x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - חובות

הרב הרצל חודר

על מה נישק ה' את ידיו של אברהם אבינו? מי הוא נקי כפים? מהו המתכון לחורבן? למה גורמות המותרות? מי זה המלך שהפך לעבד? ברכת כהנים - מצווה להתברך בכל יום. הר הרצל חודר בשיעור נהדר לפרשת שמיני