x
הרב נחמיה רוטנברג

הרב נחמיה רוטנברג - יהודי הוא חצי שקל

הרב נחמיה רוטנברג

מדוע הקב"ה מבקש לספור את עם ישראל דווקא עם חצי שקל ולא שקל שלם? הרב נחמיה רוטנברג במסר קצר ולעניין מתוך פרשת כי תצא

(אורך 2:01)