x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - מבחן האמונה

הרב אליהו עמר

מה עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, ומה עושים כשמרגישים שהשמיים נעולים? הרב אליהו עמר בקטע קצר ומחזק

(אורך 2:07)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,303 --> 00:00:01,893
זה למעשה עיקר העבודה שלנו

2
00:00:01,902 --> 00:00:02,996
,במסגרת העולם הזה

3
00:00:03,314 --> 00:00:04,895
,לדעת שכל מה שקורה לנו

4
00:00:05,049 --> 00:00:07,904
הקב"ה משגיח עלינו בהשגחה פרטית

5
00:00:08,270 --> 00:00:14,285
וגם שכביכול נעלמת הסייעתא דשמיא
ואתה מרגיש את עצמך קצת תלוש

6
00:00:14,424 --> 00:00:18,697
ואתה מתפלל ואתה מרגיש
!שהשמיים נעולים - אין דבר כזה

7
00:00:18,697 --> 00:00:22,139
בורא עולם נמצא איתך
ומשגיח עליך. רק כרגע

8
00:00:22,301 --> 00:00:25,570
הוא מעמיד אותך בניסיון לראות
.אם האמונה שלך איתנה וחזקה

9
00:00:25,571 --> 00:00:28,529
,אם אתה מצליח לעמוד במבחן האמונה

10
00:00:28,530 --> 00:00:33,028
אתה עובר את התחנה ושוב פעם אתה רואה
שחוזרת הסייעתא דשמיא

11
00:00:33,029 --> 00:00:37,745
...וכל הדברים והארת שמיים ו
,חזרו אליך הדרגות של הקצין

12
00:00:38,082 --> 00:00:42,598
אבל כרגע בזמן הניסיון
לפעמים לוקחים מהאדם אפילו את הדברים

13
00:00:42,599 --> 00:00:44,563
.שהוא אומר: תשמע, לא יכול להיות
?איך זה קורה לי

14
00:00:45,061 --> 00:00:47,436
התשובה: זה קורה לך
.כי אתה כרגע נמצא בניסיון

15
00:00:47,538 --> 00:00:51,683
.ותעמוד בו
.ברגע שעמדת בניסיון, הכול יהיה בסדר

16
00:00:51,866 --> 00:00:53,617
.אתה תחזור בחזרה למה שהיית

17
00:00:53,675 --> 00:00:56,497
,אבל עכשיו רוצים לראות
לבסס חזק את האמונה שלך

18
00:00:56,532 --> 00:01:00,829
,האם אתה באמת מייחד את עצמך עם הקב"ה
,"עם ה"אין עוד מלבדו

19
00:01:01,013 --> 00:01:07,042
או שפתאום אתה רואה כוחות אחרים, זה קצת
.מבלבל ואתה כביכול מתבלבל אחרי אותם הכוחות

20
00:01:07,440 --> 00:01:13,928
ולכן כשיוסף הצדיק נעמד מול פרעה ופרעה אומר
,לו: תשמע, אתה פותר חלומות מספר 1 פה במצרים

21
00:01:14,613 --> 00:01:20,162
אומר לו יוסף : רגע, לפני שאני פותר לך את
.החלום, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה

22
00:01:20,421 --> 00:01:26,434
זה עיקר העבודה, לנסות להתנתק מבני אדם
.ולראות איך אנחנו רואים את הקב"ה בכל אחד

23
00:01:26,612 --> 00:01:31,578
ואם בורא עולם שולח לך מישהו אז הוא שליח
,טוב ותגיד לו תודה רבה כי הוא היה שליח

24
00:01:31,752 --> 00:01:35,688
.אבל אל תחניף ואל תסגוד
.צריך לדעת שהכול מגיע מאיתו יתברך

25
00:01:35,988 --> 00:01:39,110
,במקביל, וזה גם חשוב לציין
,כותב את זה חובת הלבבות

26
00:01:39,400 --> 00:01:42,526
,לפעמים בן אדם
,אתה ביקשת ממישהו שיעשה לך טובה

27
00:01:42,747 --> 00:01:45,856
 ,והוא לא הצליח ולא הסתדר ולא הלך
.אל תכעס עליו

28
00:01:45,911 --> 00:01:49,287
"...מה, ביקשתי ולא עשית ולא"
."אין "ביקשתי ולא עשית

29
00:01:49,296 --> 00:01:51,296
.כשבורא עולם רוצה, הדברים מסתדרים

30
00:01:51,541 --> 00:01:54,078
,אז הוא לא השליח
 .אז אולי השליח הוא מישהו אחר

31
00:01:54,255 --> 00:01:58,301
לא להיתפס בבני אדם
,לא כמיטיבים ולא כמרעים

32
00:01:58,396 --> 00:02:00,073
.אלא הכול מגיע מאיתו יתברך

33
00:02:00,537 --> 00:02:06,556
תודה לא-ל. כתיבת כתוביות: חיים גלסורקר