x
הידברות

נקודה יהודית - פרופ’ אייל זיסר

הידברות

באיזה בית גדל פרופ' אייל זיסר? ואילו זכרונות לוקח איתו מימי שישי בילדותו? הנקודה היהודית של פרופ' אייל זיסר