הרב זמיר כהן - שיר השירים

הרב זמיר כהן

איך ייתכן ששיר המתאר קשר בינו לבינה נכנס לתנ"ך? הרב זמיר כהן בהרצאה מרתקת על המשמעות, הקדושה והסגולה המיוחדת שיש בשיר השירים, שחיבר שלמה המלך

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,325 --> 00:00:11,230
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:11,255 --> 00:00:16,040
אנחנו נתבונן היום בשיר הנעלה מכל השירים
,שחיבר שלמה המלך

3
00:00:17,322 --> 00:00:20,580
שיר שכל מי שקורא אותו
במבט שטחי מתפלא

4
00:00:20,746 --> 00:00:23,710
איך ייתכן ששיר של קשר
,שבינו לבינה

5
00:00:24,035 --> 00:00:25,800
,לפעמים המילים שם לא כל כך עדינות

6
00:00:26,461 --> 00:00:29,380
?זה שיר קדוש שנכנס לספר הספרים - לתנ"ך

7
00:00:30,271 --> 00:00:34,580
,ואם לא די בכך, בא רבי עקיבא
,שהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי

8
00:00:35,521 --> 00:00:40,020
,היה בקי גדול בתורת הסוד
,והוא אומר שכל השירים קודש

9
00:00:40,667 --> 00:00:45,370
,כלומר כל השירים שבתנ"ך הם קודש
,כמו שירת הים, שירת דבורה

10
00:00:46,327 --> 00:00:48,210
.ושיר השירים - קודש קודשים

11
00:00:49,520 --> 00:00:53,070
,כלומר, לא רק שהוא קדוש
.אלא הוא נעלה בקדושה שלו מעל כל השאר

12
00:00:53,373 --> 00:00:54,890
?כל אדם תמה מה הכוונה בזה

13
00:00:56,060 --> 00:01:00,772
,אבל כל מי שקורא שיר השירים
מיד מזהה שמדובר במשל

14
00:01:01,467 --> 00:01:03,127
.ולא בשיר שנראה כפשוטו

15
00:01:05,700 --> 00:01:11,280
,פסוקים שיכולים להצביע על כך
,למשל כשהוא משבח אותה

16
00:01:11,402 --> 00:01:13,390
."הוא אומר לה: "אפך כמגדל הלבנון

17
00:01:15,058 --> 00:01:17,930
איזה גבר משבח אישה
?שיש לה אף כמו מגדל הלבנון

18
00:01:18,894 --> 00:01:20,220
..."בטנך ערמת חיטים"

19
00:01:21,142 --> 00:01:26,050
מי שקורא את הפסוקים מבין שיש כאן משל
.לרבדים הרבה יותר פנימיים

20
00:01:26,677 --> 00:01:32,687
הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה"
.איכה תרביץ בצהריים" - מלשון רביצה

21
00:01:33,000 --> 00:01:37,580
 ,שלמה אהיה כעוטיה" - למה אהיה כאבלה"
?"על עדרי חבריך"

22
00:01:38,396 --> 00:01:40,574
,כל אדם מרגיש - יש כאן נמשל
.זה לא כפשוטו

23
00:01:42,048 --> 00:01:46,860
יש כאן כמו רועה צאן
,ואת הצאן עצמו שהוא רועה

24
00:01:47,332 --> 00:01:48,790
.והצאן שואל שאלות כביכול

25
00:01:50,848 --> 00:01:55,440
אז נתבונן קודם כול במשל של שיר השירים
.ואחר כך נראה מה הנמשל

26
00:01:55,845 --> 00:01:58,385
נראה את הפסוקים הראשונים
,כדי לקבל תמונה כללית

27
00:01:58,416 --> 00:02:02,810
ומתוך כך כל אדם יוכל ללמוד ביתר הרחבה
.את שאר שיר השירים

28
00:02:03,810 --> 00:02:07,235
.נראה את הבסיס קודם כול
,יש הרבה שנוהגים לקרוא בבית הכנסת

29
00:02:07,294 --> 00:02:09,060
.בערב שבת קבוע קוראים שיר השירים

30
00:02:09,756 --> 00:02:13,170
יש כאלה בליל הסדר לא הולכים לישון
,עד שלא יקראו שיר השירים

31
00:02:13,220 --> 00:02:14,510
.אף על פי שגמרו את כל הסדר

32
00:02:15,160 --> 00:02:20,320
והמקובלים אומרים שבשיר השירים
- יש סגולה גדולה לזרז גאולה

33
00:02:20,922 --> 00:02:26,000
גם גאולה של כלל ישראל לצאת מהגלות
,וגם אדם במישור הפרטי שלו

34
00:02:26,027 --> 00:02:31,550
 - שנמצא במלכוד, רוצה לצאת מזה
יש בשיר השירים את הסגולה הזאת

35
00:02:31,897 --> 00:02:36,590
כי שיר השירים מדבר על הקשר
.שבין הקב"ה לבין עם ישראל

36
00:02:37,300 --> 00:02:40,660
,הגבר בשיר השירים, שהוא המלך שם
.זה מלכו של עולם

37
00:02:40,766 --> 00:02:46,160
,"המלך שלמה: תיקח את המילה "שלמה
,את ה-ה' שבסוף תשים בהתחלה

38
00:02:46,792 --> 00:02:48,110
."קיבלת המלך "השלם

39
00:02:49,706 --> 00:02:54,440
,זה כינוי למלכו של עולם, לקב"ה
.והאישה בשיר השירים היא עם ישראל

40
00:02:55,289 --> 00:02:58,430
.בנות ירושלים הן אומות העולם
."השבעתי אתכן בנות ירושלים"

41
00:02:59,553 --> 00:03:04,620
,נסביר תכף את המשל
,אבל הסיבה שיש בזה זירוז גאולה

42
00:03:04,973 --> 00:03:09,150
,יציאה ממלכודות שונות
בגלל שכל השיר הזה

43
00:03:09,179 --> 00:03:15,410
.הוא שיר געגועים בין הקב"ה לבין עם ישראל
.כשעם ישראל בגלות, משורר לבורא עולם

44
00:03:16,355 --> 00:03:21,120
המקובלים אומרים שהגדת השיר הזה
,מעורר אהבת דודים

45
00:03:21,121 --> 00:03:26,590
,מעורר געגועים בין הקב"ה לבין עם ישראל
,וממילא גם אם לא מגיע

46
00:03:26,885 --> 00:03:28,500
.הקב"ה נותן לפנים משורת הדין

47
00:03:29,218 --> 00:03:35,560
כמו אישה שיש לה געגועים לבעלה
,וגם אם היא לא כל כך בסדר

48
00:03:35,605 --> 00:03:37,940
,אבל מעוררת את הרגש שלו
,את האהבה שלו

49
00:03:38,388 --> 00:03:39,240
.יש לזה השלכות

50
00:03:39,933 --> 00:03:43,540
.אז נתבונן כעת במשל ואחר כך בנמשל

51
00:03:45,086 --> 00:03:49,440
,במשל מספר שלמה המלך
,המחבר של שיר השירים זה שלמה המלך

52
00:03:49,484 --> 00:03:50,388
ברוח הקודש

53
00:03:51,021 --> 00:03:54,020
."רק רמז את שמו: "שיר השירים אשר לשלמה

54
00:03:54,669 --> 00:03:59,840
אז הוא רמז את שמו, אבל הכוונה
.למלך שהשלום שלו, שהשלמות שלו

55
00:04:00,848 --> 00:04:02,560
.וזה השיר הנעלה מכל השירים

56
00:04:03,929 --> 00:04:08,260
.המשל מספר על מלך ירושלים שחיפש אישה

57
00:04:10,552 --> 00:04:16,480
.כל נסיכות תבל רצו להתחתן איתו
?מי לא רוצה להיות אשתו של המלך החשוב הזה

58
00:04:17,826 --> 00:04:20,080
,אבל הוא, כשמראיין אותן
.רואה שהן לא מתאימות

59
00:04:22,173 --> 00:04:28,430
,האחת יש לה מידות רעות
.מאוד כעסנית - לא רצה אותה

60
00:04:29,572 --> 00:04:34,630
,השנייה מכוערת, הוא רוצה יפת תואר

61
00:04:35,572 --> 00:04:36,250
.לא רצה אותה

62
00:04:37,523 --> 00:04:39,590
,השלישית לא חכמה

63
00:04:41,023 --> 00:04:42,130
.הוא רוצה אישה פקחית

64
00:04:43,432 --> 00:04:43,920
.ויתר עליה

65
00:04:44,710 --> 00:04:46,010
.כל נסיכה - חיסרון אחר

66
00:04:48,080 --> 00:04:53,790
.ראה שהוא לא מוצא מי שמתאימה לו
,אמר לעצמו: שלא תהיה נסיכה

67
00:04:55,166 --> 00:04:57,240
.אני אקח אחת מבנות ירושלים

68
00:05:00,569 --> 00:05:03,820
,והנה מצא אחת שיש בה את כל המעלות

69
00:05:05,960 --> 00:05:13,130
:מלבד בעיה אחת. כל המעלות זה אומר
,חכמה, יפת תואר, מידות טובות, אצילה

70
00:05:14,498 --> 00:05:18,140
.באה ממשפחה טובה
.כל המעלות יש לה

71
00:05:19,573 --> 00:05:22,380
הבעיה היא שהיא לא יודעת
.להעריך את עצמה

72
00:05:24,502 --> 00:05:27,290
הוא שמע שהיא יושבת ברחובות
.עם בנות פשוטות

73
00:05:28,801 --> 00:05:33,180
.היא יכולה שם לאכול על הספסלים ברחובות
.לא דרך ארץ לשבת ברחוב

74
00:05:33,253 --> 00:05:36,810
?הוא ייקח אחת שאין לה תרבות
?היא לא יודעת איך להחזיק סכין ומזלג

75
00:05:38,080 --> 00:05:41,990
,אבל היא מושלמת, כל המעלות
.המשפחה שלה משפחה מצוינת

76
00:05:43,019 --> 00:05:46,330
,קרא לה, אמר לה: תראי
.אני ראיינתי המון בנות

77
00:05:47,516 --> 00:05:49,580
.אף בת לא ברמה שלך
.אני רוצה אותך

78
00:05:51,601 --> 00:05:56,814
אבל אם את תהיי אשתי
.את מתחייבת לי בחוזה

79
00:05:57,097 --> 00:06:01,000
אנחנו כורתים ברית שאת מתחילה להתנהג
.בהנהגות של מלכות

80
00:06:01,460 --> 00:06:06,407
אני אתן לך ספר עם הנהגות
.איך אוכלים, איך מתלבשים, איך מתנהגים

81
00:06:06,928 --> 00:06:09,910
,את לא יכולה כמו החברות שלך
.הולכות ברחוב עם כתף חשופה

82
00:06:10,426 --> 00:06:15,050
,את צריכה לדעת להתנהג באיכויות של רמות
,לדעת איך לאכול, איך מתנהגים

83
00:06:15,533 --> 00:06:16,830
.מה לאכול, מה לא לאכול

84
00:06:18,496 --> 00:06:23,490
,אם את מוכנה לעמוד בתנאים האלה
אני לוקח אותך כאשתי

85
00:06:23,659 --> 00:06:25,310
.ואת תהיי המלכה של המדינה

86
00:06:25,767 --> 00:06:27,333
?מוכנה
.אמרה לו: ודאי מוכנה

87
00:06:29,404 --> 00:06:30,220
.זו זכות גדולה

88
00:06:31,914 --> 00:06:38,760
,אמר לה: כשנתחתן אני מבטיח לך
,אני אתן לך בגדי פאר

89
00:06:39,250 --> 00:06:43,665
אביא אותך לארמון שלי
.ואצמיד לך שמירה מכל החברות שלך

90
00:06:44,716 --> 00:06:46,893
היא אומרת לו: הכול הבנתי
.חוץ מהמשפט האחרון

91
00:06:48,098 --> 00:06:50,140
?למה צריך שמירה מהחברות שלי
.הן חברות טובות

92
00:06:51,361 --> 00:06:53,510
,אמר לה המלך: היום הן חברות טובות

93
00:06:54,306 --> 00:06:58,100
אבל ברגע שאת תהפכי להיות מלכה
ותתנהגי בהנהגות של מלכות

94
00:06:58,859 --> 00:06:59,560
.יקנאו בך

95
00:07:00,455 --> 00:07:05,103
.ויש כלל: קנאה מביאה לידי שנאה
.כשמקנאים באדם שונאים אותו

96
00:07:05,858 --> 00:07:08,320
,אבל אל תדאגי, כל זמן שאת איתי
- את תעמדי בכללים

97
00:07:08,478 --> 00:07:10,150
,תהיה לך שמירה, הגנה
.אף אחד לא ייגע בך

98
00:07:11,506 --> 00:07:16,805
,וכך היה. כרתו את הברית
.חתונה ברוב פאר והדר

99
00:07:17,497 --> 00:07:21,000
.הביא אותה לארמון, בגדי פאר
.היא התנהגה באמת לפי כל הכללים

100
00:07:21,860 --> 00:07:25,770
,שנה-שנתיים המלך מאושר בה
.היא מאושרת בו

101
00:07:26,764 --> 00:07:33,130
והנה לאחר זמן המלך שומע
,שהמלכה כנראה מתגעגעת לזמנים של פעם

102
00:07:33,938 --> 00:07:36,970
,היא מדי פעם יוצאת
,יושבת עם חברות שלה על הספסלים

103
00:07:37,653 --> 00:07:41,150
,אוכלת בלי דרך ארץ
.מדברת בצורה לא מכובדת

104
00:07:43,771 --> 00:07:49,270
:המלך שלח שליחים שידברו עם המלכה
תדעי שהמלך יודע ממה שקורה

105
00:07:50,228 --> 00:07:55,360
,ואם את תמשיכי בצורה כזו
.הוא לא יוכל להמשיך את ההסכם שיש לכם

106
00:07:56,357 --> 00:07:58,950
.היא אומרת לו: כן, לא
.קצת משפרת, שוב יורדת

107
00:07:59,793 --> 00:08:03,770
:המלך עבר לאיומים, אמר 
תגידו לה שאם היא תמשיך בצורה כזו

108
00:08:04,323 --> 00:08:06,810
.אני מסלק אותה מהארמון
,אני אוהב אותה, היא אשתי

109
00:08:07,043 --> 00:08:08,284
.אבל אי אפשר שהיא תמשיך

110
00:08:08,359 --> 00:08:12,370
,אם צד אחד מפר את החוזה
.לא עומד בתנאים, גם הצד השני פתור

111
00:08:15,053 --> 00:08:18,190
,ראה המלך ששום דבר לא עוזר
,כל האזהרות, כל השליחים

112
00:08:18,785 --> 00:08:19,980
.סילק אותה מהארמון

113
00:08:20,133 --> 00:08:23,622
,היא עדיין אשתו, לא גירש אותה
,לא נתן לה גט

114
00:08:24,250 --> 00:08:25,723
.אבל הוציא אותה

115
00:08:26,122 --> 00:08:28,420
.הוא אוהב אותה, אבל אי אפשר בצורה כזו

116
00:08:30,506 --> 00:08:32,380
.לאיפה יש לה ללכת? הלכה לחברות שלה

117
00:08:33,367 --> 00:08:38,020
הן רגילות תמיד לראות אותה מגיעה
.עם שומרי ראש

118
00:08:38,532 --> 00:08:40,610
.פתאום היא באה לבד
?איפה שומרי הראש-

119
00:08:41,008 --> 00:08:45,420
:הרכינה ככה בבושה, הרכינה את הראש
.המלך סילק אותי

120
00:08:46,161 --> 00:08:50,910
,רק שמעו שהמלך סילק אותה
,התנפלו עליה, לעגו לה, ביזו אותה

121
00:08:50,973 --> 00:08:54,700
:השפילו אותה. זאת חובטת בה
?מה, דמיינת שאת מלכה

122
00:08:54,967 --> 00:08:59,450
.הרגשת את עצמך שאת מעל כולם? את כלום
.השפלות וביזיונות

123
00:08:59,862 --> 00:09:02,150
?עכשיו מה היא תעשה
.החברות משפילות, מכות אותה

124
00:09:02,731 --> 00:09:06,690
.המלך סילק אותה מהארמון
.התחילה להתחרט: איזו טעות עשיתי

125
00:09:07,235 --> 00:09:10,180
,המלך העלה אותי לגדולה
?ואני כמו טיפשה המשכתי עם אלה

126
00:09:10,266 --> 00:09:11,270
?להתנהג כמותם

127
00:09:13,105 --> 00:09:16,990
,הלכה, ישבה אחרי החלון של הארמון
,חדר השינה של המלך

128
00:09:18,282 --> 00:09:19,830
.התחילה לבכות ולשיר לו שיר

129
00:09:21,320 --> 00:09:24,360
?מה השיר שהיא שרה לו
שיר השירים אשר לשלמה"

130
00:09:25,108 --> 00:09:29,073
."ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין"

131
00:09:29,720 --> 00:09:35,200
,ישקני" זה לשון עתיד"
,אני מתגעגעת ששוב המלך ינשק אותי

132
00:09:35,285 --> 00:09:39,860
מנשיקות פיהו" כמו בעבר"
,"כי טובים דודיך מיין"

133
00:09:40,018 --> 00:09:45,000
האהבה שלך אליי זה מרגש אותי
.יותר מאשר יין משובח שקצת מסובב את הראש

134
00:09:46,016 --> 00:09:49,400
- "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך"

135
00:09:51,864 --> 00:09:58,240
,היא כל כך רוצה להיכנס שוב למלך
.שהכניס אותי לחדר הפנימי שלו

136
00:09:59,214 --> 00:10:02,310
,מה שאף אדם לא נכנס
.אותי הוא כן הכניס לשם

137
00:10:03,244 --> 00:10:08,840
,היא אומרת לבנות שם שמסתכלות עליה
באות, מסתכלות עליה בלעג

138
00:10:08,876 --> 00:10:10,640
,איך שהיא בוכה ומתגעגעת

139
00:10:11,533 --> 00:10:16,160
היא אומרת להן: "אל תראוני שאני שחרחורת
,"ששזפתני השמש

140
00:10:16,279 --> 00:10:21,030
.מה שאתן רואות זה עניין חיצוני
בני אימי ניחרו בי"

141
00:10:21,281 --> 00:10:24,020
שמוני נוטרה את הכרמים"
."כרמי שלי לא נטרתי

142
00:10:24,991 --> 00:10:27,210
?מה זה בני אימי
.בני אימי ולא בני אבי

143
00:10:27,672 --> 00:10:33,870
כלומר, האחים החורגים שלי
.הם שהתגרו בי, פיתו אותי לרדת לשפל הזה

144
00:10:34,524 --> 00:10:37,590
,"שמוני נוטרה את הכרמים"
שמו אותי לשמור על התרבויות

145
00:10:38,653 --> 00:10:42,930
,של אומות העולם, זה בנמשל
."ובסוף "כרמי שלי לא נטרתי

146
00:10:44,167 --> 00:10:48,973
,כי באמת בנמשל המלך זה מלכו של עולם
.זה הקב"ה

147
00:10:50,628 --> 00:10:54,090
כשהקב"ה חיפש מי יהיה העם
,שייצג אותו בעולם

148
00:10:55,038 --> 00:10:57,750
?יש 70 אומות, אבל מי ייצג אותי בעולם

149
00:10:57,771 --> 00:11:01,110
,אני רוצה לקחת עם אחד
,לתת לו תרבות גבוהה

150
00:11:02,076 --> 00:11:04,080
.שהוא ישמש כאור לכל הגויים

151
00:11:04,781 --> 00:11:07,800
,לגויים, הם אזרחי המדינה שלי
:נתתי שבע מצוות

152
00:11:08,180 --> 00:11:13,871
,איסור עבודה זרה, גילוי עריות
,שפיכות דמים, אבר מן החי, ברכת השם

153
00:11:14,074 --> 00:11:17,680
.גזל ודיני ממונות, שיעמידו מערכת משפטית
.שבע מצוות

154
00:11:17,897 --> 00:11:19,441
.חוקים בסיסיים שיתנהגו

155
00:11:20,468 --> 00:11:22,850
,אבל אני רוצה עם שייצג אותי בעולם

156
00:11:23,841 --> 00:11:27,350
עם שמי שירצה להעפיל 
.למקום יותר גבוה יהיה לו דוגמה

157
00:11:27,460 --> 00:11:29,770
כלומר, העם הזה יהיה חייב
,להתנהג על פי הכללים

158
00:11:29,793 --> 00:11:31,040
.יקבל שכר בהתאם

159
00:11:31,601 --> 00:11:33,992
,הוא יהיה כמו הבנים שלי
.לא כמו האזרחים של המדינה

160
00:11:34,401 --> 00:11:38,520
,בני המלך מתנהגים בגינוני מלכות
.בהנהגה גבוהה והשכר יהיה בהתאם

161
00:11:38,632 --> 00:11:41,230
,להיות בן מלך זו זכות גדולה
.גם מאוד מחייב

162
00:11:42,742 --> 00:11:45,370
?אבל את מי אני אקח כעם שייצג אותי

163
00:11:46,889 --> 00:11:51,540
,בדק. בני עשיו - לא מתאים
.יש להם דחף גדול לשפיכות דמים

164
00:11:52,186 --> 00:11:56,920
,בני ישמעאל - דחף גדול לתכונות אחרות
.לגניבה, לניאוף

165
00:11:57,713 --> 00:11:59,460
.כל עם מצא בו חיסרון אחר

166
00:12:00,303 --> 00:12:03,070
עד שמצא עם אחד שיש בו
.את כל מה שהוא מחפש

167
00:12:03,270 --> 00:12:05,890
,יש לו מידות טובות, ביישנים
,רחמנים, גומלי חסדים

168
00:12:06,537 --> 00:12:09,821
- בא ממשפחה חשובה
.מזרע אברהם, יצחק ויעקב

169
00:12:09,849 --> 00:12:15,630
,אברהם עמד בעשרה ניסיונות
,יצחק עוקד את עצמו, שוכב על המזבח

170
00:12:15,733 --> 00:12:18,180
אומר לאבא: תקשור אותי טוב
,שבשחיטה אני לא אזוז

171
00:12:18,515 --> 00:12:19,820
.שהקורבן לא ייפגם

172
00:12:20,582 --> 00:12:21,630
.הוא לא ידע שזה רק ניסיון

173
00:12:22,831 --> 00:12:24,510
.יעקב עם כל עמל התורה שלו

174
00:12:25,745 --> 00:12:28,810
כשראה הקב"ה את העם הזה
,שבחר בדרך טובה

175
00:12:29,242 --> 00:12:33,970
אמר לעצמו: אני לוקח את העם הזה
.שהם ייצגו אותי בעולם

176
00:12:34,894 --> 00:12:37,168
.שלח את משה רבנו: תשאל אותם

177
00:12:38,928 --> 00:12:43,450
?הם רוצים להיות הנציגים שלי בעולם
?כמו אשתי, בבחינה של אשתי כביכול

178
00:12:43,585 --> 00:12:45,540
?נישואין בין בורא עולם לבין עם ישראל

179
00:12:46,366 --> 00:12:48,810
,לא שעם ישראל נשים כולם
,יש בעם ישראל גם גברים

180
00:12:49,698 --> 00:12:51,650
,והקב"ה אינו גוף ולא דמות הגוף

181
00:12:51,793 --> 00:12:53,560
?למה הוא נמשל לגבר ואנחנו לאישה

182
00:12:54,958 --> 00:12:59,190
על דרך המשל. בכתובה
?"מי חותם "אני אזון ואפרנס ואכלכל

183
00:12:59,655 --> 00:13:00,360
.הגבר מתחייב

184
00:13:02,094 --> 00:13:05,110
,הוא מחויב להגן על אשתו
.לתת לה, להעניק לה

185
00:13:06,027 --> 00:13:09,030
אז בלשון המקובלים נקרא
.בלשון משפיע ומקבל

186
00:13:09,319 --> 00:13:13,100
,גם האישה יש לה המון נתינה
.אבל ברובד הפנימי זה משפיע ומקבל

187
00:13:13,630 --> 00:13:18,989
,אז הקב"ה, שהוא המשפיע והנותן, נמשל לזכר
.ואנחנו עם ישראל נמשלנו לאישה

188
00:13:19,293 --> 00:13:22,190
שהוא הנותן לנו ומשפיע לנו
.ומגן עלינו, שומר עלינו

189
00:13:24,187 --> 00:13:30,290
אומר הקב"ה למשה: תשאל אותם
?האם אתם מוכנים להתחבר אליי

190
00:13:30,943 --> 00:13:34,260
,אבל יש לזה תנאים: אתם לא תאכלו כל דבר
,לא תתחתנו עם כל אחד

191
00:13:34,790 --> 00:13:36,070
.אתם לא תתלבשו... -יש כללים

192
00:13:37,151 --> 00:13:39,196
."מה ענו כל ישראל: "נעשה ונשמע

193
00:13:41,637 --> 00:13:45,440
הוציא אותם ממצרים - זה היה
.בחינת האירוסין

194
00:13:46,251 --> 00:13:48,442
.מעמד הר סיני היה בבחינת החתונה

195
00:13:49,239 --> 00:13:53,460
.כך כתוב במשנה
,"ביום חתונתו וביום שמחת ליבו"

196
00:13:53,498 --> 00:13:58,077
,יום חתונתו זה מעמד הר סיני
.ששם עם ישראל קיבל את התורה

197
00:13:58,390 --> 00:14:00,590
.זה היה הסכם בינינו איך מתנהגים

198
00:14:01,966 --> 00:14:04,530
:והקב"ה קיים את ההבטחה
,הביא אותם לארמון שלו

199
00:14:04,566 --> 00:14:07,183
.לארץ ישראל, בית המקדש
.הכול נפלא

200
00:14:07,365 --> 00:14:09,740
.הוא שמח בישראל וישראל שמחים בו

201
00:14:10,320 --> 00:14:13,227
,והנה לאט לאט האישה הזו
.עם ישראל התחילו לרדת

202
00:14:14,074 --> 00:14:18,510
- מתחילים לפזול החוצה בתקופת בית ראשון
.עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים

203
00:14:19,110 --> 00:14:19,790
.נהגו שלא כראוי

204
00:14:20,094 --> 00:14:25,600
:שלח את הנביאים, ירמיהו
,תגידו למלכה שאם היא תמשיך בצורה כזו

205
00:14:25,843 --> 00:14:28,200
אם צד אחד מפר את ההסכם
.אני גם מפר את ההסכם

206
00:14:29,440 --> 00:14:32,545
,אז קצת עלו, ירדו
.בסוף לא התייחסו לנביאי ישראל

207
00:14:32,586 --> 00:14:36,130
.ירמיהו הנביא מזהיר אותם - לא מתייחסים
.הוציא אותם לגלות

208
00:14:36,798 --> 00:14:41,620
עדיין היא אשתו, זה לא שהוא אומר
.לעם ישראל: מנתק איתכם קשר

209
00:14:42,738 --> 00:14:47,150
.אהבת עולם אהבתיך", הוא אומר לעם ישראל"
,אהבה נצחית, אתם תמיד תישארו איתי

210
00:14:47,518 --> 00:14:52,716
אבל בגלות. "ולא תקיא הארץ אתכם
."כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם

211
00:14:53,858 --> 00:14:56,960
.יצאו לגלות. עכשיו אין עליהם שמירה

212
00:14:57,968 --> 00:15:01,710
,כשאין שמירה... בזמן שלמה המלך, דויד
?איזו שמירה הייתה על עם ישראל

213
00:15:02,275 --> 00:15:07,480
,כעת יצאו לגלות. בנות ירושלים
.אומות העולם מתחילות להכות אותם

214
00:15:08,751 --> 00:15:12,262
,וכשעם ישראל סובל בגלות
פתאום הוא נזכר: איפה הימים הטובים

215
00:15:12,290 --> 00:15:13,257
?שהייתי עם המלך

216
00:15:14,206 --> 00:15:18,650
.כמה הקב"ה נתן לנו, איזה חיבור היה בינינו
?למה עשינו שטויות

217
00:15:18,917 --> 00:15:22,020
ואז מתחילים לשיר שיר געגועים
:לבורא עולם

218
00:15:23,497 --> 00:15:27,670
,ישקני מנשיקות פיהו" זו נבואה"
,נבואה היא כמו נשיקה

219
00:15:27,698 --> 00:15:29,390
.החיבור מבורא עולם אלינו

220
00:15:29,754 --> 00:15:32,170
,הביאני המלך חדריו" - כל הסודות של התורה"

221
00:15:32,759 --> 00:15:34,690
.הפנימיות הכי גדולה הקב"ה נתן

222
00:15:35,460 --> 00:15:39,706
ואומרים לאומות העולם: "אל תראוני
שאני שחרחורת". כל העוונות האלה שיש עלינו

223
00:15:40,308 --> 00:15:41,228
.זה משהו חיצוני

224
00:15:42,018 --> 00:15:46,730
,בני אימי נחרו בי". יש ספר הרוקח"
,מסביר על דרך הרמז כל פסוק

225
00:15:47,289 --> 00:15:52,770
הוא אומר: תשים לב, מי היו שלושת המלכים
?שקלקלו את עם ישראל ויצאנו לגלות

226
00:15:55,092 --> 00:15:59,590
היה המלך אחאב, המלך מנשה
.וירבעם בן נבט

227
00:15:59,616 --> 00:16:01,650
,אלה שלושת המלכים שקלקלו את עם ישראל

228
00:16:02,120 --> 00:16:04,000
.הכניסו עבודה זרה, הכניסו את כל הדברים

229
00:16:05,002 --> 00:16:08,900
,ראשי התיבות של המילה "אמי": אחאב
.מנשה ירבעם

230
00:16:09,544 --> 00:16:13,980
.נרמז בפסוק שהם נחרו בי
- "שמוני נוטרה את הכרמים"

231
00:16:14,543 --> 00:16:17,670
שמו אותי שומרת על התרבויות
?של אומות העולם ובסוף מה יצא

232
00:16:18,126 --> 00:16:21,020
כרמי שלי לא נטרתי" - את התרבות"
,של עם ישראל, שלנו

233
00:16:21,350 --> 00:16:22,510
.את זה אנחנו הזנחנו

234
00:16:24,083 --> 00:16:28,137
זה נכון גם להיום. יש כל כך הרבה
,יופי בתורה, מתיקות

235
00:16:28,221 --> 00:16:31,130
,ואנשים - סרטים, שטויות
,תרבות של הגויים

236
00:16:31,160 --> 00:16:35,690
,הולכים למקומות בחוץ לארץ
.במקום שייהנו וישמחו מהיופי של התורה שלנו

237
00:16:38,394 --> 00:16:42,621
.אחרי שהיא כל כך בוכה, המלך מתערב

238
00:16:44,427 --> 00:16:47,420
המלך שומע אותה מהארמון
.ואז הוא עונה לה

239
00:16:47,533 --> 00:16:51,350
:אחרי הפסוקים הראשונים שהיא אומרת
הגידה לי שאהבה נפשי"

240
00:16:51,884 --> 00:16:55,600
,איכה תרעה" - אתה הרועה שלי"
?איך אתה רועה את עם ישראל בצורה כזאת

241
00:16:55,655 --> 00:16:59,250
,איכה תרביץ בצהריים"? לשון רביצה"
.איפה שהשמש יוקדת

242
00:17:01,285 --> 00:17:04,690
רועה שאוהב את הצאן לא נותן לו
.שיהיה במקום כזה

243
00:17:06,115 --> 00:17:12,180
,ואז עונה לה הקב"ה ואומר לה כך
:לראשונה מתחילת שיר השירים הוא מדבר

244
00:17:12,552 --> 00:17:15,990
,"אם לא תדעי לך היפה בנשים"
,אם את לא יודעת איך לחזור אליי

245
00:17:16,574 --> 00:17:19,070
.את, שבשבילי תמיד תישארי היפה בנשים

246
00:17:19,490 --> 00:17:21,610
,רבי עקיבא היה קורא שיר השירים
,היה פורץ בבכי

247
00:17:22,839 --> 00:17:26,820
מה אנחנו עושים ואיך הוא קורא לנו עדיין
.היפה בנשים" מכל האומות"

248
00:17:27,903 --> 00:17:31,220
,הוא אומר: אם את לא יודעת איך לחזור
:אני אגיד לך. וזה מוסר עד היום

249
00:17:33,095 --> 00:17:38,200
אם לא תדעי לך היפה בנשים"
צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותייך

250
00:17:38,275 --> 00:17:39,250
."על משכנות הרועים"

251
00:17:40,444 --> 00:17:44,410
,צאי לך בעקבי הצאן" - אלה המבוגרים"
.גדיותייך" - אלה הילדים"

252
00:17:45,266 --> 00:17:49,890
תתבונני בדורות הקודמים איך היו הולכים
,בדרך התורה, היו עוסקים בתורה

253
00:17:50,126 --> 00:17:54,280
- איך היה החיבור שלהם לבורא עולם
.תלכי בדרך שלהם

254
00:17:55,296 --> 00:17:59,010
- "ודבר שני: "ורעי את גדיותיייך
- "גם את הילדים, "על משכנות הרועים

255
00:17:59,620 --> 00:18:04,620
תשלחי את הילדים לתלמודי תורה, לישיבות
,שילכו בדרך של תורה

256
00:18:04,705 --> 00:18:05,950
.יתחנכו בדרך של תורה

257
00:18:06,571 --> 00:18:09,340
- אם את מקיימת את שני אלה
.אני מביא לך את הגאולה

258
00:18:10,777 --> 00:18:15,510
כשקוראים את שיר השירים זה מעורר
אהבת דודים בין הקב"ה לבין עם ישראל

259
00:18:16,068 --> 00:18:17,740
.וכך מזרזים את הגאולה

260
00:18:18,197 --> 00:18:19,920
,גם הגאולה הפרטית, אדם שיש לו צרות

261
00:18:20,293 --> 00:18:22,030
קריאת שיר השירים
,זו סגולה גדולה

262
00:18:22,176 --> 00:18:24,910
בפרט אם קוראים 40 יום
,רצופים, כל יום פעם אחת

263
00:18:25,492 --> 00:18:27,650
וגם סגולה לגאולה
.של כלל ישראל

264
00:18:28,269 --> 00:18:33,700
,ושנזכה בעזרת השם במהרה לביאת משיח צדקנו
,בניין בית המקדש, לגאולה שלמה

265
00:18:34,000 --> 00:18:34,580
.אמן ואמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה