הרב יצחק זילברשטיין

שליח שזכה בהגרלה - למי שייכת הזכייה?

"כל הקונה מגש (המכיל 8 מנות) - זכאי לכרטיס הגרלה על סך 10,000 ש"ח!". מכיון שכן, החליט לרכוש עבור עצמו מנה נוספת, ביקש מגש פיצה, קיבל את הכרטיס, גירד ו...זכה בסכום הגדול!...

אא

מעשה שהיה ביענקל'ה שנתבקש על ידי חבירו לקנות עבורו מנה של פיצה, מכיון שבלאו הכי היה אמור לעבור בסמוך לחנות הפיצה. מששמעו זאת שאר הבחורים שנכחו במקום, פנו אף הם וביקשו שיקנה גם עבורם מנת פיצה. יענקל'ה קיבל סכום לרכישת שבע מנות - מנה לכל בחור.

בהגיעו לחנות הבחין בשלט גדול שנכתב בו: "כל הקונה מגש (המכיל 8 מנות) - זכאי לכרטיס הגרלה על סך 10,000 ש"ח!". מכיון שכן, החליט לרכוש עבור עצמו מנה נוספת, ביקש מגש פיצה, קיבל את הכרטיס, גירד ו...זכה בסכום הגדול!...

באו חבריו וטענו: הלא המגש נרכש אף על ידינו - אילולא כספינו לא היית מרוויח כלל, ומה עוד שאנו יוזמי הקנייה...

למי שייכת הזכייה הגדולה?

תשובה

נאמר במסכת כתובות (צ"ח:): הוסיפו לו אחת יתרה - דנה הגמרא באדם השולח שלוחו לקנות סחורה והוסיפו לו על המדה, רבי יהודה אומר: הכל לשליח. רבי יוסי אומר: חולקין המשלח השליח. שואלת הגמרא: והתניא רבי יוסי אומר: הכל לבעל המעות? אמר רמי בר חמא לא קשיא, כאן בדבר שיש לו קצבה בזה הדין הוא שחולקין, כאן בדבר שאין לו קצבה - הדין הוא שהכל לבעל המעות, (ע"ש ברש"י).

ומפרש הרי"ף שם, שטעמו של רבי יוסי שחולקין, הואיל והגיעה לשליח הנאה על ידי בעל הבית חולק עמו. וכן הוא בירושלמי (פ"ו דדמאי ה"ח), 'תמן על ידי מעותיו של זה ורגליו של זה', הרי מפורש שכיון שבא השבח לשליח על ידי מעותיו של בעל הבית - עליו לחלוק עמו[1].

דין זה הובא בשולחן ערוך (חושן משפט סימן קפ"ג ס"ו): "היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במידה, כל שהוסיפו לו המוכרים הרי הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות. ואם היה דבר שאין לו קצבה, הכל לבעל המעות". (וע"ש ברמ"א, בסמ"ע ובש"ך).

אולם נראה שכל זה שייך דוקא כאשר נוצר רווח מחמת אותה שליחות שנשלח השליח לבצעה, או אז הדין הוא, שהואיל והתקבל רווח בזכות כספו של בעל הבית - הדין הוא שחולקין. מה שאין כן בשאלתנו, בה התקבל הרווח מחמת פעולה אחרת שנעשתה בכספי השליח שאותה לא התבקש כלל לעשות. אילו היה השליח מבצע את השליחות במלואה - הרי שלא היה זוכה במאומה (עבור שבע מנות אין זכות בהשתתפות בהגרלה). נמצא איפוא, שהרווח נגרם על ידי פעולתו של השליח[2]. לפיכך מסתבר כי שייכת הזכייה ליענקל'ה![3].


[1] ויעויין בהגהות אשרי בכתובות (פרק י"א סי' ט"ו) שכתב כי עיקר טעם הדין הוא משום שהמזל של שניהם גרם לרווח, ולכן יתחלקו בו.

[2] ויסוד לסברה זו, אולי ניתן למצוא בדברי התוספות במסכת כתובות (צ"ח: ד"ה אמר), הדנים אודות אדם ששלח שליח להתעסק עם הגוי, ומחמת טעות הגוי התקבל רווח - למי הוא שייך, (וטעות הנכרי באופן שטעה מעצמו מותרת, ויש הסוברים כי מותר אף להטעותו באופן שלא יוודע לו הדבר, כמבואר בשולחן ערוך חו"מ סי' שמ"ח ס"ב).

וזה לשון התוס' שם: "ועל טעות שאינו בא בזלות המקח, אלא שהטעה בחשבון, שאל ר' יעקב ישראל את רבנו תם, והשיב לו: ואשר שאלת על ראובן ששלח לשמעון לקבל מעותיו מן העובד כוכבים וטעה העובד כוכבים בחשבון ולא נמצא העכו"ם אח"כ... ולר"י נראה, שהכל לשליח, שאם גנב וגזל והטעה - מה טיבו של בעל הבית? ואפילו חולקין משום דעל ידי מעותיו נשתכר, אין שייך לומר, דלא דמי לשאר טעות שנותן הכל בשביל המעות שסבור שהמעות שוות כל מה שנתן לו, אבל הכא טעות בעלמא הוא, ודבר בפני עצמו הוא. תדע, דהא סברא היא שאם היה רוצה היה מחזיר לעובד כוכבים כל מה שהטעהו, דזהו תימה למימר שלא היה יכול להודיעו ולהחזיר לו".

וכן נפסק בשולחן ערוך (חושן משפט סימן קפ"ג סעיף ז'): "שלח שלוחו לקבל מעות מהעובד כוכבים, וטעה העובד כוכבים ונתן לו יותר - הכל לשליח", (וע"ש בש"ך בס"ק י"ג). וביאר הגר"א (ס"ק כ"ג): "דהוי כמו מציאה".

נמצינו למידים, כי כאשר הרווח אינו בא מחמת מעותיו של בעל הבית, אלא הוא 'דבר בפני עצמו', כעין מציאה שמצא השליח, לזה אין שום שייכות למשלח. וכך גם בענייננו, שאם יזם השליח את רכישת הכרטיס - מה טיבם של משלחיו... (אולם עדיין יש מקום לטעון כי טעות בחשבון של הגוי נחשבת לדבר חיצוני ואינה קשורה כלל לשליחות, כעין מציאה, אבל כרטיס ההגרלה הרי ניתן בעד שמונת המנות, ונמצא שכולם שווים בו).

[3] ועל כל פנים נראה, כי ראוי לו לפצות את שאר חבריו, שהרי הזכייה באה אף בגרימתם. והשווה עם מה שנתבאר בספר "תורתך שעשועי" חלק א' סימן ל"ט.

לרכישת ספרי "והערב נא" הקליקו כאן.

תגיות:והערב נא

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה