בדרך הנכונה - חודש אלול

הרב דוד לאו

הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו במסר מיוחד לחודש הרחמים והסליחות

תמלול ההרצאה

1
00:00:09,760 --> 00:00:10,770
.שלום וברכה

2
00:00:11,360 --> 00:00:17,650
חודש אלול, ימים של רחמים, סליחות
,והכנה לקראת הימים המיוחדים

3
00:00:18,020 --> 00:00:20,830
.ימי הדין הבאים עלינו, בעזרת השם לטובה

4
00:00:21,740 --> 00:00:23,620
הייתי מבקש ללמוד נקודה

5
00:00:23,920 --> 00:00:25,720
שהיא מעט תעורר אותנו

6
00:00:26,050 --> 00:00:29,440
.ותזכיר לנו מעט את חובתנו בימים אלו

7
00:00:30,540 --> 00:00:32,430
.כולנו מכירים את הפרק בנביא

8
00:00:32,910 --> 00:00:36,400
אליהו הנביא עומד בראש הר הכרמל

9
00:00:36,680 --> 00:00:42,350
ובמעשה מיוחד של נס גדול
.זוכה ומזכה את עם ישראל בישועה גדולה

10
00:00:42,960 --> 00:00:45,880
בואו נלמד את הסיפור
.כפי שחז"ל לומדים אותו

11
00:00:46,570 --> 00:00:49,970
.מתאר הנביא במלכים א', סוף פרק ט"ז

12
00:00:50,600 --> 00:00:53,480
,אחאב מלך ישראל מלך חוטא

13
00:00:53,770 --> 00:01:00,320
,מלך שמביא לעם, מביא לארץ
.כמויות עבודה זרה שלא נודעו כמותן

14
00:01:01,100 --> 00:01:05,820
,ואחאב המלך מאפשר לחברו, חיאל בית האלי

15
00:01:06,200 --> 00:01:08,820
:לבנות ולעשות מעשה חריג

16
00:01:09,230 --> 00:01:12,700
- השטח, אדמה של יריחו
.אפשר יהיה לבנות בו

17
00:01:13,320 --> 00:01:18,490
כי כאשר נכנסו ישראל לארץ
,וזכו לנס גדול שחומות יריחו נפלו

18
00:01:19,100 --> 00:01:21,510
:עמד יהושע בן נון וקבע בחרם

19
00:01:21,990 --> 00:01:25,550
,ארור האיש אשר יבנה את העיר הזאת"
.את יריחו

20
00:01:25,870 --> 00:01:29,300
,בבכורו ייסדנו"
."בצעירו יציב דלתיה

21
00:01:29,850 --> 00:01:32,030
,כדי לשמר את שם ה' בעולם

22
00:01:32,430 --> 00:01:37,680
כדי להזכיר לדורי דורות "כוח מעשיו
,"הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים

23
00:01:38,130 --> 00:01:42,860
לשם כך יהושע בן נון שומר
,ומשאיר את המצב כמו שהוא

24
00:01:43,190 --> 00:01:46,670
.שהמציאות תהיה שלא בונים פה שום דבר

25
00:01:47,010 --> 00:01:49,010
,משאירים את שטח האדמה כמו שהוא

26
00:01:49,400 --> 00:01:51,790
,הוא יישאר ריק לגמרי מאנשים

27
00:01:52,120 --> 00:01:55,520
- והכול במטרה אחת חשובה ומשמעותית

28
00:01:55,890 --> 00:02:00,850
:כדי שיזכרו לדורי דורות
.הקב"ה נתן את הארץ לעם ישראל

29
00:02:01,820 --> 00:02:08,980
ואז מגיעים להם אנשי אחאב
,ברצון לרחק את שם ה' מהעולם

30
00:02:09,450 --> 00:02:13,070
.ומציעים ומאפשרים לחיאל בית האלי לבנות

31
00:02:13,600 --> 00:02:19,890
ולמרות שיהושע בן נון הזהיר ואמר
- "בבכורו ייסדנה, בצעירו יציב דלתיה"

32
00:02:20,160 --> 00:02:22,070
,זה לא מפריע בכלל

33
00:02:22,590 --> 00:02:27,450
,לא מטריד בכלל את חיאל ואת אחאב
.והם מתחילים

34
00:02:27,900 --> 00:02:31,140
.בנו הראשון מת
.בנו השני מת

35
00:02:31,520 --> 00:02:34,030
.זה לא מפריע לו
.הוא ממשיך בדברים הללו

36
00:02:34,740 --> 00:02:39,750
ואז מתארים חז"ל בסוף מסכת סנהדרין
את המפגש המיוחד

37
00:02:39,900 --> 00:02:46,500
,שמתקיים בין אחאב
.חיאל בית האלי ואליהו הנביא

38
00:02:46,960 --> 00:02:48,450
.אליהו מגיע לבית אבלים

39
00:02:49,010 --> 00:02:52,960
,עומד אליהו ואומר: "כואב לי, עצוב לי

40
00:02:53,410 --> 00:02:57,340
.אבל אתה, חיאל, אשם"
.אתה הרגת את בניך

41
00:02:57,660 --> 00:03:00,110
,'אתה עשית בניגוד לדבר ה"

42
00:03:00,510 --> 00:03:05,740
אתה עשית בניגוד למה שנאמר במילותיו"
,של יהושע בן נון

43
00:03:06,080 --> 00:03:10,030
ולכן נתקיים בך בדיוק"
."דברי יהושע בן נון

44
00:03:11,970 --> 00:03:13,040
.אחאב מגחך

45
00:03:13,750 --> 00:03:17,470
,אומר לו אחאב: "תגיד לי
"?מי גדול יותר? משה או יהושע

46
00:03:18,200 --> 00:03:20,880
.אומר אליהו הנביא: "התורה קובעת

47
00:03:21,440 --> 00:03:27,920
אומרת התורה במילים מפורשות: 'לא קם"
.'בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים

48
00:03:28,640 --> 00:03:30,070
.'לא קם בישראל כמשה'

49
00:03:30,420 --> 00:03:36,260
,זה משהו מיוחד, נדיר"
.משהו בצורה שונה לגמרי מכל מה שהיה

50
00:03:36,630 --> 00:03:38,650
.משה רבנו אדון הנביאים"

51
00:03:40,710 --> 00:03:42,370
."אז משה גדול יותר מיהושע"

52
00:03:43,110 --> 00:03:45,510
.אומר אחאב: "אם כך, תסביר לי

53
00:03:46,170 --> 00:03:53,200
התורה אומרת: 'והיה אם שמוע תשמעו אל"
,מצוותיי, ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש

54
00:03:53,600 --> 00:03:55,980
.ונתתי עשב בשדך לבהמתך'

55
00:03:56,390 --> 00:03:58,660
,אם סרתם ועבדתם אלוהים אחרים'

56
00:03:58,930 --> 00:04:01,490
,ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר'

57
00:04:01,730 --> 00:04:03,590
.'האדמה לא תיתן את יבולה'

58
00:04:04,080 --> 00:04:06,980
,שים לב", אומר אחאב לאליהו"

59
00:04:07,520 --> 00:04:10,480
אני הבאתי עבודה זרה לארץ"
,בכמויות עצומות

60
00:04:11,050 --> 00:04:17,130
,ובכל זאת השדות מוריקים"
.שפע, פריחה, הצלחה, הכול טוב כאן

61
00:04:17,610 --> 00:04:19,490
?אז אם כך, על מה אתה מדבר"

62
00:04:20,030 --> 00:04:25,070
,כמו שמה שמשה אמר לא התקיים"
.כך גם מה שיהושע אמר לא התקיים

63
00:04:25,450 --> 00:04:27,360
?למה מתו הבנים"
.צריכים לבדוק

64
00:04:27,370 --> 00:04:29,690
."מחלה גנטית, בעיה כלשהי"

65
00:04:30,690 --> 00:04:36,000
אומר אליהו לאחאב: "אתה בכלל
.לא מבין מה זו הנהגת ה' בעולם

66
00:04:36,410 --> 00:04:41,110
אתה לא מבין מידת רחמים"
שהקב"ה מרחם על עמו

67
00:04:41,630 --> 00:04:44,570
והקב"ה רואה שיש בהם מעלות אחרות"

68
00:04:44,830 --> 00:04:49,030
והוא מוחל להם"
.ולכן לא מעניש אותם כמו שמגיע להם

69
00:04:49,680 --> 00:04:55,220
אבל אתה רוצה להעמיד את אלוקים"
.במבחן - בבקשה, הנה תקבל מבחן

70
00:04:55,550 --> 00:04:59,960
:המבחן אומר"
,חי ה' אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו

71
00:05:00,320 --> 00:05:05,500
,אם יהיה השנים האלה טל ומטר"
.כי עם על פי דברי". נקודה. נגמר הסיפור

72
00:05:06,100 --> 00:05:08,790
.ובאותה הדקה יובש על פני האדמה

73
00:05:09,430 --> 00:05:11,460
.מתחילות שלוש שנים קשות

74
00:05:11,990 --> 00:05:15,330
.אין טל, אין מטר, אין טיפת מים

75
00:05:15,620 --> 00:05:19,620
.אי אפשר להביא מים מארץ אחרת
.אין מושג של התפלת מים

76
00:05:19,950 --> 00:05:25,510
.יש חורבן. יש מוות
.תקופה קשה מאוד חולפת על פני העם

77
00:05:26,870 --> 00:05:31,950
ואז מגיע המפגש שאליהו הנביא
פוגש את אחאב

78
00:05:32,350 --> 00:05:36,070
,ואומר לו: "אני מוכן בבקשה
,בעקבות הוראת הקב"ה

79
00:05:36,530 --> 00:05:39,610
.אני מוכן כרגע למאמץ, לניסיון"

80
00:05:40,040 --> 00:05:41,220
.בוא ננסה ניסיון"

81
00:05:41,730 --> 00:05:48,030
נעמוד כולנו בראש הר הכרמל"
."ונִרְאֶה ונַרְאֶה לעם מיהו אכן האלוקים

82
00:05:48,860 --> 00:05:49,840
.אחאב מסכים

83
00:05:50,350 --> 00:05:52,710
,אוספים את כל העם להר הכרמל

84
00:05:53,380 --> 00:05:55,520
.ובתחתית ההר נאספים כולם

85
00:05:55,810 --> 00:06:02,980
.בראש ההר עומד אליהו
.מולו 400 נביאי הבעל, 450 נביאי האשרה

86
00:06:03,860 --> 00:06:06,580
.אחד כנגד 850

87
00:06:07,230 --> 00:06:10,950
.בתווך אחאב ניצב לראות מה יקרה כאן

88
00:06:11,670 --> 00:06:13,720
:אליהו הנביא ניגש אל העם ואומר להם

89
00:06:13,740 --> 00:06:15,880
?עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"

90
00:06:16,480 --> 00:06:20,140
,אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו"
."ואם הבעל לכו אחריו

91
00:06:20,720 --> 00:06:23,730
."ולא ענו העם אותו דבר"
.העם לא עונים לו

92
00:06:24,770 --> 00:06:26,270
.לוקח אליהו שני פרים

93
00:06:26,960 --> 00:06:30,810
,פר אחד נותן לנביאי הבעל
.פר אחד משאיר אצלו

94
00:06:31,410 --> 00:06:37,370
.אומר להם: "תעשו את הפר בצורה של קורבן
.שימו אותו על המזבח

95
00:06:37,730 --> 00:06:41,720
.אש לא תשימו, וקראו לאלוהיכם"

96
00:06:42,110 --> 00:06:47,440
אולי אכן אלוהיכם יזכה אתכם"
."ואכן יראה שיש בו משהו

97
00:06:48,490 --> 00:06:49,290
.הם עושים את זה

98
00:06:49,790 --> 00:06:55,690
מניחים על המזבח את הקורבן
"!ומתחילים לצעוק: "הבעל עננו

99
00:06:56,690 --> 00:06:57,420
.אף אחד לא עונה

100
00:06:58,030 --> 00:06:59,330
"!הבעל עננו"

101
00:06:59,470 --> 00:07:04,400
מתקרבים למזבח, מתחילים
.לרקוד ולקפוץ ולפסח, לדלג מעליו

102
00:07:04,940 --> 00:07:11,390
וחז"ל מגלים לנו שבמזבח עצמו מתחבא
אותו חיאל בית האלי עם קופסת גפרורים

103
00:07:11,850 --> 00:07:17,520
והוא אמור להדליק את האש
"!ברגע שיישמע הקול "הבעל עננו

104
00:07:18,100 --> 00:07:22,650
,והוא יעזור לרמות ולהטעות את העם
.כביכול הבעל מסוגל להדליק אש

105
00:07:23,680 --> 00:07:25,980
.אבל נחש מכיש אותו

106
00:07:26,540 --> 00:07:29,730
,וכאשר ייהרס בסופו של האירוע המזבח

107
00:07:30,100 --> 00:07:35,080
יגלו את גופתו של חיאל
,יחד עם נחש ארסי לידו

108
00:07:35,530 --> 00:07:39,210
ששלח הקב"ה כדי לא להטעות
.ולרמות את העם

109
00:07:40,310 --> 00:07:42,930
.הם קוראים, צועקים, מנסים

110
00:07:44,310 --> 00:07:46,580
.אין קול. אין עונה. אין קשב

111
00:07:47,590 --> 00:07:51,160
:שתיים בצהריים. אומר להם אליהו
.אולי הוא עכשיו הלך לנוח צהריים"

112
00:07:51,410 --> 00:07:52,800
.תצעקו חזק להעיר אותו"

113
00:07:53,360 --> 00:07:55,510
."אולי שעון מעורר. משהו"
.שום דבר

114
00:07:56,750 --> 00:07:58,970
.אחרי הצהריים העם כבר מיואש כולו

115
00:07:59,610 --> 00:08:01,820
.נביאי הבעל, הגרון שלהם כבר ניחר

116
00:08:01,880 --> 00:08:05,430
.מהבוקר צועקים שעות
.שום דבר לא ענה להם

117
00:08:06,300 --> 00:08:08,630
:אומר אליהו הנביא לכל העם
."גשו נא אליי"

118
00:08:09,310 --> 00:08:12,710
."ויגשו וירפא את מזבח ה' ההרוס"

119
00:08:13,220 --> 00:08:17,340
,כשכולם נמצאים ביחד
.זה ריפויו של מזבח ה' ההרוס

120
00:08:18,240 --> 00:08:21,400
.בונים מזבח. מניחים עליו את הקורבן

121
00:08:22,160 --> 00:08:26,750
."מבקש אליהו מהעם "תביאו מים
.מביאים מהים הסמוך

122
00:08:27,280 --> 00:08:32,550
שופכים על העולה כמויות מים עצומות
.שכבר עולות ויש תעלה מסביב מלאה במים

123
00:08:33,840 --> 00:08:37,880
.ניגש אליהו ואומר: "ענני, ה'. ענני

124
00:08:38,610 --> 00:08:42,230
,ענני, אחד - שאכן תהיה אש על המזבח"

125
00:08:42,750 --> 00:08:45,030
,וענני שלא יאמרו מעשי כשפים"

126
00:08:45,320 --> 00:08:47,930
.שיבינו וידעו כי אתה הוא ה' האלוקים"

127
00:08:48,490 --> 00:08:51,040
."ומה לעשות, העם חטא, אבל עכשיו יראה"

128
00:08:51,920 --> 00:08:56,600
.זוכה אליהו, זוכה העם
יורדת אש מן השמיים

129
00:08:56,920 --> 00:09:04,100
,ותאכל את העולה, את העצים, את האבנים"
."את העפר ואת המים אשר בתעלה ליחכה

130
00:09:04,120 --> 00:09:08,160
,האש לוקחת את הכול למעלה
:וירא כל העם וייפלו על פניהם ויאמרו"

131
00:09:08,170 --> 00:09:10,940
"!ה' הוא האלוקים! ה' הוא האלוקים"

132
00:09:11,400 --> 00:09:18,020
קריאה נשגבה שאיתה חותמים אנחנו
."את יום הכיפורים הקדוש: "ה' הוא האלוקים

133
00:09:19,180 --> 00:09:26,320
מוריי ורבותיי, חז"ל יודעים לקרוא
,לא פחות טוב מאיתנו את הפסוקים

134
00:09:27,330 --> 00:09:29,940
:וחז"ל בתלמוד ירושלמי אומרים משפט אחד

135
00:09:30,850 --> 00:09:37,840
?במה זכו ישראל שייעשה להם נס"
."'בשכר שאמרו 'ה' הוא האלוקים

136
00:09:39,140 --> 00:09:45,820
?נשים לב, במה זכו ישראל שייעשה להם נס
."כי הם אמרו: "ה' הוא האלוקים

137
00:09:46,860 --> 00:09:49,980
,אבל בפסוק כתוב שקודם היה הנס

138
00:09:50,420 --> 00:09:55,150
וכשהם ראו את הנס, אז הם קראו
,"ואמרו "ה' הוא האלוקים

139
00:09:55,670 --> 00:09:56,530
.לא קודם

140
00:09:57,210 --> 00:10:00,090
,וכאן חז"ל בירושלמי אומרים כאילו להפך

141
00:10:00,510 --> 00:10:06,060
,"שקודם נאמר "ה' הוא האלוקים
.ורק אחר כך נעשה הנס

142
00:10:06,590 --> 00:10:14,080
מה ההבנה? חז"ל רוצים ללמדנו, אבל
.לכאורה הם אומרים דבר הפוך מסדר יום

143
00:10:15,460 --> 00:10:19,050
,מוריי ורבותיי, נדמה שיש כאן הבנה נוספת

144
00:10:19,690 --> 00:10:22,030
.ואולי נשים לב לפרט מרכזי

145
00:10:22,790 --> 00:10:27,590
'הרב אליהו דסלר בספרו 'מכתב מאליהו
מדבר על חודש אלול

146
00:10:28,120 --> 00:10:33,430
שמשמעותו מעל הכול
.זה לבדוק האם אני בדרך הנכונה

147
00:10:34,280 --> 00:10:40,030
,כי יכול להיות שאני נוסע מאוד מהר
,יכול להיות שאני נוסע במהירות עצומה

148
00:10:41,060 --> 00:10:43,110
,יכול להיות שהרכב שלי חזק

149
00:10:43,930 --> 00:10:48,410
ואני אמור להגיע מזמן כבר
,לכתובת בה הייתי צריך להיות

150
00:10:49,120 --> 00:10:52,590
,אבל אם אינני בכיוון הנכון
.אז אני לא מגיע

151
00:10:53,380 --> 00:10:59,070
,אם אני נוסע אבל בכיוון השלילי
.בכיוון ההפוך - לא אגיע

152
00:11:00,370 --> 00:11:05,340
,רק מי שבוחן עצמו ובודק
:ובראש ובראשונה שואל את עצמו

153
00:11:05,580 --> 00:11:10,390
?האם אני בדרך"
?האם אני טועה או אולי אני מצליח לכוון

154
00:11:11,000 --> 00:11:15,780
האם אני אולי חלילה"
"?הסתבכתי וטעיתי בדרך

155
00:11:16,530 --> 00:11:19,790
,ואז תעצור רגע בצד, תבחן את עצמך

156
00:11:20,150 --> 00:11:23,590
,תבדוק את המפה
,תסתכל אולי באמצעים אלקטרוניים

157
00:11:24,100 --> 00:11:29,120
ואז תבחן איפה אתה יכול לעשות סיבוב
.ולצאת בדרך הנכונה

158
00:11:29,820 --> 00:11:35,810
,אבל שלב ראשון לעצור
"?לבדוק ולשאול: "האם אני בדרך

159
00:11:37,030 --> 00:11:40,630
שלוש שנים עם ישראל
.לא שאל את השאלה הזאת

160
00:11:41,470 --> 00:11:47,130
שלוש שנים שבאות אחרי
.שנות שפע, פריחה, הצלחה

161
00:11:47,440 --> 00:11:50,940
,הארץ כולה פורחת, הארץ כולה מצליחה

162
00:11:51,390 --> 00:11:54,220
.ולמרות הכול נעצר הכול

163
00:11:54,750 --> 00:12:02,070
למרות שיש כזה שפע וכזו פריחה, פתאום
.בעקבות שיחתו של אליהו עם אחאב נעצר הכול

164
00:12:02,510 --> 00:12:06,270
.אין גשם, אין טל, אין מטר
.שום דבר לא יורד

165
00:12:06,900 --> 00:12:08,880
.יובש וחורב על פני האדמה

166
00:12:09,500 --> 00:12:13,210
ואין אחד, אחד מעם ישראל שיעצור

167
00:12:13,220 --> 00:12:16,600
?את עצמו וישאל: אולי אליהו הנביא צודק

168
00:12:17,130 --> 00:12:22,120
ואולי אין גשם בגלל שחלילה
?"סרתם ועבדתם אלוהים אחרים"

169
00:12:22,680 --> 00:12:26,710
אולי חלילה בגלל
?ההתנהלות הזאת שלנו אין גשם

170
00:12:27,650 --> 00:12:30,790
.לא היה אחד ששאל שלוש שנים

171
00:12:31,960 --> 00:12:35,790
,"ואז מכנס אותם אליהו ואומר להם: "גשו נא

172
00:12:36,470 --> 00:12:38,110
:והוא שואל אותם שאלה פשוטה

173
00:12:38,850 --> 00:12:42,070
?עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"

174
00:12:42,790 --> 00:12:48,440
,אם ה' האלוקים - לכו אחריו"
."ואם הבעל - לכו אחריו

175
00:12:49,170 --> 00:12:52,990
,ועכשיו, מוריי ורבותיי
:שימו לב לחמש מילים בפסוק

176
00:12:54,020 --> 00:12:57,310
.לו העם לא עונה כלום, אין מה לכתוב

177
00:12:57,970 --> 00:13:03,120
:אבל הנביא טורח ומדגיש
."ולא ענו העם אותו דבר"

178
00:13:03,630 --> 00:13:06,450
.העם לא עונה לו שום דבר
?מה משמעות הדברים

179
00:13:07,120 --> 00:13:09,650
,"שמתחילים להבין "אולי טעינו

180
00:13:10,220 --> 00:13:12,100
.שמתחילים לשאול את עצמם

181
00:13:12,480 --> 00:13:16,730
:כשאליהו מציב בפניהם מראה ואומר להם
,"?אולי ה' האלוקים"

182
00:13:17,540 --> 00:13:19,630
:ואז הם פתאום מתחילים לחשוב
?רגע, אולי כן"

183
00:13:20,210 --> 00:13:21,390
?אולי אנחנו טועים"

184
00:13:21,820 --> 00:13:24,880
ואולי הלכנו בטעות"
"?אחרי הבעלים והעשתרות

185
00:13:26,170 --> 00:13:28,210
.אם ה' הוא האלוקים, לכו אחריו

186
00:13:29,730 --> 00:13:35,570
.הם לא עונים כלום. לא עונים שום דבר
.נעצרים. שואלים. חושבים

187
00:13:36,250 --> 00:13:44,480
,וברגע שאדם חושב ובוחן את עצמו
.יש סיכוי שהוא יגיע גם לתשובה חיובית

188
00:13:45,250 --> 00:13:52,660
כשאומרים לנו חז"ל: "במה זכו ישראל שנעשה
- "להם נס? בשכר שאמרו ה' הוא האלוקים

189
00:13:53,100 --> 00:13:58,260
אין כוונתם למה שהם אומרים בסוף כשהם רואים
.את האש לוקחת את העולה על המזבח

190
00:13:58,970 --> 00:14:03,260
חז"ל אומרים: "חסד הבורא
,"שמחשבה טובה מצרף למעשה

191
00:14:03,860 --> 00:14:10,970
,וכאן זו הייתה לא רק מחשבה טובה
:אלא כאן זו הייתה מחשבה של שאלה

192
00:14:10,990 --> 00:14:12,970
."אולי אני בכיוון הנכון"

193
00:14:14,100 --> 00:14:22,290
,וברגע שהם ישאלו את השאלה הזאת
,"ברגע שהם אומרים לעצמם: "אולי אני לא בסדר

194
00:14:22,650 --> 00:14:24,320
.זה כבר פתח גדול מאוד

195
00:14:25,230 --> 00:14:28,560
קול השופר מנסר ומהדהד בחלל האוויר

196
00:14:29,280 --> 00:14:30,850
,להשמיע לנו שאלה

197
00:14:31,680 --> 00:14:34,100
:שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו

198
00:14:34,620 --> 00:14:37,950
?אנחנו בכיוון הנכון
?אנחנו פועלים היטב

199
00:14:38,400 --> 00:14:41,260
?אנחנו עסוקים בעשייה הראויה

200
00:14:41,880 --> 00:14:47,200
:או אולי מתקיים בנו דבר הנביא
?"גלתה יהודה מעוני מרוב עבודה"

201
00:14:47,610 --> 00:14:51,740
- "אומר רבנו החיד"א: "מרוב עבודה
,לפעמים אתה יכול לעבוד הרבה מאוד

202
00:14:52,090 --> 00:14:53,550
.אבל לא את העבודה הנכונה

203
00:14:54,720 --> 00:14:59,780
,נתחיל לבדוק, נבחן את מעשינו
,נבחן את הדברים שלא עשינו

204
00:15:00,580 --> 00:15:05,110
ובדרך הזאת נזכה שהקב"ה
,יראה לנו את האור

205
00:15:05,570 --> 00:15:11,800
יראה לנו את הדרך ויברכנו בבשורות טובות
.בשנה הבאה עלינו לטובה

206
00:15:12,010 --> 00:15:14,030
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה