בקישוטי כסף וזהב הוא משום הידור וחביבות המצווה (ראה בספר הנ"ל פרק ח' סעיף ה' ובהערה שם).

* * *

10. אשתי ואני עומדים לפני רכישת דירה. בדירה, לפני שנה בערך, נפטרה אישה מבוגרת שהייתה בעלת הדירה. אשתי קצת נרתעה מהדירה. האם ניתן לרכוש את הדירה ללא כל חשש? האם יש ברכה מסוימת שניתן לעשות בבית כדי שנכנס במזל טוב לדירה?

אפשר לקנות את הדירה ללא כל חשש - בפרט בשל העובדה שבעלת הדירה היתה מבוגרת ולא נפטרה צעירה.

אמנם תמיד כדאי לעשות חנוכת הבית מיד אחרי שעוברים לגור בבית החדש.

ועיין עוד -  https://www.hidabroot.org/question/238450

תגיות:שאלות ותשובותמקבץ שו"ת

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה