x
הרב בועז שלום

ניצבים לדין - פרשת ניצבים - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

האמנם קשה לשוב בתשובה? האם להתגבר על היצר הרע קשה כהר גבוה או קל כחוט השערה? וכיצד שרד הסטייפלר בכפור הרוסי ללא מעיל?