x
הרב ברוך רוזנבלום

קמצא ובר קמצא של דורנו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד הנהיג משה בחכמתו את עם ישראל? מה ביקש יעקב לפני שירד למצרים? מה הקשר בין קמצא לבר קמצא? ומדוע אנחנו שמים מסכות דווקא על הפה?