x
הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - תמים תהיה עם ה’ אלוקיך

הרב רפאל אוחיון

החיים לימדו אותננו שככל שנשתדל, כך נצליח יותר - האמנם? הרב רפאל אוחיון בהרצאה נפלאה על תמימות וביטחון בידיו הרחומות של בורא עולם

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,340 --> 00:00:11,080
.שלום וברכה

2
00:00:11,850 --> 00:00:13,730
התורה אומרת לנו
:דבר מאוד מוזר

3
00:00:14,490 --> 00:00:16,450
."תמים תהיה עם ה' אלוקיך"

4
00:00:17,010 --> 00:00:17,420
מה זה

5
00:00:17,440 --> 00:00:18,580
תמים תהיה"
?"עם ה' אלוקיך

6
00:00:19,010 --> 00:00:21,460
תמים, כאילו
?לא להיות חכם

7
00:00:22,110 --> 00:00:22,900
מה זה
?להיות תמים

8
00:00:23,680 --> 00:00:29,330
אלא, כמובן, המילה תמים
.היא מלשון תם ונשלם, דבר שהוא שלם

9
00:00:29,970 --> 00:00:31,930
.שה תמים - שה שלם

10
00:00:32,380 --> 00:00:35,110
,תמים זה שלמות
.להיות בשלמות עם הקב"ה

11
00:00:35,150 --> 00:00:38,520
,זאת אומרת, חביבי
.תישען על הקב"ה והכול יהיה בסדר

12
00:00:39,200 --> 00:00:40,030
.זה מאוד קשה

13
00:00:40,510 --> 00:00:44,980
,הרבה פעמים בחיים שלנו
החיים לימדו אותנו כל הזמן

14
00:00:45,350 --> 00:00:48,470
.שכמה שתשתדל יותר, ככה תצליח יותר

15
00:00:48,610 --> 00:00:51,580
 - תשתדל פחות
 .יכול להיות שתצליח פחות

16
00:00:51,960 --> 00:00:53,510
,תשמור על הבריאות - אתה תהיה בריא

17
00:00:53,590 --> 00:00:57,160
- לא תשמור על הבריאות
.לא תהיה בריא, פשוט

18
00:00:58,250 --> 00:00:59,663
,תתעמל - יהיה לך טוב

19
00:00:59,672 --> 00:01:00,930
.לא תתעמל - לא יהיה לך טוב

20
00:01:01,250 --> 00:01:02,250
.וכן על זה הדרך

21
00:01:03,720 --> 00:01:05,600
,ואומרת לנו התורה: תדע לך

22
00:01:05,950 --> 00:01:08,240
יש מצבים שאתה פשוט צריך לזרוק את השכל

23
00:01:08,860 --> 00:01:10,750
.ולהישען על הקב"ה

24
00:01:11,450 --> 00:01:13,110
,יש לי בת , שתהיה בריאה

25
00:01:13,230 --> 00:01:14,490
,מקסימה, חבל על הזמן

26
00:01:14,650 --> 00:01:15,410
,בת שנתיים

27
00:01:15,910 --> 00:01:18,970
.והיא נינג'ה משהו רציני

28
00:01:19,090 --> 00:01:21,410
יש לה משחק חדש
,שהיא אוהבת לשחק אותו

29
00:01:21,630 --> 00:01:23,740
,היא מטפסת על כל מקום גבוה בבית

30
00:01:23,840 --> 00:01:24,980
,רואה שאבא בסביבה

31
00:01:25,240 --> 00:01:28,230
:צועקת את המילים
...אבא, תפוס אותי! וויייי

32
00:01:28,330 --> 00:01:30,390
.במילה "ווייי" אני יודע שהיא באוויר

33
00:01:31,300 --> 00:01:33,330
?עכשיו, מה צריך לעשות
,איכשהו אני צריך לתפוס אותה

34
00:01:34,500 --> 00:01:35,280
.ואני אתפוס אותה

35
00:01:35,790 --> 00:01:39,990
,לא משנה מה המרחק שלי ממנה
,לא משנה מה אני מחזיק ביד באותו רגע

36
00:01:40,110 --> 00:01:42,470
בסופו של דבר אני חייב
?לתפוס אותה, למה

37
00:01:42,500 --> 00:01:43,950
."כי היא צועקת "אבא, תפוס אותי

38
00:01:44,420 --> 00:01:45,220
.אני אתפוס אותה

39
00:01:46,390 --> 00:01:48,700
,אני זורק מה שיש לי
,אני קופץ על הרצפה

40
00:01:48,820 --> 00:01:50,950
?אני אתפוס, למה
.היא סומכת עליי

41
00:01:51,120 --> 00:01:54,210
,"אתה אומר "אבא, תפוס אותי
- קופץ על הקב"ה

42
00:01:54,450 --> 00:01:55,620
.הקב"ה תופס אותך

43
00:01:56,140 --> 00:02:00,950
,היה איזה בחור אמריקאי, איש עסקים
.שהייתה לו איזו נפילה רצינית עם העסק

44
00:02:00,970 --> 00:02:04,490
,הוא עדיין היה מיליונר
והוא התחיל תהליך קריסה כזה

45
00:02:04,530 --> 00:02:07,670
שהוא אמר: מכאן אני לא מצליח
.לשקם את עצמי, אני לא מצליח לעלות למעלה

46
00:02:07,890 --> 00:02:09,320
והוא רואה את עצמו
.הולך ומידרדר

47
00:02:09,340 --> 00:02:11,010
,הוא אמר: טוב
.אני חייב פה עזרה אלוקית

48
00:02:11,810 --> 00:02:14,000
,הוא עזב את אמריקה
,הגיע לארץ ישראל

49
00:02:14,080 --> 00:02:16,000
,איך שהוא נוחת בטרמינל בישראל

50
00:02:16,220 --> 00:02:18,980
:הוא ישר שואל אותם
?תגידו, איפה מתפללים פה

51
00:02:19,030 --> 00:02:20,530
?איפה המקום של התפילות

52
00:02:20,590 --> 00:02:22,170
?אמרו לו: תפילות
.תפילות זה אצל הדתיים

53
00:02:22,180 --> 00:02:22,870
.סע לבני ברק

54
00:02:23,220 --> 00:02:24,800
,הוא נסע לבני ברק
,מגיע לבני ברק

55
00:02:24,850 --> 00:02:27,480
?אומר: תגידו, יש פה מקום להתפלל

56
00:02:27,940 --> 00:02:30,840
אמרו לו: שמע, יש איזה בית כנסת אחד פה
,שעובד 24 שעות

57
00:02:30,870 --> 00:02:34,620
."'קוראים לו "איצקוביץ
,יש בית כנסת שנקרא "שטיבלך" בבני ברק

58
00:02:34,750 --> 00:02:37,490
.כל 10 דקות, 5 דקות מתחילה תפילה חדשה

59
00:02:37,530 --> 00:02:38,790
,זה בית חורשת לתפילות

60
00:02:38,850 --> 00:02:39,920
,בלי עין הרע
.בן פורת יוסף

61
00:02:40,610 --> 00:02:41,740
.הוא אמר: טוב, אני אסע לשם

62
00:02:41,840 --> 00:02:44,340
.הוא מגיע לשם
,בדיוק הנחיתה שלו הייתה באמצע הלילה

63
00:02:44,380 --> 00:02:46,340
הוא הגיע לשם
.לקראת עלות השחר

64
00:02:46,500 --> 00:02:47,560
.הוא הגיע לתפילת שחרית

65
00:02:48,040 --> 00:02:50,350
,הוא רואה את כולם מתפללים
.עומדים בתפילת 18

66
00:02:50,380 --> 00:02:51,730
הוא עומד יחד איתם
.תפילת 18

67
00:02:52,210 --> 00:02:56,010
סיימו את תפילת 18, הוא רואה איזה בחור
.שהוא עדיין ממשיך את התפילה

68
00:02:56,230 --> 00:02:59,070
,גם אחרי חזרת הש"ץ
,עד שנגמרת התפילה לגמרי

69
00:02:59,100 --> 00:03:02,740
עלינו לשבח", והבחור עדיין עומד"
.באמצע תפילת 18 ליד ארון הקודש

70
00:03:03,510 --> 00:03:05,640
הבחור האמריקאי שלנו
,מסתכל עליו ואומר: בוא'נה

71
00:03:06,390 --> 00:03:07,960
על מה יש לו להתפלל
?כל כך הרבה

72
00:03:08,180 --> 00:03:09,020
.מעניין

73
00:03:09,560 --> 00:03:11,390
מעניין מתי הוא יסיים
.את התפילה שלו

74
00:03:11,550 --> 00:03:13,970
,מתחיל מניין חדש לבינתיים
.והוא עדיין באמצע תפילה

75
00:03:14,220 --> 00:03:16,540
הוא יושב ככה ומחכה לראות
.מתי הוא יסיים את התפילה שלו

76
00:03:16,930 --> 00:03:19,140
.הוא מחכה, מחכה
,התפילה נגמרה

77
00:03:19,160 --> 00:03:20,500
,כל תפילה זה איזה שעה בערך

78
00:03:20,570 --> 00:03:22,020
.ועדיין הוא באמצע תפילת 18

79
00:03:22,340 --> 00:03:24,370
הוא מתפלל בדבקות
,ומתחנן לקב"ה

80
00:03:24,430 --> 00:03:25,430
.והוא לא מבין מה קרה לו

81
00:03:26,370 --> 00:03:29,030
,עוד מניין עובר, עוד מניין עובר

82
00:03:29,070 --> 00:03:31,800
.והבחור הזה עדיין עומד באמצע תפילת 18

83
00:03:32,530 --> 00:03:36,210
,אחרי ארבעה מניינים הוא סיים את התפילה

84
00:03:36,440 --> 00:03:37,980
עושה ככה: "עושה שלום במרומיו

85
00:03:38,010 --> 00:03:39,190
וברחמיו יעשה שלום עלינו"

86
00:03:39,500 --> 00:03:40,820
."ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן"

87
00:03:40,860 --> 00:03:42,560
,איך שהוא סיים את האמן, מרים את העיניים

88
00:03:42,590 --> 00:03:43,990
,הבחור האמריקאי עומד לו מול העיניים

89
00:03:44,120 --> 00:03:44,800
,אמר לו: תגיד

90
00:03:46,630 --> 00:03:48,060
?על מה אתה מתפלל ארבע שעות

91
00:03:48,580 --> 00:03:49,370
?מה יש לך

92
00:03:49,830 --> 00:03:51,560
,כולם כבר סיימו
,כבר הלכו הביתה מזמן

93
00:03:51,600 --> 00:03:52,910
?מה אתה מתפלל כל כך הרבה

94
00:03:53,780 --> 00:03:56,660
:ההוא מסתכל עליו, אומר לו
?תגיד לי, מה, אתה רציני

95
00:03:57,280 --> 00:03:58,700
?...מתפלל, מה יש לך. מה

96
00:03:58,830 --> 00:04:01,130
?מה אתה רוצה שאני אעשה
.אני מתפלל

97
00:04:01,150 --> 00:04:03,700
.צריך ישועות, אני מתפלל
?על מה-

98
00:04:04,330 --> 00:04:04,920
,אמר לו: שמע

99
00:04:06,270 --> 00:04:08,860
,אני גר פה בבני ברק
.יש לי עשרה ילדים

100
00:04:09,770 --> 00:04:13,000
ברוך השם, השם זיכה אותי
לחתן ארבעה

101
00:04:13,420 --> 00:04:15,480
,ואני, ברוך השם
,ישתבח שמו לעד

102
00:04:15,550 --> 00:04:17,390
.התחייבתי התחייבויות מפה ועד הודעה חדשה

103
00:04:17,750 --> 00:04:18,590
,אין לי כסף

104
00:04:19,260 --> 00:04:21,120
.אני חייב לאנשים 200 אלף שקל

105
00:04:21,700 --> 00:04:24,580
?ממי אני אבקש אם לא מהשם
.רק הוא יכול לעזור לי

106
00:04:25,190 --> 00:04:28,480
:הוא שמע ככה, אמר לו
,שמע, אתה כזה בעל תפילה

107
00:04:28,920 --> 00:04:30,300
,אתה כל כך יודע להתפלל טוב

108
00:04:30,790 --> 00:04:33,480
,תעשה טובה
,אני סוגר לך את הבעיה שלך

109
00:04:33,500 --> 00:04:35,330
,אני נותן לך עכשיו צ'ק - 200 אלף שקל

110
00:04:36,060 --> 00:04:39,410
.אבל תזכור להתפלל עליי

111
00:04:39,840 --> 00:04:42,630
,אתה תתפלל עליי במשך חודש אחד
.אני נותן לך עכשיו צ'ק

112
00:04:42,770 --> 00:04:43,910
?מה אתה אומר? עסקה

113
00:04:45,220 --> 00:04:46,420
.טוב, עסקה

114
00:04:46,710 --> 00:04:48,850
.נתן לו צ'ק - 200 אלף שקל

115
00:04:49,470 --> 00:04:53,340
הבחור שלנו הגיע לכולל שלו
,ועשה סעודת הודיה

116
00:04:53,430 --> 00:04:55,250
סיפר לכולם
,את הסיפור הנפלא

117
00:04:55,290 --> 00:04:57,580
שהוא התפלל לקב"ה
ותוך כדי תפילה

118
00:04:57,790 --> 00:04:59,960
הקב"ה כבר נענה לו
.ושלח לו את הישועה

119
00:05:00,310 --> 00:05:03,670
אחרי הסעודה בא אליו
אחד החברים שלו שם מהכולל

120
00:05:03,700 --> 00:05:04,460
,ואומר לו: תגיד

121
00:05:05,500 --> 00:05:06,680
?לקחת את הטלפון שלו

122
00:05:07,430 --> 00:05:08,030
?הוא אמר: של מי

123
00:05:08,440 --> 00:05:11,340
של אותו איש עשיר
?שהביא לך את הצ'ק, לקחת את הטלפון

124
00:05:12,440 --> 00:05:13,470
?אמר: למה אני צריך את הטלפון שלו

125
00:05:13,560 --> 00:05:15,150
מה זאת אומרת
?למה אתה צריך את הטלפון

126
00:05:16,170 --> 00:05:18,290
אם תצטרך עוד פעם
- ותיתקל בבעיה

127
00:05:18,500 --> 00:05:19,670
.שיהיה לך למי לפנות

128
00:05:21,550 --> 00:05:23,390
הוא כל כך לא אהב לשמוע
.מה שהוא אמר לו

129
00:05:23,580 --> 00:05:26,340
?סליחה, למה, אני פניתי אליו בכלל

130
00:05:27,080 --> 00:05:28,420
.אני פניתי לבורא עולם

131
00:05:28,920 --> 00:05:32,480
,אם אני אצטרך עוד פעם משהו
.אני אפנה למי שפניתי

132
00:05:33,760 --> 00:05:34,700
,רבותיי היקרים

133
00:05:35,970 --> 00:05:39,720
,אם אנחנו פונים לבורא עולם
,שלו יש את כל הכסף בעולם

134
00:05:40,150 --> 00:05:42,890
הלוא לי הכסף"
,"'ולי הזהב נאום ה

135
00:05:43,300 --> 00:05:45,000
,לו יש את כל הכבוד בעולם

136
00:05:46,010 --> 00:05:48,620
,לו יש את כל העשירות
,את כל הבריאות בעולם

137
00:05:48,660 --> 00:05:49,690
,את כל הזיווגים בעולם

138
00:05:49,820 --> 00:05:51,080
.הכול יש אך ורק לו

139
00:05:51,320 --> 00:05:53,170
,אם אתה פונה אליו, אתה נשען עליו

140
00:05:54,600 --> 00:05:55,170
?איך כתוב שם

141
00:05:55,500 --> 00:05:56,900
גול על ה' דרכך"

142
00:05:56,960 --> 00:05:59,110
."ובטח עליו והוא יעשה"

143
00:05:59,150 --> 00:06:01,760
,אם אתה בוטח בבורא עולם, מלך מלכי המלכים

144
00:06:01,790 --> 00:06:02,890
,הוא שולט בכול

145
00:06:03,130 --> 00:06:05,340
אם אתה מבין שכל נשימה ונשימה שאתה נושם

146
00:06:05,380 --> 00:06:06,550
- הקב"ה מנשים אותך

147
00:06:07,320 --> 00:06:09,740
,אז ממילא אתה לא צריך לדאוג לכלום

148
00:06:10,130 --> 00:06:12,710
,רק תישען עליו
.והוא יהיה המשען שלך

149
00:06:13,620 --> 00:06:15,200
,בעזרת השם
שהקב"ה יזכה אותנו

150
00:06:15,240 --> 00:06:16,430
,להישען עליו באמת

151
00:06:16,900 --> 00:06:18,610
נזכה בעזרת השם
לאמונה שלמה

152
00:06:18,850 --> 00:06:20,610
:ושהקב"ה יקיים בנו

153
00:06:21,610 --> 00:06:25,960
'אשרי הגבר אשר יבטח בה"
.והיה ה' מבטחו". אמן

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 3.8 (12 מדרגים)