x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - יברכך ה’ וישמרך

הרב זמיר כהן

אלו יתרונות יש במשפחה מרובת ילדים? הרב זמיר כהן בקטע קצר ומחזק

תמלול ההרצאה

1
00:00:07,260 --> 00:00:11,200
חשוב לדעת שיש רופאים
.שמפחדים מאוד מתביעות משפטיות

2
00:00:12,380 --> 00:00:18,290
לאחרונה הייתה תביעה כנגד רופא בבית חולים
,שלא הודיעו להורים שיש חשש לאיזה עניין

3
00:00:18,410 --> 00:00:19,710
,ונולד ילד עם בעיה

4
00:00:20,370 --> 00:00:22,970
.בית המשפט חייב לשלם מיליון שקל להורים

5
00:00:23,950 --> 00:00:25,590
.אז הרופאים מפחדים מזה

6
00:00:25,670 --> 00:00:27,950
,מצידו שהאישה הזאת
,שלא יהיו לה ילדים אף פעם

7
00:00:28,120 --> 00:00:30,490
?אבל מה הוא רוצה להסתבך
?יתבעו אותו על מיליון שקל

8
00:00:30,740 --> 00:00:32,310
.הרי הם שומעים בינם לבין עצמם

9
00:00:32,600 --> 00:00:35,690
,אז מהפחד שלהם, על כל ספק
."תעשו הפלה", "תעשו הפלה"

10
00:00:39,480 --> 00:00:41,050
.אבל אנשים צריכים להיות אמיתיים

11
00:00:41,380 --> 00:00:43,810
,ישראל היא שיאנית בהפלות

12
00:00:45,090 --> 00:00:47,330
.ממש בין המובילות בעולם בהפלות

13
00:00:51,350 --> 00:00:53,820
ועם ישראל צריך להיות
.הכי שומר על הילדים שלו

14
00:00:53,830 --> 00:00:56,710
?כמה נהרגו בשואה
?כמה צריך לשמור על הילדים האלה

15
00:00:59,170 --> 00:01:05,270
הזכרנו כבר פעם את החשבון שסיפר
,הרב דוד בצרי בשם הרב בן ציון אבא שאול

16
00:01:07,700 --> 00:01:10,790
וחשוב לחזור על זה עוד פעם למי שלא שמע
,ולפרסם את זה

17
00:01:10,830 --> 00:01:15,630
 לראות כמה אחריות של הורים להביא
,הרבה ילדים לעולם, מצד כלל ישראל

18
00:01:15,640 --> 00:01:16,810
.זה גם זירוז הגאולה

19
00:01:18,150 --> 00:01:20,360
.כל נשמה שבאה לעולם מזרזת את הגאולה

20
00:01:20,370 --> 00:01:24,180
,יש מספר של נשמות שלפני שיורדות לעולם
.משיח לא יכול לבוא

21
00:01:28,020 --> 00:01:31,630
 כך כתוב: "אין בן דוד בא
."עד שיכלו כל נשמות שבגוף

22
00:01:31,640 --> 00:01:33,210
.גוף זה שם של אוצר של נשמות

23
00:01:34,000 --> 00:01:36,010
,אבל הוא עשה חשבון
.הרב בן ציון אבא שאול

24
00:01:36,790 --> 00:01:40,690
הוא אמר: תראה מה ההבדל בין משפחה
,שמביאה שני ילדים לעולם

25
00:01:41,160 --> 00:01:46,820
,שאז בדרך כלל מי שנולד במשפחה של שניים
,גם הוא מביא שני ילדים לעולם

26
00:01:47,210 --> 00:01:49,870
,וגם ילדיו, כל ילד מביא שניים
.כי ככה התרגלו

27
00:01:51,680 --> 00:01:56,190
 ,אבל מי שנולד במשפחה של עשרה ילדים
...אז גם כל אחד מהעשרה מביא עשרה וכל אחד

28
00:01:56,490 --> 00:01:59,040
.כי זו האווירה של המשפחה
.ככה מצוי בעולם

29
00:01:59,690 --> 00:02:04,880
גם מרגישים את הטעם הטוב שיש הרבה ילדים
,ומשחקים יחד ושמחים ביחד, גם רבים ביחד 

30
00:02:05,130 --> 00:02:06,540
.אבל מתפתחים בצורה טובה

31
00:02:09,370 --> 00:02:15,380
אז הוא עשה חשבון, הוא אמר: "תראה במשך
.חמישה דורות כמה יוצא מכל משפחה

32
00:02:17,180 --> 00:02:19,520
.משפחה של 2 - בדור הראשון הם 2"

33
00:02:19,780 --> 00:02:22,520
 - בדור השני כל 2 מביאים 2"
.הם 4

34
00:02:22,930 --> 00:02:26,300
- בדור השלישי, כל אחד מה-4 מביא 2"
.נהיים 8

35
00:02:27,820 --> 00:02:29,570
.אחר כך 16 בדור הרביעי"

36
00:02:29,670 --> 00:02:31,220
."בדור החמישי 32"

37
00:02:31,740 --> 00:02:35,650
אז זה יפה. 2 - לאחר חמישה דורות
.נהיו 32

38
00:02:36,470 --> 00:02:39,770
- לעומת זאת", הוא אומר, "המשפחה של העשרה"
,הדור הראשון עשרה

39
00:02:41,150 --> 00:02:45,380
הדור השני - כל אחד מהעשרה"
.מביא עשרה - 10 כפול 10 - 100

40
00:02:45,860 --> 00:02:49,280
בדור השלישי כל אחד מה-100"
.מביא 10 - 1,000

41
00:02:49,750 --> 00:02:52,100
.בדור הרביעי - 10,000"

42
00:02:52,200 --> 00:02:54,330
.בדור החמישי - 100,000"

43
00:02:54,880 --> 00:02:58,470
 :אומר: "תראה את ההבדל
."אלה הגיעו ל-32. אלה הגיעו ל-100,000

44
00:03:01,070 --> 00:03:06,560
איך אפשר לוותר על דבר כזה
?שיכול לרומם את עם ישראל בעולם כולו

45
00:03:10,050 --> 00:03:15,010
,גם לאדם עצמו, לעת זקנה כשיש הרבה ילדים
."בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

46
00:03:15,270 --> 00:03:16,240
.זה שיקול אחר

47
00:03:16,580 --> 00:03:18,170
?מי שמשמיים עיכבו אותו, מה יעשה

48
00:03:18,180 --> 00:03:21,220
 יש אדם שמשמיים עיכבו שלא יוכל
?להביא הרבה, מה לעשות

49
00:03:21,550 --> 00:03:26,390
אבל שאדם ביודעין יימנע מלהביא
.ילדים לעולם, זה הפסד עצום

50
00:03:37,340 --> 00:03:39,800
."ארגון הידברות מחלקת "אמא

51
00:03:42,220 --> 00:03:43,800
.אמא מצילה אותי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.4 (9 מדרגים)