הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: יחס התורה ליופי וכבוד

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 67

תמלול ההרצאה

1
00:00:20,416 --> 00:00:27,210
שלום וברכה, ערב טוב. אנחנו כבר
לקראת סוף פרקי אבות, פרק ו', ח'.

2
00:00:41,480 --> 00:00:46,690
נתבונן בכל המעלות האלה
וכיצד להתייחס אליהן.

3
00:00:47,956 --> 00:00:52,560
אומר רבי שמעון בר יוחאי:
"הנוי", כלומר היופי,

4
00:00:53,170 --> 00:00:59,060
והכוח, העושר, כל אלה מעלות
שכל אדם שואף ורוצה להשיג אותן.

5
00:01:01,190 --> 00:01:03,320
אבל יש כאן שאלה גדולה.

6
00:01:03,320 --> 00:01:07,720
ביהדות ידוע שתמיד מייחסים משקל
למעלות רוחניות.

7
00:01:08,650 --> 00:01:14,372
מעלות גשמיות, לא עושים מהן עניין.
פה הוא מתחיל בנוי, נוי זה יופי.

8
00:01:15,650 --> 00:01:20,200
במזמור המפורסם "אשת חיל"
שבספר משלי, מה כתוב שם?

9
00:01:20,540 --> 00:01:25,400
"שקר החן והבל היופי,
אישה יראת ה' היא תתהלל".

10
00:01:25,860 --> 00:01:29,850
וכאן כתוב
ש"הנוי נאה לצדיקים ונאה לעולם".

11
00:01:29,850 --> 00:01:34,190
כלומר, טוב שהצדיק יהיה יפה,
זה טוב בשבילו, זה טוב גם לעולם.

12
00:01:34,590 --> 00:01:38,450
מה ההסבר? איך בכלל צריך להתייחס
לכל העניין הזה של היופי?

13
00:01:41,000 --> 00:01:45,130
כשמתבוננים בפסוקי התורה
נראה לכאורה שהדברים סותרים.

14
00:01:47,540 --> 00:01:51,340
על שרה אימנו כתוב שהייתה יפת תואר.

15
00:01:53,170 --> 00:01:58,770
בגיל מאה הייתה נראית כמו בת עשרים
מרוב היופי שהיה לה,

16
00:01:58,810 --> 00:02:06,850
ככה יש בחז"ל על הפסוק "ויהיו חיי שרה
מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים".

17
00:02:07,340 --> 00:02:09,790
שואלים חז"ל: מה זה "שנה", "שנה", "שנים"?

18
00:02:10,140 --> 00:02:13,080
תגיד מאה עשרים ושבע.
אין אות שהיא לא מדויקת.

19
00:02:13,080 --> 00:02:15,260
כאן כל מילה היא באה במקומה.

20
00:02:16,190 --> 00:02:18,970
אומרים חז"ל: בת ק' כבת כ'.

21
00:02:19,900 --> 00:02:28,270
לעניין היופי, כשהייתה בת ק', בת מאה,
הייתה כבת כ', כמו בת עשרים, לעניין היופי.

22
00:02:28,430 --> 00:02:34,980
בת כ' כבת שבע, לעניין הצדקות.
כמו ילדה בת שבע, כמה היא טהורה,

23
00:02:35,320 --> 00:02:36,840
אין לה שטויות בראש.

24
00:02:36,880 --> 00:02:41,860
כששרה הייתה בת עשרים, הרי אם בגיל מאה
הייתה כמו עשרים אצל אחרות,

25
00:02:41,860 --> 00:02:44,640
אז כשהייתה בת עשרים איזה יופי היא הייתה,

26
00:02:45,010 --> 00:02:48,184
ובכל זאת הייתה טהורה ולא מתייחסת,

27
00:02:48,208 --> 00:02:50,811
לא עושה עניין מהיופי שלה,
 כמו ילדה בת שבע.

28
00:02:52,600 --> 00:02:55,420
על רחל כתוב שהייתה יפת תואר ויפת מראה,

29
00:02:55,420 --> 00:02:57,540
זאת אומרת התורה משבחת את היופי.

30
00:02:58,130 --> 00:03:03,250
על אסתר: "ותהי אסתר נושאת חן
בעיני כל רואיה", הייתה יפת תואר.

31
00:03:04,550 --> 00:03:12,780
יוסף. גם על יוסף כתוב שהיה יפה תואר,
יפה מראה. אשת פוטיפר התקנאה בו.

32
00:03:14,140 --> 00:03:18,810
אז לכאורה, מצד אחד רואים שהתורה
כן משבחת את היופי, עושה מזה עניין.

33
00:03:19,420 --> 00:03:22,060
מצד שני, "שקר החן והבל היופי",

34
00:03:22,060 --> 00:03:24,420
על זה נאמר "אשת חיל מי ימצא".

35
00:03:24,810 --> 00:03:30,890
המזמור הזה מופיע בספר משלי.
רש"י כותב שהמיוחד בספר משלי

36
00:03:31,360 --> 00:03:37,260
שגם המשל נכון מצד עצמו
וגם הנמשל נכון מצד עצמו.

37
00:03:38,210 --> 00:03:43,790
יש משלים שהמשל הוא לא נכון,
שועל פגש זאב, אמר לו כך וענה לו כך,

38
00:03:43,790 --> 00:03:45,370
יש משלים מהסוג הזה.

39
00:03:46,840 --> 00:03:52,140
המשל נכון? המשל לא נכון,
אבל אתה מהמשל לומד את הנמשל.

40
00:03:53,110 --> 00:03:57,790
זה משלים פשוטים, אבל המשלים
של ספר משלי ששלמה המלך אמר,

41
00:03:57,790 --> 00:04:03,910
המשל לעצמו הוא אמיתי מצד עצמו,
ובנמשל יש הרבה מסלולים של נמשלים

42
00:04:03,910 --> 00:04:06,960
שצריך ללמוד מכל פסוק
מה התכוון שלמה המלך.

43
00:04:08,190 --> 00:04:11,840
המזמור "אשת חיל" במשל מדבר על אישה.

44
00:04:12,710 --> 00:04:17,420
מי זוכה לאישה כזו טובה, נפלאה,
"בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר,

45
00:04:17,420 --> 00:04:23,670
"ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה",
מארגנת את הכול, חרוצה, זריזה.

46
00:04:25,130 --> 00:04:29,170
אז כל המזמור "אשת חיל"
משבח את האישה. זה במשל.

47
00:04:29,660 --> 00:04:33,160
הנמשל על מי מדבר?
יש הרבה נמשלים ל"אשת חיל",

48
00:04:33,160 --> 00:04:36,660
אבל הנמשל הכי פשוט: נשמתו של הצדיק.

49
00:04:36,800 --> 00:04:41,930
מי זוכה לנשמה כזו שאם צריך לקום מוקדם
כדי להתפלל בבית כנסת,

50
00:04:41,930 --> 00:04:47,140
"ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה",
הבית האמיתי, שזה בחיי העולם הבא.

51
00:04:48,010 --> 00:04:52,080
וכולי, כל הנמשל שם,
כמו שמסבירים המפרשים.

52
00:04:54,150 --> 00:04:58,130
ובהמשך הוא משבח ואומר, את אותה האישה:

53
00:04:58,870 --> 00:05:03,870
"שקר החן והבל היופי,
אישה יראת ה' היא תתהלל".

54
00:05:04,640 --> 00:05:08,960
אז אם שקר החן והבל היופי,
למה התורה משבחת את שרה ואת רחל

55
00:05:08,960 --> 00:05:13,360
ואת כל אותם צדיקים,
משבחים אותם ביופי שלהם?

56
00:05:13,610 --> 00:05:21,660
אבל העומק שבדברים, כמו שיש לאדם
מכשיר כושר, הנוי הוא סוג של מעלה,

57
00:05:22,260 --> 00:05:29,460
אבל המעלה הזאת היא כלי שיכול או לבנות
את האדם ולרומם אותו יותר מאחרים

58
00:05:29,460 --> 00:05:31,280
או להפיל אותו לשאול תחתית.

59
00:05:32,810 --> 00:05:41,110
אז אם האדם יש לו יופי וזה לא פוגם
ביראת שמיים שלו, אז אצלו זה מעלה.

60
00:05:41,450 --> 00:05:47,090
הסבירו את הפסוק "שקר החן והבל היופי,
אישה יראת ה' היא תתהלל",

61
00:05:47,090 --> 00:05:48,560
לא כתוב במה היא תתהלל.

62
00:05:48,560 --> 00:05:51,580
במה היא תתהלל, זה הולך על תחילת הפסוק.

63
00:05:52,010 --> 00:05:56,530
מה שאמרנו "שקר החן והבל היופי"
זה באישה שאין לה יראת השם,

64
00:05:56,810 --> 00:06:00,220
אבל "אישה יראת ה' היא תתהלל" ביופי שלה,

65
00:06:00,260 --> 00:06:02,920
היופי עצמו הופך להיות אצלה מעלה,

66
00:06:04,790 --> 00:06:09,740
כי זה כלי, זה כלי שלא מוריד אותה,
אלא היא משתמשת בו להתרומם.

67
00:06:09,740 --> 00:06:13,180
בכלל, כל העניין הזה של יופי,
למה אדם מתפעל מיופי?

68
00:06:13,760 --> 00:06:15,340
לאו דווקא יופי של אדם.

69
00:06:16,100 --> 00:06:21,470
מטפס על הר ליד ים, מגיע לפסגה,
פתאום הוא רואה את הנוף מסביב.

70
00:06:21,470 --> 00:06:26,150
כאן יער, פה ים, פה מפרצים, כאן...
פתאום הנשימה נעתקת.

71
00:06:26,640 --> 00:06:29,760
ממה התפעלת? מה גורם לך לעמוד שם דום?

72
00:06:29,760 --> 00:06:32,930
אתה אומר: "תשמע, זה נראה
כמו כמו ציור, כמו תמונה".

73
00:06:33,760 --> 00:06:38,310
מה גרם להתפעלות? נשמת האדם
היא שואפת לשלמות.

74
00:06:39,350 --> 00:06:45,870
הקב"ה שלם בכל שלמות, ברא נשמה
רוחנית גבוהה, והנשמה רוצה שלמות.

75
00:06:46,150 --> 00:06:51,600
כשאדם מתפעל מיופי, הוא מתפעל
מהשלמות שנגלית לנגד עיניו.

76
00:06:51,910 --> 00:06:57,900
בין אם מתפעלים מאדם יפה, בין אם
מתפעלים מנוף יפה, מציור יפה, יצירה,

77
00:06:58,036 --> 00:07:02,740
כל דבר שאדם מתפעל מהיופי שבו
הוא בעצם מתפעל מהשלמות

78
00:07:02,740 --> 00:07:04,740
שמתגלית כעת לנגד עיניו.

79
00:07:05,130 --> 00:07:09,980
אז יופי זה סוג של שלמות.
אבל השלמות הזאת, יש בה סיכון.

80
00:07:10,050 --> 00:07:14,060
אדם שהוא יפה תואר
ומשתמש ביופי שלו לעשות הרבה שטויות,

81
00:07:14,370 --> 00:07:19,700
אז היופי הזה רק גמר לו את החיים,
רק הזיק לו, הוריד אותו לשאול תחתית.

82
00:07:20,460 --> 00:07:24,840
כמו שהרב יהודה פתיה מספר
על רוח של דיבוק שנכנסה באיזה אדם,

83
00:07:24,840 --> 00:07:26,420
והוא ניסה להוציא אותו ממנו.

84
00:07:27,930 --> 00:07:31,290
הרב יהודה פתיה, הסבא של המקובל
הרב דוד בצרי מירושלים,

85
00:07:31,290 --> 00:07:35,850
שהיום מגדולי המקובלים של הדור שלנו,
אחד מהצדיקים האמיתיים,

86
00:07:35,850 --> 00:07:38,750
הרב דוד בצרי,
שהשם ייתן לו בריאות ואורך ימים.

87
00:07:39,090 --> 00:07:43,160
סבו היה המקובל הרב יהודה פתיה.
יש לו ספר "מנחת יהודה",

88
00:07:43,530 --> 00:07:47,220
ששם בתוך הספר הזה
יש קטע שנקרא "רוחות מספרות",

89
00:07:47,220 --> 00:07:52,530
שהוא מספר על שיחות שהיו לו עם דיבוקים
שנכנסו בבני אדם והוא הוציא אותם מהם.

90
00:07:52,530 --> 00:07:55,100
חלק הצליח, חלק היה לו סיפור קשה איתם.

91
00:07:56,050 --> 00:08:01,830
אז בין השאר הוא מספר שם על רוח
שהוא ניסה להוציא אותה, וכשדיבר איתו

92
00:08:02,650 --> 00:08:06,130
מה גרם לו לסבול כל כך הרבה
שהוא צריך להיכנס עכשיו בבני אדם

93
00:08:06,130 --> 00:08:10,270
כדי להינצל מאותם משחיתים
שרוצים להכות אותו, אז הוא נכנס

94
00:08:10,270 --> 00:08:11,490
בגוף של אדם אחר.

95
00:08:11,620 --> 00:08:14,110
רוח לא יכולה להיכנס
בגוף של אדם בלי רשות.

96
00:08:14,110 --> 00:08:17,440
רק אם היא מקבלת רשות,
יש לה סיבה, היא יכולה להיכנס.

97
00:08:17,780 --> 00:08:22,620
והוא מספר לו שהוא היה
בחור יפה תואר ועשה הרבה שטויות

98
00:08:23,110 --> 00:08:24,610
ומת בלי לעשות תשובה.

99
00:08:24,610 --> 00:08:29,070
אז שאל אותו: אז למה לא עשית תשובה?
הרי אתה ידעת את האמת שיש בורא לעולם.

100
00:08:29,500 --> 00:08:34,470
אז הוא סיפר שלא היה לו זמן כי הוא נהרג
כשהוא נפל מהעגלה תוך כדי דהירה,

101
00:08:34,630 --> 00:08:37,180
לא היה לו זמן אפילו לעשות תשובה,
פתאום נהרג.

102
00:08:37,180 --> 00:08:39,810
ועכשיו בא עם כל השק
של העוונות שלו למעלה,

103
00:08:40,090 --> 00:08:43,080
ובשביל זה עכשיו הוא סובל בכל העניין הזה.

104
00:08:43,390 --> 00:08:48,210
לא תמיד יופי זה דבר
שאדם מוציא ממנו דברים טובים.

105
00:08:48,760 --> 00:08:55,020
אבל אם יש לאדם יופי והוא יודע
לשמור על הקדושה שלו והוא שומר,

106
00:08:55,020 --> 00:08:58,890
אישה שומרת על הצניעות,
איש שומר על הקדושה, הכול כראוי,

107
00:08:59,290 --> 00:09:05,190
אז האדם הזה מתהלל גם ביופי שלו.
היופי הופך להיות מעלה.

108
00:09:05,840 --> 00:09:09,310
יש שם גם בגמרא במסכת תענית
בדף ז' יש סיפור.

109
00:09:09,920 --> 00:09:15,550
הגמרא מספרת שרבי יהושע בן חנניה
היה חכם גדול, אחד מגדולי התנאים.

110
00:09:15,820 --> 00:09:19,710
הקיסר הרומאי היה מתייעץ איתו,
אוהב את החוכמה שבו.

111
00:09:20,230 --> 00:09:24,820
אבל בחיצוניות הוא לא היה נראה טוב,
בחיצוניות היה מכוער,

112
00:09:24,820 --> 00:09:27,690
במה שמוגדר במילים הרגילות.

113
00:09:28,120 --> 00:09:31,680
כמו שהגמרא שם אומרת
שבת הקיסר, לא הייתה לה...

114
00:09:31,780 --> 00:09:35,280
יש אנשים, יש להם דרך ארץ.
היא, שום טיפת דרך ארץ לא היה לה.

115
00:09:35,600 --> 00:09:39,970
והיא פנתה אליו ואמרה לו:
"תורה מפוארה בכלי מכוער?"

116
00:09:40,040 --> 00:09:42,740
כך היא הגדירה אותו.
אמרה לו: יש בך כל כך חוכמה,

117
00:09:42,740 --> 00:09:46,200
איפה ששואלים אותך, אתה יודע.
איך יש לך פרצוף כזה מכוער?

118
00:09:46,477 --> 00:09:48,168
בחוצפה.

119
00:09:50,280 --> 00:09:59,570
שאל אותה, במקום תשובה שאל אותה:
היין של בית אביך, במה הוא שוכן?

120
00:10:00,450 --> 00:10:03,870
אמרה לו: בכלי חרס. ראיתי מגישים.
אז כל סעודה היו מגישים יין.

121
00:10:03,870 --> 00:10:07,010
קיסר בלי יין זה לא הולך כל הסעודות שלו.

122
00:10:07,020 --> 00:10:11,690
מגישים בכלי חרס.
במה מאחסנים אותם במחסנים? כלי חרס.

123
00:10:12,030 --> 00:10:16,930
אמר לה: אני מתפלא.
אנשים פשוטים מאחסנים יין בכלי חרס.

124
00:10:16,930 --> 00:10:20,760
קיסר רומא גם בכלי חרס כמו כולם?

125
00:10:21,490 --> 00:10:22,510
אמרה לו: אתה צודק.

126
00:10:22,510 --> 00:10:28,580
הלכה לאחראי על המטבח, על כל...
אמרה לו: תחליף את כל הכדים, את כל הכלים

127
00:10:28,620 --> 00:10:31,550
בכלי כסף ובכלי זהב. כל הכלים של היין.

128
00:10:32,280 --> 00:10:36,480
הוא יודע שזה לא טוב ליין, יין צריך חרס.
אבל היא בת הקיסר, מה הוא יכול לעשות?

129
00:10:36,480 --> 00:10:37,460
החליף את הכול.

130
00:10:38,410 --> 00:10:42,630
אחרי שבועיים מגישים יין לקיסר.
איזה טעם? הכל חמוץ.

131
00:10:43,330 --> 00:10:46,200
קרא לו, צעק עליו:
מה עשית?! למה הכול חמוץ?

132
00:10:46,200 --> 00:10:48,170
אמר לו: אני לא אשם, הבת שלך אמרה.

133
00:10:48,720 --> 00:10:50,862
קרא לבתו: למה אמרת לו?

134
00:10:50,886 --> 00:10:53,585
לא אני...
רבי יהושע בן חנניה, שאתה אוהב אותו,

135
00:10:53,610 --> 00:10:54,410
הוא אמר לי.

136
00:10:54,870 --> 00:10:58,760
קרא לו: למה הרסת לי את כל היין?
מחסן של יינות, הכול הלך לאיבוד.

137
00:10:58,920 --> 00:11:00,320
אמר לו: אני לא אמרתי לה.

138
00:11:01,080 --> 00:11:05,190
היא אומרת: אתה אמרת לי,
לא מתאים שהיינות של כולם בחרס

139
00:11:05,190 --> 00:11:07,850
וגם של בית אביך, קיסר רומא, בחרס.

140
00:11:09,510 --> 00:11:12,800
אמר לקיסר: אדוני הקיסר,
היא לא הבינה מה אני דיברתי בכלל.

141
00:11:13,260 --> 00:11:16,810
היא שאלה אותי "תורה מפוארה בכלי מכוער?"

142
00:11:17,030 --> 00:11:21,470
רציתי לומר לה שהתורה נשמרת
בכלי מכוער יותר מאשר כלי יפה,

143
00:11:21,470 --> 00:11:27,640
כמו שהיין נשמר בכלי חרס יותר מאשר
בכלי כסף וזהב. היא מעצמה.

144
00:11:27,640 --> 00:11:32,270
הוא בכוונה עשה את זה, הוא ידע
שהיא פתיה והיא תהרוס את כל היינות.

145
00:11:32,270 --> 00:11:37,610
אבל רצה לתת לה עונש על החוצפה שלה
שכך היא דיברה, אז התנהל בצורה כזו.

146
00:11:37,610 --> 00:11:40,070
אבל אף אחד לא יכול לבוא בטענות,
הוא לא אמר לה להחליף,

147
00:11:40,070 --> 00:11:44,330
אמר: אני רק נתתי לה משל בתור דוגמה
על השאלה שהיא שאלה.

148
00:11:45,400 --> 00:11:56,710
אמר לו הקיסר: אם אתה אומר שהיופי פוגם
בלימוד של האדם, בחוכמה של האדם,

149
00:11:56,960 --> 00:12:02,060
איך אני רואה תלמידי חכמים
שהם גם יפי תואר והם גם חכמים?

150
00:12:02,060 --> 00:12:05,000
אמר לו: אם היו מכוערים
היו עוד יותר חכמים.

151
00:12:05,000 --> 00:12:12,150
מה הכוונה בזה? אדם שמתעסק בחיצוניות שלו,
אין לו פנאי להשקיע ברוחניות שלו.

152
00:12:13,870 --> 00:12:17,960
אבל אדם שהוא גם כך יודע
שהחיצוניות שלו מכוערת, אין מה להשקיע בה,

153
00:12:17,960 --> 00:12:22,030
הוא לא משקיע בחיצוניות
אז הוא משקיע ברוחניות, כך הוא מתעלה.

154
00:12:23,040 --> 00:12:29,990
אבל באותה מידה אדם שהוא יפה תואר
ומשקיע ברוחניות, הוא מתעלם מהחיצוניות שלו,

155
00:12:29,990 --> 00:12:33,680
לא עושה מזה עניין, הוא יודע
שהוא יפה אבל לא נותן לעצמו להיות

156
00:12:33,680 --> 00:12:35,110
מוטרד מהעניין הזה.

157
00:12:35,580 --> 00:12:41,310
האדם הזה יכול להיות גם יפה תואר
וגם להיות חכם בתורה ושומר על עצמו,

158
00:12:41,310 --> 00:12:45,760
ואז אדרבה, דווקא החיצוניות
של היופי שיש לאדם,

159
00:12:45,760 --> 00:12:50,220
"אישה יראת ה' היא תתהלל" - ביופי שלה,

160
00:12:51,710 --> 00:12:55,270
כי היא השתמשה ביופי
כדי להיבנות. יופי זה ניסיון,

161
00:12:55,520 --> 00:12:58,520
וכל ניסיון שהאדם עומד בו, הוא נבנה יותר.

162
00:12:58,520 --> 00:13:02,470
כמו מכשיר כושר שאדם משתמש בו,
אם הוא מתגבר עליו הוא נבנה יותר.

163
00:13:03,000 --> 00:13:06,200
וזה בעצם מפתח גדול שלימדו אותנו חכמים.

164
00:13:06,720 --> 00:13:11,480
כאן אומרת המשנה
שהנוי נאה לצדיקים ונאה לעולם.

165
00:13:11,640 --> 00:13:15,860
הצדיק, כשהוא גם יפה תואר
זה טוב לו וטוב לעולם.

166
00:13:17,070 --> 00:13:19,700
מה העניין הזה של ה"טוב לו וטוב לעולם"?

167
00:13:21,050 --> 00:13:26,900
יש אנשים בעולם שהם מושפעים מהחיצוניות,

168
00:13:27,970 --> 00:13:33,010
ואם הם רואים אדם שהוא מכוער בחיצוניות,
גם אם הוא יגיד דברים הכי נכונים

169
00:13:33,010 --> 00:13:39,960
והכי מדויקים, לא ישמעו ממנו. כי הם,
הראש שלהם נמצא במקום נמוך, לא בדרגה הזו.

170
00:13:40,210 --> 00:13:45,690
אז טוב לעולם שאותו חכם יש לו גם
את אותם צדיקים שיש להם את היופי הזה.

171
00:13:46,130 --> 00:13:50,080
לכן נאמר "טוב להם וטוב לעולם".
אבל מתי טוב להם?

172
00:13:50,210 --> 00:13:52,540
לעולם זה טוב. מתי גם טוב להם?

173
00:13:52,770 --> 00:13:58,640
אם משתמשים בזה בתור כלי להיבנות
ולא משקיעים את עצמם בחיצוניות וביופי.

174
00:13:59,703 --> 00:14:02,576
דבר שני, זה הכוח,
 שאומר רבי שמעון בר יוחאי,

175
00:14:02,600 --> 00:14:05,417
הכוח גם כן נאה לצדיקים ונאה לעולם.

176
00:14:05,530 --> 00:14:10,320
ארבעת הקרובים ברשימה כאן,
הכוח, העושר, הכבוד והחוכמה,

177
00:14:10,630 --> 00:14:14,130
מי ששם לב, הם מקבילים
למה שלמדנו במשנה למעלה,

178
00:14:14,500 --> 00:14:18,090
שיש ארבע מעלות שאנשים מאחלים לעצמם,

179
00:14:18,690 --> 00:14:26,850
שהן: "איזהו גיבור הכובש את יצרו",
"איזהו עשיר השמח בחלקו",

180
00:14:27,220 --> 00:14:33,110
"איזהו מכובד המכבד את הבריות"
ו"איזהו חכם הלומד מכל אדם".

181
00:14:33,110 --> 00:14:34,480
זה ראינו במשנה למעלה.

182
00:14:34,790 --> 00:14:40,860
כאן הוא מונה בצדיקים שנאה להם
ונאה לעולם הכוח, שזה גבורה,

183
00:14:40,860 --> 00:14:44,030
העושר, הכבוד והחוכמה.

184
00:14:44,890 --> 00:14:46,950
אבל כאן הוא מדבר כפשוטו.

185
00:14:47,400 --> 00:14:53,400
שם במשנה דובר על "איזהו גיבור
הכובש את יצרו" מההיבט הרוחני.

186
00:14:53,400 --> 00:14:58,010
פה הוא מדבר על כוח כפשוטו,
שפיזית האדם הזה בריא וחזק.

187
00:14:58,470 --> 00:15:06,250
כי כשהחכם, אותו צדיק, בריא וחזק,
הוא רענן בעבודת השם, הוא קם בבוקר,

188
00:15:06,250 --> 00:15:10,440
הוא לא מרגיש חולי וקשה לו
לקום מהמיטה וכל הגוף מפורק.

189
00:15:10,540 --> 00:15:13,410
הוא בריא, הוא חזק, צריך שיהיה לו כוח.

190
00:15:14,070 --> 00:15:18,930
לכן, כמו שראינו בהנהגה של הרמב"ם
ב"הלכות דעות", מלמד אותנו הרמב"ם

191
00:15:18,930 --> 00:15:23,100
איך לשמור על הבריאות.
נחזור על ארבעת הכללים בקצרה,

192
00:15:23,100 --> 00:15:26,280
שצריך לזכור אותם תמיד,
לשנן אותם כדי לשמור על הבריאות,

193
00:15:26,280 --> 00:15:28,190
מה שהרמב"ם כותב ב"הלכות דעות".

194
00:15:28,500 --> 00:15:33,110
האחד, שיאכל האדם מה שבריא לגוף
ולא מה שטעים לחך.

195
00:15:33,730 --> 00:15:38,980
זה צריך להרגיל את עצמו לחשיבה הזאת,
שכשיש לפניו הרבה סוגי מאכלים

196
00:15:38,980 --> 00:15:43,970
והוא יכול לבחור, יאכל מה שבריא לגוף
ולא מה שטעים לחך.

197
00:15:45,060 --> 00:15:49,900
הדחף הטבעי של האדם
לקחת מה שטעים, כי יש לנו יצר.

198
00:15:50,210 --> 00:15:54,710
אבל אדם שמפעיל את השכל על עצמו,
אומר: אם אני רוצה גוף שיתפקד,

199
00:15:54,710 --> 00:15:56,980
זה כמו מכונה, הגוף הזה זה כמו מכשיר.

200
00:15:57,350 --> 00:16:00,380
מה שאתה מכניס לתוכו
זה מה שהוא טוחן, זה מה שמזין אותו,

201
00:16:00,380 --> 00:16:02,200
זה מה שמפעיל את כל המערכות.

202
00:16:02,200 --> 00:16:07,900
תכניס דברים לא בריאים, אז האדם,
בפרט צעיר, עוד הגוף יכול להסתדר עם זה,

203
00:16:07,900 --> 00:16:12,960
אבל מגיע לגיל מסוים שהגוף קורס
כי העמיסו עליו מה שהוא לא היה צריך לקבל.

204
00:16:13,240 --> 00:16:18,010
אבל אם משמנים אותו, מתדלקים אותו,
נותנים לו את המזון שהוא צריך לאכול,

205
00:16:18,010 --> 00:16:21,840
מה שבריא לגוף, לא מה שטעים לחך,
מאריך לאורך ימים.

206
00:16:22,292 --> 00:16:25,140
ובריא לגוף, לא כמו
שיש כאלה מקצינים לצד השני,

207
00:16:25,140 --> 00:16:29,900
מרוב שרוצים לשמור על הבריאות,
לא נוגעים בשום דבר שיש בו טיפת שמן,

208
00:16:29,970 --> 00:16:34,970
לא נוגעים בשום דבר שיש בו טיפת מלח
ולא נוגעים בשום דבר שיש בו טיפת מתיקות.

209
00:16:35,210 --> 00:16:36,590
רוצים להיות בריאים.

210
00:16:36,590 --> 00:16:38,440
אלה מתים לפני כולם בסוף.

211
00:16:40,755 --> 00:16:46,150
לא צריך להקצין גם לצד השני.
הגוף צריך שמן, צריך מלח,

212
00:16:46,150 --> 00:16:49,840
צריך מתיקות, הגוף צריך הכול.
אבל לא להגזים.

213
00:16:49,840 --> 00:16:53,790
תמיד בוחן ובודק מה שבריא לגוף
ולא מה שטעים לחך,

214
00:16:54,950 --> 00:16:57,040
כך האדם הזה זוכה לאריכות ימים.

215
00:16:57,530 --> 00:17:05,020
כלל שני שכותב הרמב"ם לאדם שרוצה
גוף בריא וחזק, "שיפחות כמו רביע משביעתו".

216
00:17:05,450 --> 00:17:11,140
שבזמן שהוא אוכל לא ייתן לקיבה להתמלא
עד שהיא כבר לא יכולה להכיל יותר.

217
00:17:11,165 --> 00:17:14,570
אפילו שהאוכל טעים והוא אוכל
דברים בריאים, אוכל דבר בריא,

218
00:17:14,570 --> 00:17:16,510
אבל מרוב שטעים אוכל ואוכל.

219
00:17:17,000 --> 00:17:21,490
"יפחות כמו רביע משביעתו" -
רבע לפני שהקיבה מתמלאת עד הסוף,

220
00:17:21,650 --> 00:17:25,190
כמו בלון, אתה יכול לנפח אותה,
אבל רבע לפני תעצור,

221
00:17:25,190 --> 00:17:30,140
אז כך מערכת העיכול מצליחה לתפקד
כמו שצריך, לעכל את המזון,

222
00:17:30,140 --> 00:17:34,520
אתה קם רענן, יש לך את מה שאתה צריך לגוף,
אבל לא מעמיס על עצמך.

223
00:17:34,520 --> 00:17:37,270
זה גם עוזר לאדם לשבור את מידת התאווה.

224
00:17:37,310 --> 00:17:41,000
לא רק לבריאות של הגוף זה טוב,
גם לחינוך העצמי שלו,

225
00:17:41,130 --> 00:17:43,074
שאפילו שהוא יכול לאכול עוד, הוא אומר:

226
00:17:43,098 --> 00:17:46,701
"אני עוצר כאן כי האכילה אצלי
היא לא מטרה".

227
00:17:47,080 --> 00:17:50,940
יש אנשים שהאכילה היא בעצם
מטרה בחיים, סוג של תאווה.

228
00:17:51,190 --> 00:17:56,950
ברומא למשל הייתה תקופה
שהיו מסיימים, היו קוראים לזה...

229
00:17:57,260 --> 00:17:59,980
בהיסטוריה קראו לזה סעודות
של שחיתות, של הוללות.

230
00:18:00,220 --> 00:18:04,500
היו עושים סעודות פאר, הרומאים,
ואוכלים ושותים.

231
00:18:05,080 --> 00:18:07,080
לא יכולים לאכול יותר, כמה יאכלו?

232
00:18:07,080 --> 00:18:11,670
הייתה להם הפסקה בסעודה,
שבהפסקה הזו כולם יוצאים החוצה,

233
00:18:11,670 --> 00:18:14,400
כל אחד גורם לעצמו להקיא
 את כל מה שהוא אכל,

234
00:18:14,717 --> 00:18:17,511
כדי שיוכלו לחזור ולאכול שוב הכול מחדש.

235
00:18:18,170 --> 00:18:22,690
כי בעצם האכילה שם הייתה מטרה,
כסוג של תאווה, למלא תאווה.

236
00:18:22,820 --> 00:18:26,960
בעם ישראל אכילה זה כמו דלק.
רכב צריך לתדלק אותו, מתדלקים את הגוף.

237
00:18:26,960 --> 00:18:30,380
הוא לא מטרה, אין עניין להתרגל לתאווה,

238
00:18:30,380 --> 00:18:35,150
להרגיל את הגוף לתאווה הזו
של האכילה וכל תאווה אחרת.

239
00:18:35,790 --> 00:18:39,840
אז אומר הרמב"ם "יפחות כמו רביע משביעתו",
גם עוזר לבריאות של הגוף,

240
00:18:39,840 --> 00:18:42,780
גם לחינוך העצמי לשליטה בתאוות.

241
00:18:42,780 --> 00:18:47,040
הראב"ד כותב: יש אנשים
שיש להם עוונות וצריכים להתענות,

242
00:18:47,040 --> 00:18:51,830
צריכים לצום לכפרות עוונות,
אבל אין לו כוח לצום. מה יעשה?

243
00:18:52,050 --> 00:18:53,810
יש מה שנקרא תענית הראב"ד.

244
00:18:54,000 --> 00:18:58,900
אומר הראב"ד: כשאדם אוכל
דבר טעים ונשאר לו עוד בצלחת

245
00:18:59,060 --> 00:19:03,160
והוא רוצה לאכול כי זה מאוד
מושך אותו, הוא תאב לאכול,

246
00:19:03,450 --> 00:19:05,060
אבל הוא אומר: אני עוצר כאן.

247
00:19:05,280 --> 00:19:07,880
למה? לכבוד השם, לכפרת עוונות.

248
00:19:08,400 --> 00:19:13,230
זה סוג של תחליף לתענית של צום
שאדם צריך לצום לכפרת עוונות.

249
00:19:13,230 --> 00:19:14,870
זה נקרא תענית הראב"ד.

250
00:19:15,210 --> 00:19:18,980
אדם אוכל גלידה, אוכל איזה דבר,
עוף טעים, בשר טעים,

251
00:19:18,990 --> 00:19:23,720
ויש לו מקום והוא רוצה לאכול עוד,
הוא אומר: פה אני עוצר בשביל כפרת עוונות,

252
00:19:23,990 --> 00:19:27,730
להתגבר על התאווה,
לשבור את התאווה. זה לכבוד השם.

253
00:19:27,800 --> 00:19:32,200
זה נקרא תענית הראב"ד, שטוב שאדם
יחנך את עצמו בהנהגה הזאת

254
00:19:32,200 --> 00:19:33,660
לפחות מפעם לפעם.

255
00:19:33,670 --> 00:19:41,250
כשבמשנה דיברו על "איזהו גיבור הכובש
את יצרו", שם דיברו על העניין הרוחני.

256
00:19:41,620 --> 00:19:46,440
הרמב"ם מדבר על העניין הגשמי מההיבט הזה
שאדם צריך לשמור על הבריאות,

257
00:19:46,450 --> 00:19:50,340
שאמרנו איכות המזון זה דבר אחד,
יאכל מה שבריא לגוף.

258
00:19:51,040 --> 00:19:54,060
כמות המזון: "יפחות כמו רביע משביעתו".

259
00:19:54,220 --> 00:19:57,700
פינוי הפסולת זה התנאי השלישי
של הרמב"ם בשמירת הבריאות,

260
00:19:57,700 --> 00:20:02,100
שאדם לא ישאיר פסולת בגופו,
אלא יפנה מיד כשהוא צריך להתפנות.

261
00:20:02,480 --> 00:20:08,580
ויתעמל בכל יום. מלשון עמל.
לא חייב מכון כושר.

262
00:20:08,580 --> 00:20:13,310
יתעמל, הכוונה יעמל, יעייף את הגוף,
ולא יפנק את הגוף של עצמו,

263
00:20:13,310 --> 00:20:17,360
אלא ימצא סיבות, ימצא דרכים
איך להטריח את הגוף, לעייף אותו

264
00:20:17,360 --> 00:20:23,650
כדי שהאדם יוכל לאורך ימים ושנים
שהגוף יהיה רענן ובריא.

265
00:20:23,650 --> 00:20:26,770
אלה ארבעת הכללים המרכזיים שכותב הרמב"ם.

266
00:20:26,780 --> 00:20:30,230
אז הוא מדבר מצד שמירת בריאות הגוף,
שעל זה אומרת המשנה

267
00:20:30,230 --> 00:20:38,350
שהכוח נאה לצדיקים ונאה לעולם,
כי כשהצדיק הוא גיבור וחזק ובריא,

268
00:20:38,660 --> 00:20:43,580
אז גם התפקוד שלו ביום-יום אחרת,
הריכוז שלו בלימוד, ההבנה שלו,

269
00:20:43,580 --> 00:20:46,660
היכולת לתרום לאחרים.

270
00:20:47,140 --> 00:20:52,410
וגם מבחינת שאנשים לא יכולים לבוא,
למשל אם הוא שופט, אם הוא דיין,

271
00:20:52,740 --> 00:20:56,660
יודעים שהם לא יכולים להתעסק איתו,
יש לו את החוזק, יש לו את הכוח שלו.

272
00:20:56,790 --> 00:20:59,510
לכן הכוח נאה לצדיקים ונאה לעולם.

273
00:20:59,910 --> 00:21:04,950
מה שראינו במשנה שם, "איזהו גיבור
הכובש את יצרו", שם זה מההיבט הרוחני,

274
00:21:04,950 --> 00:21:10,100
שזה עוד היבט שאדם צריך להרגיל
את עצמו להיות חזק ובריא, מאיזה היבט?

275
00:21:10,220 --> 00:21:11,650
של שליטה עצמית.

276
00:21:12,380 --> 00:21:15,550
לא רק מבחינה פיזית שהגוף שלו חזק ובריא,

277
00:21:15,750 --> 00:21:19,460
אלא גיבור אמיתי, אומרים חז"ל,
הכובש את יצרו.

278
00:21:19,920 --> 00:21:22,550
מה זה כובש את יצרו? שולט בייצרים שלו.

279
00:21:24,210 --> 00:21:29,390
לא קל. אדם שיש לו פיתוי,
יש לו משיכה, יש לו יצר לדבר מסוים,

280
00:21:30,760 --> 00:21:36,100
לא קל לו לכבוש את יצרו,
בפרט כשיש לו איזו בעירה מסוימת בתאווה

281
00:21:36,100 --> 00:21:42,890
שהוא כל כך נמשך אליה וקשה לו איתה.
איך באמת האדם יוכל לכבוש את יצרו?

282
00:21:43,200 --> 00:21:48,210
הרי יצר הרע הוא חוזק, זה מלאך.
"ויאבק איש עימו עד עלות השחר" -

283
00:21:48,810 --> 00:21:53,000
זה שרו של עשיו שנאבק
עם יעקב אבינו, ששמו הס"מ,

284
00:21:53,640 --> 00:21:57,350
שהוא, התפקיד שלו
 אומרת הגמרא בבבא בתרא,

285
00:21:57,510 --> 00:21:59,640
גם הזוהר הקדוש אומר את אותן המילים,

286
00:21:59,640 --> 00:22:05,440
שהוא יצר הרע שמחטיא את האדם
והוא השטן, שאם האדם נכשל בחטא

287
00:22:05,440 --> 00:22:10,180
הוא עולה ומקטרג עליו,
והוא מלאך המוות שמזיק לו ולוקח נשמות

288
00:22:10,180 --> 00:22:14,940
ומביא מחלות וצרות ובעיות פרנסה, עצבות.
כל זה שייך לסיטרא אחרא.

289
00:22:15,100 --> 00:22:18,450
בצד של הקדושה יש רק
שמחה ושפע וברכה וטובה.

290
00:22:20,170 --> 00:22:21,960
היצר הזה הוא מלאך.

291
00:22:22,180 --> 00:22:28,180
יאמר אדם: איך אני יכול להתגבר עליו?
הרי אני בן אדם והוא מלאך.

292
00:22:28,790 --> 00:22:35,250
אומר הקב"ה: "לפתח חטאת רובץ
ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו".

293
00:22:35,590 --> 00:22:39,960
אתה חזק. אני בראתי את שניכם,
ואתה חזק יותר ממנו.

294
00:22:40,010 --> 00:22:43,450
אבל תדע איך להתגבר עליו.
איך יתגבר האדם?

295
00:22:43,880 --> 00:22:51,410
אומרת הגמרא במסכת קידושין: "אמר הקב"ה
בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין".

296
00:22:51,900 --> 00:22:55,820
זה כלל שאדם צריך לזכור,
כל פעם שיש בו יצר שבוער בו

297
00:22:56,470 --> 00:22:59,520
והוא לא יודע מה לעשות,
הוא מרגיש שהיצר הזה משגע אותי.

298
00:22:59,680 --> 00:23:01,800
זה אומר שאתה לא מספיק לומד תורה.

299
00:23:02,216 --> 00:23:05,600
"בראתי לו תורה תבלין".
מה זה תבלין?

300
00:23:05,600 --> 00:23:09,040
מה הקשר בין תבלינים
ששייכים למטבח לבין היצר הרע?

301
00:23:10,176 --> 00:23:15,850
התשובה היא, כמו שתבלין הופך
אוכל טפל שאף אחד לא רוצה לגעת בו,

302
00:23:16,250 --> 00:23:21,980
בשר, ירקות, נכניס לתוך סיר בשר,
ירקות הכי משובחים בלי מלח ותבלינים,

303
00:23:21,980 --> 00:23:23,110
אף אחד לא ייגע בזה.

304
00:23:23,660 --> 00:23:27,490
המלח והתבלינים גורמים לכולם
לאכול, זה משביח אותו.

305
00:23:28,740 --> 00:23:33,400
כך אומר הקב"ה: "בראתי יצר הרע",
הוא אומנם נקרא "רע", אבל אתה  יודע

306
00:23:33,400 --> 00:23:36,840
מה יכול להפוך אותו לטוב?
"בראתי לו תורה תבלין".

307
00:23:37,000 --> 00:23:41,250
אדם לומד תורה, התבלין הזה נכנס
לתוך היצר הרע, משביח אותו.

308
00:23:41,700 --> 00:23:47,090
לכן כתוב "איזהו גיבור הכובש את יצרו",
לא "ההורג את יצרו", כי חבל להרוג אותו,

309
00:23:47,620 --> 00:23:51,660
הוא משובח, זה מנוע חזק.
למה תהרוס את המנוע הזה? תשתמש בו.

310
00:23:51,880 --> 00:23:55,670
אבל תכניס בו תבלין,
תראה שאתה משתמש בו לטובה.

311
00:23:55,830 --> 00:24:01,010
כל העוצמה הזאת של הבעירה של היצר
שמשגע את האדם לכיוונים לא טובים,

312
00:24:01,200 --> 00:24:07,640
אם הוא לומד תורה, התורה משביחה
את היצר הזה ויכול להשתמש בו לטובה.

313
00:24:07,770 --> 00:24:10,760
זה היסוד של "בראתי יצר רע,
בראתי לו תורה תבלין".

314
00:24:10,910 --> 00:24:13,960
וזה בכלל כלל גדול בכל הבריאה כולה,

315
00:24:14,210 --> 00:24:20,030
כל דבר שהקב"ה ברא שנראה דבר שמזיק,

316
00:24:20,130 --> 00:24:23,570
כנגד זה ברא הקב"ה את התרופה.

317
00:24:24,320 --> 00:24:28,540
ולא די בכך. הגמרא אומרת
שהקב"ה מקדים תרופה למכה.

318
00:24:29,150 --> 00:24:31,690
איפה רואים למשל שהקדים תרופה למכה?

319
00:24:33,250 --> 00:24:36,720
המן ביקש להשמיד,
להרוג ולאבד את כל היהודים.

320
00:24:37,520 --> 00:24:44,090
זה אסון. אבל אם עם ישראל
יעשה תשובה והגזירה צריכה להתבטל,

321
00:24:44,090 --> 00:24:48,193
איך היא תתבטל?
הקדים הקב"ה תרופה למכה,

322
00:24:48,390 --> 00:24:55,750
שהמלך יכעס על ושתי במשתה,
ייקח את אסתר במקום ושתי.

323
00:24:55,850 --> 00:24:59,330
אסתר כבר הייתה מלכה
עוד לפני שהמן גזר את הגזירה

324
00:24:59,330 --> 00:25:01,600
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים.

325
00:25:03,170 --> 00:25:09,500
זה נקרא שהקדים תרופה למכה,
עוד לפני שבאה צרה, הקב"ה מכין את התרופה,

326
00:25:09,500 --> 00:25:12,880
שבמידה ונהיה ראויים לה,
התרופה כבר נמצאת.

327
00:25:14,140 --> 00:25:20,850
השבוע היינו במקסיקו.
באחד הערבים הייתה הרצאה

328
00:25:21,970 --> 00:25:27,610
באיזו עיירה שנמצאת ליד מקסיקו סיטי,
משהו כמו פלאיה דל כרמן, משהו כזה,

329
00:25:27,610 --> 00:25:31,800
אני חושב קוראים לה.
מכירים את זה? איך אומרים את השם הנכון?

330
00:25:31,900 --> 00:25:35,010
לא, לא זה של הערבים פה בארץ, משהו דומה.

331
00:25:35,230 --> 00:25:42,150
ואחד המארגנים שם, יהודי יקר בשם רן,
הוא אמר: תראה דבר מפליא.

332
00:25:42,990 --> 00:25:52,710
יש שם יערות ליד העיירה הזאת, ושם ביער
רואים עץ שצבעו חום כזה, חום-אדום,

333
00:25:53,560 --> 00:25:55,380
והעץ הזה מאוד רעיל.

334
00:25:57,065 --> 00:26:04,090
הוא עצמו מספר שטפטף עליו
קצת מהשרף של העץ הזה, שרף שחור.

335
00:26:04,640 --> 00:26:09,610
הוא מדריך תיירים שם, אז כשטפטף עליו
הוא לא ידע שזה מהעץ תוך כדי הטיול.

336
00:26:09,610 --> 00:26:13,530
הוא חשב שלפני כן הוא טיפל ברכב,
אז זה גריז שהוא צריך לנקות אותו.

337
00:26:13,960 --> 00:26:20,040
אבל כשבא לנקות, התברר שזה השרף
הרעיל הזה שהוא הוא שורף את העור,

338
00:26:20,040 --> 00:26:23,390
שורף את הבשר.
נכנס ממש בפנים כמעט עד העצם,

339
00:26:24,540 --> 00:26:26,720
ואחר כך כל הגוף מתמלא פריחה.

340
00:26:26,730 --> 00:26:28,520
משהו מאוד רעיל העץ הזה.

341
00:26:30,330 --> 00:26:35,270
אבל הוא מראה שם ביער,
בכל מקום שרואים את העץ החום הזה,

342
00:26:35,880 --> 00:26:44,050
מרחק של מטר עד שני מטר צומח עץ דומה לו
בצבע אפור-לבן, שהוא התרופה שלו.

343
00:26:45,110 --> 00:26:49,130
זאת אומרת, מי שטפטף עליו דבר כזה,
לוקח את העלים מהעץ השני,

344
00:26:49,130 --> 00:26:51,420
מרתיח אותם, מורח וזו התרופה שלו.

345
00:26:51,420 --> 00:26:54,890
הוא אומר שהוא לא זיהה בזמן,
אז זה ממש הרס לו את העור.

346
00:26:55,500 --> 00:27:00,250
וכל היער, כל מקום שיש עץ כזה,
יש לזה שני שמות.

347
00:27:00,590 --> 00:27:04,930
כל מקום שיש את העץ הזה הרעיל,
לידו צומח גם התרופה שלו.

348
00:27:06,950 --> 00:27:09,340
במקום שעמדנו הוא הראה לי את זה,

349
00:27:10,210 --> 00:27:17,310
היה שם עץ חום ועץ לבן, שאפילו
כרוך עליו קצת, הלבן ממש כרוך על החום.

350
00:27:17,530 --> 00:27:18,480
דבר פלא.

351
00:27:19,700 --> 00:27:23,840
טוב, אמרתי לו שזה באמת,
אין דבר שהקב"ה לא ברא אותו

352
00:27:23,840 --> 00:27:26,270
בלי שנצטרך ללמוד ממנו מוסר השכל.

353
00:27:26,270 --> 00:27:29,210
פה יש מוסר השכל גדול.
חוץ מהעניין של הצבעים,

354
00:27:29,210 --> 00:27:34,660
שרואים שאדום, כל זה שייך לגבורה,
מידת הגבורה, שזה דין.

355
00:27:34,910 --> 00:27:40,720
הלבן זה שייך לחסד, זה התרופה.
דיברנו פעם בשיעור כאן על עולם הצבעים,

356
00:27:40,830 --> 00:27:46,550
הזכרנו את העניין הזה שכל מה שאדום בטבע
שייך לספירת גבורה, שזה דינים.

357
00:27:46,800 --> 00:27:50,630
כל מה שלבן בטבע שייך לספירת חסד.

358
00:27:51,120 --> 00:27:55,370
לכן רואים בתורה "לא תבשל גדי בחלב אימו".

359
00:27:55,370 --> 00:27:59,080
לא רק אסור לאכול,
אסור אפילו לבשל אותם ביחד.

360
00:27:59,700 --> 00:28:05,180
כי יהודי לוקח בשר וחלב, מבשל אותם כאן,
יוצר קצר בשורש הרוחני שלהם,

361
00:28:05,250 --> 00:28:08,780
שזה חסד וזה גבורה.
אז לא טוב לערבב אותם.

362
00:28:09,700 --> 00:28:13,470
וגם רואים בטבע,
כל מה שלבן בטבע שייך לחסד.

363
00:28:14,140 --> 00:28:20,090
אדום, כמו יין, כמו בשר, כמו דם,
אתה מרגיש: זה שייך לגבורה,

364
00:28:20,090 --> 00:28:21,730
דברים קשים, חזקים.

365
00:28:22,410 --> 00:28:27,330
אבל חלב שהוא לבן,
מים שהם שקופים, כל אלה חסד.

366
00:28:27,330 --> 00:28:30,020
מחיים, מגדלים, מנקים, מטהרים.

367
00:28:31,130 --> 00:28:34,330
גם בדם, כדוריות לבנות שבדם,
מה התפקיד שלהן?

368
00:28:34,850 --> 00:28:38,440
להגן על הגוף מכל החיידקים שפולשים.
זה חסד.

369
00:28:39,130 --> 00:28:42,510
גם ברפואה האלטרנטיבית
יש אנטיביוטיקה טבעית.

370
00:28:43,410 --> 00:28:50,160
מה נקרא אנטיביוטיקה טבעית?
שום בעיקר, גם בצל, כל אלה לבנים,

371
00:28:50,590 --> 00:28:54,030
הם שייכים לחסד, קוטלים חיידקים,
מנקים את הגוף.

372
00:28:55,490 --> 00:29:01,850
אז לא פלא שגם בעצים האלה אתה רואה
שהרעיל הוא שייך לגבורה בצבע שלו,

373
00:29:02,130 --> 00:29:05,000
והמרפא הוא שייך לחסד.

374
00:29:05,310 --> 00:29:08,630
אבל הפלא הגדול,
שהם תמיד צומחים אחד ליד השני.

375
00:29:09,590 --> 00:29:12,860
עצים שונים, אבל תמיד אחד ליד השני.

376
00:29:12,860 --> 00:29:18,360
זה ממש רואים מה שאמר הקב"ה:
כשאני נותן מכה, אני שם גם את התרופה ליד.

377
00:29:18,820 --> 00:29:24,460
רק אנחנו צריכים לדעת. הם שם כנראה למדו
את זה מהמקסיקנים של דורות המסורת שבידם.

378
00:29:24,460 --> 00:29:27,810
אתה רואה שני עצים,
מי יודע שזה תרופה של זה?

379
00:29:27,880 --> 00:29:34,690
שלמה המלך, כתוב שהיה בקי בכול.
שלמה המלך, כשהיה צועד בשדה,

380
00:29:35,060 --> 00:29:37,702
כשאנחנו הולכים בשדה,
 רואים קוצים, רואים דשא,

381
00:29:37,726 --> 00:29:41,409
רואים פרחים, רואים עצים. מתהלכים.

382
00:29:42,740 --> 00:29:47,800
שלמה המלך היה הולך בשדה,
היה מרגיש כמו שהוא הולך בבית מרקחת.

383
00:29:49,350 --> 00:29:52,670
מסתכל על הקוצים האלה -
זה תרופה למחלה פלונית,

384
00:29:52,770 --> 00:29:55,490
רואה את הפרח הזה - זה טוב לדבר כזה.

385
00:29:55,770 --> 00:29:58,310
שלמה היה בקי בכל הנושאים האלה.

386
00:29:58,410 --> 00:30:03,050
היום אין את הבקיאות בכל עולם הצמחים,
אבל בדברים שכן נשמרו,

387
00:30:03,060 --> 00:30:07,550
אדם יכול לראות מוסר השכל גדול,
שהקב"ה מקדים תרופה למכה.

388
00:30:07,720 --> 00:30:09,720
כל מקום שיש מכה, יש גם תרופה.

389
00:30:10,030 --> 00:30:13,950
מזה גם האדם יקבל כוחות,
לפעמים יש תקופות קשות בחיים.

390
00:30:14,250 --> 00:30:17,990
כל אדם במהלך החיים יש לו זמנים
שפתאום הוא מרגיש קושי,

391
00:30:18,240 --> 00:30:23,090
אפילו הוא עלול להגיע לתחושה של
קריסת מערכות, כאילו שאין תקווה, אין עתיד,

392
00:30:23,220 --> 00:30:25,910
מרגיש שהשמיים נפלו לו על הראש.
עד כדי כך.

393
00:30:26,220 --> 00:30:34,110
יש כאלה מצבים כאלה, קורסים ומגיעים
למצבים מאוד מסוכנים מרוב לחץ שיש.

394
00:30:34,210 --> 00:30:37,510
אבל תמיד צריך לזכור,
הקב"ה מקדים תרופה למכה.

395
00:30:37,510 --> 00:30:42,630
אם קיבלתי מכה, התרופה כבר נמצאת.
רק אני צריך לזהות אותה, צריך להכיר אותה.

396
00:30:42,960 --> 00:30:46,430
אם יש את העץ הזה שהוא רעיל,
יש גם תרופה בסביבה.

397
00:30:46,770 --> 00:30:48,120
אתה צריך רק לדעת לזהות.

398
00:30:48,120 --> 00:30:51,990
אז במקרה שלהם הם יודעים לזהות,
אבל יש בזה גם מוסר השכל גדול.

399
00:30:51,990 --> 00:30:59,870
בכלל, כל עולם הטבע, אין דבר
שהקב"ה ברא אותו בטבע ולא נועד

400
00:30:59,870 --> 00:31:01,990
בשבילנו ללמוד מוסר השכל.

401
00:31:02,410 --> 00:31:06,640
פעם דיברנו על עולם הזרעים,
שאדם שנפטר לו מישהו ומרגיש,

402
00:31:06,640 --> 00:31:09,030
איך יקום לתחיית המתים אחרי שנקבר?

403
00:31:09,370 --> 00:31:14,260
אומרת הגמרא: תתבונן בזרע
שנרקב באדמה ובוקעים חיים חדשים.

404
00:31:14,540 --> 00:31:20,460
אפילו מהאחד בוקעים עשרה גרעינים,
ובתחיית המתים רק אחד.

405
00:31:20,460 --> 00:31:22,410
הכנסת אחד לאדמה, יוצא אחד.

406
00:31:22,410 --> 00:31:25,610
אז מי שעושה את זה, לא יכול לעשות את זה?
ודאי שיכול לעשות.

407
00:31:27,440 --> 00:31:31,690
אומרים שלוש פעמים ביום בתפילה
"ונאמן אתה להחיות מתים".

408
00:31:33,040 --> 00:31:37,380
כך גם אדם ששואל
מה שכתוב בגמרא על הפסוק

409
00:31:37,380 --> 00:31:41,390
"אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמיים וארץ לא שמתי",

410
00:31:42,490 --> 00:31:43,860
מה פירוש הפסוק הזה?

411
00:31:44,570 --> 00:31:47,920
אומרת הגמרא: "אם לא בריתי",
ברית התורה

412
00:31:48,200 --> 00:31:50,770
שהוא כרת עם עם ישראל ברית, שילמדו תורה,

413
00:31:51,200 --> 00:31:58,040
"אם לא בריתי יומם ולילה", שיעסקו בתורה
ביום ובלילה, "חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

414
00:31:58,470 --> 00:32:02,150
כל החוקים של הטבע, הכול קורס,
הכול מתבטל.

415
00:32:02,910 --> 00:32:08,690
אומר רבי חיים מוולוז'ין בספר "נפש החיים":
תדע שהדברים כפשוטם ממש,

416
00:32:09,380 --> 00:32:14,330
שאם העולם יהיה רגע אחד בלי תורה,
חוזר כל העולם לתוהו ובוהו.

417
00:32:14,330 --> 00:32:19,290
כי הבריאה ביחס לבורא
היא לא כמו שולחן ביחס לנגר,

418
00:32:19,290 --> 00:32:23,070
שהשולחן נעשה וקיים והנגר יכול ללכת.

419
00:32:23,070 --> 00:32:25,640
אחרי שהוא סיים לעבוד,
השולחן לא צריך את הנגר.

420
00:32:26,280 --> 00:32:30,950
הבריאה ביחס לבורא
היא כמו סרט שמוקרן על הקיר.

421
00:32:31,990 --> 00:32:34,890
אתה רואה ג'ונגלים,
רואה כוכבים, רואה מכוניות,

422
00:32:35,210 --> 00:32:39,430
אבל הסרט הזה צריך כל רגע
את הזרם של החשמל.

423
00:32:40,040 --> 00:32:43,080
אם תהיה הפסקת חשמל, הכול נעלם.

424
00:32:43,630 --> 00:32:49,700
הבריאה ביחס לבורא, צריך לדעת,
הבריאה היא שואפת מהטבע שלה להתבטל.

425
00:32:50,380 --> 00:32:52,890
כי זה שהקב"ה ברא את הבריאה,

426
00:32:53,440 --> 00:32:57,360
זה כמו שהוא הזרים הארה ממנו
כדי לברוא את הבריאה.

427
00:32:57,610 --> 00:33:01,320
אבל זה מצב לא טבעי, כל הבריאה הזו
שקיימת היא מצב לא טבעי,

428
00:33:01,660 --> 00:33:03,720
אז היא שואפת להיעלם.

429
00:33:04,270 --> 00:33:12,120
זה כמו שאדם זורק כדור לגובה, אז כל זמן
שיש את הדחף של מה שזרקת הוא ממשיך לטפס.

430
00:33:12,260 --> 00:33:16,780
ברגע שנגמר, נוחת בחזרה,
הוא שואף לחזור לאיפה שהוא היה.

431
00:33:17,970 --> 00:33:20,060
הבריאה שואפת להתבטל.

432
00:33:20,390 --> 00:33:25,480
כדי שהיא תהיה קיימת, צריך כל הזמן
שהקב"ה ייתן את ההארה שלו.

433
00:33:25,860 --> 00:33:29,985
זה מה שכתוב "המחדש בטובו
בכל יום תמיד מעשה בראשית",

434
00:33:30,010 --> 00:33:31,970
כל יום מחדש מעשה בראשית.

435
00:33:32,200 --> 00:33:35,610
אם הוא רוצה למחוק את העולם,
הוא לא צריך ליזום,

436
00:33:36,760 --> 00:33:39,930
אלא להפסיק לתת
את השפע שלו ואז הכול נעלם.

437
00:33:40,690 --> 00:33:46,620
מה מחבר את הבריאה לאור של הבורא?
הלימוד תורה והתפילה של עם ישראל.

438
00:33:46,620 --> 00:33:51,290
כשאדם מתפלל, לומד תורה,
מקיים, כמו מחבר את התקע לשקע

439
00:33:51,370 --> 00:33:53,620
ואז כל ההארה האלוקית יורדת לעולם.

440
00:33:53,620 --> 00:33:57,930
כך על פי תורת הסוד מסביר שם
רבי חיים מוולוז'ין בספר "נפש החיים".

441
00:33:58,700 --> 00:34:02,830
יבוא אדם ויאמר: איך זה יכול להיות?
העולם קיים עצמאית.

442
00:34:02,830 --> 00:34:07,170
באמת אם אף אחד לא ילמד תורה,
העולם חוזר לתוהו ובוהו, הכול נמחק?

443
00:34:08,350 --> 00:34:14,410
והבן איש חי כותב, הוא מביא את הזוהר,
שהעולם כדורי ויש אנשים למטה ויש למעלה,

444
00:34:14,410 --> 00:34:18,540
כשכאן אור, קצת חושך ויש מקום
שהרבה זמן חושך וקצת אור.

445
00:34:18,550 --> 00:34:22,070
מה שגילו באלפיים השנים האחרונות,
הזוהר אומר את הדברים.

446
00:34:22,070 --> 00:34:24,850
הבאנו את זה בספר "המהפך", בחלק הראשון.

447
00:34:25,630 --> 00:34:32,590
אומר הבן איש חי: אתה יודע למה הקב"ה ברא
את העולם עגול ולא משטח או צורה אחרת?

448
00:34:34,180 --> 00:34:37,530
כדי שיהיו אנשים בתחתית הכדור
עם כוח המשיכה,

449
00:34:38,350 --> 00:34:45,430
אנחנו הולכים לישון, הם יקומו וילמדו תורה.
הם הולכים לישון, אנחנו נקום ונלמד תורה.

450
00:34:45,430 --> 00:34:50,610
שכל הזמן יהיה קיום של תורה בעולם,
כי בלי זה חוזר העולם לתוהו ובוהו.

451
00:34:52,370 --> 00:34:54,258
לפני שעם ישראל יצא לגלות,

452
00:34:54,282 --> 00:34:58,100
אז גם כך היו לומדים בימים ובלילות
גם כשהיו רק בארץ ישראל.

453
00:34:58,450 --> 00:35:03,930
כי יישוב הדעת, היה להם תמריץ,
היו יושבים ועוסקים בתורה.

454
00:35:03,960 --> 00:35:09,290
יצאו לגלות אז צריך שיהיו בכל הזמן טרודים
בעניינים של פרנסה וצרות,

455
00:35:09,330 --> 00:35:11,960
אז כשהם הולכים לישון, אלה קמים וכן להפך.

456
00:35:13,150 --> 00:35:18,120
אבל לאדם זה נראה תמוה.
לכאורה לעולם יש קיום בלי קשר ללימוד תורה.

457
00:35:19,490 --> 00:35:25,210
מה עשה הקב"ה? ברא בטבע
דבר שנלמד ממנו מוסר השכל.

458
00:35:25,810 --> 00:35:29,800
אדם שיתבונן,
לפעמים מסתכלים על הדגים ברחמים,

459
00:35:29,800 --> 00:35:33,840
שהדג צריך כל הזמן להיות במים,
אם הוא מחוץ למים הוא מת.

460
00:35:34,680 --> 00:35:40,910
למעשה גם אנחנו בני האדם גם חיים
בתוך אוקיינוס, של מה? של חמצן, של אוויר.

461
00:35:41,400 --> 00:35:43,185
אם נצא מהאוקיינוס הזה,

462
00:35:43,677 --> 00:35:47,210
אין קיום לאדם
שיהיה מחוץ לחמצן, מחוץ לאוויר.

463
00:35:47,790 --> 00:35:50,000
אנחנו חייבים אוויר כל הזמן, חמצן.

464
00:35:50,430 --> 00:35:53,190
למה הקב"ה סידר אותנו עם חמצן?
בשביל מה צריך?

465
00:35:53,190 --> 00:35:57,590
היה בורא אותנו בלי ריאות
ויכולים לתפקד וחיים בלי לנשום אוויר.

466
00:35:58,520 --> 00:36:04,370
כל זה הוא ברא כדי שאדם שישאל:
באמת בלי תורה, דבר שאנחנו לא רואים אותו,

467
00:36:04,370 --> 00:36:06,930
זה רק דיבור, העולם לא יתקיים?

468
00:36:07,360 --> 00:36:12,430
אומר הקב"ה: תבדוק גם את עצמך,
חמצן אתה לא רואה ובלי חמצן אין לך קיום.

469
00:36:12,430 --> 00:36:14,970
אתה צריך כל הזמן להכניס חמצן לעצמך.

470
00:36:15,250 --> 00:36:19,150
אם נביא איזה יצור ממאדים,
נגיד שימצאו שם איזה חייזר, ימצאו איזה...

471
00:36:19,150 --> 00:36:20,430
הוא לא יודע מה זה חמצן.

472
00:36:20,930 --> 00:36:23,636
יביאו מכוכב אחר איזה יצור לכדור הארץ

473
00:36:25,080 --> 00:36:27,271
ויגידו לו:
אתה רואה את הפיל הענק הזה?

474
00:36:27,860 --> 00:36:30,770
אם תסגור לו את האף ואת הפה
במשך עשר דקות

475
00:36:30,770 --> 00:36:35,200
שהוא לא ייקח חמצן, אתה תראה אותו
פתאום קורס, מתמוטט, מת,

476
00:36:35,560 --> 00:36:38,640
מתפורר, נעשה שלד עצמות.

477
00:36:40,354 --> 00:36:42,540
מי שלא יודע מה זה חמצן יאמין לזה?

478
00:36:43,000 --> 00:36:46,260
יגיד: איך זה יכול להיות? בשביל דבר
שלא רואים, כל הפיל הזה יתפורר?

479
00:36:46,450 --> 00:36:48,780
אנחנו יודעים שכן, בלי זה הוא מתפורר.

480
00:36:49,270 --> 00:36:54,930
סידר הקב"ה חמצן בעולם הטבע
כדי שאדם ילמד מוסר השכל לעצמו.

481
00:36:55,000 --> 00:37:00,500
וכך כל דבר, כל דבר שקיים בעולם יש סיבה.

482
00:37:00,714 --> 00:37:05,840
בעלי חיים, שמו של בעל החיים
מלמד על התכונה המרכזית שבו

483
00:37:07,280 --> 00:37:09,040
ובשביל מה הוא נברא,

484
00:37:09,310 --> 00:37:12,250
כדי ללמד את האדם ללמוד
מאותה תכונה מרכזית.

485
00:37:12,250 --> 00:37:14,730
בעבר הרחבנו בעניין הזה, כעת נתקדם הלאה.

486
00:37:16,230 --> 00:37:23,620
אז אמרנו, רבי שמעון בר יוחאי אומר
שהנוי והכוח, אלה שניים מתוך שבעת הדברים

487
00:37:23,620 --> 00:37:27,900
שהם נאה לצדיקים ונאה לעולם.
הדבר השלישי זה עושר.

488
00:37:29,610 --> 00:37:35,370
כאן גם מדבר על עושר מבחינה כספית,
שאדם שהוא עשיר,

489
00:37:36,010 --> 00:37:41,730
העושר נאה לצדיקים
וגם נאה לעולם שהצדיק הזה הוא עשיר.

490
00:37:42,480 --> 00:37:46,980
לפי פשט הדברים, אדם שהוא צדיק
והוא עשיר זה טוב מאוד,

491
00:37:46,980 --> 00:37:50,840
טוב לו, יש לו יישוב הדעת,
יכול ללמוד, הוא לא טרוד בענייני פרנסה.

492
00:37:50,970 --> 00:37:53,850
וטוב לעולם שהוא גם עוזר לאחרים,

493
00:37:53,850 --> 00:37:56,580
כי הוא אדם צדיק
אז הוא גם עוזר לאחרים בממון שלו.

494
00:37:56,580 --> 00:38:00,980
טוב שהוא יהיה עשיר מאשר איזה רשע אחד
שיהיה עשיר ויעשה בזה עוונות.

495
00:38:01,230 --> 00:38:04,040
אז זה נאה לצדיקים ונאה לעולם.

496
00:38:04,930 --> 00:38:10,170
גם צדיק שהוא עשיר,
אם ממנים אותו למשל לתפקיד של דיין,

497
00:38:11,780 --> 00:38:14,170
אין לו פיתוי לקחת שוחד מאנשים.

498
00:38:14,690 --> 00:38:17,930
יבוא מישהו... אם הוא עני,
בא מישהו, נותן לו מעטפה.

499
00:38:17,930 --> 00:38:22,090
עכשיו הוא לא רוצה לשקר במשפט,
אבל יש לו ניסיון גדול.

500
00:38:22,720 --> 00:38:32,280
לכן כתוב בחז"ל שבזמנם, ברגע שהיו ממנים
אדם לנשיא ישראל או לאב בית דין,

501
00:38:32,770 --> 00:38:36,420
היו מיד כל ישראל מביאים לו
מתנות ומעשירים אותו.

502
00:38:36,950 --> 00:38:42,210
הלל הזקן היה עני מרוד בתחילה,
היה חוטב עצים.

503
00:38:43,210 --> 00:38:44,790
הוא עלה מבבל.

504
00:38:45,680 --> 00:38:51,830
אומנם בשושלת הוא היה מזרע דוד המלך,
אבל הוא עלה לארץ בתור אדם עני מרוד,

505
00:38:51,830 --> 00:38:58,180
היה חוטב עצים, משתכר ביום טרעפיק אחד,
זה שם של מטבע שהיה בזמנם.

506
00:38:58,520 --> 00:39:02,720
חצי מהמטבע היה נותן
לשומר בית המדרש כדי שייתן לו להיכנס.

507
00:39:02,720 --> 00:39:07,840
אז המשכורת של השומר של בית המדרש,
השומר הזה היה מנקה את בית המדרש,

508
00:39:07,840 --> 00:39:12,120
קונה עצים, מה שצריך, היה מארגן
שאנשים יוכלו ללמוד תורה בבית המדרש.

509
00:39:12,370 --> 00:39:16,990
מאיפה יהיה לו משכורת? כל מי שנכנס
נתן לו חצי טרעפיק ובזה היה הפרנסה שלו.

510
00:39:16,990 --> 00:39:20,740
מזה גם נבין שהמטבע הזה
היה כל כך כמו כמה שקלים של היום,

511
00:39:20,740 --> 00:39:22,124
זה לא היה איזה סכום גדול.

512
00:39:23,340 --> 00:39:29,240
אם כל אחד היה נותן לשומר חצי מהמטבע
כל יום, זה אומר שזה לא סכום מי יודע מה.

513
00:39:30,120 --> 00:39:33,780
וזה היה הפרנסה של הלל.
חצי נותן לו וחצי לפרנסה של ביתו,

514
00:39:33,780 --> 00:39:35,600
רק שיהיה להם מה לאכול משהו כל יום.

515
00:39:36,370 --> 00:39:40,740
ומספרים חז"ל שיום אחד ירדו שלגים,
לא יכל לחטוב עצים,

516
00:39:40,840 --> 00:39:44,860
השומר לא הכניס אותו לבית המדרש,
אז הוא טיפס על הגג והצמיד,

517
00:39:44,860 --> 00:39:48,420
היה שם איזה כמו ארובה כזאת
שהצמיד את האוזן שלו לשם

518
00:39:48,530 --> 00:39:49,990
לשמוע את הדברי תורה.

519
00:39:50,450 --> 00:39:51,640
זה היה יום שישי.

520
00:39:53,190 --> 00:39:59,220
וכשראו החכמים שמוסרים את השיעור,
שמעיה ואבטליון, שחשוך בבית המדרש,

521
00:39:59,220 --> 00:40:07,860
הסתכלו, ראו פרצוף של אדם. מיד עלו,
הורידו מעליו שלג בגובה שממש כבר טיפס עליו.

522
00:40:08,220 --> 00:40:12,870
הוא כבר התעלף. חיללו עליו את השבת,
הבעירו אש ומים חמים כדי

523
00:40:12,870 --> 00:40:16,790
להחזיר אותו לחיים. פיקוח נפש.
כל כך מסר נפש על התורה.

524
00:40:17,280 --> 00:40:20,610
לימים התפרסם כשהייתה איזו שאלה
בהלכה שלא ידעו לענות,

525
00:40:20,610 --> 00:40:24,970
רק הוא ידע לענות, הבינו שהוא גדול,
מינו אותו להיות נשיא ישראל.

526
00:40:26,300 --> 00:40:32,400
כשנהיה נשיא ישראל מיד התעשר,
כי ברגע שהיו ממנים אדם לנשיא,

527
00:40:32,770 --> 00:40:37,080
היו כל אחד מה שיכול מביא לו מתנה.
תוך יום נהיה עשיר גדול.

528
00:40:37,470 --> 00:40:38,549
זה מביא לו מעטפה,

529
00:40:38,574 --> 00:40:43,730
זה מביא לו מתנות בריהוט, כל אדם
מה שיכול להביא, תכשיטים, היו מביאים.

530
00:40:43,890 --> 00:40:45,680
ולמה היו מעשירים אותו?

531
00:40:46,930 --> 00:40:52,730
כדי שלא יהיה מצב שבשביל כסף
הוא יעוות משהו.

532
00:40:53,370 --> 00:40:58,060
לכן כשהיו ממנים, זה היה נוהג בעם ישראל,
ממנים אדם לתפקיד בכיר, חשוב,

533
00:40:58,060 --> 00:41:04,620
עם קביעת החלטות, היו דואגים שהוא לא יהיה
כפוף לאף אחד, שיהיה עשיר ויהיה עצמאי.

534
00:41:05,870 --> 00:41:10,460
כי אם יש לו סמכות ואין לו
מה לאכול בבית, זה ניסיון גדול

535
00:41:10,460 --> 00:41:12,310
שאנשים יבואו, ינסו לפתות אותו.

536
00:41:12,870 --> 00:41:18,500
שם חז"ל אומרים שאחיו של הלל
היה עובד לפרנסתו והיה עשיר גדול.

537
00:41:19,160 --> 00:41:25,120
וכשהלל היה רוצה ללמוד תורה,
ביקש ממנו: תן לי קצת כסף, אני אלמד תורה

538
00:41:25,590 --> 00:41:29,180
ואתה תמשיך לעבוד,
נעשה הסכם יששכר וזבולון.

539
00:41:29,580 --> 00:41:33,980
כמו שכתוב שם,
"שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך".

540
00:41:33,980 --> 00:41:38,720
יששכר יושב לומד תורה,
"זבולון לחוף ימים ישכון וירכתו עד צידון",

541
00:41:38,720 --> 00:41:43,560
היה יוצא באוניות למסחר.
שבט זבולון היה מפרנס את שבט יששכר.

542
00:41:43,600 --> 00:41:46,440
שבט יששכר היה לומד תורה, והיו מתחלקים,

543
00:41:46,450 --> 00:41:51,820
מתחלקים בהכנסות של זבולון
ומתחלקים בשכר של התורה של יששכר.

544
00:41:51,980 --> 00:41:57,450
אז הלל אמר לו: בוא נעשה הסכם כזה
יששכר וזבולון כי אין לי מה לאכול,

545
00:41:57,450 --> 00:41:59,180
ואתה, ברוך השם, עשיר גדול.

546
00:41:59,640 --> 00:42:04,310
והוא זלזל בו, אחיו: מה יצא ממך?
מהלימוד שלך? מהתורה שלך מה יצא?

547
00:42:04,810 --> 00:42:10,290
אחרי שהתמנה להיות נשיא ישראל,
פתאום אחיו של הלל הזקן קלט

548
00:42:10,490 --> 00:42:13,360
כמה אחיו גדול בתורה.

549
00:42:13,580 --> 00:42:16,540
בא אליו, אמר לו:
טוב, בוא נעשה הסכם חצי-חצי.

550
00:42:16,840 --> 00:42:19,090
אמר לו: עליך נאמר ב"שיר השירים":

551
00:42:19,090 --> 00:42:23,160
"אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה,
בוז יבוזו לו".

552
00:42:23,670 --> 00:42:25,850
עכשיו אתה נזכר, כשאני נהייתי עשיר?

553
00:42:25,890 --> 00:42:28,572
אז כשהייתי צריך אותך,
היית צריך לבוא, לא עכשיו כש...

554
00:42:29,180 --> 00:42:34,710
זה גם אדם צריך לדעת כמה חשוב
העניין הזה של ההסכם של יששכר וזבולון,

555
00:42:34,710 --> 00:42:39,620
דווקא בזמן שהוא יכול לעזור לאחרים
שהם באמת נזקקים,

556
00:42:39,660 --> 00:42:42,060
ואחר כך גם כשאותו אחד נעשה גדול בתורה,

557
00:42:42,060 --> 00:42:45,600
אתה שותף איתו
בכל המעלות הגדולות של אותו אדם.

558
00:42:46,120 --> 00:42:51,900
על כל פנים, זה מה שרואים כאן,
שהעושר נאה לצדיקים ונאה לעולם.

559
00:42:54,768 --> 00:43:01,440
במשנה שראינו לפני כן, בפרקי אבות,
שם כתוב "איזהו עשיר השמח בחלקו".

560
00:43:01,440 --> 00:43:04,640
שם, שוב, זה מההיבט הרוחני.
פה הוא מדבר מההיבט הגשמי.

561
00:43:04,960 --> 00:43:08,430
שם דיבר מההיבט הרוחני,
שאדם שהוא שמח בחלקו,

562
00:43:08,650 --> 00:43:11,870
גם אם יש לו מעט הוא מוגדר עשיר,

563
00:43:12,680 --> 00:43:15,820
כי עושר ב-ע' זה אדם שהוא רווי בכסף.

564
00:43:16,210 --> 00:43:21,000
ומה קובע לאדם אם הוא רווי בכסף?
המבט שלו על החיים.

565
00:43:21,340 --> 00:43:24,900
אם יש לו מעט והוא מרגיש
"יש לי הכול" זה נקרא עשיר.

566
00:43:25,450 --> 00:43:30,060
אם יש לו הרבה והוא מרגיש
"אין לי כי ההוא יש לו כפול ממני",

567
00:43:30,520 --> 00:43:34,620
ורואים את זה בעולם אצל אנשים עשירים,
שכולם מקנאים בהם,

568
00:43:34,620 --> 00:43:38,360
והוא עצמו לא ישן בלילה
מקנאה בפלוני שיש לו יותר ממנו,

569
00:43:38,990 --> 00:43:43,210
או ברשימה, יש איזה מגזין כל שנה יוצא,
מאה האנשים העשירים בעולם,

570
00:43:43,310 --> 00:43:48,580
והוא רואה שהוא היה במקום ה-27,
ועכשיו הוא ירד למקום ה-31.

571
00:43:50,410 --> 00:43:54,760
כל השנה הוא רק מחפש דרכים
איך לחזור למעמד שהוא היה.

572
00:43:54,760 --> 00:43:56,580
אבל כולם מקנאים בכסף שלך.

573
00:43:57,420 --> 00:43:59,400
ומה יש לך לעשות בכל כך הרבה כסף?

574
00:43:59,400 --> 00:44:01,040
אדם בר דעת, מה יש לו לעשות?

575
00:44:02,270 --> 00:44:06,910
גם בכסף, בעושר, יש גבול
עד כמה יש טעם להתעשר.

576
00:44:07,220 --> 00:44:10,510
יש שלב שמכאן והלאה אין הבדל,
זה רק מספרים בבנק.

577
00:44:11,450 --> 00:44:15,860
העשיר הזה יאכל כפול? סיים לאכול,
יאכל עוד פעם בגלל שהוא יותר עשיר?

578
00:44:15,860 --> 00:44:19,510
ישים שלושה שעונים על היד
כי הוא עשיר, אז מה יעשה עם הכסף?

579
00:44:19,520 --> 00:44:20,620
יקנה שלושה שעונים.

580
00:44:21,410 --> 00:44:24,026
יש גבול כמה אדם יכול ליהנות מהעושר.

581
00:44:26,260 --> 00:44:29,190
רק היצר, כתוב "אוהב כסף לא ישבע כסף".

582
00:44:29,320 --> 00:44:34,120
אבל אדם חכם, כמו שראינו בקהלת,
כל ההדרכה של קהלת איך להתייחס נכון

583
00:44:34,120 --> 00:44:35,340
גם לעניינים האלה.

584
00:44:35,500 --> 00:44:41,130
הדבר הרביעי שאומר רבי שמעון בר יוחאי
שהוא נאה לצדיקים ונאה לעולם זה כבוד.

585
00:44:41,730 --> 00:44:43,920
כבוד נאה לצדיקים ונאה לעולם.

586
00:44:43,920 --> 00:44:49,940
אין הכוונה שהצדיק רודף כבוד,
אלא הכוונה שכשאנחנו מכבדים את הצדיק

587
00:44:50,210 --> 00:44:51,910
זה טוב לו וטוב לעולם.

588
00:44:53,090 --> 00:44:55,130
טוב לו כי זה מחייב אותו יותר,

589
00:44:55,130 --> 00:44:58,420
הוא רואה שמכבדים אותו
בגלל שרואים שיש בו מעלות.

590
00:44:58,640 --> 00:45:04,450
יש כלל, כמה שהדימוי העצמי של האדם
הוא יותר נעלה בעיני הסביבה,

591
00:45:04,580 --> 00:45:06,580
זה מחייב אותו להתאמץ יותר.

592
00:45:07,210 --> 00:45:12,300
כמה חשוב בחינוך ילדים לתת
הרבה כבוד לילד, לתת לו דימוי עצמי חיובי,

593
00:45:12,680 --> 00:45:18,160
אז הוא מתאים את עצמו למקום הגבוה,
ששם משבחים אותו, שהוא שייך לאותו מקום.

594
00:45:18,390 --> 00:45:25,220
אבל ילד ששומע כל הזמן רק טענות ותלונות
ומילים שמדביקים לו תוויות כמה הוא שלילי

595
00:45:25,220 --> 00:45:27,940
וכמה הוא לא בסדר
וכמה הוא מאכזב את ההורים.

596
00:45:28,310 --> 00:45:30,760
יש כאלה אוהבים להגיד לילד "אתה ילד רע",

597
00:45:31,570 --> 00:45:35,550
אז בסוף הוא מאמין שהוא ילד רע
והוא מתנהג באמת כמו רע.

598
00:45:35,830 --> 00:45:37,770
למה לומר "ילד רע?" הוא באמת רע?

599
00:45:38,430 --> 00:45:39,880
אין ילד שנולד רע.

600
00:45:40,199 --> 00:45:45,510
יש לו התמודדויות, יש לו קשיים,
נדריך אותו, נעודד אותו, נמריץ אותו,

601
00:45:45,510 --> 00:45:46,610
בסוף הוא יהיה טוב.

602
00:45:48,080 --> 00:45:51,080
אז כשדיברנו על ההגדה של פסח,
הסברנו את העניין הזה

603
00:45:51,080 --> 00:45:53,380
של "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה,

604
00:45:53,640 --> 00:45:59,000
"אחד חכם, אחד רשע,
אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול".

605
00:45:59,500 --> 00:46:01,840
מה הכוונה "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה"?

606
00:46:01,840 --> 00:46:07,290
בארבעה מקומות התורה דיברה
על "והגדת לבנך", תספר לו על יציאת מצרים.

607
00:46:08,010 --> 00:46:10,920
אבל התורה שינתה את הנוסח בין מקום למקום.

608
00:46:10,920 --> 00:46:14,690
קודם כול, למה צריך ארבעה מקומות?
מספיק פעם אחת להגיד "והגדת לבנך".

609
00:46:15,640 --> 00:46:17,340
ולמה שינתה את הנוסח?

610
00:46:18,100 --> 00:46:19,590
יש בזה עומק גדול.

611
00:46:21,000 --> 00:46:22,880
אם נשאל פסיכולוגים:

612
00:46:23,603 --> 00:46:29,100
לכמה קטגוריות הייתם מחלקים
את כל האנושות? מבחינת תכונות אופי.

613
00:46:29,100 --> 00:46:35,330
אלפי דעות יהיו בעולם הפסיכולוגיה,
לכמה קבוצות לחלק את כל האנושות.

614
00:46:36,960 --> 00:46:42,270
הקב"ה, שהוא בורא האדם,
הוא אומר: אני בראתי ארבעה סוגים,

615
00:46:43,270 --> 00:46:48,150
וכנגד ארבעת אלה נתתי הדרכה
להורים איך לחנך את הילדים.

616
00:46:48,370 --> 00:46:52,385
כל הורה שיש לו ילד,
צריך לדעת לזהות את הילד

617
00:46:52,766 --> 00:46:55,489
לאיפה הוא שייך מארבע המחלקות האלה.

618
00:46:57,680 --> 00:47:03,490
אחד חכם. מה זה חכם?
ילד שהוא פיקח מאוד

619
00:47:05,420 --> 00:47:11,350
והוא ילד, נקרא לזה בעברית של היום,
צייתן, ממושמע. הוא ילד טוב.

620
00:47:11,930 --> 00:47:14,180
אתה אומר לו "תעשה ככה", עושה.
אתה מלמד אותו,

621
00:47:14,180 --> 00:47:18,710
הוא שואל, גם שם בתורה כתוב שהילד החכם
גם שואל "מה העבודה הזאת לכם?"

622
00:47:18,710 --> 00:47:19,780
הוא רוצה ללמוד.

623
00:47:20,230 --> 00:47:24,820
אז אתה מסביר לו ועונה לו כי הוא פיקח,
רואה שעושים הכנות לפסח,

624
00:47:24,820 --> 00:47:26,730
והוא שואל "מה כל זה?" ותסביר לו.

625
00:47:26,960 --> 00:47:30,730
הסברת לו, הוא הולך בדרך טובה.
זה נקרא ילד חכם.

626
00:47:32,290 --> 00:47:36,920
הסוג השני שקיים בעולם זה הסוג של הרשע.

627
00:47:37,290 --> 00:47:39,380
מה זה רשע? יש בן שנולד רשע?

628
00:47:39,810 --> 00:47:44,930
כנגד ארבעה בנים דיברה תורה,
אחד חכם ואחד רשע, יש בן רשע? חס ושלום.

629
00:47:46,400 --> 00:47:47,860
אין ילד שנולד רשע.

630
00:47:48,700 --> 00:47:56,780
אלא הכוונה שהילד הזה הוא פיקח כמו
הילד החכם, אבל האופי שלו הוא אופי מרדן,

631
00:47:57,350 --> 00:48:01,360
שאם לא תחנך אותו נכון,
הוא יצא רשע בסופו של דבר.

632
00:48:02,230 --> 00:48:06,650
ורואים את זה על ילדים.
יש ילד פיקח מאוד והוא מאוד מקבל.

633
00:48:06,650 --> 00:48:09,370
אתה מדריך אותו, הוא הולך בדרך טובה, ישר.

634
00:48:09,620 --> 00:48:14,960
יש ילד שהאופי שלו מרדן, מתווכח
על כל דבר, לא רוצה, הוא הולך נגד ההורים

635
00:48:14,960 --> 00:48:16,720
בכל עניין שמלמדים אותו.

636
00:48:17,410 --> 00:48:21,930
אבל הילד הזה, אם נכוון אותו נכון,
גם הוא יהיה חכם, גם הוא יהיה צדיק.

637
00:48:22,670 --> 00:48:24,640
רק האופי שלו הוא אופי מרדן.

638
00:48:25,540 --> 00:48:28,380
האופי השלישי, הקטגוריה שלישית, תם.

639
00:48:29,341 --> 00:48:31,540
תם זה אומר שהוא לא פיקח גדול.

640
00:48:32,000 --> 00:48:35,210
הוא שואל: "מה זאת?" לפי הנוסח שבתורה,
הוא לא מתעניין הרבה.

641
00:48:35,210 --> 00:48:38,550
שואל "מה זה?" הוא לא מבין אפילו
מה הוא רואה. אז תסביר לו.

642
00:48:39,070 --> 00:48:43,410
ויש שאינו יודע לשאול, שהוא אפילו
לא שם לב שקורה משהו מסביב.

643
00:48:43,880 --> 00:48:48,580
אז אחד כזה, אתה תגרה את הסקרנות שלו,
"את פתח לו", כתוב שם בהגדה,

644
00:48:48,800 --> 00:48:50,170
תגרה לו את הסקרנות.

645
00:48:50,620 --> 00:48:58,860
אבל רואים כאן שהחינוך ילדים כל כך קריטי
מההיבט של איך אנחנו מתייחסים לילד.

646
00:49:00,390 --> 00:49:06,080
כבוד, אומרת המשנה, זה עניין
שהוא נאה לצדיקים ונאה לעולם.

647
00:49:06,080 --> 00:49:08,740
למה נאה לעולם אם אנחנו מכבדים את הצדיק?

648
00:49:10,140 --> 00:49:14,420
רואים בהלכה שכבוד תורה,
 יש לה משקל גדול.

649
00:49:16,140 --> 00:49:23,570
כשהציבור, כשהנוער,
הילדים רואים שמכבדים את התורה,

650
00:49:23,570 --> 00:49:26,650
מכבדים את התלמיד חכם, מכבדים את הצדיק,

651
00:49:26,930 --> 00:49:33,010
גם הציבור שואף להיות, גם הילדים שואפים
להיות כאלה, כי רואים מה זה כבוד תורה.

652
00:49:33,560 --> 00:49:35,770
ובאמת רואים בהלכה דבר מעניין.

653
00:49:36,050 --> 00:49:40,600
כתוב שמבטלים תורה
בשביל לשמוע קריאת המגילה.

654
00:49:41,040 --> 00:49:43,190
קריאת המגילה זה פרסום הנס.

655
00:49:43,590 --> 00:49:47,470
ואם צריך לבטל תורה
כדי לשמוע קריאת המגילה, מבטלים תורה.

656
00:49:48,190 --> 00:49:54,600
אבל כשמדובר בכבוד תורה
של תלמיד חכם שמת, יש לזה דין אחר לגמרי.

657
00:49:55,420 --> 00:49:59,530
זה יותר אפילו ממקרא מגילה,
הכבוד תורה של אותו תלמיד חכם שמת.

658
00:49:59,530 --> 00:50:04,030
איך יכול להיות שהלימוד יהיה פחות
מכבוד תורה? הרי התכלית זה הלימוד.

659
00:50:04,900 --> 00:50:06,960
אבל יש כאן יסוד גדול.

660
00:50:08,010 --> 00:50:12,780
כבוד תורה זה עניין בסיסי, כשמכבדים
את התורה, מכבדים את הצדיקים,

661
00:50:12,780 --> 00:50:18,070
מכבדים את החכמים, זה מכניס
שאיפה אצל הצעירים, אצל הנוער,

662
00:50:18,070 --> 00:50:20,100
שגם הם ירצו להיות תלמידי חכמים.

663
00:50:20,400 --> 00:50:26,330
לכן הכבוד הזה לא רק נאה לצדיק,
שהוא מתעלה כשרואה שהוא מחויב לרמה אחרת,

664
00:50:26,520 --> 00:50:31,880
אלא גם נאה לעולם, שזה דבר
שמעודד את כולם ללמוד תורה.

665
00:50:33,270 --> 00:50:39,770
ובמשנה שראינו לפני, "איזהו מכובד
המכבד את הבריות", שם זה מהיבט אחר,

666
00:50:40,010 --> 00:50:46,930
שאדם שמכבד את הבריות, אנשים מתייחסים
אליו כמכובד אמיתי, ולא רק בחיצוניות.

667
00:50:47,120 --> 00:50:52,780
דבר נוסף אומרת המשנה: והחוכמה.
החוכמה, גם היא מהדברים

668
00:50:52,780 --> 00:50:54,960
שנאה לצדיקים ונאה לעולם.

669
00:50:56,430 --> 00:51:03,920
יש אדם שהוא לא חכם בטבע שלו, מה שקוראים
היום איי-קיו. אין לו איי-קיו גבוה.

670
00:51:04,920 --> 00:51:08,840
אבל אם הוא עמל בתורה, הוא מגיע להשגות.

671
00:51:09,120 --> 00:51:14,850
זה דבר מפליא שרואים אותו בחוש, כל מי
שיש לו תלמידים בישיבות יכול להעיד על זה,

672
00:51:15,460 --> 00:51:18,900
שהתורה ממש כמו שכתוב עליה, "מחכימת פתי".

673
00:51:20,230 --> 00:51:23,290
אם הוא עמל בתורה, התורה עושה אותו פיקח.

674
00:51:23,290 --> 00:51:27,210
מאדם שלא מבין הרבה
ואתה רואה אותו מה יצא ממנו?

675
00:51:27,370 --> 00:51:32,190
אבל הוא יושב עמל, שוקד, פתאום
נהיה פיקח, מקבל חריפות, מקבל הבנה.

676
00:51:32,590 --> 00:51:38,030
זה באדם אפילו שהוא לא חכם.
אבל אם הוא גם חכם וגם עמל בתורה,

677
00:51:38,460 --> 00:51:40,130
זה כבר כפל כפליים.

678
00:51:40,810 --> 00:51:46,980
מרן הרב עובדיה יוסף היה גם כישרוני
באישיות שלו וגם היה עמל בתורה,

679
00:51:47,020 --> 00:51:51,630
אז זה שילוב מנצח, שגם חכם וגם עמל.

680
00:51:51,670 --> 00:51:55,110
אבל אפילו אדם שהוא לא חכם,
אם הוא עמל בתורה, רואה פירות.

681
00:51:56,140 --> 00:52:01,680
והזקנה והשיבה והבנים
נאה לצדיקים ונאה לעולם.

682
00:52:02,320 --> 00:52:08,700
זקנה ושיבה, כשהצדיק מגיע לגיל מופלג,
לגיל זקנה, מגיע לגיל שיבה,

683
00:52:08,810 --> 00:52:11,530
טוב לו וגם טוב לעולם.

684
00:52:12,020 --> 00:52:19,010
טוב לו כי כתוב "זקני תלמידי חכמים,
כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם".

685
00:52:19,950 --> 00:52:24,380
יש גם מחקרים שמוכיחים את העניין הזה,
שאדם שלומד גמרא כל החיים שלו,

686
00:52:24,730 --> 00:52:28,620
גם לעת זקנה המוח שלו מחדש תאים.

687
00:52:28,990 --> 00:52:33,300
רוב האנשים,
כשמגיעים לגיל זקנה המוח מאבד,

688
00:52:33,300 --> 00:52:40,260
כל יום מאבד מספר עצום של תאים במוח,
ולכן ההבנה מצטמצמת, החריפות מצטמצמת,

689
00:52:40,260 --> 00:52:44,300
הוא כבר לא קולט כמו לפני כן,
כי זה מהסממנים של הזקנה.

690
00:52:44,810 --> 00:52:49,180
אבל עשו מחקרים שאדם
שמאמן את המוח כל החיים שלו,

691
00:52:49,460 --> 00:52:53,690
כמו בשרירים שאפשר לאמן אותם,
לפתח אותם, גם המוח,

692
00:52:53,700 --> 00:52:58,580
רק צריך לאמן את המוח בכמה מסלולים
שכולם נמצאים בלימוד גמרא.

693
00:52:58,830 --> 00:53:04,480
כשאדם לומד גמרא, חוזר, משנן,
כל התרגילים של המוח נמצאים בלימוד הגמרא.

694
00:53:04,480 --> 00:53:08,380
קושיות, תירוצים, מהלכים.
וזה גורם לזקני תלמידי...

695
00:53:08,380 --> 00:53:11,220
חוץ מהעניין הסגולי שבתורה,
גם מההיבט הטבעי.

696
00:53:11,530 --> 00:53:15,930
זקני תלמידי חכמים,
כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם.

697
00:53:17,400 --> 00:53:23,790
לכן הזקנה והשיבה טוב לחכם וגם טוב לעולם.

698
00:53:23,890 --> 00:53:30,040
למה טוב לעולם? אם הוא זקן,
מה טוב לעולם? בהדרכה, בעצה.

699
00:53:30,680 --> 00:53:38,340
ניקח את אותו אדם, נשאל אותו את אותה
שאלה כשהוא בגיל 20 והוא לומד תורה ועמל.

700
00:53:38,620 --> 00:53:41,010
הגיע לגיל 80, נשאל את אותה שאלה.

701
00:53:41,410 --> 00:53:48,330
נגלה שהתשובה שלו הרבה יותר עמוקה,
הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מכוונת.

702
00:53:48,730 --> 00:53:56,040
למה? כי הניסיון חיים של הזקנה הביא אותו
למצב שהתשובות שלו יהיו יותר עמוקות.

703
00:53:56,290 --> 00:54:02,190
זו הסיבה שבעולם התורה נוהגים שאת כל
השאלות הכבדות, גם בעניינים פוליטיים,

704
00:54:02,490 --> 00:54:07,220
מפנים לזקני הדור, ראשי הישיבות,
גדולי התורה שבדור.

705
00:54:07,620 --> 00:54:09,350
ויש אנשים שלא מבינים את זה.

706
00:54:09,560 --> 00:54:15,200
פוליטיקאים, מנהלי בתי ספר,
ראשי ישיבות, שאלות כבדות,

707
00:54:15,200 --> 00:54:19,330
אתה רואה הולכים לשאול אנשים
בגיל 96, בגיל מאה.

708
00:54:20,640 --> 00:54:24,780
על העניין של "הידברות" הלכנו לשאול
את הרב שטיינמן כשהוא כבר התקרב לגיל מאה,

709
00:54:24,780 --> 00:54:33,250
היה יותר מגיל 90, והבהירות והצלילות
ואיך שצעירים לא הבינו את ה...

710
00:54:33,250 --> 00:54:37,530
והוא כבר עקף את כל מה שרוצים להגיד.
בהירות מדהימה.

711
00:54:38,830 --> 00:54:42,660
מה הביא אותם לזה? זה העמל תורה שלהם.

712
00:54:43,010 --> 00:54:47,890
לכן הוא אומר שהזקנה והשיבה
נאה לצדיקים ונאה לעולם.

713
00:54:48,290 --> 00:54:51,490
והדבר האחרון שהמשנה כאן מונה: בנים.

714
00:54:52,840 --> 00:54:55,950
גם בנים זה דבר
שהוא נאה לצדיקים ונאה לעולם.

715
00:54:56,700 --> 00:55:03,870
כי כשיש תלמיד חכם,
התלמידים רואים אותו, מחכימים ממנו,

716
00:55:04,240 --> 00:55:09,540
אבל זה לא כמו הבנים שחיים איתו
ורואים את דרכי הנהגה שלו ולומדים ממנו

717
00:55:09,540 --> 00:55:13,130
יותר בחדרי חדרים ובסתר ובגלוי.

718
00:55:13,410 --> 00:55:19,910
הלימוד שהבנים למדים ואחר כך ממשיכים
את מורשתו לדורות הבאים.

719
00:55:20,390 --> 00:55:22,870
וחז"ל אמרו שהתלמידים הם כמו בנים.

720
00:55:23,270 --> 00:55:27,050
יש בנים אומנם חיים בבית
אז רואים יותר, אבל גם התלמידים,

721
00:55:27,050 --> 00:55:32,270
"כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו",
זה נחשב כמו הבן שלו.

722
00:55:32,760 --> 00:55:35,323
וכאן המשנה מביאה כמה פסוקים:

723
00:55:38,580 --> 00:55:39,590
ועוד פסוקים.

724
00:55:39,890 --> 00:55:40,749
נסיים את המשנה:

725
00:55:49,030 --> 00:55:54,960
זהו רבי יהודה הנשיא שהיה נשיא ישראל,
 וכל המעלות האלה התקיימו בו ובבניו,

726
00:55:54,960 --> 00:56:00,510
שהיה להם גם עושר, גם גדולה, גם כבוד,
כל המעלות האלה, שהאריכו ימים.

727
00:56:00,970 --> 00:56:05,740
השם יזכנו שנזכה לכל המעלות האלה
ונקדיש את הדברי תורה הערב

728
00:56:05,740 --> 00:56:08,790
שיהיה להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן,

729
00:56:08,920 --> 00:56:13,020
כל הצופים בכל מקום שהם,
חיילי ישראל בכל מקום שהם,

730
00:56:13,025 --> 00:56:16,310
שהשם ישמור את כולם וייתן בריאות איתנה,

731
00:56:16,310 --> 00:56:17,210
פרנסה טובה,

732
00:56:17,210 --> 00:56:22,540
נחת מהילדים, זיווגים הגונים,
שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה