x
הרב ברוך רוזנבלום

גלגול מרתק - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מי היה ה"מגדף" עליו מספרת לנו התורה בפרשה? מתי יצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה? מי הודיע לרבי שמעון שמת הקיסר ומדוע מזכירים שיהודה היה בן גרים? הצצה מרתקת לסוד הגלגולים