x
הרב ברוך רוזנבלום

שבועות על גבי שבועות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

באיזה יום נתנה התורה לעם ישראל? מתי נכתבו החגים בתורה? למה ה' כפה עלינו לקבל את התורה והאם משה שינה לבני ישראל ממה שאמר לו ה'?