x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה צריך להתפלל על כל דבר?

הרב זמיר כהן

מדוע מתפללים בכל יום מחדש, שלוש פעמים ביום? הרב זמיר כהן בקטע קצר על חשיבות התפילה 

(אורך 4:05)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,388 --> 00:00:13,970
למה הקב"ה סידר בטבע שיש דברים
:שהאדם יכול לקבל אותם

2
00:00:14,047 --> 00:00:21,499
,שפע של פרנסה, בריאות, פתרון של צרות
:אבל בכרטיס של האדם הזה כתוב

3
00:00:21,564 --> 00:00:23,044
.רק אם הוא יתפלל הוא יקבל

4
00:00:23,053 --> 00:00:24,190
.לא יתפלל, לא יקבל

5
00:00:24,290 --> 00:00:26,162
.אבל למה? תן לי גם בלי שאני אתפלל

6
00:00:26,882 --> 00:00:29,140
התשובה היא: כי הקב"ה רוצה את הקשר

7
00:00:29,173 --> 00:00:30,927
.של הנברא איתו ביחד

8
00:00:31,357 --> 00:00:33,386
.לכן גם מתפללים בכל יום

9
00:00:34,897 --> 00:00:37,013
'המקובלים מסבירים, בספר 'נפש החיים

10
00:00:37,034 --> 00:00:40,882
כותב רבי חיים מוולוז'ין שהקב"ה הטביע

11
00:00:40,921 --> 00:00:46,962
,בבריאה שהחיבור, אני מדבר בשפה של היום
החיבור של התקע לשקע

12
00:00:47,357 --> 00:00:51,431
כדי שהאור האלוקי יזרום לעולם
ויקיים את כל הבריאה

13
00:00:51,768 --> 00:00:53,718
.הוא על ידי לימוד תורה ותפילה

14
00:00:54,148 --> 00:00:58,488
,כשאדם לומד תורה, אדם מתפלל
,הוא מחבר את כל הבריאה לאור האלוקי

15
00:00:58,625 --> 00:01:04,589
מוריד שפע גדול לכל העולם ואז פותר בעיות
,של מלחמות, של צרות, של רעידות אדמה

16
00:01:04,616 --> 00:01:09,985
,של כל מיני בעיות שיכולות לבוא לעולם
על ידי לימוד תורה ותפילה

17
00:01:10,355 --> 00:01:12,269
.הוא יכול לפתור את הבעיה הזאת

18
00:01:13,863 --> 00:01:15,511
.לכן גם מתפללים כל יום

19
00:01:15,757 --> 00:01:19,434
,לכאורה, מה הבעיה? פעם בחודש להתפלל
,תגיד כל מה שאתה צריך

20
00:01:19,496 --> 00:01:21,970
.עוד חודש תבוא עוד פעם לבית הכנסת, תתפלל

21
00:01:22,204 --> 00:01:25,045
למה כל יום צריך להתפלל
?ושלוש פעמים ביום

22
00:01:25,505 --> 00:01:28,945
,יש לזה הסבר על פי הפשט
.יש לזה הסבר על פי הקבלה

23
00:01:29,445 --> 00:01:33,653
,על פי הפשט, ההסבר פשוט

24
00:01:34,145 --> 00:01:41,099
נתאר לעצמנו, מלך נורבגיה למשל
.שולח את בנו לאוניברסיטה בצרפת

25
00:01:41,650 --> 00:01:46,278
,אצלו במדינה אין אוניברסיטה כזו חשובה
.אז הוא שולח אותו ללמוד בצרפת

26
00:01:47,757 --> 00:01:49,235
.רוצה שיבוא עם תואר

27
00:01:50,020 --> 00:01:55,084
:אומר בן המלך לאביו
.אבא, אבל שם יהיו לי הרבה הוצאות

28
00:01:55,848 --> 00:01:57,365
?איך אני מסתדר שם

29
00:01:58,091 --> 00:02:03,150
,הוא אומר לו: מה הבעיה? תגיע, בערב תתקשר
תגיד לי כמה הוצאות היו לך היום

30
00:02:03,194 --> 00:02:07,961
,על אוכל, על מגורים, על כלכלה, מה שצריך
.אחרי 10 דקות יהיה לך בחשבון

31
00:02:10,204 --> 00:02:14,420
:הבן שמח, הלך לשם. בערב הוא מתקשר
,אבא, היום היו לי הוצאות

32
00:02:14,482 --> 00:02:18,373
,זה יום ראשון, הרבה הוצאות
.היו לי 5,000 דולר הוצאות

33
00:02:18,450 --> 00:02:21,300
.הוא אמר לו: אין בעיה
.עוד 10 דקות הוא רואה את זה בחשבון

34
00:02:21,573 --> 00:02:24,400
,מחר בערב מתקשר, אומר לו: אבא
אתמול סיימתי את השכירות

35
00:02:24,417 --> 00:02:29,309
לשלושה חודשים, היום הוצאתי
.על כך וכך, על ספרי לימוד, צריך 700 דולר

36
00:02:29,499 --> 00:02:31,496
.אין בעיה, בחשבון

37
00:02:31,617 --> 00:02:35,445
,למוחרת הוא מתקשר: אבא
.היום אני צריך 500. מסדר

38
00:02:36,186 --> 00:02:42,124
,אחרי חודש, שכל ערב הוא מתקשר לאביו
,הוא מרים טלפון, הוא אומר לו: אבא

39
00:02:42,228 --> 00:02:47,170
.יש לי כבר סיכום חודשי
.אני כבר יודע כמה אני צריך לחודש

40
00:02:47,247 --> 00:02:48,986
.לא צריך שתפקיד לי כל יום

41
00:02:49,857 --> 00:02:55,727
אני עכשיו אומר לך, תפקיד לי 4,000 דולר
.לכל החודש הקרוב, אני מסתדר

42
00:02:56,337 --> 00:03:01,656
.אומר לו אביו: בשום אופן לא
.כל ערב תתקשר, תגיד לי כמה אתה צריך

43
00:03:02,340 --> 00:03:05,757
הוא אומר לו: אבל אבא, אני יודע
?כמה אני צריך. למה צריך כל ערב

44
00:03:06,245 --> 00:03:07,715
.תפקיד לי עכשיו וזהו

45
00:03:08,376 --> 00:03:10,405
?מה עונה אבא שאוהב את הבן

46
00:03:11,128 --> 00:03:15,084
בגלל שאני אוהב אותך, אני רוצה
.לשמוע את קולך כל יום

47
00:03:15,786 --> 00:03:19,457
אם תקבל פעם בחודש, אתה גם תתקשר אליי
.פעם בחודש

48
00:03:19,834 --> 00:03:22,077
,אני אוהב אותך
.רוצה לשמוע אותך יום-יום

49
00:03:22,725 --> 00:03:27,487
כך הקב"ה אומר לעם ישראל: אני יודע
,מה אתם צריכים ואני יכול לתת לכם

50
00:03:27,528 --> 00:03:29,096
.אבל אני רוצה את הקשר איתכם

51
00:03:29,608 --> 00:03:33,730
אז כשהאדם מתפלל, הוא מתחבר לבורא עולם
.ואז השפע יורד

52
00:03:33,840 --> 00:03:35,368
.אז יש חבילות, מתנות

53
00:03:35,857 --> 00:03:42,168
,יש אנשים שיש להם צרות, הולכים לרופאים
הולכים ליועצים, הולכים לכל מיני פתרונות

54
00:03:42,675 --> 00:03:48,402
ולא מתפללים. וייתכן מאוד שכל הצרות האלה
.רק בגלל שהוא לא מתפלל

55
00:03:48,509 --> 00:03:50,453
.ברגע שיתפלל, הכול מסתדר

56
00:03:51,114 --> 00:03:54,367
,זה לא שתמיד זה רק בשביל תפילה
,יש לפעמים סיבות אחרות

57
00:03:54,678 --> 00:03:56,474
,אבל יש מצבים שזה רק התפילה

58
00:03:56,500 --> 00:03:58,005
.שהקב"ה רוצה איתו קשר