x
הרב הרצל חודר

הרב עובדיה הדאיה - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בפינה מיוחדת נותן לנו הצצה נדירה לעולמם של גדולי ישראל מהדורות הקודמים, בקטע זה יספר הרב על הרב עובדיה הדאיה זצ"ל