x
הרב ברוך רוזנבלום

עונשם של המרגלים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה היה עונשם של המרגלים? מה היתה מידה כנגד מידה בעונשם? מי היה מקושש העצים המוזכר בפרשה ומה זכינו בזכותו?