x
ד''ר עודד קרבצ'יק

הפרשה המאתגרת: פרשת בא

ד''ר עודד קרבצ'יק

ארבעת השלבים ליציאה מעבדות לחירות - בראש ובראשונה צריך שיהיה "סור מרע" – לא לפגום את הנפש על-ידי עוונות במחשבה, דיבור ומעשה". לאחר מכן "ועשה טוב" – לתקן את כל מה שהיה חסר בלימוד התורה ובקיום המצוות. – כל שלב ושלב נפרט כמהלך אימוני לכל אחד מאיתנו בכל יום ויום