x
הרב ברוך רוזנבלום

קודש הקודשים - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהי סגולתם האדירה של בית המקדש והמשכן? למה שתק רבי עקיבא כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל? ומה המיוחד בשבת זו - שבת פרשת פרה?