הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: איך להצליח בלימוד התורה?

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 56

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,731 --> 00:00:21,460
פרקי אבות, פרק ו', משנה ה'.

2
00:00:22,880 --> 00:00:23,890
אומרת המשנה:

3
00:00:35,930 --> 00:00:37,480
וכעת המשנה מונה אותם.

4
00:00:38,820 --> 00:00:44,390
ארבעים ושמונה הדברים שנראה אותם
בעזרת השם, הם מלמדים את האדם

5
00:00:44,774 --> 00:00:48,580
איך לבנות את האישיות הרוחנית שלו,
לרומם את עצמו.

6
00:00:49,370 --> 00:00:54,690
זה לכשעצמו כבר תורם לאדם,
אבל גם הופך אותו לכלי

7
00:00:55,000 --> 00:00:58,500
שיוכל להצליח בלימוד תורה
ברמה שונה לחלוטין.

8
00:00:59,990 --> 00:01:05,290
אבל המשנה מתחילה במילים: "גדולה
תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות".

9
00:01:07,460 --> 00:01:10,540
כידוע, יש לנו ביהדות
שלושה כתרים:

10
00:01:11,210 --> 00:01:15,400
כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות.

11
00:01:16,610 --> 00:01:19,810
כלומר, אדם שזוכה לאחד משלושת
הדברים האלה,

12
00:01:20,220 --> 00:01:23,360
יש לו מעמד של מלוכה, יש לו מעמד חשוב.

13
00:01:24,435 --> 00:01:28,390
כהונה, כולנו יודעים, מעלים
את הכהן ראשון לתורה,

14
00:01:28,700 --> 00:01:32,950
מכבדים אותו בכל מקום.
הכהן יש לו דינים מיוחדים.

15
00:01:33,090 --> 00:01:37,010
יהודי מן השורה אסור לו להתחתן
עם מי שלא יהודי,

16
00:01:38,590 --> 00:01:43,390
אבל כהן, אפילו בתוך עם ישראל,
יש כאלה שאסור לו להתחתן איתם.

17
00:01:43,390 --> 00:01:46,250
כמו למשל גרושה, אסור לכהן.

18
00:01:46,710 --> 00:01:52,690
ואם הוא כהן גדול, אלמנה גם
אסורה, צריך לקחת רק בחורה רווקה.

19
00:01:53,440 --> 00:01:58,300
ככל שאדם נמצא במעמד
יותר גבוה, גם הדרישות של הקב"ה

20
00:01:58,300 --> 00:02:00,360
ממנו הן דרישות יותר גבוהות.

21
00:02:00,830 --> 00:02:04,790
שזה גם מסביר מדוע עם ישראל
קיבלו 613 מצוות

22
00:02:04,790 --> 00:02:06,370
והגויים רק 7 מצוות.

23
00:02:07,380 --> 00:02:10,950
כי אומות העולם, המשנה אומרת:
"חביב אדם שנברא בצלם",

24
00:02:10,950 --> 00:02:15,080
גם מי שלא יהודי הוא חביב אצל הקב"ה,
נברא בצלם אלוקים.

25
00:02:15,690 --> 00:02:19,080
אבל קיבל שבע מצוות, שאלה שבע
הוראות בסיסיות

26
00:02:19,080 --> 00:02:21,320
איך להתנהג בבין אדם לחברו,

27
00:02:21,570 --> 00:02:24,680
אבל הוא לא נדרש להתנהג בהנהגות
של מלכות.

28
00:02:25,110 --> 00:02:29,700
הגוי יכול לאכול כל דבר,
גם בעלי חיים טורפים, בעלי חיים מאוסים.

29
00:02:29,700 --> 00:02:31,370
מותר לו, התורה לא אסרה עליו.

30
00:02:32,413 --> 00:02:36,650
הוא אסור בעבודה זרה, גילוי עריות,
שפיכות דמים, אבר מן החי,

31
00:02:36,810 --> 00:02:41,360
ברכת השם, גזל ודיני ממונות.
אלה שבע המצוות שהגויים חייבים.

32
00:02:42,570 --> 00:02:47,580
אבל יכול להתחתן, סיני יכול להתחתן
עם אמריקאי, אין עם זה שום בעיה.

33
00:02:47,580 --> 00:02:49,490
זה גוי וזה גוי - מותרים.

34
00:02:50,380 --> 00:02:53,560
קם בבוקר, יכול מיד
לרוץ לעבודה, הוא לא צריך

35
00:02:53,560 --> 00:02:57,180
כמו היהודי, שהוא בן מלך,
"בנים אתם לה' אלוקיכם",

36
00:02:57,330 --> 00:03:01,370
קם בבוקר, קודם כול אומר לו אלוקים:
שים כתר של תפילין,

37
00:03:01,620 --> 00:03:05,250
תלבש גלימת מלכות של טלית,
דבר איתי בתפילה,

38
00:03:05,250 --> 00:03:07,650
תגיד לי מה אתה צריך.
עכשיו צא לעבודה.

39
00:03:07,650 --> 00:03:09,170
אתה הבן שלי, אני אוהב אותך.

40
00:03:09,420 --> 00:03:12,360
זה אפילו ברובד של הפשט.
בתורת הסוד בתפילין יש דברים

41
00:03:12,360 --> 00:03:13,850
של השפעות רוחניות.

42
00:03:14,070 --> 00:03:18,680
בספר "המהפך" הבאנו את המחקרים
שרואים בהנחת תפילין צבע ההילה משתנה,

43
00:03:18,930 --> 00:03:22,910
זה אומר שכמו אנטנה שקולטת אור אלוקי
ומזרימה פנימה.

44
00:03:23,330 --> 00:03:26,360
אישה כשטובלת במקווה,
גם צבע ההילה שלה משתנה.

45
00:03:26,360 --> 00:03:30,730
רואים שהיא קיבלה שם הארות רוחניות
שאין באמבטיה של בית.

46
00:03:31,210 --> 00:03:34,470
כל מצווה שבתורה יש בה עומק רוחני,
יש בה תוכן.

47
00:03:34,990 --> 00:03:38,130
אומות העולם לא הצטוו בכל אלה,
רק שבע מצוות.

48
00:03:38,430 --> 00:03:43,100
כמה שאתה במעמד יותר גבוה,
גם הדרישות ממך הן יותר גבוהות.

49
00:03:43,880 --> 00:03:45,940
לפני שאתה אוכל, תברך.

50
00:03:46,460 --> 00:03:50,590
אחת לשבעה ימים תשבות.
לא רק לא לפתוח את העסק,

51
00:03:51,020 --> 00:03:53,950
אלא לשבות מכל מלאכה כמו גדרי התורה.

52
00:03:55,610 --> 00:04:00,550
על אותו משקל, הכהן שיש לו מעמד
של מלוכה בתוך עם ישראל,

53
00:04:00,810 --> 00:04:02,990
הדרישות ממנו גבוהות יותר.

54
00:04:03,150 --> 00:04:05,790
כשהיה בית המקדש קיים, היו גם
דיני טומאה וטהרה

55
00:04:05,790 --> 00:04:08,030
שהיו שייכות בעיקר בכהנים.

56
00:04:09,440 --> 00:04:11,110
זה נקרא כתר כהונה.

57
00:04:12,032 --> 00:04:16,290
מי קיבל את כתר כהונה?
אהרון הכהן וזרעו אחריו.

58
00:04:16,300 --> 00:04:18,690
אם יבוא יהודי, יאמר "אני רוצה להיות כהן",

59
00:04:19,860 --> 00:04:24,770
גם ישלם כל הון שבעולם,
הוא לא יכול להיות כהן. רק זרע אהרון.

60
00:04:25,440 --> 00:04:30,610
כתר מלכות ניתן לבית דוד וזרעו אחריו,
משבט יהודה.

61
00:04:32,010 --> 00:04:35,690
בעם ישראל, חוץ משאול,
המלך הראשון שהיה לנו,

62
00:04:35,850 --> 00:04:42,130
הוא היה משבט בנימין.
אבל לאחר הכישלון שהיה לו עם עמלק,

63
00:04:42,130 --> 00:04:47,970
שלא עשה את הדרישה שאמר לו שמואל
בשם השם, המלוכה הועברה לשבט יהודה.

64
00:04:48,370 --> 00:04:52,140
ומאז בית דוד, מאז ולדורות עולם,

65
00:04:52,940 --> 00:04:56,020
גם המלך המשיח יהיה מזרע דוד המלך.

66
00:04:57,140 --> 00:04:58,720
זה נקרא כתר מלכות.

67
00:04:59,440 --> 00:05:06,450
אפילו אדם שראוי למלוכה,
יש לו כישורים, חכם, נבון, מצביא דגול,

68
00:05:06,790 --> 00:05:09,310
אתה יכול להיות רמטכ"ל,
יכול להיות שר הביטחון,

69
00:05:09,310 --> 00:05:12,660
אבל מלך ישראל חייב להיות מזרע בית דוד.

70
00:05:13,730 --> 00:05:17,140
אלה שני הכתרים של כהונה ומלכות.

71
00:05:17,570 --> 00:05:23,030
אבל כתר תורה מונחת בקרן זווית.
כל יהודי שרוצה לקחת כתר תורה,

72
00:05:23,030 --> 00:05:26,010
להניח אותו על הראש, יכול.

73
00:05:26,110 --> 00:05:30,210
כתוב "מאן מלכי רבנן".
כשאדם עוסק בתורה, נהיה תלמיד חכם,

74
00:05:30,340 --> 00:05:33,600
אפילו נולד בבית הכי פשוט,
התורה לא עוברת בירושה.

75
00:05:33,840 --> 00:05:38,810
מרן הרב עובדיה יוסף,
אביו היה בעל מכולת, לא היה איזה רב גדול.

76
00:05:38,948 --> 00:05:43,130
התורה לא עוברת בירושה.
כל יהודי ויהודי שרוצה להיות תלמיד חכם,

77
00:05:43,380 --> 00:05:46,440
פותח את הספרי לימוד,
הולך לשיעורי תורה, לומד גמרא.

78
00:05:46,440 --> 00:05:52,910
אבל יש את הארבעים ושמונה קניינים,
שמשקיע בהם, זוכה להגיע לכתר תורה.

79
00:05:54,150 --> 00:05:57,840
במבט רגיל נראה ששלושת הכתרים
באותה רמה.

80
00:05:58,450 --> 00:06:03,060
אומרת המשנה: "גדולה תורה
יותר מן הכהונה ומן המלכות".

81
00:06:03,950 --> 00:06:05,710
יש לזה השלכות הלכתיות.

82
00:06:07,060 --> 00:06:12,940
הזכרנו כבר שכשיש כהן וישראל - מכבדים
את הכהן, עולה לתורה ראשון.

83
00:06:13,280 --> 00:06:21,440
או למשל יושבים, הלכה למעשה,
נמצאים באירוע ויש על השולחן מנות שונות,

84
00:06:21,440 --> 00:06:24,760
מנה עיקרית שהגישו וכל אדם
יכול לקחת לעצמו.

85
00:06:25,240 --> 00:06:30,540
אם יש כהן שיושב ליד השולחן,
מכבדים אותו ליטול מנה יפה בראש.

86
00:06:30,980 --> 00:06:36,380
"בבקשה, תיקח. מה אתה בוחר?"
האחרים יאכלו את הדברים האחרים.

87
00:06:36,380 --> 00:06:39,220
אם הוא מעדיף לאכול את השניצל,
אז הוא ייקח.

88
00:06:39,230 --> 00:06:42,510
לא יישאר לאחרים, מכבדים אותו קודם כול.

89
00:06:42,760 --> 00:06:46,140
זה דין שבעיקר היה בבית המקדש,
אבל יש לזה השלכה.

90
00:06:46,690 --> 00:06:48,450
לכן גם מעלים אותו לתורה.

91
00:06:49,140 --> 00:06:58,040
אבל מה יהיה הדין אם יש כהן גדול,
שזה בעצם בין הכוהנים הוא הבכיר שבהם,

92
00:06:58,040 --> 00:07:01,640
כהן גדול עם בגדי כהונה,
עם כל מדי השרד

93
00:07:01,640 --> 00:07:07,450
של אבני החושן, ציץ נזר הקודש
היה לו על המוח עם שם השם.

94
00:07:07,670 --> 00:07:12,280
הציץ הזה, היו בו עוצמות רוחניות אדירות.
זה היה כמו מכשיר קרינה.

95
00:07:13,980 --> 00:07:19,690
בתורה כתוב שכשבלעם עשה כישופים
והעלה את מלכי מדיין באוויר,

96
00:07:19,690 --> 00:07:24,240
כשעם ישראל נלחם במדיין, אחרי הסיפור
של בנות מדיין שהחטיאו את עם ישראל,

97
00:07:24,810 --> 00:07:30,560
הקב"ה אמר למשה שינקום נקמת ישראל
מאת המדיינים, "ואחר תאסף אל עמך".

98
00:07:31,640 --> 00:07:37,780
כשיצאו למלחמה, בלעם היה ביניהם
ועם ישראל מנצח בקרב.

99
00:07:37,780 --> 00:07:43,520
כשהתקרבו לחמשת מלכי מדיין,
בלעם הייתה לו יכולת בכישופים שלו,

100
00:07:43,520 --> 00:07:47,570
היה יודע. היום אין ידיעות כאלה,
אז ידעו איך לעשות פעולות מהסוג הזה

101
00:07:47,570 --> 00:07:51,960
כמו חרטומי מצרים שהפכו גם הם
מים לדם, עשו פעולות שונות,

102
00:07:51,960 --> 00:07:53,480
הפכו מקל לנחש.

103
00:07:53,730 --> 00:07:56,450
אז ידעו איך עושים את הדברים האלה
בכוחות הטומאה.

104
00:07:58,080 --> 00:08:03,080
ובלעם היה עושה מה שעושה,
והם מתרוממים באוויר.

105
00:08:03,510 --> 00:08:08,790
כמו שמכניס אותם לאיזו בועה רוחנית כזאת
שהיא מנתקת אותם מעל הקרקע

106
00:08:08,790 --> 00:08:10,820
נגד כוח המשיכה והם מרחפים.

107
00:08:11,430 --> 00:08:13,160
אז לא היו אקדחים ורובים.

108
00:08:13,320 --> 00:08:16,190
כשהוא מרחף באוויר, מי יכול
לפגוע בו עם החרב?

109
00:08:17,810 --> 00:08:24,060
אומרת התורה שכשפנחס ואלעזר
יצאו למלחמה,

110
00:08:26,130 --> 00:08:32,110
לקחו איתם את ציץ נזר הקודש,
כלי הקודש וחצוצרות התרועה בידם.

111
00:08:32,110 --> 00:08:35,720
מה זה כלי הקודש? רש"י שם מביא
את חז"ל, שזה היה הציץ.

112
00:08:36,560 --> 00:08:40,540
מה יש להם לעשות במלחמה
עם הציץ נזר הקודש של הכהן הגדול?

113
00:08:42,170 --> 00:08:45,790
כשבלעם עשה את הכישוף
והעלה את מלכי מדיין לאוויר,

114
00:08:45,920 --> 00:08:49,370
היה מראה להם את הציץ,
הכהן הגדול היה לוקח את הציץ,

115
00:08:49,370 --> 00:08:53,870
מכוון כנגדם, כמו מכשיר קרינה,
והאור שהיה בוקע,

116
00:08:53,870 --> 00:08:58,990
הקרינה הזאת שבוקעת משם הוי"ה
שהיה בציץ נזר הקודש,

117
00:08:59,090 --> 00:09:03,100
היה מבטל את הכישוף מעליהם
והם היו נופלים ונהרגים.

118
00:09:03,380 --> 00:09:07,280
וזה מה שכתוב: "ואת חמשת מלכי מדיין
הרגו על חלליהם".

119
00:09:07,280 --> 00:09:10,740
מה זה "על חלליהם"?
הרגו עם חלליהם. מה זה "על"?

120
00:09:10,740 --> 00:09:13,850
הם היו נופלים על החללים ונהרגים על ידי...

121
00:09:13,950 --> 00:09:18,190
יש היום בטכנולוגיה קרינות, לייזרים.
והתורה כבר מדברת על כך

122
00:09:18,190 --> 00:09:23,310
שהיו מושגים כאלה, גם החקיקה
שהיו חוקקים בחושן המשפט את השמות,

123
00:09:23,570 --> 00:09:27,050
כתוב שהיה מראה להם שמיר מבחוץ.
הייתה תולעת שמיר,

124
00:09:27,050 --> 00:09:32,090
בספר "המהפך" הבאנו את המקורות,
והתולעת הזו, הייתה יוצאת ממנה קרינה,

125
00:09:32,090 --> 00:09:36,080
לא היה מניח על, מראה כנגד,
והייתה מבקעת צורה של אותיות,

126
00:09:36,080 --> 00:09:37,420
איך שהיו מכוונים אותה.

127
00:09:38,010 --> 00:09:41,310
כל המושגים של קרינות,
דברים שהיום יודעים אותם מהטכנולוגיה,

128
00:09:41,310 --> 00:09:45,920
הם הכירו מהטבע, מהצד של הקדושה,
הייתה פעילות כזאת.

129
00:09:46,530 --> 00:09:49,790
יוצא שכהן גדול
אדם בדרגה רוחנית מאוד גבוהה.

130
00:09:50,260 --> 00:09:54,070
נתאר לעצמנו שנכנס כעת כהן גדול
פה לבית הכנסת הגדול בתל אביב,

131
00:09:54,070 --> 00:09:57,360
כולנו מכבדים אותו כבוד גדול,
כשבית המקדש היה קיים.

132
00:09:58,050 --> 00:10:04,550
אבל כתוב בהלכה: "ממזר תלמיד חכם
קודם לכהן גדול עם הארץ".

133
00:10:04,990 --> 00:10:09,540
אם יש כהן גדול שלא למד תורה,
יודע קצת, עשו אותו כהן גדול.

134
00:10:10,300 --> 00:10:15,820
ויש ממזר, אשת איש
שנולד ממנה בן באיסור,

135
00:10:15,820 --> 00:10:17,940
הבן הזה ממזר, אסור לו לבוא בקהל.

136
00:10:18,730 --> 00:10:23,890
ממזר זה אותיות מ-מזר.
מ' זה ארבעים יום שהעובר נוצר,

137
00:10:23,930 --> 00:10:26,470
מזר - נולד מאדם זר, לא מבעלה.

138
00:10:27,390 --> 00:10:31,070
האדם הזה אסור לו להתחתן
עם יהודייה רגילה.

139
00:10:31,260 --> 00:10:34,430
לא שהוא אשם, הוא לא אשם,
כמו שגרושה, מה תעשה?

140
00:10:34,470 --> 00:10:36,770
אסור לכהן להתחתן איתה.
לא עניין של אשמה,

141
00:10:36,930 --> 00:10:38,840
אלא זה סוג של מעמדות.

142
00:10:39,120 --> 00:10:46,650
גם במשפחת המלוכה באנגליה יש חוק
שמלך אנגלי אסור לו לשאת גרושה.

143
00:10:46,990 --> 00:10:49,680
מי שמכיר קצת את ההיסטוריה
של מלכי אנגליה,

144
00:10:49,900 --> 00:10:52,500
המלכה אליזבת השנייה של היום,

145
00:10:52,840 --> 00:10:55,020
מצד האמת היא לא הייתה
אמורה להיות מלכה.

146
00:10:56,010 --> 00:11:01,250
היא לא משושלת, כלומר אביה במקור
לא היה אמור להיות מלך.

147
00:11:01,760 --> 00:11:07,520
הדוד שלה היה מלך אנגליה, אבל הוא
התחתן עם גרושה, לא ויתר עליה,

148
00:11:08,380 --> 00:11:11,880
וכדי להתחתן עם הגרושה,
נאלץ לוותר על הכתר.

149
00:11:12,220 --> 00:11:17,100
היה זמן קצר מלך, נשא גרושה,
על פי חוק היה חייב להתפטר.

150
00:11:17,680 --> 00:11:19,260
עבר למדינה אחרת.

151
00:11:19,330 --> 00:11:22,590
אחיו התמנה להיות מלך,
ובתו זו המלכה של היום.

152
00:11:23,250 --> 00:11:27,680
זה חוק. אבל מה היא אשמה הגרושה?
אולי בעלה היה לא בסדר?

153
00:11:27,810 --> 00:11:30,660
זה לא עניין של אשמה,
זה עניין של מעמד.

154
00:11:30,660 --> 00:11:33,860
גם בעם ישראל הכהן לא יכול
לשאת אישה גרושה.

155
00:11:35,640 --> 00:11:38,840
והכהן גדול גם אלמנה אסור לו לשאת.

156
00:11:39,330 --> 00:11:42,940
ממזר אסור לו להתחתן עם כל יהודי.
כל יהודייה אסור לו.

157
00:11:42,940 --> 00:11:44,940
ממזרת, אסור לה להתחתן עם יהודי.

158
00:11:45,490 --> 00:11:50,350
והנה יש ממזר שלמד תורה,
נהיה תלמיד חכם,

159
00:11:51,010 --> 00:11:53,910
ויש כהן גדול שהוא לא למד תורה,
עם הארץ.

160
00:11:54,220 --> 00:11:57,300
מי קודם למי על פי ההלכה?
את מי מכבדים יותר?

161
00:11:57,490 --> 00:11:59,040
את הממזר התלמיד חכם.

162
00:11:59,440 --> 00:12:02,950
אתה רואה שכתר תורה
גדול יותר מכתר כהונה,

163
00:12:02,950 --> 00:12:04,470
אפילו יותר מכהן גדול.

164
00:12:05,680 --> 00:12:09,750
אומרת המשנה: "גדולה תורה
יותר מן הכהונה ומן המלכות".

165
00:12:10,060 --> 00:12:14,850
והכתר הזה לא תלוי בתורשה.
כל אדם יכול ללכת וללמוד.

166
00:12:14,980 --> 00:12:18,430
לפעמים אדם ששומע דבר כזה, הוא אומר:
"טוב, חבל באמת כשהייתי ילד

167
00:12:18,430 --> 00:12:23,100
"לא נכנסתי לישיבה, לא נהייתי תלמיד חכם.
אני כל כך אוהב תורה, כל כך משתוקק לתורה".

168
00:12:23,430 --> 00:12:27,360
תמיד צריך לזכור את רבי עקיבא.
רבי עקיבא, באיזה גיל

169
00:12:27,360 --> 00:12:32,080
התחיל ללמוד לא תורה, אל"ף-בי"ת?
לא ידע קרוא וכתוב, היה רועה צאן.

170
00:12:32,540 --> 00:12:39,680
מתי הוא הפך להיות תלמיד חכם?
רק בגיל ארבעים התחיל ללמוד קרוא וכתוב.

171
00:12:41,060 --> 00:12:44,590
וגם זה לא מיוזמתו, זה התנאי
שעשתה איתו רחל:

172
00:12:45,200 --> 00:12:48,580
אתה רוצה להתחתן איתי?
הייתה בתו של כלבא שבוע, עשיר גדול,

173
00:12:49,110 --> 00:12:53,880
התנאי שלי שתיכנס לישיבה,
כי ראיתי שיש לך פוטנציאל.

174
00:12:53,880 --> 00:12:58,790
הוא היה רועה צאן של אביה.
היו לו המון עדרי צאן ובקר,

175
00:12:59,220 --> 00:13:01,910
ועקיבא היה רועה אחד מהם.

176
00:13:02,680 --> 00:13:07,800
אבל היא זיהתה בו תכונות, פוטנציאל, יכולות,
אמרה לו: תיכנס לישיבה, אני אתחתן איתך.

177
00:13:09,160 --> 00:13:14,046
הלך למד, בסופו של דבר לא רק
שנהיה גדול הדור,

178
00:13:14,740 --> 00:13:19,630
אלא הוא רבו של רבי שמעון בר יוחאי
ושל רבי מאיר בעל הנס,

179
00:13:20,330 --> 00:13:23,740
ענקי עולם, תנאים שיכלו
להחיות מתים בדיבור שלהם.

180
00:13:24,070 --> 00:13:29,010
רבי שמעון חיבר את הזוהר הקדוש.
רבי עקיבא עצמו היה דורש כתרי אותיות.

181
00:13:29,790 --> 00:13:32,430
יש לו ספר "אותיות דרבי עקיבא"
על פי סודות התורה,

182
00:13:32,430 --> 00:13:37,530
על הפנימיות של האותיות, סוד האותיות,
שמי שבקי בהן היה יכול ליצור

183
00:13:37,960 --> 00:13:40,890
מציאות של בני אדם, של בעלי חיים.

184
00:13:41,620 --> 00:13:47,980
אפילו אחרי רבי עקיבא, הגמרא אומרת
שרבא ברא גברא.

185
00:13:47,980 --> 00:13:50,730
רבא היה תקופה יותר מאוחרת,
יש ירידת הדורות.

186
00:13:52,010 --> 00:13:55,820
רבי עקיבא היה בתקופת התנאים,
רבא היה בתקופת האמוראים,

187
00:13:55,820 --> 00:13:57,370
בערך 400 שנה אחריו,

188
00:13:58,090 --> 00:14:01,720
והגמרא אומרת שרבא היה בקי בספר יצירה,
בסוד האותיות.

189
00:14:01,720 --> 00:14:04,620
מי שבקי בסוד האותיות
שהקב"ה ברא את העולם,

190
00:14:04,960 --> 00:14:08,010
זה כמו שיש לו את הקוד
איך להיכנס לתוכנה.

191
00:14:08,290 --> 00:14:10,630
אתה נכנס לתוכנה של הבריאה,
אתה יכול לעשות

192
00:14:10,630 --> 00:14:15,970
כמו שהקב"ה עשה בבריאת העולם,
כי הוא עצמו ברא את העולם בצירופי אותיות

193
00:14:15,970 --> 00:14:17,910
שהוא כמובן יצר אותם לפני כן.

194
00:14:18,610 --> 00:14:22,140
ורבא הצליח ליצור אדם על פי ספר יצירה.

195
00:14:22,150 --> 00:14:23,730
רק האדם הזה לא יכל לדבר.

196
00:14:24,010 --> 00:14:29,080
אפילו היום, מה שיודעים על סוד האותיות,
בספר "הצופן" הבאנו הרבה מידע

197
00:14:29,080 --> 00:14:33,310
בעניין הזה, זה כלום ביחס למה
שהם ידעו בזמנם.

198
00:14:34,430 --> 00:14:39,250
והיום אפילו מה שאנחנו יודעים המעט,
מי שלומד את זה מתפעל, פלא פלאות.

199
00:14:39,250 --> 00:14:42,880
אני יודע, היו כאלה חזרו בתשובה
רק מהלימוד של סוד האותיות.

200
00:14:42,880 --> 00:14:46,540
ראו שזה אלוקי, לא ייתכן שבן אדם
ימציא דבר כזה.

201
00:14:46,540 --> 00:14:49,290
השפה העברית, מי שלומד אותה
בשורשים שלה,

202
00:14:50,120 --> 00:14:53,870
לא מה שלומדים באוניברסיטה,
מה שלומדים בתורת הסוד:

203
00:14:53,870 --> 00:14:56,740
את הפנימיות של האותיות,
את המשמעות של הדברים,

204
00:14:57,220 --> 00:15:00,870
עומד נפעם שהשפה הזו היא אלוקית.

205
00:15:01,880 --> 00:15:06,290
בשיעור הזה היה לנו בעבר סדרה,
אני חושב 22 שיעורים היו לנו כאן,

206
00:15:06,290 --> 00:15:09,980
על כל אות היה לנו שיעור של שעה,
מה מסתתר באות

207
00:15:09,980 --> 00:15:14,200
ואם בשם האדם, איך זה משפיע עליו,
על פי ספר "הצופן" שהזכרנו קודם.

208
00:15:15,210 --> 00:15:18,950
על כל פנים, רבי עקיבא
התחיל בגיל ארבעים

209
00:15:19,640 --> 00:15:23,730
ונהיה גדול הדור
ורבו של רבי שמעון בר יוחאי.

210
00:15:24,040 --> 00:15:29,940
כמה אסור לאדם להתייאש מעצמו ולומר:
"אני כבר עברתי את הגיל, אני לא מסוגל".

211
00:15:30,890 --> 00:15:35,990
כולנו יודעים קרוא וכתוב עוד מגיל ילדות,
אז ודאי שיכול להשקיע ולעמול

212
00:15:35,990 --> 00:15:37,840
ולזכות לכתרה של תורה.

213
00:15:39,420 --> 00:15:42,900
נמשיך את המשנה: "גדולה תורה
יותר מן הכהונה ומן המלכות

214
00:15:42,900 --> 00:15:45,410
"שהמלכות נקנית בשלושים מעלות".

215
00:15:46,330 --> 00:15:51,340
מלך, כשהוא מתמנה למלך
מצטרפים אליו שלושים מעלות.

216
00:15:51,340 --> 00:15:53,160
בסנהדרין שם מונים אותן.

217
00:15:53,610 --> 00:16:00,570
"הכהונה בעשרים וארבע
והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים".

218
00:16:00,770 --> 00:16:04,730
עכשיו נעבור לפירוט של הדברים.
ארבעים ושמונה הדברים האלה,

219
00:16:04,730 --> 00:16:10,080
מי שלוקח אותם לעצמו, בתורה ודאי
שזה הבסיס העיקרי, מרומם אותו.

220
00:16:10,390 --> 00:16:14,550
אבל לא רק בתורה, בכל תחום.
אדם רוצה ללמוד, רוצה להשכיל,

221
00:16:14,550 --> 00:16:19,220
רוצה להצליח בכל תחום,
יאמץ לעצמו את ההדרכה שיש כאן

222
00:16:19,670 --> 00:16:24,760
ויגלה מסלולים שבונים אותו,
מנתבים אותו, מעלים אותו לגדולה.

223
00:16:25,190 --> 00:16:28,180
רק חשוב להקדים לפני שנראה
את הפירוט של הדברים,

224
00:16:29,670 --> 00:16:35,250
ישנם מצבים שאדם רוצה להתעלות
ברוחניות שלו, אבל הוא מרגיש:

225
00:16:35,250 --> 00:16:39,960
"זה גדול עליי. איך אפשר להגיע
למעלות הגדולות האלה?

226
00:16:40,380 --> 00:16:44,060
"אני כזה קטן, כזה פשוט. אין סיכוי".

227
00:16:45,670 --> 00:16:52,440
היעד נראה לו רחוק, אבל יש כלל בתורה,
כשהאדם ממצה את הכוחות שלו,

228
00:16:52,900 --> 00:16:59,080
הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא
ומקדם אותו בעוצמות אדירות

229
00:16:59,080 --> 00:17:00,990
הרבה יותר ממה שהוא התאמץ.

230
00:17:01,650 --> 00:17:05,990
אבל עליו מוטל להגיע למיצוי הכוחות.
הרב פינקוס אמר פעם: למה זה דומה?

231
00:17:06,060 --> 00:17:11,840
חללית שצריכה להגיע לירח,
אם היו צריכים לתת לדלק

232
00:17:12,310 --> 00:17:17,630
שיניע אותה לאורך כל הדרך,
כמו ברגע שהיא יוצאת מכדור הארץ,

233
00:17:17,630 --> 00:17:20,420
היו צריכים לקחת מכל דלק
בגודל של תל אביב,

234
00:17:20,420 --> 00:17:21,910
וספק אם זה היה מספיק.

235
00:17:23,210 --> 00:17:30,230
אבל איך זה עובד? מצמידים לחללית
סוג של טיל עם דלק,

236
00:17:30,840 --> 00:17:34,280
שהתפקיד שלו להוציא את החללית
מכוח המשיכה.

237
00:17:35,150 --> 00:17:39,830
אחרי שהחללית יצאה מכוח המשיכה,
היא בקלות כבר עפה לכיוון הירח,

238
00:17:39,830 --> 00:17:41,770
לכיוון שמכוונים, מנתבים אותה.

239
00:17:41,840 --> 00:17:44,440
היא לא צריכה את כל העוצמות של הדלק
כמו כאן.

240
00:17:44,810 --> 00:17:48,110
הוא אומר: כך גם אדם שרוצה
להתעלות ברוחניות,

241
00:17:48,110 --> 00:17:52,390
אתה צריך קודם כול דלק
כדי לצאת מכוח המשיכה של הגשמיות.

242
00:17:52,460 --> 00:17:56,120
אתה תאמץ את הכוחות שלך,
פתאום אתה מגלה שמכאן אתה עף לבד.

243
00:17:56,120 --> 00:18:00,360
הקב"ה מקדם אותך לגובה.
אתה תתאמץ לעשות את מה שמוטל עליך,

244
00:18:00,360 --> 00:18:01,970
אחר כך אתה תראה שאתה מתקדם.

245
00:18:02,690 --> 00:18:05,150
זה משל יפה שהרב פינקוס
הביא מהדור שלנו.

246
00:18:05,150 --> 00:18:10,140
בדורות הקודמים הביאו משל מכיוון אחר,
אבל גם ממחיש את העניין.

247
00:18:11,370 --> 00:18:15,170
מאז שהמציאו את המעליות,
אז נתנו את הדוגמה הזו.

248
00:18:17,610 --> 00:18:24,450
אדם אחד שהיה מועמד בין כמה
לשאת את בת המלך.

249
00:18:24,700 --> 00:18:28,650
והמלך ראה שכל המועמדים מצוינים,
איך הוא יבחר ביניהם?

250
00:18:30,410 --> 00:18:37,300
אמר להם: "אני מכין לכם מבחן לא קל.
מבחן שייראה שאי אפשר לעמוד בו,

251
00:18:37,720 --> 00:18:40,650
"אבל מי שיצליח, מקבל את בתי".

252
00:18:41,410 --> 00:18:43,620
כולם היו במתח, כל המועמדים.

253
00:18:44,080 --> 00:18:48,730
הוציא אותם המלך מחוץ לעיר,
ראו שהוא בנה מגדל צר וגבוה מאוד.

254
00:18:48,730 --> 00:18:50,130
בקושי רואים את הסוף.

255
00:18:50,450 --> 00:18:52,660
ובראש המגדל יש מרפסת קטנה.

256
00:18:53,240 --> 00:18:57,860
מציצים לתוך המגדל, רואים
שכולו חדר מדרגות מפותלות עד למעלה.

257
00:18:58,050 --> 00:19:05,260
אמר להם המלך: "יש לכם חצי שעה.
מי שיצליח תוך חצי שעה להגיע למרפסת,

258
00:19:05,260 --> 00:19:09,940
"לצאת החוצה, לנופף יד לשלום,
זה אומר שהוא אמיץ, שהוא חכם,

259
00:19:09,940 --> 00:19:13,140
"שהוא גיבור, שהוא מסוגל.
הוא זוכה בבתי".

260
00:19:14,190 --> 00:19:15,650
הם הסתכלו, לא האמינו.

261
00:19:15,960 --> 00:19:20,160
כדי להגיע למרפסת הזאת,
כמה שעות של טיפוס במדרגות,

262
00:19:20,160 --> 00:19:24,560
והמלך רוצה תוך חצי שעה,
זה לא הגיוני, זה המון קומות.

263
00:19:25,630 --> 00:19:26,610
אבל ניסו.

264
00:19:27,250 --> 00:19:32,220
הראשון שניסה הגיע נניח
לקומה 30, קומה 40,

265
00:19:32,410 --> 00:19:35,940
מסתכל בשעון, רואה 29 דקות עברו,
יש לו עוד דקה,

266
00:19:36,010 --> 00:19:41,160
ולפניו עוד עשרות קומות כדי להגיע.
אמר לעצמו: "אין טעם להמשיך,

267
00:19:41,160 --> 00:19:43,010
"גם ככה אני מותש". ירד.

268
00:19:43,650 --> 00:19:48,500
עלה השני, אותו דבר, רואה
שיש המון קומות וזמן קצר, ירד.

269
00:19:49,320 --> 00:19:52,340
מתייגעים, רצים, מתאמצים.

270
00:19:53,661 --> 00:19:57,940
והנה היה שם אחד רציני, אמר לעצמו:
"אתה לא מתייאש.

271
00:19:58,850 --> 00:20:04,150
"אתה תמשיך עד מיצוי הכוחות,
בלי לעשות חשבון אם תצליח או לא תצליח.

272
00:20:04,840 --> 00:20:08,300
"תעשה את שלך עד הסוף".
וכך עשה.

273
00:20:09,850 --> 00:20:14,330
התאמץ, הגיע, מסתכל, 29 דקות,
יש עוד המון קומות

274
00:20:14,490 --> 00:20:18,770
והוא מתנשף, מזיע כולו, הוא לא יכול.
אמר לעצמו: "אתה לא מתייאש".

275
00:20:19,210 --> 00:20:21,370
המשיך לטפס,
כבר לא יכול להרים את הרגליים.

276
00:20:21,370 --> 00:20:22,710
התחיל לטפס על ארבע.

277
00:20:23,710 --> 00:20:27,400
נשארו 40 שניות, הוא לא מתייאש,
ממשיך הלאה.

278
00:20:28,150 --> 00:20:33,540
והנה כשנשארו רק 30 שניות,
הוא רואה שהוא הגיע לקומה

279
00:20:33,540 --> 00:20:38,210
שהמדרגות הסתיימו, אין מדרגות.
יש דלת פתוחה למעלית.

280
00:20:38,840 --> 00:20:43,240
נכנס למעלית, לחץ על הכפתור,
תוך עשר שניות הגיע לקומה שלמעלה,

281
00:20:43,520 --> 00:20:47,920
יצא למרפסת, נופף בידו לשלום,
קיבל את בת המלך.

282
00:20:48,250 --> 00:20:49,740
כי הוא מיצה את הכוחות.

283
00:20:50,020 --> 00:20:53,380
כשהאדם מאמין בעצמו שהוא מסוגל,
ממצה את הכוחות,

284
00:20:53,380 --> 00:20:55,320
הקב"ה נותן לו סייעתא דשמיא.

285
00:20:55,390 --> 00:20:59,820
זה נכון בכל תחום, בשלום בית,
בהתגברות על כעסים,

286
00:21:00,010 --> 00:21:02,170
בתיקון המידות, בשמירת העיניים.

287
00:21:02,170 --> 00:21:07,840
כל ניסיון שיש לאדם בחיים והוא מרגיש
"זה גדול עליי, אני לא מסוגל לעמוד בזה",

288
00:21:08,150 --> 00:21:11,620
יאמר לעצמו: "אני ממצה את הכוחות
ואז השם יעזור לי".

289
00:21:11,910 --> 00:21:16,020
זה מה שכתוב בפסוק "אקרא לאלוהים עליון,
לאל גומר עליי".

290
00:21:16,020 --> 00:21:19,970
אתה תעשה מה שאתה יכול לעשות,
ואז הקב"ה מושיט את היד,

291
00:21:20,220 --> 00:21:21,510
מעלה אותך לגדולה.

292
00:21:21,510 --> 00:21:25,310
וזה דברים שאנשים מעידים,
מוכיחים שזו בדיוק המציאות.

293
00:21:26,410 --> 00:21:28,140
נעבור כעת לפירוט הדברים.

294
00:21:29,060 --> 00:21:31,220
"התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים",

295
00:21:31,220 --> 00:21:34,780
הראשון כתוב כאן: "בתלמוד".
מה פירוש בתלמוד?

296
00:21:35,280 --> 00:21:39,590
אדם שרוצה להצליח,
צריך להקדיש זמן כדי ללמוד.

297
00:21:40,020 --> 00:21:43,290
לא יאמר לעצמו "זה יבוא מאליו,
זה יבוא לבד.

298
00:21:43,290 --> 00:21:46,610
"אני בנסיעות, בדרכים,
פה ושם שומע דברי תורה,

299
00:21:46,680 --> 00:21:49,460
"כשיוצא לי בין מנחה לערבית
אני שומע איזו דרשה".

300
00:21:49,680 --> 00:21:51,800
כך אתה לא תתפתח, אתה לא תגדל.

301
00:21:51,990 --> 00:21:58,070
אתה רוצה באמת להתפתח בתורה?
תקדיש מזמנך, תעמול, תלמד.

302
00:21:58,110 --> 00:22:02,480
עצם הלימוד שאדם לומד,
פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול.

303
00:22:02,840 --> 00:22:06,050
הוא לא שם לב כמה הוא רוכש
עוד ידיעות ועוד ידיעות

304
00:22:06,150 --> 00:22:07,520
עד שנהיה תלמיד חכם.

305
00:22:09,090 --> 00:22:10,880
השני: "בשמיעת האוזן".

306
00:22:12,000 --> 00:22:17,700
יש כאלה כשלומדים, קוראים בעיניים,
והוא אומר: "הנה, הבנתי מה כתוב כאן".

307
00:22:18,680 --> 00:22:23,830
טעות. כשאתה לומד תורה,
תוציא מהפה, תשמיע לאוזניים.

308
00:22:24,390 --> 00:22:25,880
יש בזה כמה מעלות.

309
00:22:26,220 --> 00:22:31,050
אגב, זה נכון לא רק בלימוד תורה.
גם אדם שרוצה להצליח במבחן מסוים,

310
00:22:31,050 --> 00:22:34,640
רוצה לזכור את החומר, את הלימוד,
ישמיע לאוזניו.

311
00:22:36,380 --> 00:22:41,020
כשאדם קורא בעיניים, המוח מקבל מידע
דרך כלי אחד.

312
00:22:41,920 --> 00:22:47,120
כשאדם משמיע לאוזניים, המוח מקבל
את המידע משני כלים,

313
00:22:47,580 --> 00:22:52,460
גם דרך העיניים וגם דרך האוזן,
ואז זה נחקק יותר.

314
00:22:52,810 --> 00:22:58,030
לכן הוא אומר "בשמיעת האוזן".
כלומר, לא רק שלא תקרא בעיניים,

315
00:22:58,830 --> 00:23:03,690
גם אל תסתפק בזה שאתה ממלמל בפה,
אלא תן לאוזניים שישמעו

316
00:23:03,690 --> 00:23:04,820
את מה שאתה מוציא.

317
00:23:05,160 --> 00:23:08,540
כשאדם מוציא מפיו,
הדברים נחקקים בזיכרון.

318
00:23:09,520 --> 00:23:14,100
לא רק לזיכרון זה מועיל,
גם להבין את הדברים יותר טוב.

319
00:23:14,470 --> 00:23:17,250
כשאדם משמיע לאוזניו הוא שם לב:

320
00:23:18,040 --> 00:23:20,550
"הסברתי נכון, לא הסברתי נכון".

321
00:23:20,590 --> 00:23:23,820
אם הוא רק קורא בעיניים, לפעמים הוא חושב
שהוא מבין ולא הבין.

322
00:23:24,010 --> 00:23:26,310
אבל כשאתה צריך
להסביר את הדברים, זה אחרת.

323
00:23:28,520 --> 00:23:30,070
"בעריכת שפתיים".

324
00:23:31,890 --> 00:23:35,090
מה פירוש "בעריכת שפתיים"?
הרי כבר אמר "בשמיעת אוזן".

325
00:23:35,460 --> 00:23:40,060
"בעריכת שפתיים", פירושו של דבר
שתסביר את הדברים לעצמך

326
00:23:40,190 --> 00:23:42,790
בצורה שאתה עושה מזה מערכה.

327
00:23:43,010 --> 00:23:45,460
אתה עורך את הדברים בצורה מסודרת.

328
00:23:46,070 --> 00:23:51,070
כי כשהאדם מדבר ולא מסביר בקצרה,
מי שלומד גמרא יודע,

329
00:23:51,070 --> 00:23:53,530
אתה יכול לקרוא קושיה,
להסביר אותה בשתי מילים,

330
00:23:53,530 --> 00:23:55,140
להגיד "הבנתי" ולרוץ הלאה.

331
00:23:55,540 --> 00:23:58,570
ובפועל אתה חושב שהבנת,
אחרי זה התירוץ לא מסתדר

332
00:23:58,570 --> 00:24:00,990
והקושיה שעל התירוץ
עוד יותר לא מסתדרת,

333
00:24:01,040 --> 00:24:02,110
ואז הוא מתייאש.

334
00:24:02,390 --> 00:24:05,980
אבל כשאתה מסביר את הדברים
בצורה ברורה, אתה לומד את המשנה

335
00:24:06,020 --> 00:24:10,180
שתהיה בהירה, מובנת היטב,
תסביר אותה לעצמך במילים,

336
00:24:10,180 --> 00:24:13,360
הנה הכול ערוך לפניך.
זה נקרא "עריכת שפתיים".

337
00:24:13,360 --> 00:24:18,140
עכשיו תעבור לגמרא, מה הגמרא
מקשה על המשנה? קושיה ערוכה.

338
00:24:18,140 --> 00:24:21,310
עכשיו תעבור לתירוץ.
סיימת? עכשיו אתה יכול ללמוד תוספות.

339
00:24:21,500 --> 00:24:23,680
האדם כך מתקדם בלימוד שלו.

340
00:24:24,820 --> 00:24:27,780
"בבינת הלב ובשכלות הלב".

341
00:24:28,790 --> 00:24:33,640
בינה זו התבוננות, שכלות זה יותר
עניין של שכל, של הסתכלות.

342
00:24:33,640 --> 00:24:37,050
אבל מה זה קשור ללב?
הרי לכאורה לב זה רגש.

343
00:24:37,890 --> 00:24:43,190
אדם שרוצה להצליח בלימוד,
שיגרום לעצמו להתפעל מהלימוד.

344
00:24:43,610 --> 00:24:47,230
ההתפעלות עצמה,
לא רק ההסתכלות השכלית,

345
00:24:47,660 --> 00:24:49,040
אלא להתפעל מהלימוד.

346
00:24:49,040 --> 00:24:52,180
כשאתה מתפעל מהדבר,
הוא נחקק לך בזיכרון.

347
00:24:53,290 --> 00:24:57,150
הגיע פעם אחד התלמידים של החתם סופר
בפרשבורג בהונגריה,

348
00:24:57,430 --> 00:24:58,800
הוא היה ראש הישיבה שם.

349
00:24:59,420 --> 00:25:01,780
אמר לו: "כבוד הרב,
אני חושב לעזוב את הישיבה.

350
00:25:02,560 --> 00:25:06,660
"אני לומד הרבה ולא זוכר כלום.
החברים שלי לומדים וזוכרים,

351
00:25:06,990 --> 00:25:11,340
"ואני לומד, באותה שעה אני מבין
מה כתוב, אחרי יום-יומיים, שבוע,

352
00:25:11,340 --> 00:25:12,380
"אני שוכח את הכול".

353
00:25:14,080 --> 00:25:16,680
שאל אותו החתם סופר:
"אתה חוזר על הלימוד?"

354
00:25:17,080 --> 00:25:18,780
אמר: "לא מספיק אבל חוזר".

355
00:25:19,900 --> 00:25:23,240
"אתה מתפעל מהלימוד?"
"מה פירוש מתפעל?"

356
00:25:23,240 --> 00:25:25,000
הוא לא הבין מה זה קשור להתפעלות.

357
00:25:25,973 --> 00:25:29,750
שאל אותו החתם סופר:
"ראית פעם גמל?"

358
00:25:31,440 --> 00:25:34,350
היום איזו שאלה "ראית גמל"?
מי לא ראה גמל?

359
00:25:34,350 --> 00:25:37,680
יש תמונות. גם מי שלא ראה גמל בפועל,
אבל ראה בתמונות.

360
00:25:37,680 --> 00:25:41,670
אז לא היו מצלמות.
מי שראה גמל חי, יודע איך גמל נראה.

361
00:25:41,670 --> 00:25:42,870
מי שלא ראה, לא מכיר.

362
00:25:42,870 --> 00:25:45,380
בפרשבורג בהונגריה אין להם שם גמלים.

363
00:25:45,850 --> 00:25:48,030
שאל אותו החתם סופר:
"ראית פעם גמל?"

364
00:25:48,870 --> 00:25:53,200
אמר לו: "כן. לפני 15 שנה הגיע לפה
איזה ערבי עם גמל, כולם יצאו לראות אותו,

365
00:25:53,202 --> 00:25:54,100
"גם אני יצאתי".

366
00:25:55,210 --> 00:25:57,690
שאל אותו החתם סופר: "איך נראה גמל?"

367
00:25:58,090 --> 00:26:01,830
התחיל לתאר לו: "יש לו אוזניים קטנות,
דבשת כזאת, יש לו זנב כזה".

368
00:26:02,920 --> 00:26:05,310
אמר לו החתם סופר: "אני רואה
שיש לך זיכרון טוב.

369
00:26:05,640 --> 00:26:06,920
"אמרת שאתה לא זוכר.

370
00:26:07,230 --> 00:26:10,940
"ראית דבר פעם אחת לפני 15 שנה,
תראה איך אתה זוכר אותו".

371
00:26:11,840 --> 00:26:14,860
אמר לו: "באמת איך?"
אמר לו: "כי התפעלת.

372
00:26:15,350 --> 00:26:19,870
"כשאתה רואה דבר שאתה מתפעל ממנו,
המוח מטביע את זה בזיכרון.

373
00:26:20,220 --> 00:26:24,290
"אבל אם אתה מתייחס ללימוד שלך בשעמום,
נדע - נדע, לא נדע - לא נדע,

374
00:26:24,360 --> 00:26:25,970
"אז המוח מוחק מהזיכרון".

375
00:26:26,190 --> 00:26:31,070
כשאתה רוצה לזכור דבר, תתפעל ממנו,
תראה את היופי שבו, את העומק שבו,

376
00:26:31,200 --> 00:26:32,580
תרצה לדעת אותו.

377
00:26:32,580 --> 00:26:36,870
תאמר לעצמך: תורה זה לא רק לעולם הזה.
אחרי מאה ועשרים אני אבוא לעולם הבא,

378
00:26:36,870 --> 00:26:40,590
גם שם את אותן הלכות, את אותה גמרא,
אותה משנה צריך לדעת גם שם.

379
00:26:40,590 --> 00:26:41,480
למה לשכוח?

380
00:26:41,620 --> 00:26:44,130
תשנן, תחזור, תתפעל, תזכור.

381
00:26:45,880 --> 00:26:49,230
הדברים שהזכרנו עכשיו הם נכונים
בלימוד בכל תחום.

382
00:26:49,300 --> 00:26:53,620
אבל עכשיו אומרת המשנה דברים
שהם ייחודיים לתורה.

383
00:26:54,080 --> 00:26:56,200
"באימה וביראה".

384
00:26:57,370 --> 00:27:01,660
כשאדם לומד תורה, צריך לגשת
ללימוד תורה באימה וביראה.

385
00:27:01,660 --> 00:27:07,150
הכוונה יראת כבוד.
לזכור שהספר הזה, הלימוד שאני לומד עכשיו

386
00:27:07,490 --> 00:27:08,950
הוא לא היגיון אנושי.

387
00:27:09,680 --> 00:27:14,590
אדם שלומד מתמטיקה, פיזיקה,
אז הוא לומד מה שבני אדם כתבו.

388
00:27:15,020 --> 00:27:19,450
אבל כשאדם פותח חומש, לומד תורה,
לומד גמרא, לומד משנה, לומד הלכה,

389
00:27:19,710 --> 00:27:23,670
אתה לומד את רצון השם,
אתה לומד את התורה של הקב"ה,

390
00:27:23,670 --> 00:27:25,160
של מי שברא את העולם.

391
00:27:25,410 --> 00:27:28,430
למה כשמוציאים ספר תורה
כולנו עומדים מפניו?

392
00:27:29,720 --> 00:27:32,230
הרי לכאורה ספר התורה זה ספר של חוקים.

393
00:27:32,990 --> 00:27:36,340
כשמוציאים את ספר המיסים האמריקאי
או ספר החוקים,

394
00:27:36,830 --> 00:27:39,610
פעם מישהו עומד מלפני הספר הזה,
מכבד אותו?

395
00:27:40,240 --> 00:27:43,120
פעם מישהו ראה שמחבקים
את ספר החוקים האמריקאי

396
00:27:43,120 --> 00:27:47,580
ורוקדים איתו ומנשקים אותו,
ואם הוא נפל, צמים עליו בגלל שהוא נפל?

397
00:27:48,210 --> 00:27:51,870
ספר תורה, מחבקים אותו, מנשקים אותו,
רוקדים איתו בשמחת תורה.

398
00:27:51,870 --> 00:27:53,870
נפל, כל מי שנמצא שם צם.

399
00:27:54,620 --> 00:27:56,890
כי זה ספר אלוקי, זו הכתבה אלוקית.

400
00:27:57,610 --> 00:28:02,890
לכן כשאדם ניגש ללימוד תורה,
צריך לגשת באימה וביראה, יראת כבוד.

401
00:28:02,890 --> 00:28:06,660
לדעת, זה ספר של בורא עולם
אז אני מתייחס אליו ברצינות.

402
00:28:08,633 --> 00:28:13,500
הרמח"ל, אחד מגדולי המקובלים,
רבנו משה חיים לוצאטו,

403
00:28:13,860 --> 00:28:18,690
כותב בספר "דרך השם", ספר מאוד מומלץ,
הוא קיפל את יסודות הקבלה

404
00:28:18,690 --> 00:28:21,380
שם בספר "דרך השם" בשפה מאוד מיוחדת.

405
00:28:21,950 --> 00:28:27,940
יש לו שם פרק שעוסק בלימוד תורה,
מה זה תורה, מה יש בתורה.

406
00:28:28,810 --> 00:28:34,730
שם הוא דן בשאלה, שאלה מעניינת,
הוא אומר: תראה אנשים לומדים

407
00:28:34,730 --> 00:28:37,840
את כל המדעים, כל החוכמות,
הם מחכימים יותר.

408
00:28:38,410 --> 00:28:41,320
למד פיזיקה - נהיה פיזיקאי,
למד הנדסה - נהיה מהנדס,

409
00:28:41,320 --> 00:28:43,770
בוטניקה, יפה מאוד, התקדם.

410
00:28:44,810 --> 00:28:48,100
אבל אתה לא רואה אדם
שנעשה בקי בשאר החוכמות

411
00:28:48,410 --> 00:28:52,270
שהוא הופך להיות אדם יותר רגוע
מהכעסים שלו,

412
00:28:52,840 --> 00:28:58,410
שההתייחסות שלו לרעייתו, לבעלה,
התייחסות שונה, מכבדת יותר.

413
00:28:59,850 --> 00:29:04,610
המידות לא משתנות
כשאדם לומד את כל החוכמות שבעולם.

414
00:29:04,610 --> 00:29:08,730
זה עניין שכלי. השכל מתפתח יותר,
אבל האישיות שלו לא משתנית.

415
00:29:09,190 --> 00:29:13,500
לעומת זאת, הוא אומר: תראה אדם
שלומד תורה, האישיות שלו משתנית.

416
00:29:13,770 --> 00:29:18,840
הוא נעשה אדם יותר רגוע, יותר שמח,
קל לו להתגבר על כעסים, המידות שלו,

417
00:29:18,840 --> 00:29:20,180
הוא הופך להיות אדם אחר.

418
00:29:21,050 --> 00:29:23,780
מה הסוד של התורה
שמרוממת את האדם?

419
00:29:23,780 --> 00:29:27,530
רואים אצל גדולי ישראל שעמלו בתורה
דפוסי התנהגות מדהימים,

420
00:29:27,530 --> 00:29:29,470
נועם, אצילות, עדינות.

421
00:29:29,610 --> 00:29:33,020
ולא שהוא נולד כך,
התורה עידנה אותו, רוממה אותו.

422
00:29:33,360 --> 00:29:36,950
מה יש בתורה שהתורה
כל כך מרוממת את האדם?

423
00:29:38,660 --> 00:29:42,830
משיב הרמח"ל שיש השפעות רוחניות,
סוגים שונים של שפע

424
00:29:42,830 --> 00:29:48,190
שהקב"ה מוריד לעולם, אבל יש שפע רוחני
אחד שהוא מוריד לעולם,

425
00:29:48,190 --> 00:29:52,770
שהוא מעין האמת המציאותית
של הקב"ה בעצמו.

426
00:29:53,150 --> 00:29:56,140
מילים מאוד גבוהות.
מי יכול לומר משפט כזה אם לא הרמח"ל,

427
00:29:56,360 --> 00:30:01,620
שיש שפע שיורד לעולם, שזה שפע
שדומה כביכול לבורא עולם עצמו.

428
00:30:01,620 --> 00:30:05,870
מעין אמיתת מציאותו יתברך,
מעין האמת של המציאות האלוקית.

429
00:30:06,510 --> 00:30:10,520
והוא אומר שאת השפע הזה הקב"ה
הכניס במילים של התורה.

430
00:30:11,100 --> 00:30:16,420
כך שכאשר האדם הוגה בדברי תורה,
הוא מתחבר לאותו צינור שפע רוחני

431
00:30:16,420 --> 00:30:19,500
והאור האלוקי נכנס לו לתוך הנשמה.

432
00:30:20,040 --> 00:30:22,620
אז זה מאיר אותו מבפנים,
נותן לו אור פנימי,

433
00:30:22,620 --> 00:30:26,300
מקדש אותו, מרומם אותו,
משנה אותו מבפנים.

434
00:30:26,920 --> 00:30:29,470
כשאדם לומד תורה
הוא לא רק מחכים בכל החוכמות.

435
00:30:29,470 --> 00:30:32,140
התורה שלנו
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

436
00:30:32,140 --> 00:30:33,690
כל החוכמות אתה מקבל מהתורה.

437
00:30:34,350 --> 00:30:38,940
אבל יש בה גם ממד רוחני פנימי,
שהיא מעניקה לאדם אור פנימי,

438
00:30:38,940 --> 00:30:40,880
מקדשת אותו, מרוממת אותו.

439
00:30:41,620 --> 00:30:46,440
זו הסיבה שאדם שלומד תורה,
לא רק רב גדול,

440
00:30:47,740 --> 00:30:52,020
אפילו אדם כל יום קובע עיתים לתורה,
יש לו את השעה שלו של דף יומי,

441
00:30:52,120 --> 00:30:55,650
לומד הלכה, לומד גמרא,
יש לו את הקביעות עיתים לתורה,

442
00:30:56,010 --> 00:30:58,790
האדם הזה, הדיבור שלו מקבל כוח.

443
00:30:59,190 --> 00:31:03,180
כשהוא אומר לחבר שלו "תהיה בריא",
הדיבור הזה יש לו עוצמה

444
00:31:03,180 --> 00:31:05,660
יותר מאשר אדם רגיל שמברך את חברו,

445
00:31:06,130 --> 00:31:10,560
כי הפה שלו התקדש על ידי התורה,
הדיבור קיבל כוח.

446
00:31:11,110 --> 00:31:16,130
דיברנו כאן פעם, וכדאי לחזור על זה
כדי שנראה מה העוצמה של הדברים

447
00:31:16,130 --> 00:31:17,680
של אדם שעוסק בתורה.

448
00:31:17,840 --> 00:31:21,400
כי זה גם עונה על קושיה גדולה
של כל מי שלומד על משה רבנו,

449
00:31:21,470 --> 00:31:25,640
עומד תמה ומתפלא, איך יכול להיות
שהקב"ה אמר למשה

450
00:31:25,640 --> 00:31:30,540
"דבר עם הסלע ויוציא מים",
ומשה הלך והכה את הסלע?

451
00:31:31,442 --> 00:31:33,400
כל מי שקורא את הפרשה שם מתפלא.

452
00:31:33,950 --> 00:31:35,500
ומה העונש שהוא קיבל?

453
00:31:35,960 --> 00:31:39,580
אומר לו הקב"ה:
"יען לא האמנתם בי להקדישני",

454
00:31:41,250 --> 00:31:44,960
לכן אתה לא תביא את העם לארץ ישראל,
אתה תמות במדבר

455
00:31:45,470 --> 00:31:47,380
כי אמרתי לך לדבר, למה הכית?

456
00:31:47,750 --> 00:31:50,390
כל מי שרואה את זה תמה,
משה לא האמין בקב"ה?

457
00:31:50,390 --> 00:31:52,240
מה זה "לא האמנתם בי להקדישני"?

458
00:31:53,820 --> 00:31:55,850
ובכלל, איך הוא עבר על רצון השם?

459
00:31:57,060 --> 00:32:00,530
אנחנו כולנו פה היושבים,
אנחנו לא משה רבנו, אנשים פשוטים,

460
00:32:00,800 --> 00:32:03,860
אבל אם עכשיו הייתה התגלות אלוקית
לכל אחד מאיתנו

461
00:32:03,860 --> 00:32:07,990
והקב"ה היה אומר: אתה רואה
את הסלע הזה? דבר איתו, הוא יוציא מים.

462
00:32:08,450 --> 00:32:10,480
מישהו מאיתנו היה הולך להכות את הסלע?

463
00:32:10,640 --> 00:32:13,030
הקב"ה אומר "דבר", אתה מדבר.
זה בורא עולם.

464
00:32:13,340 --> 00:32:17,240
איך יכול להיות שמשה רבנו
לא עשה את רצון השם,

465
00:32:17,240 --> 00:32:19,240
והוא אומר לו "לא האמנתם בי להקדישני"?

466
00:32:19,850 --> 00:32:21,670
אבל יש כאן עניין מאוד עמוק.

467
00:32:22,900 --> 00:32:28,890
מי ששם לב, כל המופתים והניסים
שמשה רבנו עשה לפני קבלת התורה,

468
00:32:29,220 --> 00:32:32,150
הוא עשה אותם במעשים ולא בדיבורים.

469
00:32:32,960 --> 00:32:34,600
לדיבור שלו לא היה כוח.

470
00:32:34,610 --> 00:32:39,370
לפני שהוא קיבל את התורה, לפני שלמד
תורה, לא היה כוח לדיבור של משה רבנו.

471
00:32:40,440 --> 00:32:44,450
היה צריך לקחת את המקל,
להכות את העפר, יהיה כינים.

472
00:32:44,500 --> 00:32:49,470
מכה את היאור, הופך לדם.
לקח פיח כבשן, העיף אותו לשמיים,

473
00:32:49,510 --> 00:32:50,580
מכת שחין.

474
00:32:51,210 --> 00:32:55,460
כל הניסים שעשה משה רבנו היו במעשים.

475
00:32:56,780 --> 00:32:59,530
לראשונה עכשיו, אחרי שהוא
קיבל את התורה,

476
00:32:59,940 --> 00:33:03,890
הקב"ה אומר לו: דבר עם הסלע ויוציא מים.

477
00:33:04,750 --> 00:33:10,370
למה? אומר לו הקב"ה: אתה כמוני.
אחרי שאתה לומד תורה, האור שלי

478
00:33:10,370 --> 00:33:17,710
נכנס אל תוך נשמתך, התקדשת, התרוממת,
כמו שאני בראתי את העולם בדיבור,

479
00:33:17,710 --> 00:33:19,470
גם לדיבור שלך יש כוח.

480
00:33:19,640 --> 00:33:22,150
אתה יכול לתת הוראה,
אתה לא צריך יותר את המטה.

481
00:33:23,680 --> 00:33:26,640
לפני כן הוא היה משתמש במטה
שיש עליו את השם המפורש.

482
00:33:26,950 --> 00:33:31,170
אמר לו: עכשיו אתה לא צריך את המטה,
אתה התקדשת, הפכת להיות ספר תורה חי.

483
00:33:31,410 --> 00:33:33,590
תדבר עם הסלע, הוא יוציא מים.

484
00:33:34,220 --> 00:33:37,550
אבל משה רבנו, כולנו מכירים מה כתוב עליו:

485
00:33:37,550 --> 00:33:42,160
"והאיש משה עניו מאוד
מכל האדם אשר על פני האדמה".

486
00:33:42,660 --> 00:33:46,820
משה יש בו ענווה מופלגת.
הוא אומר: אני כמו בורא עולם?

487
00:33:47,400 --> 00:33:50,070
אני אדם פשוט. אני ממשיך להיות
כמו שהייתי עד היום.

488
00:33:50,070 --> 00:33:53,930
עד היום איך הייתי עושה מופתים?
על ידי המטה עם שם המפורש,

489
00:33:53,930 --> 00:33:55,150
אני ממשיך עם המטה.

490
00:33:55,400 --> 00:34:00,070
ודאי שהוא ידע שאם הוא ידבר זה יקרה,
אבל הוא לא היה מסוגל, בענווה שלו

491
00:34:00,320 --> 00:34:04,750
הוא אמר: אני לא יכול להראות את עצמי
שאני כמו אלוקים, בדיבור יוצר מציאות.

492
00:34:05,360 --> 00:34:09,620
אבל הקב"ה נזף בו על זה,
אמר לו: "יען לא האמנתם בי להקדישני".

493
00:34:09,620 --> 00:34:11,260
בתורה כל אות מדויקת.

494
00:34:11,590 --> 00:34:17,940
בעברית יש הבדל בין המילה האמנתם
לבין המילה האמנתם.

495
00:34:18,130 --> 00:34:19,290
מה ההבדל ביניהן?

496
00:34:19,720 --> 00:34:24,330
האמנתם זה אתם בעצמכם.
האמנתם זה את האחרים.

497
00:34:24,880 --> 00:34:28,710
כאן לא כתוב "יען לא האמנתם".
ודאי שמשה האמין.

498
00:34:28,710 --> 00:34:32,790
"לא האמנתם את עם ישראל",
לא גרמתם להם שיאמינו בי

499
00:34:32,790 --> 00:34:34,430
וידעו מה זה כוח של תורה.

500
00:34:34,840 --> 00:34:37,950
כי אם אתה עכשיו משה היית מדבר
עם הסלע ומוציא מים,

501
00:34:38,050 --> 00:34:41,850
זה היה שיחת היום בעם ישראל.
כל החדשות, המהדורות, היו מדברות על זה:

502
00:34:42,400 --> 00:34:45,960
משה דיבר ויצר מציאות, שינה את הטבע.

503
00:34:46,240 --> 00:34:48,430
וכולם היו שואלים: מאיפה הוא קיבל
את הכוח הזה?

504
00:34:48,430 --> 00:34:50,490
עד היום היה עושה מופתים עם המקל.

505
00:34:50,500 --> 00:34:52,440
מה היו עונים? כי הוא למד תורה.

506
00:34:52,810 --> 00:34:55,770
הדיבור שלו קיבל כוח.
כולם היו רצים ללמוד תורה.

507
00:34:56,320 --> 00:35:00,600
אבל עכשיו שראו: לפני שלמד
ואחרי שלמד תורה, הוא משתמש במטה.

508
00:35:00,710 --> 00:35:02,740
לא ראו את הכוח שבתורה.

509
00:35:03,170 --> 00:35:07,750
לכן הקב"ה אמר למשה "לא האמנתם בי",
את האחרים, "להקדישני",

510
00:35:07,790 --> 00:35:11,300
לכן אתם לא תביאו
את העם לארץ ישראל.

511
00:35:11,460 --> 00:35:14,070
אבל רואים מה זה כוח של אדם
שעוסק בתורה,

512
00:35:14,070 --> 00:35:15,770
האור האלוקי נכנס לתוכו.

513
00:35:16,140 --> 00:35:18,950
ממשיך הרמח"ל וכותב שם
בספר "דרך השם",

514
00:35:19,730 --> 00:35:25,430
שיש תנאי כדי שהאור של התורה יאיר
באדם ויקדש אותו,

515
00:35:25,740 --> 00:35:29,450
יביא אותו למדרגה שהדיבור שלו מקבל כוח,
יש לזה תנאי.

516
00:35:30,430 --> 00:35:36,380
התנאי שהוא ייגש לתורה באימה וביראה,
כמו שהמשנה אומרת כאן.

517
00:35:36,900 --> 00:35:41,270
שייגש לתורה עם יראת כבוד,
שיזכור שזה ספר אלוקי.

518
00:35:41,960 --> 00:35:45,740
אבל אומר הרמח"ל: אם הוא לומד תורה
כמו שלומד את שאר החוכמות,

519
00:35:45,740 --> 00:35:49,180
יש למשל באוניברסיטה, יש כאלה
לומדים תלמוד.

520
00:35:49,520 --> 00:35:52,720
יש פקולטה לתלמוד, יש אפילו
לומדים קבלה.

521
00:35:53,450 --> 00:35:56,170
אבל איך הם מתייחסים לתורה?
כמו חוכמה אנושית.

522
00:35:57,170 --> 00:36:01,730
במקום שיגידו מה בורא עולם כתב בתורה,
אומרים "הסופר המקראי אמר כך וכך",

523
00:36:01,730 --> 00:36:03,610
כאילו שזה בן אדם כתב את התורה.

524
00:36:03,950 --> 00:36:07,120
אדם שמתייחס לתורה שזה היגיון אנושי,

525
00:36:07,270 --> 00:36:10,170
אומר הרמח"ל: האור האלוקי
לא יאיר בו,

526
00:36:10,950 --> 00:36:15,630
כי הוא מתייחס לתורה כמו שאר החוכמות,
אז היא תפעל בו כמו שאר החוכמות,

527
00:36:15,630 --> 00:36:18,770
שהוא רק משכיל,
אבל הוא לא משתנה באישיות שלו,

528
00:36:19,020 --> 00:36:22,970
האור של בורא עולם שנמצא בתורה
לא מקדש אותו, לא מרומם אותו.

529
00:36:23,310 --> 00:36:25,610
אומרת המשנה: אתה רוצה
להצליח בתורה?

530
00:36:25,610 --> 00:36:27,640
תיגש אליה באימה וביראה.

531
00:36:29,260 --> 00:36:31,170
עוד אומרת המשנה: "בענווה".

532
00:36:32,010 --> 00:36:34,610
להצליח צריך שיהיה לאדם ענווה.

533
00:36:35,940 --> 00:36:37,820
למה הענווה היא תנאי לתורה?

534
00:36:38,090 --> 00:36:40,900
יש את המשל הידוע,
שהתורה נמשלה למים,

535
00:36:41,030 --> 00:36:44,950
והמים עוזבים מקום גבוה,
יורדים על מקום נמוך.

536
00:36:45,080 --> 00:36:48,700
כך התורה, היא לא מסוגלת לשכון
על גאוותנים ושחצנים.

537
00:36:49,100 --> 00:36:51,040
בעלי ענווה מצליחים בתורה.

538
00:36:51,460 --> 00:36:53,280
אבל למה? מה הקשר בין הדברים?

539
00:36:54,550 --> 00:37:00,330
אדם שהוא גאוותן הוא משתף
את הגאווה שלו בתוך הלימוד,

540
00:37:00,810 --> 00:37:02,960
ואז הוא מגיע למסקנות שגויות.

541
00:37:03,620 --> 00:37:07,420
למשל, לומדים גמרא, לומד עם חברותה,
ויש לו הסבר.

542
00:37:07,640 --> 00:37:11,600
בפועל ההסבר שלו לא נכון,
והחברותא מוכיח לו שזה לא נכון,

543
00:37:11,600 --> 00:37:13,960
אבל הוא עם הגאווה שלו
הוא לא מסוגל לסגת,

544
00:37:14,480 --> 00:37:16,300
אז הוא נשאר בדעה שלו.

545
00:37:16,490 --> 00:37:18,470
אבל אם יש בו ענווה,
הוא מחפש את האמת:

546
00:37:18,470 --> 00:37:21,400
"טעיתי. טוב, תודה
שהעמדת אותי על האמת".

547
00:37:22,690 --> 00:37:28,230
אגב, נציין שענווה היא טובה לאדם
לא רק להצליח בתורה,

548
00:37:28,610 --> 00:37:33,580
גם להצליח בעסקים,
להצליח בכל תחום בחיים, בזוגיות.

549
00:37:34,860 --> 00:37:40,350
אדם שאין לו ענווה, נפגע ממישהו,
אבל הוא יכול לעשות איתו עסקה

550
00:37:40,350 --> 00:37:42,320
שהוא יכול להרוויח ממנה המון כסף,

551
00:37:43,130 --> 00:37:46,390
אבל עם האגו שלו הוא לא מסוגל להתקפל,

552
00:37:46,940 --> 00:37:48,310
הפסיד את כל העסקה.

553
00:37:48,900 --> 00:37:53,670
גם מקבל החלטות שגויות,
במקום לחשוב נטו עניינית "איפה אני מרוויח,

554
00:37:53,670 --> 00:37:58,770
"איפה אני מפסיד כסף", מכניס את האגו שלו
בתוך השיקולים, "איפה הכבוד שלי",

555
00:37:58,900 --> 00:38:01,680
ובשביל שיקולים של כבוד הפסיד המון כסף.

556
00:38:02,320 --> 00:38:07,980
גם בזוגיות. כמה זוגות שהגיעו לגירושין,
אם לא היו מונעים מהאגו שלהם,

557
00:38:08,570 --> 00:38:10,060
לא היו צריכים להתגרש.

558
00:38:10,490 --> 00:38:14,090
התחילה מחלוקת ביניהם, וכל אחד
מטפס על הר גבוה

559
00:38:14,090 --> 00:38:15,610
שהוא לא יודע איך לרדת ממנו.

560
00:38:15,960 --> 00:38:18,930
אם אחד מהם אומר לעצמו
"בוא נלך במידת הענווה",

561
00:38:18,930 --> 00:38:20,090
"נרכין את הראש".

562
00:38:20,310 --> 00:38:25,240
"אבל קשה לי". יגיד: נכון,
אבל כתוב "כל המעביר על מידותיו

563
00:38:25,240 --> 00:38:27,870
"מעבירין לו על כל פשעיו".
לא שווה?

564
00:38:29,130 --> 00:38:35,560
אדם שאומרים לו "תן את הבית שלך",
הוא לא יסכים לתת. לתת בית?

565
00:38:36,080 --> 00:38:39,050
מה זה, זה הרבה כסף עולה הבית.
עבדתי הרבה בשבילו.

566
00:38:39,050 --> 00:38:39,850
הוא לא ייתן.

567
00:38:40,190 --> 00:38:46,260
אבל אם אומרים לו "תן את הבית
ותקבל בניין שיש שם אלף בתים,

568
00:38:46,260 --> 00:38:50,720
"מגדלי עסקים". הוא לא ירצה לתת
את הבית כדי לקבל בתמורה?

569
00:38:50,720 --> 00:38:51,590
ודאי שהוא ייתן.

570
00:38:51,590 --> 00:38:54,430
נכון, זו הקרבה גדולה,
אבל תראה מה אתה מקבל בתמורה.

571
00:38:55,050 --> 00:38:59,400
אותו הדבר כשאדם מעביר על מידותיו,
מוותר, יש ריב והוא יודע שאשתו לא צדקה,

572
00:38:59,400 --> 00:39:02,060
הוא צדק. לא משנה.
אבל הוא אומר לעצמו:

573
00:39:02,410 --> 00:39:05,980
אם אני עכשיו מוריד
את האגו שלי ומתנצל,

574
00:39:05,980 --> 00:39:07,830
הוא אומר: אני צריך להתנצל?
שהיא תתנצל.

575
00:39:08,430 --> 00:39:11,340
אבל אתה רואה שהיא לא מתנצלת,
אז תגיד לה "בסדר".

576
00:39:11,340 --> 00:39:16,160
הרי מישהו צריך פה לרדת מהעץ
בשביל להתקדם הלאה, לחזור לשגרה.

577
00:39:16,740 --> 00:39:20,070
אז תגיד לה: אם טעיתי באיזה דבר,
אני מצטער. אני לא התכוונתי.

578
00:39:20,070 --> 00:39:21,810
אולי קצת הגזמתי שהרמתי את הקול.

579
00:39:21,810 --> 00:39:22,440
אני באמת...

580
00:39:22,440 --> 00:39:28,060
תאמר מילים של חרטה,
גם היא תיפתח כלפיך, תעלה על דרך המלך.

581
00:39:29,620 --> 00:39:32,820
"המעביר על מידותיו
מעבירין לו על כל פשעיו".

582
00:39:33,430 --> 00:39:37,800
הוא מוותר על כך שאף על פי שהוא צודק,
אבל מעביר על מידותיו,

583
00:39:37,990 --> 00:39:41,370
מעביר על הכעסים שלו,
מעביר על האגו שלו, על הגאווה.

584
00:39:41,580 --> 00:39:44,060
כנגד זה בשמיים מוחקים לו עוונות.

585
00:39:44,400 --> 00:39:47,300
אז זה משתלם, הקרבת דבר אחד -
קיבלת המון.

586
00:39:47,780 --> 00:39:52,120
לכן מידת הענווה היא כל כך בסיסית
בעבודת השם,

587
00:39:52,430 --> 00:39:55,960
כל כך בסיסית בהצלחה בעסקים, בזוגיות,

588
00:39:56,030 --> 00:39:58,900
ופה אומרת המשנה: גם להצליח בתורה.

589
00:39:59,060 --> 00:40:02,110
אתה רוצה להצליח בתורה?
תיגש בענווה.

590
00:40:03,560 --> 00:40:07,360
עניין נוסף שמונה המשנה
בקניינים של התורה: "בשמחה".

591
00:40:07,700 --> 00:40:08,680
תהיה שמח.

592
00:40:10,100 --> 00:40:12,670
מה הקשר בין שמחה לבין הצלחה בלימוד?

593
00:40:13,450 --> 00:40:18,450
אדם שהוא עצוב, העצבות נועלת
את כל המערכות המחשבתיות שלו.

594
00:40:19,710 --> 00:40:23,210
הוא לא חושב נכון. אפילו שהוא לומד,
אומר "הנה, הבנתי מה כתוב כאן",

595
00:40:23,310 --> 00:40:24,440
אבל אתה נעול.

596
00:40:24,870 --> 00:40:29,970
כשאדם שמח, כל הצינורות פתוחים.
צינורות החוכמה, צינורות השפע,

597
00:40:29,970 --> 00:40:31,730
הכול זורם, הכול פתוח.

598
00:40:32,220 --> 00:40:34,850
העצבות היא סוג של נעילה מרכזית.

599
00:40:36,350 --> 00:40:41,470
המאירי, היה אחד מהראשונים,
כותב משפט, כדאי להקריא אותו.

600
00:40:42,530 --> 00:40:47,560
הוא אומר כך, הוא מגדיר כאן
מה העצבות כנגד השמחה:

601
00:40:48,280 --> 00:40:52,890
"אף על פי שראוי לאדם לעמוד
נכנע ושפל רוח",

602
00:40:53,440 --> 00:40:56,790
כמו שראינו קודם, להיות עניו,
לא עם האגו שלו.

603
00:40:58,140 --> 00:41:01,490
"אף על פי שראוי לאדם
לעמוד נכנע ושפל רוח,

604
00:41:01,890 --> 00:41:08,840
"ראוי לו להעמיד עצמו בשמחה
לקיים מצוותיו ולמה שיגיעהו מן השלמות.

605
00:41:09,240 --> 00:41:11,990
"שאין השכינה שורה מתוך עצבות".

606
00:41:12,030 --> 00:41:17,060
וכאן תראו משפט של המאירי:
"שהעיצבון מטמטם את הלב

607
00:41:17,100 --> 00:41:18,920
"וסותם שבילי ההבנה".

608
00:41:19,660 --> 00:41:22,860
אדם שהוא עצוב זה מטמטם לו את הלב.

609
00:41:23,950 --> 00:41:25,530
טומטום זה אטום.

610
00:41:26,410 --> 00:41:31,950
כמו שכתוב לא לאכול דברים שהם לא כשרים:
"ואל תטמאו בכל אלה ונטמתם בם".

611
00:41:32,810 --> 00:41:34,840
המילה "טומאה" תמיד כתובה עם א'.

612
00:41:35,210 --> 00:41:40,510
כשכתוב "ונטמתם", בספר תורה חסר א'.
במילה "ונטמתם" אין את האות א'.

613
00:41:41,060 --> 00:41:42,430
אומרת הגמרא: למה?

614
00:41:42,830 --> 00:41:46,100
כי התורה לא מנוקדת, שיהיה אפשר
לקרוא אותה בכמה צורות

615
00:41:46,100 --> 00:41:47,380
על פי פרד"ס התורה.

616
00:41:47,700 --> 00:41:49,820
אז בקריאה הרגילה "ונטמאתם".

617
00:41:50,100 --> 00:41:55,280
אומרת הגמרא: "אל תקרי ונטמאתם,
אלא ונטמטם".

618
00:41:55,830 --> 00:41:59,760
לא רק ונטמאתם, ונטמטם.
אדם שאוכל דבר לא כשר, זה אוטם אותו,

619
00:41:59,760 --> 00:42:02,660
זה סותם אותו, מאבד רגישות רוחנית.

620
00:42:03,010 --> 00:42:06,750
כמה חשוב להקפיד על אוכל כשר
כמה שיותר מהודר.

621
00:42:07,030 --> 00:42:09,640
יש ברוך השם היום בארץ המון מסעדות

622
00:42:09,640 --> 00:42:13,960
שלא היו כשרות, ושינו והפכו להיות
מסעדות כשרות.

623
00:42:15,280 --> 00:42:19,200
בהידברות עשו פעם רשימה
של כל המסעדות האלה. מעורר התפעלות.

624
00:42:19,950 --> 00:42:24,320
וכשמדברים עם בעל המסעדה,
הוא אומר: נטו שיקול כלכלי.

625
00:42:24,420 --> 00:42:27,710
אנשים ברוך השם בכל הארץ
חוזרים בתשובה, מתחזקים.

626
00:42:27,890 --> 00:42:30,850
פעם היה ביקוש ללא כשר,
עכשיו יש ביקוש כשר.

627
00:42:31,040 --> 00:42:33,960
לצערנו יש עדיין מקומות
שמסעדות עדיין לא כשרות.

628
00:42:33,965 --> 00:42:37,680
סתם עצה טובה, אדם שעובר
ליד מסעדה שהיא לא כשרה,

629
00:42:38,950 --> 00:42:42,810
אני לא מדבר נבלות וטרפות
ודברים שלא להיכנס בכלל לשם,

630
00:42:43,040 --> 00:42:44,740
אלא אין לה תעודת כשרות.

631
00:42:45,290 --> 00:42:49,510
ייכנס, יאמר לו: "יש לך תעודת כשרות?
אין לך? תסלח לי, אני חייב לצאת".

632
00:42:50,220 --> 00:42:53,990
יכול להיות שבעל המסעדה אפילו לא מודע
שאנשים לא באים לקנות אצלו

633
00:42:54,030 --> 00:42:55,820
בגלל שאין לו תעודת כשרות.

634
00:42:56,280 --> 00:42:58,940
או שיש לו תעודה שהיא לא רצינית.

635
00:42:59,760 --> 00:43:05,210
יש כאלה שעשו תחליפים לרבנות הראשית,
מנסים לדחוק את רגלי הרבנות

636
00:43:05,610 --> 00:43:09,170
אז עשו סוג של הכשר אלטרנטיבי.

637
00:43:09,180 --> 00:43:12,420
אי אפשר לסמוך על כל ההכשרים האלה,
זה לא רציני.

638
00:43:13,030 --> 00:43:15,300
תגיד למוכר:
"יש לך את התעודה הזאת,

639
00:43:15,370 --> 00:43:18,330
"אין לך של הרבנות, אני מצטער,
אני לא קונה ממך.

640
00:43:18,980 --> 00:43:21,250
"חבל שאין לך, אני מאוד הייתי
רוצה לקנות".

641
00:43:21,440 --> 00:43:24,730
ככה מכניסים מודעות לאנשים שיבינו.

642
00:43:24,810 --> 00:43:27,290
ובאמת יש מקומות בארץ ששינו.

643
00:43:27,330 --> 00:43:31,340
ממש, היו מסעדות אפילו נבלות וטרפות
שהפכו להיות מסעדות כשרות.

644
00:43:32,140 --> 00:43:35,970
דבר שהוא לא כשר הוא אוטם
את המערכות הרוחניות של האדם.

645
00:43:36,460 --> 00:43:43,350
כך גם אומר כאן המאירי,
העצבות היא אוטמת, מטמטמת.

646
00:43:43,350 --> 00:43:47,210
אוטמת זה סותמת את הרגישות
של הלב של האדם.

647
00:43:47,920 --> 00:43:49,140
רק יש כאן שאלה.

648
00:43:50,290 --> 00:43:52,050
אומרים לאדם "תשמח".

649
00:43:52,510 --> 00:43:56,130
מה, אתה צריך לשכנע אותי להיות שמח?
אני רוצה להיות שמח, אבל לא תלוי בי.

650
00:43:56,620 --> 00:43:58,350
יש אדם שהוא לא רוצה להיות שמח?

651
00:43:58,780 --> 00:44:02,120
איך אפשר לומר לו "עבדו את ה' בשמחה"?

652
00:44:02,780 --> 00:44:06,400
אתה יכול להגיד לי "תניח תפילין".
בסדר, אני אניח תפילין, זה עניין של מעשה.

653
00:44:06,590 --> 00:44:10,270
אבל אתה אומר לי "עבדו את ה' בשמחה"?
איך אפשר לדרוש מהאדם

654
00:44:10,600 --> 00:44:11,890
לעבוד את השם בשמחה?

655
00:44:11,890 --> 00:44:13,260
הוא עונה: זה לא תלוי בי.

656
00:44:14,240 --> 00:44:16,540
אבל התשובה נמצאת במילה "בשמחה".

657
00:44:16,770 --> 00:44:19,400
המילה "בשמחה" -
הופכים את סדר האותיות,

658
00:44:19,710 --> 00:44:21,530
מקבלים את המילה "מחשבה".

659
00:44:22,080 --> 00:44:25,520
לומר לאדם: תדע שהשמחה תלויה
במחשבה שלך.

660
00:44:25,910 --> 00:44:28,870
אם תסתכל נכון על החיים, אתה תהיה שמח.

661
00:44:29,950 --> 00:44:31,680
איך מסתכלים נכון על החיים?

662
00:44:32,760 --> 00:44:34,620
יש כזה משפט שאנשים אומרים אותו

663
00:44:34,620 --> 00:44:37,520
ובטוחים שהם אמרו משפט יפה,
משפט חכם.

664
00:44:37,740 --> 00:44:39,380
ביהדות הוא בכלל לא נכון.

665
00:44:39,820 --> 00:44:42,280
כשרוצים לעודד אדם שרואים אותו עצוב,

666
00:44:42,280 --> 00:44:46,210
האימא אומרת לבן: "אל תסתכל
על חצי הכוס הריקה,

667
00:44:46,210 --> 00:44:48,220
"תסתכל על חצי הכוס המלאה,
תראה כמה...

668
00:44:48,220 --> 00:44:50,820
"נכון, זה רע, זה לא טוב.
אבל יש לך גם את זה".

669
00:44:51,210 --> 00:44:55,310
המשפט הזה נשמע יפה, אבל הוא לא נכון
מנקודת מבט יהודית.

670
00:44:55,940 --> 00:45:02,300
ביהדות אנחנו יודעים, גמרא בברכות:
"כל דעביד רחמנא לטב עביד" -

671
00:45:02,300 --> 00:45:04,420
כל מה שהקב"ה עושה זה לטובה.

672
00:45:05,529 --> 00:45:09,700
אז האימא צריכה לומר לבן:
זה לא שתסתכל על חצי הכוס המלאה

673
00:45:09,700 --> 00:45:10,680
ולא על הריקה.

674
00:45:11,050 --> 00:45:16,260
לומר לו: יש לך כוס מלאה.
חצי אתה רואה, חצי אתה לא רואה.

675
00:45:16,540 --> 00:45:18,430
אנחנו בני אדם, לא רואים עתידות.

676
00:45:18,430 --> 00:45:19,660
אז נראה לנו שזה רע.

677
00:45:19,660 --> 00:45:22,920
אבל הוא אומר לה: "אבל אימא,
נשבר לי, התקלקל לי, הפסדתי".

678
00:45:23,210 --> 00:45:24,610
היא תאמר לו: "הכול לטובה".

679
00:45:25,470 --> 00:45:26,900
"אבל הפסדתי כסף".

680
00:45:27,060 --> 00:45:30,680
"כפרת עוונות. הייתה גזירה
שהתבטלה על ידי זה".

681
00:45:31,950 --> 00:45:35,040
עם ישראל זה העם היחיד
שנמצאים באולם שמחות,

682
00:45:35,040 --> 00:45:39,570
המלצר עובר עם מגש, פתאום
עשרים צלחות נפלו, התנפצו,

683
00:45:39,570 --> 00:45:41,660
כולם מוחאים כפיים, צועקים "מזל טוב!"

684
00:45:42,120 --> 00:45:45,590
בשום מקום בעולם אין דבר כזה.
מאיפה זה בא בעם ישראל,

685
00:45:45,590 --> 00:45:49,010
שדברים נשברים ושמחים
וצועקים "מזל טוב"?

686
00:45:49,010 --> 00:45:53,470
עם ישראל יודעים, נשבר משהו,
זה בא לכפר על משהו אחר.

687
00:45:53,660 --> 00:45:55,870
הלך הכסף - זה לטובה.

688
00:45:56,210 --> 00:46:00,010
כשאדם מרגיל את עצמו ש"כל דעביד
רחמנא לטב עביד",

689
00:46:00,080 --> 00:46:01,810
האדם הזה הוא תמיד שמח,

690
00:46:02,180 --> 00:46:05,970
כי הוא יודע: גם מה שנראה רע,
בפנים מסתתר טוב.

691
00:46:06,430 --> 00:46:12,060
בתורת הקבלה ידוע, שם הוי"ה, י-ק-ו-ק,
זה שם של מידת הרחמים.

692
00:46:12,870 --> 00:46:16,070
שם אלוקים זה שם של מידת הדין.

693
00:46:17,870 --> 00:46:20,300
אליהו הנביא, שם כתוב
בסיפור של הר הכרמל,

694
00:46:20,300 --> 00:46:24,640
כתוב שכל העם צעק
"ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים".

695
00:46:24,760 --> 00:46:27,750
גם בסליחות אומרים את הפסוק הזה,
"ה' הוא האלוקים".

696
00:46:28,530 --> 00:46:29,960
מה זה "ה' הוא האלוקים"?

697
00:46:30,410 --> 00:46:34,730
לפי פשט הדברים, שבורא עולם,
השם שאנחנו מאמינים בו, שם הוי"ה,

698
00:46:34,730 --> 00:46:36,160
הוא זה שברא את העולם.

699
00:46:36,470 --> 00:46:38,420
אבל על פי הסוד יש בזה עומק.

700
00:46:38,420 --> 00:46:41,140
שם הוי"ה זה שם השם י-ק-ו-ק,

701
00:46:41,240 --> 00:46:43,940
שהוא מידת הרחמים,
הוא האלוקים.

702
00:46:44,160 --> 00:46:48,440
גם כשאני רואה דין, אני רואה קושי,
שדברים לא מסתדרים לי בחיים,

703
00:46:48,450 --> 00:46:50,750
אני יודע שיש בפנים את מידת הרחמים,

704
00:46:51,000 --> 00:46:52,140
כי "ה' הוא האלוקים",

705
00:46:52,140 --> 00:46:56,750
בתוך האלוקים הזה של מידת הדין
שפועלת בעולם, יש את שם הוי"ה

706
00:46:56,940 --> 00:47:00,380
והקב"ה ודאי הולך איתי
במידת הרחמים.

707
00:47:00,690 --> 00:47:06,080
רק אני לא רואה את זה עכשיו,
אבל בתוך הדברים מסתתרת הטבה.

708
00:47:06,540 --> 00:47:09,380
שמעתי פעם דבר נחמד, שבו נסיים.

709
00:47:11,080 --> 00:47:15,060
אמר פעם מישהו:
יש הרבה אנשים קמים בבוקר,

710
00:47:15,520 --> 00:47:17,430
נוהגים לשתות קפה עם חלב.

711
00:47:17,880 --> 00:47:20,630
מכין קפה עם חלב, יש כאלה
בלי זה לא יוצאים ליום.

712
00:47:21,090 --> 00:47:25,260
מכין כמו שצריך,
מברך "שהכול נהיה בדברו", שותה

713
00:47:25,260 --> 00:47:26,780
ואחר כך יוצא לסדר היום.

714
00:47:28,700 --> 00:47:30,130
הוא אומר: תשים לב

715
00:47:30,830 --> 00:47:35,020
שבקפה עם חלב
מערבבים הרבה דברים מנוגדים.

716
00:47:35,830 --> 00:47:39,660
יש שם קפה שהוא שחור,
וסוכר שהוא לבן.

717
00:47:40,300 --> 00:47:43,410
קפה שהוא מר וסוכר שהוא מתוק.

718
00:47:44,050 --> 00:47:46,690
מים חמים וחלב קר.

719
00:47:46,690 --> 00:47:48,690
כל זה מתערבב ביחד. ניגודים.

720
00:47:49,360 --> 00:47:51,940
הוא אומר: יש בזה מסר.
כשאתה מכין קפה עם חלב בבוקר,

721
00:47:51,940 --> 00:47:56,970
תאמר: ריבונו של עולם, אני לא יודע
איזה יום אתה מתכנן לי להיום,

722
00:47:57,170 --> 00:48:01,480
יום שחור או יום לבן,
יום מר או יום מתוק, חם או קר,

723
00:48:01,580 --> 00:48:04,670
אבל אני יודע דבר אחד:
"שהכול נהיה בדברו" -

724
00:48:05,190 --> 00:48:09,710
מה שיהיה זה בדיבור שלך,
אין ספק שהכול יהיה לטובה.

725
00:48:09,870 --> 00:48:12,780
וכך אתה יוצא לסדר היום עם שמחת חיים,

726
00:48:12,780 --> 00:48:16,370
אתה יודע שמה שיהיה
"כל דעביד רחמנא לטב עביד",

727
00:48:16,373 --> 00:48:18,350
מגיע לחיים טובים ומאושרים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה