x
הרב יצחק גלר

הרב יצחק גלר - שמיטה חלק ה'

הרב יצחק גלר

מה בין אי נשיאת עול לבין חטא העגל, ולמה מי שאינו נושא עול בנעוריו הופך ל"בן בליעל"? הרב יצחק גלר מסביר.