x
הרב יצחק פנגר

אסטרולוגיה קבלית - חלק ב` - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

בהמשך לסדרת ההרצאות, מעניק לנו הרב יצחק פנגר, כלים פרקטיים כיצד ניתן לשלב בחיי היום-יום את המושגים שנלמדו בחלק א.