x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - זיווג לפי המעשים

הרב הרצל חודר

"אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו" - במה זכתה רבקה אמנו להנשא ליצחק? הרב הרצל חודר בחידוש נפלא

(אורך 2:17)