נשמת כל חי - פרק 1

ערוץ הידברות

נשמת כל חי הוא פיוט הכלול בתפילת שחרית, בשבתות וימים טובים, ומהווה סגולה גדולה להינצל מצרה. בסדרה שלפנינו נצלול לשורש הפיוט, וננסה להבין את גודל מעלתו. והפעם נתמקד בחלק הראשון של הפיוט שמתחיל במילים "נשמת כל חי". בהגשת ניר קפטן

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,168 --> 00:00:19,072
.שלום לכם

2
00:00:19,186 --> 00:00:22,325
נשמת כל חי" הוא פיוט הכלול בתפילת שחרית"

3
00:00:22,368 --> 00:00:24,104
.בשבתות ובימים טובים

4
00:00:24,245 --> 00:00:26,856
תפילת נשמת כל חי נאמרת גם בליל הסדר

5
00:00:26,885 --> 00:00:28,677
וכלולה בהגדה של פסח

6
00:00:28,784 --> 00:00:31,453
.והיא נאמרת גם על ידי יחידים שניצלו מצרה

7
00:00:31,834 --> 00:00:34,000
.מקורו של הפיוט נתון במחלוקת

8
00:00:34,253 --> 00:00:38,845
,הפיוט הזה, נשמת כל חי
,בנוסח הקרוב לזה שמופיע כיום בסידורים

9
00:00:39,021 --> 00:00:42,640
נמצא כבר במשנה תורה לרמב"ם
.ובסדר רב עמרם גאון

10
00:00:42,885 --> 00:00:44,733
ישנה מסורת בשם רבי יהודה החסיד

11
00:00:44,754 --> 00:00:49,360
שלפי המסורת, התחייבות בעת צרה
לומר את השבח נשמת כל חי

12
00:00:49,373 --> 00:00:52,666
לאחר ההצלה היא באמת סגולה גדולה
,להינצל מצרה

13
00:00:52,698 --> 00:00:54,560
.וכך באמת גם נוהגים יהודים רבים

14
00:00:55,090 --> 00:01:00,808
בתוכנית שלפנינו ננסה לצלול לשורש הפיוט
,ולהבין קצת יותר על המעלה שלו

15
00:01:00,896 --> 00:01:02,901
.על הסגולה הגדולה הטמונה בו

16
00:01:03,200 --> 00:01:09,106
,ומאחר והפיוט מחולק לארבעה חלקים
נתמקד היום בקטע הראשון שמתחיל במילים

17
00:01:09,184 --> 00:01:10,408
."נשמת כל חי"

18
00:01:10,656 --> 00:01:13,968
.איתי באולפן נמצא הרב יוסף מורדי
.שלום לכבוד הרב

19
00:01:14,018 --> 00:01:14,829
.שלום וברכה

20
00:01:15,272 --> 00:01:17,746
?מה שלום הרב
.הודו להשם כי טוב-

21
00:01:17,816 --> 00:01:22,632
אז היום אנחנו הולכים לעסוק בדבר
.מאוד מאוד נשגב, שבח נשמת כל חי

22
00:01:23,082 --> 00:01:29,456
...הרב יכול לעשות לנו
?לתת לנו קצת רקע על השבח הנשגב הזה

23
00:01:30,392 --> 00:01:33,362
,נשמת כל חי, המעלה שלה מאוד נשגבה

24
00:01:33,386 --> 00:01:34,352
.מאוד עצומה

25
00:01:34,946 --> 00:01:38,192
,מובא בספר הבן איש חי לרבנו יוסף חיים

26
00:01:38,490 --> 00:01:40,944
,פרשת תולדות שנה שנייה, הלכה ג

27
00:01:41,394 --> 00:01:46,877
שהשבח של נשמת כל חי הוא יקר ומעולה מאוד
וצריך לאומרו בנעימה

28
00:01:46,904 --> 00:01:50,218
.והוא מסוגל על כל צרה שלא תבוא
:שיקבל עליו לומר

29
00:01:50,608 --> 00:01:59,021
הריני מקבל בקבלה גמורה כשאנצל מן הצרה"
."אומר נשמת כל חי בקול נעים ובעשרה

30
00:01:59,802 --> 00:02:05,341
,זו סגולה ידועה מרבי יהודה החסיד
שבה הבן איש חי מביא את הפסוק

31
00:02:05,549 --> 00:02:10,237
,בישעיה מג: "עם זו יצרתי לי
."תהילתי יספרו

32
00:02:10,690 --> 00:02:13,285
זאת אומרת... וזה, על מה מדובר
?הפסוק הזה

33
00:02:13,304 --> 00:02:14,930
.דווקא על נשמת כל חי

34
00:02:15,400 --> 00:02:18,181
,"עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"

35
00:02:18,629 --> 00:02:22,658
כל הבריאה היא בשביל
.האמירה של שבחים לקב"ה

36
00:02:23,242 --> 00:02:26,970
,אבל מאוד מעניין, הרב
השבח הזה, נשמת כל חי, קיבל מקום

37
00:02:26,989 --> 00:02:28,552
.מאוד מאוד חשוב

38
00:02:28,853 --> 00:02:31,536
,ואני שואל את עצמי
,יש עוד הרבה מאוד פיוטים

39
00:02:31,576 --> 00:02:35,192
עוד הרבה מאוד מזמורים
,שאנחנו אומרים אותם יום-יום בתפילה

40
00:02:35,216 --> 00:02:36,330
.בתפילת השחרית

41
00:02:36,650 --> 00:02:43,013
,מה באמת מיוחד בשבח הזה, נשמת כל חי
,שזכה באמת להיכנס לתפילת שבת

42
00:02:43,040 --> 00:02:46,552
?בימים טובים ועוד מועדים מיוחדים

43
00:02:48,310 --> 00:02:51,690
כמו שציינו, הסגולה הזאת מובאת
,מרבי יהודה החסיד

44
00:02:51,741 --> 00:02:55,674
שהיא סגולה מאוד מיוחדת כשאדם נמצא
.בעת הצרה, שהוא יכול להינצל בה

45
00:02:55,970 --> 00:03:03,240
,לדוגמה: אחד מהדברים שהוא מציין
,כף החיים מביא בסימן רפא בהלכות שבת

46
00:03:04,010 --> 00:03:10,781
,הוא מביא את הסגולה של רבי יהודה החסיד
,כשאדם נתון בצרה מסוימת

47
00:03:10,821 --> 00:03:14,586
,יקבל עליו את השבח הזה של נשמת כל חי
,שיאמר אותו בעשרה

48
00:03:14,629 --> 00:03:17,146
.וזו סגולה בדוקה ומנוסה

49
00:03:17,562 --> 00:03:24,584
,מעבר לזה, הגאון רבי אליעזר פאפו
,בעל הפלא יועץ מביא את סגולת נשמת כל חי

50
00:03:24,621 --> 00:03:28,520
גם על כל צרה שיוושע מהצרה
,יאמר נשמת בעשרה

51
00:03:28,538 --> 00:03:29,805
.וכן שיוצא לדרך

52
00:03:30,290 --> 00:03:36,058
,זו סגולה גדולה מאוד שהיא ביטוח למעשה
כשאדם יוצא, ישים את ידו על המזוזה

53
00:03:36,290 --> 00:03:41,757
,ויאמר: כשאני מגיע למקום פלוני
,אומר נשמת כל חי, מקבל עליו איזשהו דבר

54
00:03:42,208 --> 00:03:43,965
,בלי שום נדר את הקבלה הזאת

55
00:03:44,400 --> 00:03:49,341
,וגם זה מובא, כמו שציינו בכף החיים
,גם הגאון הרב בן ציון מוצפי

56
00:03:49,784 --> 00:03:53,866
,אביו, עליו השלום, רבי סלמאן מוצפי
אמר: ישים את ידו על המזוזה

57
00:03:54,208 --> 00:03:57,373
ויאמר "כשאגיע למקום פלוני
."אומר נשמת כל חי

58
00:03:57,800 --> 00:04:00,890
,הוא יכול להגיד את זה ביחיד
.וכשהוא מגיע שוב ביחיד

59
00:04:00,936 --> 00:04:06,973
,אבל אם אדם נתון בצרה, שלא תבוא
,בנושא של זיווגים, בנושא של רפואה וכדומה

60
00:04:07,338 --> 00:04:12,296
,טוב שיעשה בעשרה ועם סעודה
."שנאמר: "סעדני ואיוושע

61
00:04:12,648 --> 00:04:16,301
הרב דיבר קצת על הנושא הזה
,של אמירת נשמת כל חי בעשרה

62
00:04:16,352 --> 00:04:20,784
וזה מאוד מזכיר לי שהרב
,מהרבנים החשובים של הידברות

63
00:04:20,957 --> 00:04:26,093
שהרב נמצא בכל ערב בחוג בית
כדי באמת ללמד את עם ישראל

64
00:04:26,122 --> 00:04:28,605
.את הנושא של השבח נשמת כל חי

65
00:04:28,944 --> 00:04:31,656
הרב יכול לספר לי קצת
?מה קורה באמת בערב כזה

66
00:04:31,709 --> 00:04:33,362
?מה עושים בערב כזה

67
00:04:34,661 --> 00:04:37,544
האמת, הערב הזה, זה ממש נקרא
.ערב של ישועות

68
00:04:38,066 --> 00:04:43,312
אנשים מצפים להגיע ולשמוע דברים
.שמחזקים אותם מבחינת האמונה

69
00:04:44,069 --> 00:04:46,466
.חיזוק באמונה, שהיום זה דרוש כל כך

70
00:04:46,829 --> 00:04:51,370
מעבר לזה, העניין הזה שממלאים בערב כזה

71
00:04:51,416 --> 00:04:55,517
,ממש בית שנכנס בו ההודאה
,וההודיה אפשר לומר

72
00:04:55,530 --> 00:04:56,869
זה ממתיק את כל הדינים

73
00:04:57,173 --> 00:05:01,682
,כי השורש של התודה
"אם אנחנו ניקח את המזמור, "מזמור לתודה

74
00:05:01,712 --> 00:05:05,506
,שאנחנו אומרים: "בואו שעריו בתודה
,"חצרותיו בתהילה

75
00:05:06,058 --> 00:05:10,317
:בואו שעריו בתודה", הוא אומר"
?מה המפתח שפותח את כל השערים

76
00:05:10,594 --> 00:05:16,085
,זו אמירת תודה. במילים, בואו נתבונן
.בואו שעריו בתודה" זה בדיוק 13 אותיות"

77
00:05:17,101 --> 00:05:22,077
,במזמור הזה שתיקן אותו, מזמור ק' בתהילים
,חיבר אותו משה רבנו, עליו השלום

78
00:05:22,277 --> 00:05:25,192
.ובו זו ממש תמצית של הודאה

79
00:05:25,653 --> 00:05:30,021
."בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה"
:בהודאה הזאת אנחנו למעשה אומרים

80
00:05:30,034 --> 00:05:32,490
?מה המפתח לפתוח את כל השערים

81
00:05:32,813 --> 00:05:33,752
.זה אמירת תודה

82
00:05:33,965 --> 00:05:38,186
?מוצאי שבת, מה אומרים
,"פתח לנו שערי אורה, שערי ברכה"

83
00:05:38,226 --> 00:05:39,282
.חמישים שערים

84
00:05:39,586 --> 00:05:41,594
?מה המפתח לשערים האלו

85
00:05:41,840 --> 00:05:42,816
.זה אמירת תודה

86
00:05:42,946 --> 00:05:46,601
זאת אומרת, הרב מגיע באמת
לבתי ישראל בכל הארץ

87
00:05:46,742 --> 00:05:50,540
,ומלמד את העם את מעלת אמירת התודה

88
00:05:50,586 --> 00:05:52,213
,כשבתוכה באמת השבח נשמת כל חי

89
00:05:52,229 --> 00:05:53,544
.שהוא כל כולו תודה

90
00:05:53,682 --> 00:05:54,994
,ואגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה

91
00:05:55,048 --> 00:05:57,424
אז נאמר לכם שאתם באמת יכולים להתקשר

92
00:05:57,429 --> 00:05:59,250
לטלפון שמופיע כעת על המסך

93
00:05:59,421 --> 00:06:01,325
ולהזמין את הרב יוסף מורדי

94
00:06:01,338 --> 00:06:03,298
או את שאר רבני הידברות אליכם הביתה

95
00:06:03,584 --> 00:06:05,765
,ובאמת לומר, ללמוד ביחד

96
00:06:06,381 --> 00:06:07,896
יחד עם כל עם ישראל

97
00:06:08,082 --> 00:06:11,152
.את מעלת השבח של אמירת נשמת כל חי

98
00:06:11,261 --> 00:06:12,469
.ובכלל, ערב של ישועות

99
00:06:12,488 --> 00:06:13,738
,הטלפון מופיע כעת על המסך

100
00:06:13,770 --> 00:06:15,430
.אתם יכולים כבר עכשיו לטלפן

101
00:06:15,877 --> 00:06:18,266
,הרב, אנחנו נמשיך לעסוק קצת בעניין הזה

102
00:06:18,325 --> 00:06:20,024
,אבל אולי קודם לכן

103
00:06:20,397 --> 00:06:23,256
,הרב שר לא מעט זמן, הרבה מאוד שנים

104
00:06:23,544 --> 00:06:25,650
,ואנחנו מדברים על נשמת כל חי
.על אמירת תודה

105
00:06:25,688 --> 00:06:30,352
אולי ביחד נשמע את הקטע הראשון
?שעליו אנחנו מדברים, "נשמת כל חי", אפשר

106
00:06:30,592 --> 00:06:32,460
.כן. ודאי
.בבקשה-

107
00:10:52,464 --> 00:10:57,589
הרב, אני חייב לומר, קודם כול, זה מצמרר
,לשמוע את השירה הנפלאה של הרב

108
00:10:57,786 --> 00:11:00,653
.וגם את המילים בשילוב של המילים
.ממש מצמרר

109
00:11:00,813 --> 00:11:04,450
,קודם כול, אם הרב שר גם בחוגי הבית
.אני הראשון שמזמין

110
00:11:05,936 --> 00:11:08,170
טוב, אז אנחנו רק נציין בפניכם

111
00:11:08,304 --> 00:11:09,970
שאתם יכולים לטלפן כבר עכשיו

112
00:11:10,010 --> 00:11:11,797
לטלפון שמופיע כעת על המסך

113
00:11:12,110 --> 00:11:13,941
ולהזמין את הרב יוסף מורדי

114
00:11:13,994 --> 00:11:16,416
או את שאר הרבנים החשובים של הידברות

115
00:11:16,640 --> 00:11:19,344
,לחוג בית בנושא הזה של נשמת כל חי

116
00:11:19,528 --> 00:11:21,909
ללמוד ביחד את השבח ואת המעלה הגדולה

117
00:11:21,925 --> 00:11:24,789
,של הפיוט הזה, השבח הנשגב הזה

118
00:11:24,821 --> 00:11:27,122
.ובעזרת השם גם לזכות לישועה

119
00:11:27,512 --> 00:11:29,110
הרב, אנחנו מדברים על כך

120
00:11:29,133 --> 00:11:31,874
.שהשבח הזה הוא באמת, יש בו ייחודיות

121
00:11:32,120 --> 00:11:33,565
.יש בו ייחודיות וזה לא סתם

122
00:11:34,466 --> 00:11:37,618
מה הייחודיות לומר את השבח הזה בעשרה

123
00:11:37,640 --> 00:11:39,014
כאשר למשל, הנה, אנחנו מדברים על כך

124
00:11:39,023 --> 00:11:41,394
שאנשים מזמינים את הרב הביתה

125
00:11:41,437 --> 00:11:43,040
.ואומרים ביחד את השבח

126
00:11:43,338 --> 00:11:44,832
?יש פה ייחודיות מסוימת

127
00:11:44,938 --> 00:11:51,474
,בוודאי. לא דומה דבר שנעשה ביחיד
.לעומת דבר מצווה שנעשה ברבים, בעשרה

128
00:11:51,770 --> 00:11:55,552
."כל בי עשרה שכינתא שריא"
.קודם כול, השכינה שורה בעשרה

129
00:11:55,893 --> 00:12:02,040
:הבעל שם טוב אומר, זכר צדיק וקדוש לברכה
.אפילו עשרה שיושבים ולא עוסקים בתורה

130
00:12:02,256 --> 00:12:09,664
,אלא יושבים, יהודים כמובן
מלאך שעובר שם נשרף מחמת גודל הקדושה

131
00:12:09,901 --> 00:12:12,890
,שיש לעשרה יהודים שיושבים
.אדרבה, אם עוסקים בתורה - בכלל

132
00:12:12,925 --> 00:12:17,440
ואם משוררים, אז המעלה
.היא גדולה כל כך ועצומה שאין לתאר אותה

133
00:12:17,760 --> 00:12:22,848
,הרב אלכסנדר זיסקינד בספרו
,"בעל "יסוד ושורש העבודה

134
00:12:22,861 --> 00:12:25,413
מזכיר שם את השבח על פי מקורות
,מהזוהר הקדוש

135
00:12:25,776 --> 00:12:29,301
,על כל תיבה ותיבה, על כל מילה
,על כל ניגון, על כל אות

136
00:12:29,674 --> 00:12:33,245
ואפילו על כל ניקוד
,זה ספור ומדוד. על פי הזוהר הקדוש

137
00:12:33,424 --> 00:12:37,218
יש בזה עוצמה אדירה
,כשאדם קורא את זה מלב אמיתי

138
00:12:37,234 --> 00:12:39,058
,באמת מתוך ליבו, מקירות ליבו

139
00:12:39,469 --> 00:12:44,261
אז ההשפעה של השבח הזה גדולה ועצומה
,ומסוגלת להשפיע

140
00:12:44,648 --> 00:12:49,856
,להפוך את הצרה ממה שנקרא - מדין למתוק

141
00:12:49,984 --> 00:12:53,810
."מה שנקרא "ימתק המר ממהללם

142
00:12:54,136 --> 00:12:56,248
,על ידי... אומרים את זה בבקשה של שבת

143
00:12:56,453 --> 00:12:59,664
.על ידי האמירה של השבח, כל מר נעשה מתוק

144
00:12:59,685 --> 00:13:00,861
.זה דבר גדול ועצום

145
00:13:01,066 --> 00:13:02,144
וחוץ מזה, זה נותן לאדם

146
00:13:02,178 --> 00:13:03,669
,הרגשה פנימית נפלאה

147
00:13:03,930 --> 00:13:05,736
שהוא חי בסביבה שכולם אומרים יחד תודה

148
00:13:05,768 --> 00:13:06,789
.זו אווירה אחרת

149
00:13:07,082 --> 00:13:09,213
בבית שגדלים על מציאות כזאת

150
00:13:09,218 --> 00:13:10,640
.של הודאה ותודה

151
00:13:11,096 --> 00:13:12,509
,עכשיו כשאני שומע את הדברים של הרב

152
00:13:12,538 --> 00:13:14,845
באמת, זה אולי קצת יותר מובן לי

153
00:13:14,885 --> 00:13:16,269
למה אנחנו את השבח הזה אומרים

154
00:13:16,304 --> 00:13:18,642
,דווקא ביום שבת, דווקא בימים טובים

155
00:13:18,914 --> 00:13:20,650
,דווקא במועדים מאוד מאוד מיוחדים

156
00:13:20,698 --> 00:13:24,061
,כי אולי עצם הזמן עצמו, שהוא זמן נשגב

157
00:13:24,093 --> 00:13:26,165
,ראוי לומר גם שבח שהוא שבח נשגב

158
00:13:26,472 --> 00:13:28,109
.ולא לאומרו בכל יום

159
00:13:28,130 --> 00:13:31,220
כך אני מניח לפחות, לפי מה שאני
.מבין מהרב. -אמת

160
00:13:31,744 --> 00:13:35,344
בשבת, הסגולה של נשמת
היא על אחת כמה וכמה נתקנה

161
00:13:35,362 --> 00:13:36,688
.במיוחד עבור שבת

162
00:13:37,128 --> 00:13:40,693
:יש לנו שלושה סוגי תוספות בשבת

163
00:13:41,594 --> 00:13:42,581
.נפש, רוח, נשמה

164
00:13:42,597 --> 00:13:45,954
,הבן איש חי כותב בפרשת תולדות שנה שנייה

165
00:13:45,980 --> 00:13:50,720
הוא מזכיר שם את הנושא
שאדם קורא נשמת כל חי בשבת

166
00:13:51,098 --> 00:13:54,226
.זה כנגד תוספת נפש של שבת

167
00:13:54,464 --> 00:13:58,213
?כשאומר "ה' שפתי תפתח", כן
.זו כבר תוספת רוח

168
00:13:58,464 --> 00:14:03,146
,"ובכתר, כשאומרים "איה מקום כבודו
.שם מכוון לתוספת נשמה

169
00:14:03,757 --> 00:14:11,029
,אז זאת אומרת, המעלה של נשמת מבחינת שבת
עד כדי כך שמסופר על אחד מהאדמו"רים

170
00:14:11,112 --> 00:14:18,402
,שתבשיל של שבת התקרר להם
.ואשתו דאגה שבעלה יבוא, יאכל תבשיל קר

171
00:14:18,429 --> 00:14:20,896
.מי רוצה לאכול תבשיל קר? הוא רוצה חם

172
00:14:21,757 --> 00:14:26,420
,אמר: תבדקי שהתבשיל חם
אני התכוונתי כל כך בנשמת כל חי

173
00:14:26,440 --> 00:14:30,762
בהתלהבות כזאת גדולה
,עד כדי כך שהתבשיל כבר ודאי שהוא חם

174
00:14:30,784 --> 00:14:32,144
.תבדקי ותראי שהוא חם
.וואו-

175
00:14:32,178 --> 00:14:33,504
...עד כדי כך המעלה של

176
00:14:33,597 --> 00:14:39,232
זו סגולה באמת שכשאדם נמצא בקרירות
.מבחינת האמונה שיאמרו עליו נשמת כל חי

177
00:14:39,458 --> 00:14:41,784
הרב אמר שבכל מקום שיש עשרה אנשים

178
00:14:41,793 --> 00:14:43,366
.השכינה שורה. -ודאי

179
00:14:43,477 --> 00:14:46,866
,וכבר דיברנו על כך קודם לכן שכשבאמת

180
00:14:46,906 --> 00:14:49,493
,אני מניח כשהרב מגיע לחוגי בית

181
00:14:49,514 --> 00:14:51,381
.שם נמצאים הרבה יותר מעשרה

182
00:14:51,888 --> 00:14:55,778
,ככל שמתרבים האנשים שמשתתפים במעמד שכזה

183
00:14:55,794 --> 00:14:58,157
אני מניח, יש להם סגולה יותר

184
00:14:58,200 --> 00:15:01,685
?באמת לקחת את האור שנמצא בשבח הזה

185
00:15:01,701 --> 00:15:02,485
.בוודאות. בוודאות

186
00:15:02,520 --> 00:15:04,260
אינו דומה מצווה ליחיד

187
00:15:04,300 --> 00:15:05,704
.לבין שעושים אותה רבים

188
00:15:05,765 --> 00:15:07,997
...הכוח של רבים, אי אפשר

189
00:15:08,376 --> 00:15:13,293
לדוגמה, יש כל חצות לילה בכותל המערבי

190
00:15:13,362 --> 00:15:14,578
עושים נשמת כל חי

191
00:15:14,658 --> 00:15:15,938
.כל חצות לילה ב-12

192
00:15:16,040 --> 00:15:19,445
.התחיל ממניין, והיום זה ממש מאות. -וואו

193
00:15:19,584 --> 00:15:26,192
וזה הכוח של זה, רואים גם את הישועות
.שרואים מהאמירה הזאת כשזה נעשה בציבור

194
00:15:26,370 --> 00:15:29,960
אינו דומה דבר שנעשה ביחיד
.לדבר שנעשה ברבים, כמובן

195
00:15:30,016 --> 00:15:31,674
,אז ברשות הרב, אנחנו נאמר לכם שוב

196
00:15:31,706 --> 00:15:33,597
.הטלפון מופיע על המסך כרגע

197
00:15:33,621 --> 00:15:35,477
אתם יכולים לטלפן כבר עכשיו

198
00:15:35,570 --> 00:15:37,493
ולהזמין את הרב יוסף מורדי

199
00:15:37,557 --> 00:15:39,893
ואת שאר רבני הידברות אליכם הביתה

200
00:15:39,997 --> 00:15:42,016
,ללמוד ביחד, להתעלות ביחד

201
00:15:42,072 --> 00:15:45,202
,להבין מה עומד מאחורי השבח הנשגב הזה

202
00:15:45,224 --> 00:15:46,269
,נשמת כל חי

203
00:15:46,416 --> 00:15:48,528
.ובעזרת השם גם לזכות לישועה

204
00:15:48,960 --> 00:15:52,122
הרב, כמי שמסתובב כל יום בבתים

205
00:15:52,170 --> 00:15:55,397
בארץ ישראל בנושא הזה של נשמת כל חי

206
00:15:55,552 --> 00:15:57,562
,ומפיץ את האור הגדול הזה

207
00:15:58,005 --> 00:15:59,541
הרב יכול לספר לי באמת

208
00:15:59,568 --> 00:16:03,026
,איך מגיב הציבור בערב כזה

209
00:16:03,040 --> 00:16:04,312
?בערב מרגש שכזה

210
00:16:05,160 --> 00:16:08,240
כמובן. במציאות כזו שאנשים

211
00:16:08,258 --> 00:16:12,189
לא כל כך מכירים את הנושא של המעלה
,של נשמת, הפירוש המילולי שלה

212
00:16:12,474 --> 00:16:16,872
,וכשאנחנו מסבירים את התיבות
,את המשמעות של נשמת

213
00:16:17,037 --> 00:16:18,562
את הכוח העצום שיש לו

214
00:16:18,770 --> 00:16:21,837
להפוך מצרה, להפוך את זה
,למצב טוב יותר

215
00:16:22,069 --> 00:16:25,224
,לתת השראה טובה לבית
,ודאי שאנשים מתרגשים מאוד

216
00:16:25,288 --> 00:16:27,493
.כשאומרים את העשרה להצלחת עם ישראל

217
00:16:27,893 --> 00:16:29,205
,המצב בארץ לא פשוט

218
00:16:29,997 --> 00:16:32,944
.אנחנו נמצאים בצורה כזו שכולנו מתאחדים

219
00:16:32,968 --> 00:16:37,885
.עצם האיחוד של כולם זה כבר מעלה גדולה
.ויושבים, משבחים את בורא עולם

220
00:16:38,450 --> 00:16:40,581
.אין לקב"ה נחת גדולה יותר מזה

221
00:16:40,810 --> 00:16:46,458
,מעבר לזה, הרמב"ן בפירוש שלו על פרשת בא
בסוף פרשת בא אומר

222
00:16:46,786 --> 00:16:50,120
,שכל המהות של עם ישראל
,מה שאמרנו בהתחלה

223
00:16:50,426 --> 00:16:54,253
,"עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"

224
00:16:54,274 --> 00:16:58,069
,בשביל מה יצרתי? בשביל שיספרו את התהילות
.את השבחים לקב"ה

225
00:16:58,373 --> 00:17:01,149
אז כשבאים לבית בכל פינה בארץ

226
00:17:01,186 --> 00:17:02,456
,ומדברים על המעלה הזו

227
00:17:02,506 --> 00:17:04,930
,אנשים מקבלים את זה ממש בצימאון

228
00:17:05,098 --> 00:17:06,866
,כשמסבירים את זה במתק שפתיים

229
00:17:07,074 --> 00:17:08,437
,באמת, דברים שיוצאים מן הלב

230
00:17:08,464 --> 00:17:09,736
,נכנסים אל הלב

231
00:17:09,816 --> 00:17:11,421
,אנשים אוהבים לשמוע שבחים

232
00:17:11,453 --> 00:17:14,650
.דברים שהם פונים אליהם אישית

233
00:17:14,856 --> 00:17:15,973
,שזה עוד לא התחלנו לדבר

234
00:17:15,994 --> 00:17:17,837
.על הקדושה והברכה שזה מביא הביתה

235
00:17:17,965 --> 00:17:18,879
.ודאי, ודאי

236
00:17:18,937 --> 00:17:20,702
:הזכרנו פה לדוגמה בנשמת

237
00:17:20,968 --> 00:17:24,177
,ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע"

238
00:17:24,445 --> 00:17:25,331
,"פודה ומציל"

239
00:17:25,554 --> 00:17:30,688
,"אומר הרב בעל "יסוד ושורש העבודה
כמה הוא צריך להתלהב שיש לנו מלך

240
00:17:30,700 --> 00:17:32,990
.כזה גדול, שאפשר לפנות אליו

241
00:17:33,234 --> 00:17:35,974
מבלעדיך אין שום כוחות בעולם

242
00:17:36,182 --> 00:17:38,631
.שיכולים להשפיע חוץ מכוחו של בורא עולם

243
00:17:38,940 --> 00:17:42,740
אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל"
,"ועונה ומרחם

244
00:17:42,780 --> 00:17:45,362
.אפילו שאדם לא ראוי - שומע לתפילה שלו

245
00:17:45,608 --> 00:17:47,280
,"בכל עת צרה וצוקה"
?מה זה צרה

246
00:17:47,294 --> 00:17:52,951
צרה כללית, "צוקה" - זו הצרה הפנימית
.של אדם, כל אחד יש לו את העניינים שלו

247
00:17:53,194 --> 00:17:56,120
,בכל עת צרה וצוקה"
."אין לנו מלך עוזר וסומך

248
00:17:56,151 --> 00:18:01,148
,אם הוא שם ביטחונו בבורא עולם
.איזו הקלה זה עושה לאדם

249
00:18:01,265 --> 00:18:05,174
,אני מסתכל על המילים, הרב
,שמעתי את השיר המצמרר שהרב עכשיו שר

250
00:18:05,214 --> 00:18:07,111
,את הניגון המדהים הזה

251
00:18:07,437 --> 00:18:09,685
,ואני שומע את המילים "פוקח עוורים

252
00:18:10,162 --> 00:18:12,080
,"זוקף כפופים, עוזר דלים"

253
00:18:12,351 --> 00:18:15,100
,יש פה ביטויים כל כך נשגבים לקב"ה

254
00:18:15,131 --> 00:18:18,434
...שאולי לבד קצת

255
00:18:18,585 --> 00:18:20,520
איך אנחנו כבני אדם יכולים לומר

256
00:18:20,545 --> 00:18:21,960
?שבחים כאלה לבורא עולם

257
00:18:22,385 --> 00:18:25,120
אבל כאשר מתאחדים יחד עוד ועוד אנשים

258
00:18:25,140 --> 00:18:26,725
,ומשבחים את הקב"ה

259
00:18:26,934 --> 00:18:28,277
,אולי באמת יש בזה, כמו שהרב אומר

260
00:18:28,314 --> 00:18:31,860
מעלה אדירה, וזה באמת מה שהרב עושה ערב-ערב

261
00:18:31,888 --> 00:18:33,242
.ועל כך יישר כוח גדול

262
00:18:34,160 --> 00:18:35,448
.כן, הרב, עוד מילה? -כן

263
00:18:35,480 --> 00:18:38,700
,רציתי לעורר בקטע הזה שדיברנו

264
00:18:38,900 --> 00:18:40,594
,כמו שהזכרת, ויפה הזכרת

265
00:18:40,777 --> 00:18:44,474
,"אמרנו "מעורר ישנים, מקיץ נרדמים

266
00:18:44,917 --> 00:18:46,900
זה לא ישן בפועל שהוא ישן

267
00:18:46,925 --> 00:18:48,000
,וצריך להעיר אותו

268
00:18:48,350 --> 00:18:49,234
.זה לא שהוא נרדם

269
00:18:49,262 --> 00:18:52,311
.דרך אגב, ישן זה שינה יותר פשוטה מאשר נרדם

270
00:18:52,334 --> 00:18:55,285
.נרדם זה שהוא ישן תרדמה עמוקה

271
00:18:55,788 --> 00:18:57,802
אז אחד מהאדמ"ורים היה מכוון פה

272
00:18:57,828 --> 00:18:59,557
,על בני משפחה שהם רחוקים

273
00:19:00,031 --> 00:19:01,494
,אלו שרחוקים מהמצוות

274
00:19:01,657 --> 00:19:09,502
- ועל ידי כך שהוא דבק בתיבות האלו
,המעורר ישנים" - שהם נרדמים מהמצוות"

275
00:19:09,545 --> 00:19:12,631
,אדרבה, פה הוא מעיר אותם
,מחזיר אותם בתשובה מהתפילה הזאת

276
00:19:12,871 --> 00:19:13,977
.מכניס להם אור של תשובה

277
00:19:14,037 --> 00:19:19,848
,כמה בתים רוצים שבני הבית יהיו
,איך אומרים, באחדות, בשלווה, בשמחה

278
00:19:19,862 --> 00:19:20,991
?שילכו בדרך השם

279
00:19:21,517 --> 00:19:23,674
.כמה הפיוט הזה יכול לעורר לאמונה

280
00:19:23,762 --> 00:19:26,820
בהחלט. בגלל שהפיוט הזה יכול
לעורר לאמונה

281
00:19:26,880 --> 00:19:29,782
,ולעוד הרבה מאוד ישועות

282
00:19:30,022 --> 00:19:32,554
.זאת באמת האפשרות של הצופים

283
00:19:32,748 --> 00:19:34,120
,אתם יכולים, בעזרת השם

284
00:19:34,177 --> 00:19:35,794
להזמין את הרב יוסף מורדי

285
00:19:35,982 --> 00:19:38,120
יחד עם רבני הידברות אליכם הביתה

286
00:19:38,162 --> 00:19:39,802
ולהביא את הברכה ואת הישועה

287
00:19:40,037 --> 00:19:42,251
על ידי אמירת השבח נשמת כל חי

288
00:19:42,282 --> 00:19:44,388
,ועל ידי העסק, ללמוד את הנושא

289
00:19:44,734 --> 00:19:46,817
.ממילא בעזרת השם גם הישועה תבוא

290
00:19:47,257 --> 00:19:49,874
,"נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוקינו"

291
00:19:49,971 --> 00:19:51,425
כמה באמת אנחנו צריכים להודות

292
00:19:51,465 --> 00:19:53,777
על כל רגע ורגע שאנחנו מקבלים חיים

293
00:19:53,820 --> 00:19:54,742
.על פני האדמה

294
00:19:55,062 --> 00:19:59,205
ורוח כל בשר תפאר ותרומם"
."זכרך מלכנו תמיד

295
00:19:59,771 --> 00:20:01,760
.תודה רבה לרב יוסף מורדי
.ברוך תהיה-

296
00:20:01,794 --> 00:20:03,914
.תודה רבה לכבוד הרב
.תודה רבה לנגנים

297
00:20:04,314 --> 00:20:08,322
אנחנו נמשיך ונעסוק במעלת הפיוט הנשגב הזה
,בעזרת השם בתוכנית הבאה

298
00:20:08,365 --> 00:20:10,688
אבל בינתיים אתם יכולים לטלפן

299
00:20:10,797 --> 00:20:12,365
לטלפון שנמצא כעת על המסך

300
00:20:12,408 --> 00:20:14,348
ולהזמין את הרב יוסף מורדי

301
00:20:14,371 --> 00:20:17,150
,ואת רבני הידברות שיגיעו אליכם הביתה

302
00:20:17,220 --> 00:20:20,017
יחד איתכם יאמרו את השבח נשמת כל חי

303
00:20:20,205 --> 00:20:24,168
.ותלמדו יחד את הנושא של הפיוט הנשגב הזה

304
00:20:24,169 --> 00:20:25,700
.המשך צפייה מהנה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה