x
הרב ניסים אזווי

הרב ניסים אזווי - מעלת בין אדם לחבירו

הרב ניסים אזווי

כיצד מצליחים לאהוב כל יהודי מעם ישראל? הרב ניסים אזווי בקטע קצר ומחזק  

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,270 --> 00:00:11,620
.שלום לצופים בבית

2
00:00:12,110 --> 00:00:16,030
אנחנו יודעים
שאחד הדברים

3
00:00:16,490 --> 00:00:18,130
שבהם
אנחנו מתמודדים

4
00:00:19,960 --> 00:00:22,740
,ערב-ערב, יום-יום
כל יום ויום

5
00:00:23,300 --> 00:00:25,490
.זה הניסיונות שמגיעים לפתחנו

6
00:00:27,270 --> 00:00:33,550
רוב הניסיונות שאנחנו מגיעים אליהם
.הם מכוח של בין אדם לחברו

7
00:00:34,960 --> 00:00:41,350
:רבי עקיבא אומר
.ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה

8
00:00:42,870 --> 00:00:47,800
בא לומר לנו רבי עקיבא
שהיסוד של בין אדם לחברו

9
00:00:48,540 --> 00:00:51,070
."מתחיל ב"ואהבת לרעך כמוך

10
00:00:51,350 --> 00:00:56,640
,כשלאדם יש אהבת ישראל
,כשלאדם יש אהבת הבריות

11
00:00:57,240 --> 00:01:00,940
:כשאדם הולך בדרכי המשנה בפרקי אבות

12
00:01:02,100 --> 00:01:04,333
,היה מתלמידיו של אהרן הכוהן"

13
00:01:05,020 --> 00:01:11,818
,אוהב שלום, רודף שלום"
."אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

14
00:01:12,290 --> 00:01:18,970
,כלומר, היסוד הוא אהבת הבריות
,היסוד הוא הנתינה

15
00:01:19,580 --> 00:01:23,450
.היסוד הוא בין אדם לחברו

16
00:01:23,540 --> 00:01:27,760
.ראינו את תלמידי רבי עקיבא
,מי לנו גדול מתלמידי רבי עקיבא

17
00:01:27,840 --> 00:01:32,840
שהיו גדולים ועצומים שאין לנו אפשרות
אפילו להגיע לאפס קצהו

18
00:01:33,060 --> 00:01:35,380
.מהקטן שבתלמידיו של רבי עקיבא

19
00:01:35,920 --> 00:01:40,760
,שביניהם רבי שמעון בר יוחאי
,ביניהם רבי מאיר בעל הנס

20
00:01:41,390 --> 00:01:45,740
ביניהם רבי חנינא בן חכינאי
,הרוג מלכות

21
00:01:46,620 --> 00:01:57,830
שכל התורה שלהם, המעלה והגדולה שלהם
.לא עמדה מול נקודה אחת שנקראת בין אדם לחברו

22
00:01:58,960 --> 00:02:04,590
זאת אומרת שמאיתנו נדרשים
השקעה ומאמץ גדולים מאוד

23
00:02:05,160 --> 00:02:07,300
במעלה הזאת של בין אדם לחברו

24
00:02:07,840 --> 00:02:14,800
וככל שנחזק את עצמנו במידה הזאת
,של אהבת עם ישראל, אהבת הבריות

25
00:02:15,550 --> 00:02:21,850
כך נוכל להגיע למעלה הגדולה
.והגבוהה ביותר במדרגת בין אדם לחברו

26
00:02:22,480 --> 00:02:26,680
היה תלמיד ישיבה
שפנה לראש הישיבה שלו

27
00:02:27,410 --> 00:02:33,440
,ואמר לו: כבוד הרב, אני, ברוך השם
.מתפלל טוב ולומד טוב ומצליח בכול

28
00:02:34,080 --> 00:02:35,430
.יש לי חיסרון אחד

29
00:02:35,960 --> 00:02:40,140
,טוב שאדם יודע כשיש לו חיסרון
,שהוא מכיר בחיסרון

30
00:02:40,360 --> 00:02:44,360
כי הכרה בחיסרון
.היא כבר חצי מפתרון הבעיה

31
00:02:44,880 --> 00:02:51,440
,אמר לראש הישיבה: כבוד הרב
כל החדשות, כל הדברים המיוחדים

32
00:02:51,510 --> 00:02:54,360
שנמצאים וקורים בסביבת הישיבה
,מגיעים אליי

33
00:02:54,900 --> 00:02:57,360
.אז אני מקבל וכולם באים לקחת ממני

34
00:02:57,510 --> 00:03:03,760
,ויש לי פשוט מאוד ניסיון גדול
פשוט שאני לא מצליח להתגבר עליו

35
00:03:04,210 --> 00:03:09,340
בלספר את כל הסיפורים
.העסיסיים, המיוחדים שמגיעים אליי

36
00:03:10,000 --> 00:03:12,560
,כבוד הרב
?אולי יש לך פתרון בשבילי

37
00:03:13,360 --> 00:03:18,870
:הסתכל עליו ראש הישיבה ואמר לו
.תלמידי היקר, אני רוצה לשאול אותך שאלה

38
00:03:19,560 --> 00:03:22,720
.כידוע, אין אדם מושלם בעולם

39
00:03:23,440 --> 00:03:31,140
אדם צריך לדעת שכל אדם בנוי
.בצורה שיש לו מעלות ויש לו חסרונות

40
00:03:32,240 --> 00:03:36,020
,אין אדם שאין בו מעלות
.אין אדם שאין בו נקודה טובה

41
00:03:36,100 --> 00:03:42,430
- השאלה על מה מסתכלים, על מה חודרים
.על החסרונות או על המעלות

42
00:03:42,560 --> 00:03:47,560
יש אנשים שכל אדם שהם פוגשים
.הם מחפשים דווקא את הנקודות הלא טובות

43
00:03:48,110 --> 00:03:51,420
ומי שמחפש נקודות לא טובות
,הוא מוצא אותן

44
00:03:51,880 --> 00:03:53,840
.הוא גם ימצא רק אותן

45
00:03:54,310 --> 00:03:57,490
:ואז אומר לו ראש הישיבה לתלמיד
,תלמידי היקר

46
00:03:58,500 --> 00:04:04,220
,תאמר לי בבקשה
?האם גם על אביך אתה מדבר לשון הרע

47
00:04:05,160 --> 00:04:06,820
?עליו גם יש לך מה לומר

48
00:04:06,890 --> 00:04:13,300
הרי גם לאביך נראה
.שיש חיסרון אחד או שניים לפחות

49
00:04:14,700 --> 00:04:21,650
,אמר תלמיד הישיבה: כבוד הרב
אני ודאי לא אדבר על אבי לשון הרע

50
00:04:21,730 --> 00:04:26,860
ואוי לו לאותו אחד
.שידבר על אבא שלי לשון הרע

51
00:04:27,450 --> 00:04:32,730
?שאל אותו ראש הישיבה: מה קרה
?למה אתה לא יכול לדבר על אביך לשון הרע

52
00:04:33,180 --> 00:04:38,620
?אמר לו: כבוד הרב, מה השאלה
.את אבא שלי אני אוהב

53
00:04:39,000 --> 00:04:42,990
איך אוכל לדבר על אבי
?אם אני כל כך אוהב אותו

54
00:04:43,660 --> 00:04:49,720
:אמר לו ראש הישיבה
.תלמידי היקר, התשובה בשאלה

55
00:04:50,760 --> 00:04:54,700
?שמעת מה שאתה אמרת
.את אבא אתה אוהב

56
00:04:55,470 --> 00:05:00,600
,ואם אוהבים לא מדברים לשון הרע
,אם אוהבים לא פוגעים

57
00:05:01,520 --> 00:05:05,470
אם אוהבים יש לנו סבלנות
.כלפי אותו אחד שאנחנו אוהבים אותו

58
00:05:05,640 --> 00:05:13,550
,אם נרבה אהבה ואחווה בינינו
.תהיה לנו מידת הסבלנות אחד כלפי השני

59
00:05:14,030 --> 00:05:20,010
נוכל לעשות פעולות, דברים נפלאים
.אחד לטובת השני

60
00:05:20,780 --> 00:05:26,970
,השאלה מה קורה באותו רגע של הניסיון
.אותו רגע שזה כל כך קשה

61
00:05:27,420 --> 00:05:31,930
,הרי אנחנו אומרים
."בתפילה אנחנו אומרים "זכור כי עפר אנחנו

62
00:05:32,200 --> 00:05:36,330
,אנחנו קרוצים מחומריות
,קשה לנו להתגבר

63
00:05:36,680 --> 00:05:44,510
,אבל כשזוכים למעלה הזאת של ההתגברות
,למעלה של ההתעלות הזאת

64
00:05:44,810 --> 00:05:52,000
,שיודעים שכמו שיש כוח לענות
,הקב"ה נותן גם כוח להבליג

65
00:05:52,300 --> 00:05:54,330
.נותן כוח להתאפק

66
00:05:54,510 --> 00:05:57,440
בנקודה החשובה הזאת
,אני רוצה שנעמוד

67
00:05:57,760 --> 00:06:06,360
את הנקודה הזאת, באותו רגע שנדע
.שבא לפתחנו ניסיון, הקב"ה מצפה מאיתנו

68
00:06:06,680 --> 00:06:11,370
האם שאלנו את עצמנו באותו רגע
?מה הקב"ה מצפה מאיתנו

69
00:06:11,530 --> 00:06:14,140
כי אם הקב"ה
,הביא לנו ניסיון

70
00:06:14,410 --> 00:06:16,570
בוודאי שהוא
גם נתן לנו כוח

71
00:06:16,640 --> 00:06:17,960
.לעמוד מול הניסיון

72
00:06:18,220 --> 00:06:20,960
כבר מפורסם בשם חז"ל

73
00:06:21,320 --> 00:06:26,640
שאין הקב"ה מעמיד אדם בניסיון
.אם הוא לא יכול לעמוד בו

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.5 (4 מדרגים)