הרב אליהו עמר - משיחת דוד המלך, חלק ב’

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר בהרצאה מס' 16, מתוך סדרת שיעורים מרתקים על ספר שמואל, והפעם - שמואל א', המשך פרק ט"ז

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,483 --> 00:00:18,986
אנחנו בעזרת השם
.בשיעור הזה, שמואל א, פרק טז

2
00:00:19,493 --> 00:00:22,576
התחלנו שבוע שעבר לדבר
,מעניין הפרק, פרק טז

3
00:00:22,636 --> 00:00:28,406
,שזה המלכת דוד המלך
.ועצרנו בשיעור הקודם בשאלה

4
00:00:28,886 --> 00:00:31,646
שמואל הנביא הגיע לביתו
של ישי בבית לחם

5
00:00:31,693 --> 00:00:34,916
מתוך הוראה של הקב"ה
למשוך את אחד מבניו

6
00:00:35,320 --> 00:00:36,623
.למלך על עם ישראל

7
00:00:36,940 --> 00:00:38,000
.הוא לא יודע מי

8
00:00:38,146 --> 00:00:40,820
,לישי יש שמונה בנים
.שתי בנות

9
00:00:41,186 --> 00:00:44,946
,וטוב, הבנות לא היה מדובר
.אבל על הבנים בוודאי שמדובר

10
00:00:44,970 --> 00:00:48,043
הוא מבקש מישי
.שיזמן את כל בניו

11
00:00:48,493 --> 00:00:52,340
,ישי מביא את שבעת הבנים
,מדלג על הבן השביעי

12
00:00:52,393 --> 00:00:55,050
,ותחתיו מזמין את אליה

13
00:00:55,486 --> 00:00:57,226
,זה היה הבן השמיני הקטן

14
00:00:57,543 --> 00:00:59,226
.מזמין אותו תחת הבן השביעי

15
00:00:59,596 --> 00:01:01,446
.הבן השביעי לא מגיע

16
00:01:01,700 --> 00:01:03,883
זאת אומרת, ישי מופיע
.רק עם שבעת בניו

17
00:01:04,430 --> 00:01:09,990
האמת היא שבתחילה שמואל חשב
.שהבכור אליאב הוא זה שעומד להיות מלך

18
00:01:11,286 --> 00:01:14,123
,אבל הקב"ה אמר לו שהוא טעה
.זה לא נכון

19
00:01:14,173 --> 00:01:17,916
.הוא מאס באליאב
,אליאב לא מתאים ולא ראוי להיות למלך

20
00:01:18,290 --> 00:01:23,283
.ושמואל עובר אחד אחרי השני
הסברנו בהרחבה בשיעור הקודם

21
00:01:23,310 --> 00:01:26,656
את כל המרכיבים
,שנגעו לעניין הזה

22
00:01:26,693 --> 00:01:29,263
,למה אליאב נפסל
.'למה שמואל טעה וכו

23
00:01:29,630 --> 00:01:31,360
.אני לא רוצה כרגע לפתוח את הנושא

24
00:01:32,213 --> 00:01:35,476
,שמואל שואל את ישי
,אחרי שעברו שבעת בניו

25
00:01:35,546 --> 00:01:37,150
?הוא אומר לו: התמו הנערים

26
00:01:37,830 --> 00:01:39,490
.לא יכול להיות
הרי אלוקים אמר לי

27
00:01:39,526 --> 00:01:42,166
שאחד מהילדים שלך
.עומד להיות למלך

28
00:01:42,183 --> 00:01:43,660
.אני לא מכיר את הבנים שלך

29
00:01:44,090 --> 00:01:45,690
.ביקשתי שכולם יגיעו

30
00:01:46,096 --> 00:01:48,370
אני משער לעצמי
.שהבקשה שלי התקיימה

31
00:01:48,760 --> 00:01:50,516
?האם תמו הנערים

32
00:01:50,743 --> 00:01:52,716
?זה ייתכן
הרי בורא עולם אמר לי

33
00:01:53,010 --> 00:01:54,790
.שאחד מהם הופך להיות למלך

34
00:01:55,290 --> 00:02:02,033
:המדרש כותב שאמר ישי לבניו
."בא זה לגלות חרפתנו"

35
00:02:03,260 --> 00:02:04,900
?למה הוא בא לחטט לנו במשפחה

36
00:02:05,576 --> 00:02:07,036
:ואז הוא אומר לו
,נשאר עוד אחד

37
00:02:07,780 --> 00:02:09,830
,קוראים לו דוד
,הוא הילד השביעי

38
00:02:10,273 --> 00:02:11,136
.הוא לא הגיע

39
00:02:11,620 --> 00:02:13,763
.הוא נמצא עם הצאן
.לא קראתי לו

40
00:02:14,433 --> 00:02:16,026
:אומר לו שמואל
,תשמע טוב

41
00:02:16,070 --> 00:02:19,563
תשלח שליח להביא אותו לפה
,ואם הוא לא יבוא על ידי שליח

42
00:02:19,633 --> 00:02:23,290
אז אתה, ישי, בכבודך ובעצמך
.תלך להביא אותו

43
00:02:23,696 --> 00:02:28,446
וישי היה תלמיד חכם גדול מאוד
.והיה גדול הדור באותה תקופה

44
00:02:29,090 --> 00:02:32,650
כתוב שכל מקום שהוא היה הולך
.היו הולכים איתו 600 אלף איש

45
00:02:33,160 --> 00:02:36,290
,כל תנועה שלו
.היה ענק שבענקים

46
00:02:36,793 --> 00:02:38,700
.לישי לא היה חטא מימיו

47
00:02:39,076 --> 00:02:41,486
הגמרא אומרת במסכת שבת
,בדף נה

48
00:02:42,170 --> 00:02:45,606
ארבעה מתו בעטיו של נחש"
."בגלל חטא עץ הדעת

49
00:02:45,643 --> 00:02:49,296
.זאת אומרת, הם עצמם לא עשו עבירה
,מצד עצמם יכלו לחיות לעולם

50
00:02:49,330 --> 00:02:54,150
,אלא מה שכן, כולם פה באנושות
.אחד מהם זה ישי, וישי נפטר

51
00:02:54,556 --> 00:02:57,023
,לא בגלל שהוא עשה עבירה
.אלא בגלל חטא אדם הראשון

52
00:02:57,506 --> 00:02:59,133
.אז יש פה דבר שהוא דבר פלא

53
00:02:59,576 --> 00:03:01,263
.אומר שמואל: אתה הולך להביא אותו

54
00:03:01,946 --> 00:03:03,583
.כתוב "וישלח", ודוד לא בא

55
00:03:03,790 --> 00:03:06,940
ויקחהו", הלך ישי בעצמו"
.וזימן את דוד

56
00:03:07,486 --> 00:03:12,806
:כשהוא מגיע, שמואל אומר
.אני חושב שהביאו את האיש הזה בטעות

57
00:03:14,386 --> 00:03:20,003
:אומר המדרש, מדרש רבא
.הוא ראה אותו אדמוני יפה-עיניים

58
00:03:20,563 --> 00:03:23,166
,כשהוא ראה את דוד
.הוא ראה אותו אדמוני

59
00:03:23,700 --> 00:03:26,860
,אומר המדרש בפרשת תולדות
,תנחומא בפרשת תולדות

60
00:03:26,926 --> 00:03:27,950
,כמדומני אות ו

61
00:03:28,456 --> 00:03:32,790
,אמר: הבן אדם הזה כמו עשיו הרשע
.שופך דמים

62
00:03:33,430 --> 00:03:34,790
.גם עשיו היה אדמוני

63
00:03:35,213 --> 00:03:40,210
...זה נראה לי הוא
?ברור שאליו אלוקים לא התכוון, כן

64
00:03:40,663 --> 00:03:43,200
.טוב שישי לא הביא אותו
אני עכשיו גם מבין

65
00:03:43,226 --> 00:03:44,126
.למה הוא לא הביא אותו

66
00:03:44,943 --> 00:03:49,516
ואז השכינה מתגלית לשמואל הנביא
,ואומרת לו: הוא אדמוני

67
00:03:50,063 --> 00:03:51,833
.אבל עם יפה-עיניים

68
00:03:52,253 --> 00:03:56,330
."עיניים, הכוונה "עיני העדה
.עיני העדה" זה הסנהדרין"

69
00:03:56,586 --> 00:03:59,736
:אומר הקב"ה לשמואל
הוא יעשה הרבה מלחמות

70
00:04:00,213 --> 00:04:02,250
,והוא יושיע את עם ישראל
.האיש הזה

71
00:04:02,696 --> 00:04:07,523
אבל הוא לא יעשה מלחמה אחת
בלי שהוא יקבל לפני כן פסק הלכה

72
00:04:07,550 --> 00:04:08,493
.מן הסנהדרין

73
00:04:08,690 --> 00:04:13,633
הוא יהיה כפוף בכל הדרכים שלו
.לדברים שלי ולרצונות של בורא עולם

74
00:04:14,356 --> 00:04:19,316
:אומר הקב"ה לשמואל
.קום, משחהו

75
00:04:19,670 --> 00:04:23,040
:אומר המדרש
,כעס הקב"ה על שמואל

76
00:04:23,450 --> 00:04:27,860
?אמר לו: מה אתה יושב
,הנבחר שלי, דוד

77
00:04:28,286 --> 00:04:33,170
,שאתה לא מצא חן בעיניך
.אבל הוא האיש שאני בחרתי בו עומד

78
00:04:33,733 --> 00:04:39,286
אתה יושב? קום, משחהו
...כי זהו

79
00:04:39,410 --> 00:04:44,036
שם המדרש כותב
.שזה היה זמן מלכותו של דוד המלך

80
00:04:44,473 --> 00:04:47,913
יש שם כמה וכמה חשבונות
,לגבי העניין הזה

81
00:04:47,946 --> 00:04:50,126
רמזים כמה זמן
.תהיה מלכותו של דוד

82
00:04:50,300 --> 00:04:51,530
.כבר עכשיו הוא רמז לו

83
00:04:51,790 --> 00:04:55,503
נעמד שמואל הנביא
.ומשח את דוד למלך על עם ישראל

84
00:04:56,010 --> 00:05:00,936
,כל מי שקורא את הקטע הזה בנביא
.מיד עולה לו השאלה

85
00:05:01,040 --> 00:05:06,103
:השאלה היא פה שאלה מתבקשת
מה ראו ישי ובניו צורך

86
00:05:06,190 --> 00:05:08,550
?להעלים את הבן השביעי

87
00:05:10,070 --> 00:05:15,316
מה הסיבה שכאשר ביקשו לזמן
,את דוד, את כולם למעשה

88
00:05:15,740 --> 00:05:20,530
,ההזמה דילגה על דוד
.והשאירו אותו שיישאר שמה רועה צאן

89
00:05:21,016 --> 00:05:23,490
מה מסתתר מאחורי העניין
?להעלים אותו

90
00:05:24,110 --> 00:05:25,950
?למה לא הביאו אותו כל כך בקלות

91
00:05:26,443 --> 00:05:30,916
מה יש בדוד שמראש כבר
הוא היה כביכול פסול

92
00:05:31,360 --> 00:05:33,000
?לעיני כל מי שנמצא מסביב

93
00:05:33,600 --> 00:05:34,526
.שאלה ראשונה

94
00:05:35,156 --> 00:05:37,783
:שאלה שנייה
,מצאתי בספרי המקובלים

95
00:05:38,833 --> 00:05:40,773
,"מביא את זה אחד מן הראשונים, "האשכול

96
00:05:40,836 --> 00:05:42,913
הוא כותב שהוא מצא את זה
.בספרי הקבלה

97
00:05:43,413 --> 00:05:46,140
הוא אומר שאם בן אדם רוצה
,שהתפילות שלו יתקבלו

98
00:05:46,703 --> 00:05:50,260
,יש בן אדם שיש לו בקשות
,רוצה שבורא עולם עכשיו

99
00:05:51,323 --> 00:05:53,143
.בקשה ברמת דחיפות גבוהה

100
00:05:53,443 --> 00:05:55,316
,אתה רוצה שהבקשה שלך תתקבל

101
00:05:55,873 --> 00:06:00,800
,אז הוא אומר שהוא מצא בספרי הקבלה
להגיד, אתם יכולים לרשום את הקטע

102
00:06:00,823 --> 00:06:05,903
,שאני הולך להגיד לכם עכשיו
,"להגיד 17 פעם, כמניין "טוב

103
00:06:06,660 --> 00:06:09,570
.את השם של אימא של דוד המלך

104
00:06:09,833 --> 00:06:13,320
שמה של אימו של דוד המלך
מופיע בגמרא במסכת בבא בתרא

105
00:06:13,380 --> 00:06:16,996
,בדף צא, עמוד א
.קראו לה ניצבת בת עדאל

106
00:06:17,536 --> 00:06:20,330
.ניצבת בת עדאל

107
00:06:20,713 --> 00:06:24,590
להגיד 17 פעם
:את המשפט הבא

108
00:06:25,210 --> 00:06:29,923
,ניצבת בת עדאל"
,עשה למען שמך

109
00:06:30,376 --> 00:06:34,440
,עשה למען ימינך"
,עשה למען מקדשך

110
00:06:34,820 --> 00:06:40,906
,עשה למען משיח צדקך"
."עשה למענך ולא למעננו

111
00:06:41,723 --> 00:06:42,693
.שבע עשרה פעם

112
00:06:42,766 --> 00:06:44,693
מה שאמרתי, עוד פעם
,אני אחזור על המשפט

113
00:06:45,050 --> 00:06:47,560
,שבע עשרה פעמים
."גימטרייה של המילה "טוב

114
00:06:47,653 --> 00:06:52,750
,שוב פעם: "ניצבת בת עדאל
,עשה למען שמך

115
00:06:53,080 --> 00:06:56,583
,עשה למען ימינך"
,עשה למען מקדשך

116
00:06:56,913 --> 00:07:02,920
,עשה למען משיח צדקך"
."עשה למענך ולא למעננו

117
00:07:03,713 --> 00:07:05,786
.רק למענך
.שבע עשרה פעם

118
00:07:06,190 --> 00:07:07,370
.תבקשו את הבקשה

119
00:07:07,676 --> 00:07:12,440
.כתוב בספרי המקובלים - מתקבלת
.תפילתו נשמעת

120
00:07:13,210 --> 00:07:17,010
:וזה מיד מקפיץ לנו שאלה
?מה פתאום

121
00:07:17,430 --> 00:07:20,753
,מי זו ניצבת הזו, אשתו של ישי
,אימא של דוד המלך

122
00:07:21,136 --> 00:07:23,550
שאם מזכירים את השם שלה
,שבע עשרה פעם

123
00:07:24,140 --> 00:07:25,836
?פותחים את כל השערים בשמיים

124
00:07:27,230 --> 00:07:28,376
?מה היא עשתה
?מיהי הייתה

125
00:07:28,443 --> 00:07:29,003
?היא הייתה נביאה

126
00:07:29,050 --> 00:07:30,526
.לא כתוב שהיא הייתה מהנביאות

127
00:07:31,180 --> 00:07:33,133
מה מיוחד שאם מזכירים
את השם שלה

128
00:07:33,160 --> 00:07:35,133
?זה עושה רעש גדול בשמיים

129
00:07:35,443 --> 00:07:38,143
?אומרים: מה הבן אדם הזה מבקש
.תנו לו

130
00:07:38,593 --> 00:07:40,756
?מה קרה
,טוב, מוריי ורבותיי

131
00:07:41,563 --> 00:07:45,686
.אני חושב שתם עידן השאלות
.בואו נתחיל להיכנס פנימה

132
00:07:46,186 --> 00:07:50,693
,יש פה סוגיה שאני רוצה לומר
,לפני שאני פותח את הסוגיה הזו

133
00:07:51,233 --> 00:07:55,713
אני הולך להגיד את הדברים
.בדחילו ורחימו, כפשוטו

134
00:07:56,403 --> 00:07:59,506
אנחנו הולכים עכשיו לדבר
,דברים מכבשנו של עולם

135
00:08:00,050 --> 00:08:06,820
,דברים שעוסקים בהבנות דקות מאוד
,גבוהות מאוד

136
00:08:07,430 --> 00:08:09,460
.ויהי רצון שלא אכשל בלשוני

137
00:08:09,633 --> 00:08:12,223
,אבל אם תהיה לי טעות
הטעות איתי, וחס וחלילה

138
00:08:12,256 --> 00:08:14,686
לא על אלה שאני דן בהם
.ומציג אותם

139
00:08:15,923 --> 00:08:16,903
,מוריי ורבותיי

140
00:08:18,776 --> 00:08:26,156
משפחתו של ישי הייתה משפחה
.שנמצאת בסימן שאלה הלכתי גדול מאוד

141
00:08:26,863 --> 00:08:28,456
.הזכרנו את זה בשיעור הקודם

142
00:08:28,916 --> 00:08:32,823
מי שלא שמע, יוכל לשמוע
,את השיעור הזה בשמואל א, פרק טז

143
00:08:33,183 --> 00:08:36,696
,השיעור הראשון
,שזה המלכת דוד בבית לחם

144
00:08:36,740 --> 00:08:39,756
,ששמואל הולך לבית לחם
.וכל התהליך שהיה שם

145
00:08:40,586 --> 00:08:44,286
משפחתו של דוד המלך
.הייתה בסימן שאלה הלכתי גדול מאוד

146
00:08:44,596 --> 00:08:45,683
?מה סימן השאלה

147
00:08:46,500 --> 00:08:49,800
,סבתא של ישי
.קראו לה רות המואבייה

148
00:08:50,486 --> 00:08:54,960
כבר במגילת רות אנחנו מתוודעים
.לאיזשהו פלונטר עם רות

149
00:08:55,353 --> 00:08:58,680
.רות המואבייה רצתה להינשא לבועז

150
00:08:59,503 --> 00:09:03,850
,בועז היה בן דוד של נעמי
.חמותה של רות

151
00:09:04,673 --> 00:09:07,673
,היא באה לבועז לשדה
מציעה לו את הנישואין

152
00:09:07,713 --> 00:09:11,066
,על פי הכוונתה של נעמי
ובועז אמר לה

153
00:09:11,096 --> 00:09:12,356
,שהוא מוכן להתחתן איתה

154
00:09:12,783 --> 00:09:16,000
אבל מכיוון שהיא אלמנת המת
,של מחלון

155
00:09:16,320 --> 00:09:18,543
,שמחלון נפטר
.הוא לא יכול להתחתן איתה

156
00:09:18,576 --> 00:09:20,866
,זאת אומרת, הוא יכול
,אבל הוא לא הקודם

157
00:09:21,196 --> 00:09:23,436
יש את דוד שלו
.שקוראים לו טוב

158
00:09:23,923 --> 00:09:28,316
טוב קודם לנישואין עם רות
.על פי חוקי התורה

159
00:09:28,513 --> 00:09:30,753
:אמר לה בועז
.בואי נשאל את טוב

160
00:09:30,986 --> 00:09:33,190
,אם הוא מעוניין לשאת אותך
.מה טוב

161
00:09:33,976 --> 00:09:36,566
.אבל אם לא, אז אני מוכן להתחתן איתך

162
00:09:36,956 --> 00:09:39,836
.למוחרת קרה הנס
כתוב במדרש שגם אם טוב

163
00:09:39,863 --> 00:09:42,726
,היה בקצה העולם
.היו מביאים אותו לאותו מקום

164
00:09:43,216 --> 00:09:46,890
נעמד בועז בשער העיר
.עם כל הסנהדרין

165
00:09:47,656 --> 00:09:49,660
,היו שמה
,סליחה, עשרה מן הסנהדרין

166
00:09:50,206 --> 00:09:51,953
.ובדיוק טוב עובר במקום

167
00:09:52,723 --> 00:09:55,033
פה מגילת רות קוראת לו
,בשם טיפה שונה

168
00:09:55,066 --> 00:09:58,216
,לא מזכירה אותו בשם טוב
."מזכירה אותו בשם "פלוני אלמוני

169
00:09:59,910 --> 00:10:02,273
.אלמוני מלשון אילם

170
00:10:02,910 --> 00:10:04,633
?למה אילם
,כי תכף תשימו לב

171
00:10:04,683 --> 00:10:06,023
.הוא לא ידע הלכה מסוימת

172
00:10:06,086 --> 00:10:08,673
,אז בהלכה הזו הוא היה אילם
.לא יודע

173
00:10:09,250 --> 00:10:11,746
:קורא לו בועז ואומר לו
תראה, יש פה את רות

174
00:10:12,186 --> 00:10:15,000
,ויש את השדה של נעמי
...חלקה

175
00:10:15,050 --> 00:10:16,460
,משהו שמה של החלקה

176
00:10:17,020 --> 00:10:19,946
,אם אתה רוצה לקחת את החלקה
,לגאול אותה - מה טוב

177
00:10:20,283 --> 00:10:22,723
אבל ביום שאתה גואל
,את חלקת האדמה

178
00:10:22,763 --> 00:10:25,073
.אתה גם צריך לשאת את רות לאישה

179
00:10:25,466 --> 00:10:29,290
,התגובה של טוב, פלוני-אלומוני
.הייתה תגובה מאוד חריפה

180
00:10:30,136 --> 00:10:32,323
,הוא אומר: אני מצטער
.אני לא מוכן להתחתן עם רות

181
00:10:32,926 --> 00:10:33,886
?הוא אומר לו: למה

182
00:10:34,123 --> 00:10:35,803
:הוא אומר לו
.פן אשחית את נחלתי

183
00:10:36,490 --> 00:10:39,390
:אומר טוב לבועז
.תשמע, רות היא מואבייה

184
00:10:40,196 --> 00:10:43,473
וכתוב בתורה שהמואבים
,הם פסולי קהל

185
00:10:43,536 --> 00:10:44,733
.אי אפשר להתחתן איתם

186
00:10:44,963 --> 00:10:47,200
."'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה"

187
00:10:47,650 --> 00:10:50,166
,אתה יודע... כך כתוב במדרש
:אמר טוב לבועז

188
00:10:50,363 --> 00:10:52,716
?אתה יודע למה מתו מחלון וכליון

189
00:10:53,560 --> 00:10:59,400
,כי הם התחתנו עם רות וערפה
הם נשאו נשים מואביות

190
00:10:59,606 --> 00:11:01,193
,ועברו על דין תורה

191
00:11:01,220 --> 00:11:02,370
.וזו הסיבה שהם מתו

192
00:11:03,146 --> 00:11:06,143
?אתה רוצה להרוג אותי
?מה אתה מביא לי את הדבר הזה

193
00:11:06,226 --> 00:11:07,590
.אני לא מוכן להתחתן עם רות

194
00:11:07,953 --> 00:11:09,836
.כך הוא אמר לו
.כך הוא אמר לבועז

195
00:11:11,440 --> 00:11:14,323
:אמר בועז לטוב
,תסלח לי, טוב

196
00:11:14,356 --> 00:11:15,893
אבל אתה לא מדייק
.בדברים שלך

197
00:11:17,500 --> 00:11:20,003
:הוא אמר לו
.מחלון וכליון מתו מסיבה אחת

198
00:11:20,643 --> 00:11:24,013
,אמר רבי שמעון בר יוחאי
?מפני מה מתו מחלון וכליון

199
00:11:24,520 --> 00:11:27,133
:אומרת הגמרא
.מפני שעזבו את ארץ ישראל

200
00:11:28,393 --> 00:11:32,290
.יש קדושה לארץ ישראל
,לפי דרגתם, הם היו גדולי הדור

201
00:11:32,593 --> 00:11:35,286
כיוון שהם עזבו את ארץ ישראל
,אז רבי שמעון בר יוחאי

202
00:11:35,343 --> 00:11:38,340
,מחבר הזוהר הקדוש
מגלה לנו שזו הייתה הסיבה

203
00:11:38,370 --> 00:11:39,736
.שהקפידו עליהם מן השמיים

204
00:11:40,290 --> 00:11:42,960
,ואדרבה, אומר לו בועז
,רות יש בה צניעות

205
00:11:43,463 --> 00:11:44,666
.יש בה מעשים טובים

206
00:11:45,033 --> 00:11:48,203
,גם ראיתי את ההתנהגות שלה
.את המידות הטובות שיש בה

207
00:11:48,700 --> 00:11:51,290
ומה שאמר הכתוב
,לא להתחתן עם מואבים

208
00:11:51,313 --> 00:11:54,316
,הכוונה עם הזכרים
שזכר מואבי לא יכול

209
00:11:54,340 --> 00:11:55,703
.להתחתן עם בת ישראל

210
00:11:56,066 --> 00:11:58,926
.אבל מואבייה כשרה לבוא בקהל

211
00:11:59,240 --> 00:12:00,906
:אומר לו טוב
,תעשה לי טובה

212
00:12:01,086 --> 00:12:02,606
.אני מוותר על הסיפור הזה

213
00:12:02,816 --> 00:12:05,206
.אם אתה רוצה - קח ועל אחריותך

214
00:12:05,386 --> 00:12:09,790
,בועז מתחתן באותו מעמד
,מול אותם עשרה אנשים

215
00:12:09,983 --> 00:12:13,460
.מתחתן עם רות
הדבר מתפרסם ברבים

216
00:12:14,566 --> 00:12:17,093
.ובאותו הלילה בועז נפטר

217
00:12:19,406 --> 00:12:21,016
?מה אמרו בלוויה של בועז

218
00:12:22,856 --> 00:12:25,430
:נעמד טוב ואמר
,אני אמרתי לו

219
00:12:26,053 --> 00:12:27,836
.אני אמרתי לו
?לא דיברנו על זה

220
00:12:27,866 --> 00:12:32,046
אתמול עמדנו, הסברתי לו
שמחלון וכליון מתו

221
00:12:32,233 --> 00:12:34,660
רק בגלל שהם התחתנו
,עם המואביות האלו

222
00:12:34,713 --> 00:12:38,330
.והוא לא שמע לי
.הוא כמעט מאבד עצמו לדעת

223
00:12:38,396 --> 00:12:40,530
?מה הוא התחתן עם רות

224
00:12:41,080 --> 00:12:42,210
.הנה, היא הרגה אותו

225
00:12:43,140 --> 00:12:45,246
.ומגלים לנו חז"ל שלא היא

226
00:12:45,910 --> 00:12:47,420
.בועז צדק

227
00:12:48,343 --> 00:12:52,750
,בועז טען שאפשר להתחתן עם רות
ורות הייתה כשרה לבוא בקהל

228
00:12:53,046 --> 00:12:54,793
.ולא הייתה שום בעיה להתחתן איתה

229
00:12:55,210 --> 00:12:56,206
?אז למה הוא נפטר

230
00:12:56,603 --> 00:12:59,656
.אומרים חז"ל: אין קשר
הוא נפטר כי הוא היה צריך

231
00:12:59,690 --> 00:13:03,613
.להיפטר מן העולם
ובלילה האחרון לחייו

232
00:13:04,083 --> 00:13:08,163
זיכו אותו להקים
את שושלת בית דוד

233
00:13:08,430 --> 00:13:10,610
.שממנה יבוא המשיח

234
00:13:11,306 --> 00:13:12,986
.בדיוק הפוך ממה שהבין טוב

235
00:13:13,463 --> 00:13:17,583
בגלל שבועז עשה את המעשה
,ולקח את רות לאישה

236
00:13:17,856 --> 00:13:21,503
- אמר הקב"ה: שכר
.המשיח הולך לצאת ממך

237
00:13:22,020 --> 00:13:24,840
.הרווחת, בועז
.המשיח הולך להיקרא על שמך

238
00:13:25,233 --> 00:13:28,226
,אבל, מוריי ורבותיי
אלה דברים שהיום אנחנו רואים אותם

239
00:13:28,293 --> 00:13:32,373
.בראי ההיסטוריה
:באותה תקופה הייתה קבוצה שהתפצלה

240
00:13:32,660 --> 00:13:35,370
,חלק אמרו: אין קשר
.בועז נפטר כי הוא נפטר

241
00:13:35,416 --> 00:13:36,076
.הוא היה זקן

242
00:13:36,530 --> 00:13:39,416
,חלק טענו: מה פתאום
.הוא נפטר כי הוא התחתן עם מואבייה

243
00:13:39,620 --> 00:13:41,000
.אסור להתחתן עם מואביות

244
00:13:41,346 --> 00:13:46,166
בסיעה של טוב וחבריו
,היה גם את ראש הסנהדרין

245
00:13:46,633 --> 00:13:47,703
.דואג האדומי

246
00:13:47,896 --> 00:13:51,180
הגמרא כותבת במסכת יבמות
,בדף עז

247
00:13:51,480 --> 00:13:54,480
דואג האדומי, שנקרא
,אביר הרועים אשר לשאול

248
00:13:54,810 --> 00:14:00,450
,המובחר ביותר שמבין רבניו
.או יותר נכון, מבין הסנהדרין

249
00:14:01,033 --> 00:14:03,923
דואג האדומי טען
שמשפחתו של ישי

250
00:14:04,003 --> 00:14:07,190
פסולה לבוא בקהל
.כיוון שהם הגיעו מרות המואבייה

251
00:14:07,960 --> 00:14:11,100
.ישי עצמו היה גדול הדור
.הוא נולד למציאות הזו

252
00:14:11,843 --> 00:14:12,706
.הוא לא בחר בה

253
00:14:13,063 --> 00:14:14,143
.הוא נולד למשפחה

254
00:14:14,536 --> 00:14:18,153
אבל ישי ישב וחקר
.ופילס ואיזן

255
00:14:18,540 --> 00:14:20,823
יש כאן חלק מהעם
שאומרים שזה בסדר

256
00:14:20,850 --> 00:14:22,123
.מה שסבא שלו עשה

257
00:14:22,466 --> 00:14:25,626
אבל חלק שני מהעם טוענים
,שמה שסבא שלו עשה

258
00:14:26,006 --> 00:14:28,696
למעשה פסל את כל המשפחה
.מלבוא בקהל

259
00:14:29,443 --> 00:14:31,626
מה צריך לעשות

260
00:14:33,046 --> 00:14:38,303
כדי להפוך את המשפחה שלנו
?מיוחסת לכל הדעות

261
00:14:39,880 --> 00:14:42,936
דבר ראשון, ישי עשה
:את הצעד המתבקש

262
00:14:43,173 --> 00:14:45,403
.שב ואל תעשה עדיף

263
00:14:46,426 --> 00:14:50,963
,קודם כול, הוא פירש מאשתו
.מניצבת בת עדאל

264
00:14:51,066 --> 00:14:51,516
.דבר ראשון

265
00:14:51,566 --> 00:14:54,246
,היו להם שישה ילדים
.זה מספיק לכל הדעות

266
00:14:54,653 --> 00:14:57,676
.הוא פירש, דבר ראשון, מאשתו
.עד שיתברר העניין ההלכתי

267
00:14:58,390 --> 00:15:01,966
במשך שלוש שנים
,הגה ישי בסוגיה

268
00:15:02,366 --> 00:15:05,456
ובסופו של דבר
.מצא פתרון הלכתי מבריק

269
00:15:06,453 --> 00:15:08,780
שהגמרא מביאה אותו
,במסכת קידושין

270
00:15:09,156 --> 00:15:10,626
.את הפתרון ההלכתי הזה

271
00:15:11,980 --> 00:15:15,420
הגמרא אומרת שאדם שהוא פסול
לבוא בקהל, למשל ממזר

272
00:15:15,490 --> 00:15:16,486
,או מהסוג הזה

273
00:15:17,240 --> 00:15:21,500
:אומרת הגמרא
יש דרך לטהר את זרעו

274
00:15:22,430 --> 00:15:24,480
.שיהיה כשר לבוא בקהל

275
00:15:24,560 --> 00:15:27,460
:איך? אומרת הגמרא
.הוא יכול להתחתן עם שפחה

276
00:15:28,623 --> 00:15:32,280
,כשאדם מתחתן עם שפחה
,הילד שנולד הוא הבן שלו

277
00:15:32,766 --> 00:15:34,226
.הוא הבן שלו גנטית

278
00:15:34,830 --> 00:15:36,610
.הוא לא מיוחס אליו הלכתית

279
00:15:37,156 --> 00:15:39,536
.הלכתית הוא נחשב בן השפחה

280
00:15:39,966 --> 00:15:42,290
,אם הוא למשל כוהן חלילה
,בטח שהוא לא כוהן

281
00:15:42,833 --> 00:15:43,986
.הוא נחשב בן השפחה

282
00:15:44,530 --> 00:15:48,346
,לאחר מכן עושים פעולה פשוטה
.יש לו דין של עבד

283
00:15:48,953 --> 00:15:51,353
.משחררים אותו
.זה הבן שלו, אחרי הכול

284
00:15:51,876 --> 00:15:52,706
.משחרר אותו

285
00:15:53,143 --> 00:15:56,863
ברגע שהוא משחרר אותו
.הוא הופך אותו להיות בן חורין

286
00:15:58,016 --> 00:15:59,996
ברגע שהוא הפך אותו
,להיות בן חורין

287
00:16:00,063 --> 00:16:03,346
,אותו בן חורין ממשיך מכאן ואילך
.פותח ייחוס חדש

288
00:16:03,656 --> 00:16:05,506
זאת אומרת, מצד אחד
,זה הבן שלו

289
00:16:06,130 --> 00:16:10,220
אבל מהצד השני
."זה לא בנו "ההלכתי

290
00:16:11,836 --> 00:16:13,866
.לישי הייתה שפחה

291
00:16:16,003 --> 00:16:18,446
קרא ישי לשפחה
,ואמר לה: תראי

292
00:16:18,480 --> 00:16:24,106
.יש פה משהו שהוא חשוב לי מאוד
אני רוצה לעצור את הפולמוס

293
00:16:24,140 --> 00:16:25,383
.ההלכתי הזה מסביבי

294
00:16:25,706 --> 00:16:29,470
אני רוצה שהילד הבא שייוולד לי
.לא יהיה קשור לדיון ההלכתי הזה

295
00:16:29,860 --> 00:16:31,233
.אני מעוניין להתחתן איתך

296
00:16:32,513 --> 00:16:34,206
.והם קבעו נישואין לאותו לילה

297
00:16:35,243 --> 00:16:38,023
,השפחה, כך כתוב במדרש
,בילקוט המכירי

298
00:16:38,720 --> 00:16:41,463
,פנתה לגברתה, לניצבת בת עדאל

299
00:16:42,473 --> 00:16:47,360
.וסיפרה לה שהאדון ביקש להתחתן איתה

300
00:16:48,530 --> 00:16:50,043
.והם ביחד טכסו עצה

301
00:16:50,496 --> 00:16:52,743
.השפחה לא רצתה לפגוע בגבירתה

302
00:16:52,783 --> 00:16:56,093
כל אחד מבין
שאם נכנסת אישה נוספת לבית

303
00:16:56,130 --> 00:16:59,123
.היא נקראת צרתה
ודאי שזה לא מחמיא

304
00:16:59,300 --> 00:17:01,700
,לניצבת בת עדאל
,כל הכבוד

305
00:17:02,166 --> 00:17:04,846
בטח שלא שפחתה
הופכת להיות גם כן כביכול

306
00:17:05,236 --> 00:17:06,410
.במעמד הגבירה

307
00:17:06,956 --> 00:17:12,103
ומשום כך השפחה
,סיפרה לניצבת בת עדאל

308
00:17:12,363 --> 00:17:18,006
סיכמו ביניהן שבמקום
,שהשפחה תתחתן עם ישי

309
00:17:18,193 --> 00:17:22,873
באותו הלילה ניצבת בת עדאל
.היא זו שתתחתן עם ישי

310
00:17:23,620 --> 00:17:26,543
,וכך יש את הפרטים הטכניים
המדרש שם מסביר בדיוק

311
00:17:26,570 --> 00:17:28,366
איך הן ביצעו את זה
,מבחינה טכנית

312
00:17:28,850 --> 00:17:36,150
,וישי התחתן באותו לילה פעם שנייה
.בלי לדעת, עם ניצבת בת עדאל

313
00:17:37,873 --> 00:17:39,520
אגב, זה רק מראה
,על קדושתו

314
00:17:39,796 --> 00:17:43,890
.שהוא אפילו לא הבחין
,הוא סיכם משהו

315
00:17:43,923 --> 00:17:46,003
והוא היה בטוח
שמה שהוא סיכם עומד להתבצע

316
00:17:46,093 --> 00:17:48,096
.והוא לא בדק וחקר מעבר לכך

317
00:17:48,620 --> 00:17:50,793
,מראה על הצניעות
.מראה על קדושתו

318
00:17:51,376 --> 00:17:52,933
אבל הייתה לו פה מטרה
.לשם שמיים

319
00:17:53,840 --> 00:17:56,440
וזהו, אף אחד לא באמת ידע
,את מה שקרה

320
00:17:56,640 --> 00:18:01,500
ואחרי מספר חודשים
.ניצבת בת עדאל הייתה מעוברת

321
00:18:02,056 --> 00:18:04,320
:וזה כבר סימן שאלה
?איך היא התעברה

322
00:18:04,726 --> 00:18:05,613
?מאיפה היא התעברה

323
00:18:06,016 --> 00:18:11,543
בני המשפחה שידעו את הפולמוס הפנימי
טענו שחס וחלילה קרה כאן דבר

324
00:18:11,563 --> 00:18:14,863
,שהוא פסול
ואימם מעוברת

325
00:18:14,903 --> 00:18:16,163
.והילד הזה ממזר

326
00:18:16,943 --> 00:18:23,333
במקביל, ניצבת עצמה
לא יכלה להגיד שזה לא נכון

327
00:18:23,830 --> 00:18:24,670
.מכמה סיבות

328
00:18:24,960 --> 00:18:27,833
ראשית, זה יגרום בושה
.גדולה מאוד לישי

329
00:18:28,166 --> 00:18:31,553
אתם מבינים לבד שהסיטואציה הזו
.היא סיטואציה מאוד עדינה

330
00:18:31,983 --> 00:18:34,386
?שנית, מי אמר שיאמינו לה

331
00:18:34,793 --> 00:18:35,370
?אלא מה

332
00:18:35,683 --> 00:18:40,066
,היא תקרא לשפחה
.שהשפחה תסביר שהם עשו ביניהם דיל

333
00:18:40,293 --> 00:18:41,826
.כבר השפחה עצמה לא נאמנת

334
00:18:41,900 --> 00:18:44,960
?אולי השפחה מכפה על גבירתה
.אי אפשר לדעת

335
00:18:45,326 --> 00:18:47,826
בקיצור, קיבלו פה עניין
.של חוסר נאמנות

336
00:18:48,660 --> 00:18:52,406
הילדים הגיעו לישי
?ואמרו לו: אבא, מה עושים

337
00:18:53,186 --> 00:18:55,456
:אמר להם אבא שלהם
.אנחנו לא מתערבים

338
00:18:56,290 --> 00:18:59,916
הקב"ה, אם הוא יחליט
,שהילד הזה הוא לא ילד כשר

339
00:19:00,460 --> 00:19:03,986
יש לו את הדרכים משלו
.כדי להיפטר מהילד הזה

340
00:19:04,593 --> 00:19:09,140
,ובאמת ניצבת ילדה בן
,בן כשר לכל דבר ועניין

341
00:19:09,193 --> 00:19:11,593
שאנחנו יודעים שהוא כשר
,לכל דבר ועניין

342
00:19:11,943 --> 00:19:14,723
אבל כל מי שהיה מסביב
,היה בטוח שהילד הזה הוא ממזר

343
00:19:15,130 --> 00:19:18,073
,הוא גם נולד שונה מהמשפחה
.הוא נולד אדמוני

344
00:19:19,363 --> 00:19:24,050
ודוד המלך קורא לעצמו
."מוזר הייתי לאחיי"

345
00:19:24,083 --> 00:19:26,766
.מוזר" זה מלשון ממזר"
,כל המשפחה ראו אותו

346
00:19:27,116 --> 00:19:27,976
.זה לא משלנו

347
00:19:28,653 --> 00:19:31,493
."ונכרי לבני אימי"
המדרש שמואל כותב

348
00:19:31,806 --> 00:19:35,733
.שהיו נותנים לו לאכול בשולחן אחר
.אל תאכל איתנו אפילו

349
00:19:36,690 --> 00:19:40,716
לאחר מכן שלחו אותו אל הצאן
,ואמרו: אולי במדבר

350
00:19:40,766 --> 00:19:47,653
?לא חס וחלילה, לא נהרוג אותו, כן
,אבל אולי במדבר, שיש אריות ונמרים ודובים

351
00:19:48,190 --> 00:19:53,580
,אז אולי אם יבואו לטרוף איזה כבש
אולי יטרפו את רועה הצאן של הכבש הזה

352
00:19:54,013 --> 00:19:58,760
ואז ניפטר, אולי האריה יחליט לטפל
.גם כן באחראי שם

353
00:19:59,036 --> 00:20:00,420
.אגב, התוכנית הזו הייתה נכונה

354
00:20:01,593 --> 00:20:04,520
,רק דבר אחד הם לא לקחו בחשבון
.שדוד המלך היה מאוד חזק

355
00:20:06,030 --> 00:20:08,056
,דוד המלך בעומדו לפני שאול
:הוא אומר לו

356
00:20:08,140 --> 00:20:10,523
,גם את הארי
.גם את הדוב הכה עבדך

357
00:20:11,273 --> 00:20:13,846
,הגיעו שלושה אריות לעדר
,ארבעה דובים

358
00:20:14,446 --> 00:20:15,513
.והוא הכה את כולם

359
00:20:16,260 --> 00:20:19,676
,זאת אומרת, החשבון היה נכון
,האסטרטגיה נכונה

360
00:20:19,980 --> 00:20:23,266
,רק דבר אחד הם לא לקחו בחשבון
.שבורא עולם שמר על הילד הזה

361
00:20:24,200 --> 00:20:27,866
דוד המלך גדל במדבר
,במשך 29 שנים

362
00:20:28,480 --> 00:20:31,080
,כך כתוב בברייתא דסדר עולם
.פרק יג

363
00:20:31,440 --> 00:20:35,976
,עשרים ותשע שנים מנודה
,מורחק מהמשפחה

364
00:20:36,360 --> 00:20:38,730
,לא נחשב
,הוא מחוץ לתמונה

365
00:20:38,766 --> 00:20:40,156
.אף אחד גם לא מתייחס אליו

366
00:20:40,480 --> 00:20:42,223
ככה הוא נולד
.וככה הוא חי

367
00:20:42,640 --> 00:20:44,983
תבינו אילו ייסורי נפש
,היו לאימא שלו

368
00:20:45,340 --> 00:20:46,460
.ניצבת בת עדאל

369
00:20:47,090 --> 00:20:50,366
,וניצבת לא מדברת
.היא לא מוציאה מילה אחת

370
00:20:51,290 --> 00:20:53,750
,לא לגנאי, לא לשבח
.היא לא מגיבה

371
00:20:54,143 --> 00:20:57,096
כוח השתיקה של ניצבת
.היה כוח שתיקה אדיר

372
00:20:58,106 --> 00:21:00,900
דוד המלך במקביל
,נמצא במדבר

373
00:21:01,806 --> 00:21:03,983
.כל הזמן שר שירות ותשבחות

374
00:21:04,550 --> 00:21:08,490
בזמנים שהוא לא היה במדבר
הוא נכנס לבית המדרש והוגה בתורה

375
00:21:08,810 --> 00:21:12,786
ונלחם במלחמתה של תורה
,בדיוק באותו חשק

376
00:21:13,220 --> 00:21:16,540
,בדיוק באותה הרמוניה ושמחה
:ויש דבר מאוד מוזר

377
00:21:17,510 --> 00:21:21,080
הוא מצליח לכוון נכון
.ולהבין נכון דברי תורה

378
00:21:21,503 --> 00:21:27,303
לא רק זה, ברגע שמתגלע ויכוח הלכתי
בבית המדרש, תמיד בסופו של דבר

379
00:21:27,330 --> 00:21:31,063
,ההלכה נפסקת כמו שדוד אומר
.ההלכה כמותו בכל מקום

380
00:21:31,513 --> 00:21:33,580
דוד המלך, יש בו כישורים
.מאוד מיוחדים

381
00:21:34,020 --> 00:21:36,223
הוא לוקח את הכינור
.ומצליח לנגן עליו

382
00:21:37,000 --> 00:21:41,116
,דוד המלך הוא הילד השביעי
והכינור שהיה בבית המקדש

383
00:21:41,153 --> 00:21:44,620
,היה גם עם שבעה מיתרים
,בשונה מהכינורות שיש בימינו

384
00:21:44,646 --> 00:21:45,956
.שיש ארבעה מיתרים

385
00:21:46,423 --> 00:21:49,743
,היו לו שבעה מיתרים
והוא היה מנגן שירות ותשבחות

386
00:21:49,776 --> 00:21:53,573
,לקב"ה במדבר
.והייתה שורה עליו רוח הקודש

387
00:21:53,966 --> 00:21:56,980
דוד המלך היה אחד מהנביאים
,שקמו לעם ישראל

388
00:21:57,246 --> 00:22:01,033
,ורוח הקודש שורה רק מתוך שמחה
.הוא לא נכנס לדיכאון

389
00:22:01,603 --> 00:22:04,820
באחד משיריו דוד המלך כותב
בספר תהילים, אם אני לא טועה

390
00:22:04,846 --> 00:22:07,183
,בפרק קב
אומר דוד המלך

391
00:22:07,260 --> 00:22:10,060
."דמיתי לקאת המדבר"
,ריבונו של עולם

392
00:22:10,123 --> 00:22:11,410
.אתה יודע איך מסתכלים עליי

393
00:22:11,623 --> 00:22:14,083
,יש ציפור פה במדבר
.קוראים לה קאת

394
00:22:14,686 --> 00:22:16,186
.קיק, כך אומרת הגמרא

395
00:22:16,813 --> 00:22:18,436
ציפור. הציפור הזו
,היא בודדה

396
00:22:19,356 --> 00:22:22,703
,היא מסתובבת במדבר
,היא מייללת, יש לה קול יללה

397
00:22:23,080 --> 00:22:25,730
,היא לא חיה בלהקות
.היא חיה בודדה

398
00:22:26,466 --> 00:22:31,556
דמיתי", אני דומה, סגנון החיים שלי"
.לקאת המדבר, אני מנודה

399
00:22:32,570 --> 00:22:37,333
,ואז מגיע שמואל
:ושמואל הנביא אומר לישי

400
00:22:37,436 --> 00:22:39,653
.תביא את הילדים
,ישי אפילו לא מעוניין להביא

401
00:22:39,703 --> 00:22:41,286
.הוא לא הילד שלו
?מה פתאום שהוא יביא אותו

402
00:22:41,820 --> 00:22:42,963
.הוא מביא את שבעת בניו

403
00:22:43,843 --> 00:22:45,976
,דוד השביעי הוא לא מביא
,הוא מדלג עליו

404
00:22:46,023 --> 00:22:47,486
.הוא לוקח את השמיני תחת השביעי

405
00:22:48,116 --> 00:22:50,266
,אבל פה קורה דבר מוזר
,עוברים על כולם

406
00:22:51,056 --> 00:22:54,306
.מפספסים אחד
:פונה שמואל ואומר לו

407
00:22:54,900 --> 00:22:56,666
?יש לך אולי עוד ילד

408
00:22:57,283 --> 00:23:00,033
:אומר לו ישי
.יש, אבל לא חשבתי שהוא הילד שלי

409
00:23:00,363 --> 00:23:02,910
.בא זה לגלות קלוננו

410
00:23:04,486 --> 00:23:08,600
,הביאו את הילד הזה
,ומסתבר שלא רק שהוא לא ממזר

411
00:23:09,423 --> 00:23:10,806
!הוא בחיר השם

412
00:23:11,606 --> 00:23:16,103
.הייתה כאן טעות
,מה שניצבת טענה במשך 29 שנים

413
00:23:16,133 --> 00:23:19,653
,שהילד הזה הוא ילד קדוש מרחם
,הוא ילד צדיק

414
00:23:20,046 --> 00:23:22,230
הוא בנו של ישי
,לכל דבר ועניין

415
00:23:22,716 --> 00:23:24,763
.פתאום התברר שזו אמת

416
00:23:25,486 --> 00:23:28,156
.והם טעו בו במשך 29 שנים

417
00:23:29,176 --> 00:23:31,733
כתוב שבמעמד הזה
.ניצבת התחילה לבכות

418
00:23:32,236 --> 00:23:33,340
.היה מעמד מרגש

419
00:23:33,680 --> 00:23:37,353
,שמואל בא, לוקח את דוד
.מושיב אותו בינו לבין ישי

420
00:23:37,666 --> 00:23:42,156
,ישי גדול הדור, שמואל הוא הנביא
.ובין שניהם יושב דוד המלך

421
00:23:42,570 --> 00:23:47,846
היא הבינה שהגיע היום
.שהשתיקה שלה הייתה משתלמת

422
00:23:49,826 --> 00:23:52,850
:אומרים המקובלים
?אתה רוצה לפתוח שערי שמיים

423
00:23:53,616 --> 00:23:58,550
יש לך איזו תפילה שבא לך ככה
?להשחיל ואתה רואה את השערים נעולים

424
00:23:59,640 --> 00:24:06,033
,הנעלבים ואינם עולבים"
."שומעים חרפתם ואינם משיבים

425
00:24:06,073 --> 00:24:11,776
,עשרים ותשע שנים לשמוע כזו חרפה
,כזה ביזיון, כזו פגיעה בתדמית

426
00:24:12,240 --> 00:24:15,126
,שהיא יודעת שזה לא נכון
.והיא שותקת

427
00:24:15,843 --> 00:24:19,080
,היום תזכיר את השם שלה
שבע עשרה פעם, גימטרייה

428
00:24:19,196 --> 00:24:21,793
,"של המילה "טוב
,ותגיד "ריבונו של עולם

429
00:24:21,820 --> 00:24:24,193
- "עשה למען שמך"
.פתחת את השערים

430
00:24:24,250 --> 00:24:25,540
.עזוב, לא צריך להוסיף עוד מילים

431
00:24:26,153 --> 00:24:28,056
,בקש את הבקשה
.פתחו לך את השערים

432
00:24:28,503 --> 00:24:29,763
.ניצבת בת עדאל

433
00:24:30,376 --> 00:24:32,196
גם דוד המלך המשיך
,בגישה הזו

434
00:24:32,826 --> 00:24:34,640
.גם הוא חשדו אותו באשת איש

435
00:24:34,670 --> 00:24:36,863
אנחנו עוד נגיע לסוגיה הזו
.במסגרת הנביא

436
00:24:37,056 --> 00:24:40,443
,חשדו אותו בסוגיה של בת שבע
,וגם זה לא היה נכון

437
00:24:40,633 --> 00:24:42,816
,כמו שחז"ל מוכיחים
,וכתוב את זה גם בכתובים

438
00:24:43,303 --> 00:24:46,590
:ודוד המלך אומר לקב"ה
,ריבונו של עולם, אתה יודע

439
00:24:46,630 --> 00:24:49,160
.מבזים אותי ואני שותק

440
00:24:49,972 --> 00:24:52,213
.אני לא מגיב לחרפה שמחרפים אותי

441
00:24:52,840 --> 00:24:55,493
.דוד מלך ישראל חי וקיים

442
00:24:56,786 --> 00:24:59,673
אין הרבה שנאמר עליהם את הביטוי
."חי וקיים"

443
00:24:59,950 --> 00:25:03,536
,הנעלבים ואינם עולבים
,בדיוק באותה גישה כמו של אימא שלו

444
00:25:03,990 --> 00:25:05,116
.ניצבת בת עדאל

445
00:25:06,056 --> 00:25:08,133
זה מגלה את אחד הדברים
,הנפלאים והמיוחדים

446
00:25:08,220 --> 00:25:13,510
?אבל מאיפה היה לדוד המלך כוח
?איך הוא הצליח לשרוד

447
00:25:14,070 --> 00:25:18,603
.אז טוב, הייתי רוצה לגעת פה בנקודה

448
00:25:19,480 --> 00:25:22,163
,תהיו איתי קצת
.אני הולך להיכנס פה טיפה לעומק

449
00:25:22,480 --> 00:25:26,010
,לפני שאני נכנס לעומק
.הייתי רוצה להביא קטע מדברי הגמרא

450
00:25:27,210 --> 00:25:31,333
,הגמרא אומרת במסכת פסחים
.בדף קיט, עמוד ראשון

451
00:25:32,023 --> 00:25:35,813
אתם מבינים לבד איזה הלם
.היה בביתו של ישי

452
00:25:36,523 --> 00:25:37,523
.זה הלם אדיר

453
00:25:38,293 --> 00:25:39,593
.בואו תראו קטע מאוד מעניין

454
00:25:39,636 --> 00:25:42,700
הגמרא מתארת את אשר התרחש
.בביתו של ישי

455
00:25:43,496 --> 00:25:46,260
:אומרת הגמרא
ברגע שדוד המלך שמע שהוא מלך

456
00:25:46,733 --> 00:25:49,760
והפנים את המצב
שבשנייה אחת התהפך

457
00:25:49,830 --> 00:25:53,183
,מרועה צאן למלך ישראל
אמר את המשפט

458
00:25:53,230 --> 00:25:59,330
:שאנחנו אומרים מדי חודש בהלל
."אודך כי עניתני ותהי לי לישועה"

459
00:25:59,426 --> 00:26:02,573
,תודה רבה לך, בורא עולם
.על כל התקופה

460
00:26:03,326 --> 00:26:04,573
.היום אתה הישועה שלי

461
00:26:05,523 --> 00:26:10,176
,ישי, שהיה מאוד מופתע
:אמר את המשפט

462
00:26:10,346 --> 00:26:13,286
אבן מאסו הבונים"
."הייתה לראש פינה

463
00:26:13,783 --> 00:26:16,676
."אל תקרא "הבונים", אלא "הבנים

464
00:26:17,043 --> 00:26:20,203
,הבנים שלי זלזלו באבן
.כביכול בילד הזה

465
00:26:21,026 --> 00:26:23,733
פתאום הוא הפך להיות
.למלך על עם ישראל

466
00:26:24,240 --> 00:26:29,843
,האמת היא שהאחים אמרו
,שמואל אמר... סליחה

467
00:26:30,183 --> 00:26:34,340
:האחים אמרו
,מאת ה' הייתה זאת"

468
00:26:34,353 --> 00:26:37,370
."היא נפלאת בעינינו"
!פלא עצום

469
00:26:37,736 --> 00:26:40,600
?איך יכול להיות שדוד הפך להיות מלך

470
00:26:40,633 --> 00:26:42,673
?מה, טעינו לאורך כל הדרך

471
00:26:42,930 --> 00:26:44,750
רק בורא עולם יכול לסובב
.כזה דבר

472
00:26:45,566 --> 00:26:49,176
:ובמקביל, אמר שמואל
,'זה היום עשה ה"

473
00:26:49,553 --> 00:26:53,223
."נגילה ונשמחה בו"
בואו נשמח שהקב"ה

474
00:26:53,260 --> 00:26:54,536
.הביא לנו מלך על עם ישראל

475
00:26:55,010 --> 00:26:58,166
,מוריי ורבותיי, ואז האחים
,שהיה להם רגע של עיכול

476
00:26:58,563 --> 00:27:02,227
הם הבינו שאם אתה מבזה
בן אדם 29 שנים

477
00:27:03,278 --> 00:27:06,834
,ופתאום הוא הופך להיות מלך
.אתה מבין מה המשמעות של כזה דבר

478
00:27:06,989 --> 00:27:10,573
:ואז הם התחילו לצעוק
!"אנא ה' הושיעה נא"

479
00:27:11,526 --> 00:27:13,790
,ריבונו של עולם
.זקוקים לישועה דחוף

480
00:27:14,193 --> 00:27:18,180
,אבל דוד המלך
,שהיה צדיק ולא עשה חשבון לאחים שלו

481
00:27:18,510 --> 00:27:22,423
,וידע שהכול זה מאת השם
."אודך כי עניתני ותהי לי לישועה"

482
00:27:22,783 --> 00:27:24,570
.בורא עולם, אתה מסובב את הכול

483
00:27:24,600 --> 00:27:26,903
.סובבת אותי 29 שנים במדבר

484
00:27:27,300 --> 00:27:28,733
.היום הבאת לי חיים אחרים

485
00:27:29,090 --> 00:27:32,670
:אמר דוד המלך
."אנא ה' הצליחה נא"

486
00:27:33,136 --> 00:27:37,930
,זה הביאור של דברי הלל
.מה שהתרחש בביתו של ישי

487
00:27:37,963 --> 00:27:39,200
.הגמרא שם ממשיכה עוד קצת

488
00:27:41,130 --> 00:27:42,376
:יש לנו פה שתי שאלות

489
00:27:43,813 --> 00:27:51,046
?שאלה ראשונה, מה גרם לדוד המלך לשרוד
?אילו כוחות נפש צריכים לשרוד 29 שנים

490
00:27:51,640 --> 00:27:57,836
,חייבים לדעת מה היה הכדור, הקפסולה
,שלקח דוד המלך באותן 29 שנים

491
00:27:57,906 --> 00:28:01,466
.כי זה יעזור לנו להצליח בהתמודדויות

492
00:28:01,513 --> 00:28:02,866
.אין אחד שלא מתמודד בחיים

493
00:28:03,523 --> 00:28:07,840
,אם נדע מה החזיק את דוד המלך
אולי זה יוכל להחזיק אותנו

494
00:28:07,866 --> 00:28:09,150
.בכל מיני התמודדויות

495
00:28:09,666 --> 00:28:13,536
:ושאלה שנייה
?אם הכול מאיתו יתברך, למה

496
00:28:14,516 --> 00:28:18,086
,למה? למה להביא את דוד
,שבאמת הוא ילד צדיק

497
00:28:18,673 --> 00:28:22,313
להוריד אותו לעולם
,בצורה עם כאלו סימני שאלה

498
00:28:23,390 --> 00:28:25,290
ובסופו של דבר להפוך
?את הקערה על פיה

499
00:28:25,893 --> 00:28:29,803
,היה ניתן להביא נשמה כל כך גבוהה
.להביא אותה בצורה חלקה יותר

500
00:28:30,303 --> 00:28:32,826
,אני אפתח בשאלה השנייה
.ונחזור לשאלה הראשונה

501
00:28:34,660 --> 00:28:40,476
"האר"י ז"ל, גם ה"זרע שמשון
,מזכיר את זה בביאורו למגילת רות

502
00:28:40,710 --> 00:28:43,176
,אני חושב, אם אני לא טועה
,באות יב או באות יד

503
00:28:43,706 --> 00:28:47,010
,שם הוא כותב את הדברים
האלשיך הקדוש גם כן כותב על זה

504
00:28:47,060 --> 00:28:47,886
.בספר תהילים

505
00:28:48,483 --> 00:28:50,066
.ועוד המקובלים מרחיבים בעניין

506
00:28:54,536 --> 00:28:57,580
נשמתו של דוד המלך
.הייתה אמורה להביא את המשיח

507
00:28:59,346 --> 00:29:03,643
,האר"י ז"ל כותב בשער הגלגולים
,הקדמה כו, אם אני לא טועה

508
00:29:04,700 --> 00:29:12,390
,אומר האר"י ז"ל שבחטא עץ הדעת
דוד המלך, נשמתו נפגמה

509
00:29:12,823 --> 00:29:15,090
שהיא הייתה כלולה
,בנשמת אדם הראשון

510
00:29:15,536 --> 00:29:18,963
נפגמה ונפלה למקום
,העמוק ביותר

511
00:29:20,056 --> 00:29:21,790
.שנקרא מ"ט שערי טומאה

512
00:29:22,406 --> 00:29:25,516
מהסיבה הזו נשמתו של דוד
,הגיעה ממואב

513
00:29:25,556 --> 00:29:31,353
כי מואב, אומר האר"י ז"ל, בגימטרייה 49
.כנגד מ"ט שערי טומאה

514
00:29:32,610 --> 00:29:35,663
הנשמה הזו הייתה שבויה
.בתוך כוחות הטומאה

515
00:29:36,410 --> 00:29:40,586
,והם לא התכוונו לשחרר אותה
כי זו נשמה שטומנת בחובה

516
00:29:41,273 --> 00:29:45,333
את המשיח, שתפקידו של המשיח
.להביא לתיקון העולם

517
00:29:46,173 --> 00:29:47,430
.ואת זה הם לא היו מוכנים

518
00:29:48,013 --> 00:29:50,026
,ביום שהמשיח יהיה פה
,וזה אנחנו מחכים

519
00:29:50,066 --> 00:29:51,593
.בעזרת השם במהרה בימינו

520
00:29:52,140 --> 00:29:55,110
,כשהמשיח יגיע
התהליך שהוא יעביר

521
00:29:55,170 --> 00:29:58,133
את כל האנושות כולה בכלל
,ואת עם ישראל בפרט

522
00:29:58,506 --> 00:30:03,423
,להתחבר לבורא עולם
.לקדש עולם במלכות שדי

523
00:30:03,850 --> 00:30:06,600
שכל העולם כולו יהיה עולם
,של קדושה וטהרה

524
00:30:06,656 --> 00:30:08,203
.קצת הפוך ממה שהוא נמצא היום

525
00:30:08,880 --> 00:30:12,576
,אם היום העולם כל כך מרוחק
יהיה מהפך והעולם יהיה

526
00:30:12,620 --> 00:30:14,206
.כל כך, כל כך מתקרב

527
00:30:14,623 --> 00:30:17,520
,זה תפקידו של המשיח
.וזה מה שיהיה פה בימות המשיח

528
00:30:17,590 --> 00:30:20,846
:יהיה גם הרבה טוב
,לא יהיו מלחמות, תהיה ברכה

529
00:30:21,183 --> 00:30:22,216
.אבל לא זו המטרה

530
00:30:22,673 --> 00:30:26,016
,המטרה תהיה להרים את העולם
,לא להימנע מהשלילי

531
00:30:26,326 --> 00:30:29,176
,להביא את העולם למצב חיובי
,חיבור לקב"ה

532
00:30:29,760 --> 00:30:31,443
.חיבור ברמה רוחנית גבוהה יותר

533
00:30:33,443 --> 00:30:35,406
את הנשמה הזו דוד המלך
.צריך להביא

534
00:30:36,493 --> 00:30:39,210
אתם מבינים לבד שאף אחד
מכוחות הטומאה

535
00:30:39,253 --> 00:30:43,730
,לא ייתן לנשמה הזו להשתחרר
אלא אם כן הם יודעים

536
00:30:43,796 --> 00:30:49,143
שהנשמה הזו תשתחרר
.למקום עוד יותר טמא

537
00:30:50,560 --> 00:30:53,220
,אם זה יהיה למקום יותר טמא
...אז בסדר, אז הוא לא

538
00:30:53,306 --> 00:30:55,220
.הנשמה עדיין בטריטוריה שלהם

539
00:30:56,363 --> 00:31:02,806
,מהסיבה הזו, אומר האר"י ז"ל
כדי להוציא את נשמת דוד המלך

540
00:31:03,613 --> 00:31:07,326
.מאפילה לאורה, היה צורך בהערמה

541
00:31:07,946 --> 00:31:12,653
,ליצור מצב דמה
,כאילו מדובר פה במצב מקולקל

542
00:31:12,690 --> 00:31:16,740
.במצב טמא
.ורק ככה ניתן יהיה לחלץ את הנשמה הזאת

543
00:31:17,613 --> 00:31:22,556
יש לנו חמש תחנות
שבהן נשמת דוד המלך

544
00:31:22,590 --> 00:31:24,616
.צריכה לעבור על מנת לצאת החוצה

545
00:31:25,443 --> 00:31:27,716
:תחנה ראשונה
.לוט ובנותיו

546
00:31:28,580 --> 00:31:29,740
.נשמע גרוע מאוד

547
00:31:30,670 --> 00:31:32,936
:וכוחות הטומאה אמרו
.מפה לא יצא שום דבר

548
00:31:33,290 --> 00:31:34,366
.נולד מואב

549
00:31:35,343 --> 00:31:37,780
:תחנה שנייה
.יהודה ותמר

550
00:31:38,703 --> 00:31:40,846
:כוחות הטומאה אמרו
,מפה לא יצא שום דבר

551
00:31:41,210 --> 00:31:42,723
,ונלד מזה פרץ

552
00:31:43,276 --> 00:31:44,723
.שזה הסבא של בועז

553
00:31:45,573 --> 00:31:46,493
.פרץ נולד מזה

554
00:31:47,093 --> 00:31:48,646
.ממואב נולדה רות

555
00:31:49,560 --> 00:31:52,813
:תחנה שלישית
.רות ובועז נפגשים

556
00:31:54,063 --> 00:31:56,966
,גם פה היא נפגשת איתו בלילה
.היא הולכת אליו לשדה

557
00:31:57,090 --> 00:31:58,056
.נשמע לא טוב

558
00:31:58,376 --> 00:32:00,636
לא רוצים אותה גם כן
.מבחינה הלכתית

559
00:32:01,233 --> 00:32:03,000
:כוחות הטומאה אומרים
,מפה לא יצא שום דבר

560
00:32:03,950 --> 00:32:05,126
.ונולד מזה ישי

561
00:32:06,300 --> 00:32:09,183
ועכשיו, התחנה להוציא
.את הנשמה של דוד המלך ממש

562
00:32:09,870 --> 00:32:14,260
ולכן סיבב הקב"ה
שדוד המלך כאילו ייוולד

563
00:32:14,310 --> 00:32:17,073
.עם סטיגמה של ממזר
:כוחות הטומאה יאמרו

564
00:32:17,103 --> 00:32:20,516
.עזבו, ממנו לא יצא כלום
.ויניחו לו

565
00:32:20,866 --> 00:32:24,513
.ואז ברגע אחד עושים את המהפך
."אודך ה' כי עניתני"

566
00:32:25,070 --> 00:32:26,223
.גם פה זה עוד לא נגמר

567
00:32:26,873 --> 00:32:29,163
שלמה המלך צריך לבנות
.את בית המקדש

568
00:32:29,756 --> 00:32:32,086
שלמה המלך הוא הבן
.של דוד המלך ובת שבע

569
00:32:32,640 --> 00:32:35,083
עכשיו אתם מבינים
למה הקב"ה מסובב

570
00:32:35,503 --> 00:32:39,460
שמעשה דוד המלך ובת שבע
.נשמע כדבר שהוא לא כל כך ראוי

571
00:32:40,656 --> 00:32:42,843
וכל האומר דוד חטא
,אינו אלא טועה

572
00:32:43,093 --> 00:32:45,770
.כי באמת זה לא חטא
זה היה בדיוק מיסוך

573
00:32:46,180 --> 00:32:50,293
לכוחות הטומאה כדי שיתבלבלו
.וישחררו את הנשמה של שלמה המלך

574
00:32:50,580 --> 00:32:52,073
.שלמה זה מלשון שלמות

575
00:32:53,426 --> 00:32:57,373
,שלמה בונה את בית המקדש
וברמת העיקרון, העולם

576
00:32:57,423 --> 00:32:58,483
.היה צריך להיות מתוקן

577
00:32:58,786 --> 00:33:00,970
שלמה מלמד חוכמה
,את כל הגויים

578
00:33:01,313 --> 00:33:04,750
,שלמה, כולם באים ללמוד ממנו
,שלמה מושל על כל העולם

579
00:33:04,973 --> 00:33:06,893
.בימיו אין מלחמות
.שלמות

580
00:33:07,303 --> 00:33:10,410
.התוכנית של מלך המשיח
,הייתה שם טעות וזה השתבש

581
00:33:10,556 --> 00:33:13,263
אני אדבר על זה בעזרת השם
.כשנגיע לסוגיה של שלמה המלך

582
00:33:13,666 --> 00:33:17,743
,אבל כל המרכיבים
.הקרקע הוכשרה לביאת המשיח

583
00:33:18,783 --> 00:33:21,386
בעזרת השם אנחנו מחכים
.שזה יקרה במהרה בימינו

584
00:33:22,160 --> 00:33:22,980
.אני רוצה לסיים

585
00:33:23,893 --> 00:33:25,886
?איך באמת דוד המלך שרד

586
00:33:26,183 --> 00:33:27,266
?איך הוא שרד

587
00:33:27,820 --> 00:33:29,266
.חייבים לדעת איך הוא שרד

588
00:33:29,800 --> 00:33:30,796
.אז דוד המלך מגלה

589
00:33:31,566 --> 00:33:34,033
אומר דוד המלך
,שהכוח שגרם לו לשרוד

590
00:33:34,880 --> 00:33:38,120
.שהוא קיבל את כל מה שקורה לו באמונה

591
00:33:39,073 --> 00:33:43,213
:אומר דוד המלך בתהילים
,"לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

592
00:33:43,800 --> 00:33:47,833
בשעה שסבלתי, לא באתי אליך
.בתלונות, אומר דוד המלך

593
00:33:48,483 --> 00:33:52,006
,ובשעה שהפכת אותי להיות מלך
,לא גבה ליבי

594
00:33:52,600 --> 00:33:57,040
.לא התגאיתי
.הרגשתי שאני מחובר אליך כל הזמן

595
00:33:57,516 --> 00:34:00,753
?איך מגיעים לדרגה כזו
מגיעים לזה על ידי משפט

596
00:34:00,820 --> 00:34:04,843
."שנקרא "נאמן עליי הדיין

597
00:34:05,380 --> 00:34:08,040
?"מה זה "נאמן עליי הדיין
.ובזה אנחנו מסיימים

598
00:34:08,313 --> 00:34:13,090
,תרשמו לפניכם את המשפט הזה
משפט מפתח שאיתו בן אדם

599
00:34:13,140 --> 00:34:15,643
,יכול לפתוח שערי שמיים
.שערי ישועה

600
00:34:16,490 --> 00:34:20,533
.הגמרא אומרת, ובזה סיימנו
,הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה

601
00:34:20,586 --> 00:34:25,830
,בדף טז, עמוד שני
הגמרא מספרת על רבי אליעזר בן הורקנוס

602
00:34:25,860 --> 00:34:27,816
.שהיה תלמיד חכם גדול מאוד

603
00:34:28,943 --> 00:34:32,433
,רבי אליעזר בן הורקנוס
בשלב מסוים תפסו אותו הרומאים

604
00:34:32,483 --> 00:34:35,393
.ובכפייה חייבו אותו לעבוד עבודה זרה

605
00:34:35,926 --> 00:34:38,696
כמובן שרבי אליעזר
.זה לא דיבר אליו

606
00:34:39,063 --> 00:34:41,813
:הוא אמר להם
.תהרגו אותי, לא עובד עבודה זרה

607
00:34:42,953 --> 00:34:44,243
.העלו אותו לגרדום

608
00:34:44,820 --> 00:34:49,200
,באו לשים לו את חבל התלייה
,בא אליו התליין, הדיין

609
00:34:49,726 --> 00:34:51,890
.ואומר לו: יש לך אפשרות אחרונה

610
00:34:52,333 --> 00:34:57,183
.אתה איש חכם, זקן, פיקח
?מה אתה רואה לשטות זו

611
00:34:57,566 --> 00:34:59,980
,אני מציע לך חיים
,מציע לך חוכמה

612
00:35:00,153 --> 00:35:01,406
.מציע לך עבודה זרה

613
00:35:01,740 --> 00:35:03,400
במקום זה אתה מאבד
?את החיים שלך

614
00:35:03,440 --> 00:35:05,060
?נצמד לדת היהודית

615
00:35:06,363 --> 00:35:10,330
.באמת, אתה איש חכם
תעשה חשבון וקבל על עצמך

616
00:35:10,373 --> 00:35:12,793
את העבודה הזרה
.וצא לחיים טובים ולשלום

617
00:35:12,836 --> 00:35:14,016
?לא חבל על החיים שלך

618
00:35:14,810 --> 00:35:15,353
?מה התגובה

619
00:35:15,396 --> 00:35:17,580
,זה, כמו שאומרים
.מחטף של הרגע האחרון

620
00:35:18,320 --> 00:35:19,976
?מה הייתה התגובה של רבי אליעזר

621
00:35:20,833 --> 00:35:21,843
.אפילו לא התייחס אליו

622
00:35:21,883 --> 00:35:24,600
...הראש שלו היה
.הוא עומד למות על קידוש השם

623
00:35:24,640 --> 00:35:25,816
?אתם יודעים איזו מדרגה זו

624
00:35:26,540 --> 00:35:30,173
:אומר לו רבי אליעזר
."נאמן עליי הדיין"

625
00:35:30,776 --> 00:35:31,616
?מה הכוונה

626
00:35:32,330 --> 00:35:34,373
,ריבונו של עולם
,מה שאתה עושה

627
00:35:34,420 --> 00:35:35,340
.ברוך דיין האמת

628
00:35:35,460 --> 00:35:37,610
,נאמן עליי הדיין
.מה שאתה עושה - עושה

629
00:35:38,363 --> 00:35:43,740
,אבל פה קרה דבר מעניין
.התליין, הדיין, פרשן את הדברים הפוך

630
00:35:44,016 --> 00:35:47,893
?מה הוא פרשן את רבי אליעזר
- נאמן עליי הדיין

631
00:35:48,186 --> 00:35:49,586
.מה שאתה אומר קדוש

632
00:35:49,716 --> 00:35:51,450
.שמע, דיברת דברי טעם

633
00:35:52,196 --> 00:35:53,570
.תראו מה זה משחקי כבוד

634
00:35:54,266 --> 00:35:58,050
:אמר לו הדיין
?אתה אמרת שאני נאמן עליך

635
00:35:58,493 --> 00:36:02,723
,אני נשבע בעבודה זרה שלי
.הבן אדם הזה משוחרר

636
00:36:02,760 --> 00:36:06,440
,נתת לי מילה של כבוד
.לך הביתה. שחררתי אותך

637
00:36:07,160 --> 00:36:08,940
,שחררו לו את החבל
.שלחו אותו הביתה

638
00:36:10,103 --> 00:36:11,263
.לא משנה
הגמרא שם מסבירה

639
00:36:11,300 --> 00:36:14,716
,שהוא הגיע לבית והתחיל לבכות
ואמר: מה גרם שהקב"ה

640
00:36:14,793 --> 00:36:16,283
?הביא אותי בכלל לכזה מצב

641
00:36:16,860 --> 00:36:18,323
.תעיינו שם בגמרא בהמשך

642
00:36:18,923 --> 00:36:21,846
,כשאתה קורא את הקטע
.אתה אומר: שמע, שיחק לו המזל

643
00:36:22,263 --> 00:36:26,586
,הוא אמר משפט כנראה דו-משמעי
שאפשר להבין למעלה

644
00:36:26,636 --> 00:36:27,913
,ואפשר להבין את זה על הדיין

645
00:36:28,373 --> 00:36:31,296
.והדיין פרשן את זה לכבוד שלו

646
00:36:31,836 --> 00:36:34,396
היו לו אוזניים סלקטיביות
והוא שמע את זה על עצמו

647
00:36:34,420 --> 00:36:35,320
.ושחרר אותו

648
00:36:36,566 --> 00:36:40,073
כותב החפץ חיים
,"ב"שמירת הלשון

649
00:36:40,466 --> 00:36:43,966
,זה מופיע בעוד מקומות
.לא הייתה פה טעות

650
00:36:44,886 --> 00:36:47,853
אומר החפץ חיים: כשבאים ייסורים
,על האדם מן השמיים

651
00:36:48,373 --> 00:36:53,440
,כשהקב"ה שולח לאדם התמודדויות וקשיים
אם אתה מקבל אותם באהבה

652
00:36:54,420 --> 00:36:58,053
,ואומר "ריבונו של עולם
,"נאמן עליי הדיין

653
00:36:58,446 --> 00:37:01,453
שלחת, סימן שאתה יודע
.מה שאתה עושה

654
00:37:01,986 --> 00:37:04,966
,לא טוב לי, רע לי
אבל אני מקבל

655
00:37:04,996 --> 00:37:06,966
.את מה שאתה מוריד לי מן השמיים באהבה

656
00:37:07,590 --> 00:37:13,503
:באותו רגע, אומר הקב"ה
.האמנת בי? הייסורים בטלים ממך

657
00:37:14,216 --> 00:37:18,190
,"כשרבי אליעזר אמר "נאמן עליי הדיין
,הוא קיבל עליו את הדין

658
00:37:18,690 --> 00:37:24,260
אז הקב"ה מסובב על המקום
שהתליין מבין שמתכוונים אליו

659
00:37:24,303 --> 00:37:27,433
,והוא מבסוט מהכבוד
.משחרר אותו

660
00:37:27,660 --> 00:37:30,796
.פתאום כל גורמי הטבע משתנים לטובתך

661
00:37:31,656 --> 00:37:33,836
."נאמן עליי הדיין"

662
00:37:34,620 --> 00:37:37,263
סיפר לי יהודי
שהוא עשה איזו פעילות חסד פה

663
00:37:37,303 --> 00:37:39,810
.ברמת גן
,נכנס לרחוב עם הרכב

664
00:37:39,860 --> 00:37:43,960
."ברחוב ב"אין כניסה
,והיה שם שוטר

665
00:37:44,303 --> 00:37:45,590
.ניידת, שלושה שוטרים

666
00:37:46,200 --> 00:37:48,240
,על המקום עצרו אותו
.אמרו לו: תביא רישיונות

667
00:37:49,173 --> 00:37:50,500
.הוא הבין לבד לקראת מה זה הולך

668
00:37:50,550 --> 00:37:52,750
,הוא רצה פשוט לבדוק
,השוטר, את הרישיונות במסוף

669
00:37:52,793 --> 00:37:54,333
.אולי זה בכלל איזה עבריין תנועה

670
00:37:55,296 --> 00:37:57,823
לפי זה לדעת להחמיר
.בעונש שלו או לא

671
00:37:58,006 --> 00:38:02,053
הוא אומר: ברגע שזה קרה
,הוא החליט שהוא לא מתחבר לשוטר

672
00:38:02,153 --> 00:38:06,130
,לא מתחנף אליו, לא מבקש ממנו שום דבר
.הוא מדבר ישר עם בורא עולם

673
00:38:06,926 --> 00:38:08,783
,הוא אמר: ריבונו של עולם
.אתה נאמן עליי

674
00:38:08,803 --> 00:38:11,200
.נאמן עליי הדיין
.מגיע לי קנס - תודה

675
00:38:11,293 --> 00:38:13,656
,אני מבקש שלא יהיה
.אבל מה שמגיע - מגיע

676
00:38:14,226 --> 00:38:18,010
,כמה דקות חוזר אליו השוטר
...אומר לו: אתה יודע מה

677
00:38:19,200 --> 00:38:23,373
הקנס בחוק על עבירת התנועה
.שאתה עשית: 600 שקל ו-10 נקודות

678
00:38:24,583 --> 00:38:26,006
.אני הולך לרשום לך את הדוח

679
00:38:26,803 --> 00:38:31,293
,הוא אומר: צנח ליבי בקרבי ואמרתי
.אני עושה עכשיו תרגיל מחשבתי

680
00:38:31,330 --> 00:38:34,223
,ריבונו של עולם, אני מתחבר אליך
.נאמן עליי הדיין

681
00:38:34,610 --> 00:38:37,930
.לא מעניין אותי השוטר
,אני מבקש, אני לא רוצה את הדוח הזה

682
00:38:37,973 --> 00:38:41,573
אבל אם אתה מחליט
.שזה מה שמגיע לי, תודה רבה לך, בורא עולם

683
00:38:41,900 --> 00:38:43,573
,אבל זה רק אתה
.זה לא השוטר

684
00:38:43,786 --> 00:38:45,573
.אני עושה תרגיל, מחובר אליך

685
00:38:46,076 --> 00:38:48,686
הוא אומר, הוא מתייחד עם המחשבה
.והוא מחכה שהוא יחזור לו עם הדוח

686
00:38:49,286 --> 00:38:52,073
,השוטר חוזר אחרי כמה רגעים
,אומר לו: תשמע

687
00:38:52,576 --> 00:38:55,976
,דיברנו פה עם החברים
טוב, בכל אופן, אתה

688
00:38:56,406 --> 00:38:58,973
,אין לך עבירות תנועה
.וכנראה זה היה בטעות

689
00:38:59,680 --> 00:39:00,770
.החלטנו לשחרר אותך

690
00:39:01,580 --> 00:39:02,770
.קח את הרישיון, סע

691
00:39:03,810 --> 00:39:04,853
.אמרתי לו: תודה רבה

692
00:39:05,416 --> 00:39:07,150
הוא אומר: ואז עשיתי עוד פעם
.את התרגיל

693
00:39:07,733 --> 00:39:09,673
,אמרתי: ריבונו של עולם
,עכשיו אני לא מתבלבל

694
00:39:09,700 --> 00:39:12,546
,זה לא השוטר שחרר אותי מהדוח
.זה אתה שחררת

695
00:39:12,960 --> 00:39:17,256
,"כשאני אמרתי "נאמן עליי הדיין
סובבת שהם התייעצו

696
00:39:17,303 --> 00:39:18,183
...והחליטו ושחררו

697
00:39:18,580 --> 00:39:20,873
"נאמן עליי הדיין"
.זה כוח שפותח שערים

698
00:39:21,863 --> 00:39:24,770
,השיעור הזה הוא שיעור יסודי
,כמו שאני פתחתי ואמרתי

699
00:39:24,870 --> 00:39:28,093
צריך לגשת אליו
.בצורה מאוד שקולה ומאוזנת

700
00:39:28,153 --> 00:39:30,573
,נוגעים פה בדברים מאוד עדינים
,מאוד עמוקים

701
00:39:30,930 --> 00:39:34,206
אבל לדעת שיש פה
,גם כלים עוצמתיים

702
00:39:34,873 --> 00:39:37,483
,ניצבת בת עדאל
,מה שהזכרנו בספרי המקובלים

703
00:39:37,866 --> 00:39:39,540
,ובמקביל נאמן עליי הדיין

704
00:39:39,786 --> 00:39:43,520
שני מרכיבים שאיתם אנחנו יכולים
.לפתוח שערי שמיים בתפילתנו

705
00:39:43,790 --> 00:39:45,743
,השם יזכה את כולנו
,בעזרת השם יתברך

706
00:39:46,040 --> 00:39:47,960
.שנזכה לשפע, ברכה והצלחה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה