הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: תורה בווטסאפ

הרב זמיר כהן

כיצד אפשר להפיץ תורה בוואטסאפ? מדוע משתלם לעשות חסדים? הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם הפרק הראשון

תמלול ההרצאה

1
00:00:28,382 --> 00:00:33,724
אנחנו מתחילים היום בעזרת השם
סדרה חדשה על פרקי אבות,

2
00:00:34,474 --> 00:00:39,444
לאחר שראינו בספר קהלת
את ההדרכה הבסיסית

3
00:00:39,554 --> 00:00:43,316
איך להתייחס בכלל לכל החיים,

4
00:00:43,332 --> 00:00:44,862
ההתלבטויות השונות,

5
00:00:45,518 --> 00:00:47,006
ליווינו את שלמה המלך

6
00:00:47,048 --> 00:00:48,860
בהתחבטויות הנפש שלו,

7
00:00:48,880 --> 00:00:50,484
בהדרכה שהוא נותן

8
00:00:50,932 --> 00:00:52,040
איך להיות מאוזנים

9
00:00:52,074 --> 00:00:53,326
בכל תחומי החיים.

10
00:00:53,352 --> 00:00:56,644
אז בעצם בקהלת ראינו את היסודות,

11
00:00:56,682 --> 00:00:57,978
יציקת היסוד.

12
00:00:58,342 --> 00:01:00,270
פרקי אבות זה כבר

13
00:01:00,294 --> 00:01:04,356
הבניין עצמו.
מתחילים לבנות את הבניין על היסודות

14
00:01:04,744 --> 00:01:09,842
כי כאן יש לנו יותר הדרכה מעשית
עם פרטים ופרטי פרטים

15
00:01:10,532 --> 00:01:12,822
איך להתנהג בחיי היום-יום.

16
00:01:14,548 --> 00:01:21,954
מסכת אבות היא אחת מ-63 המסכתות
שיש לנו בשישה סדרי משנה.

17
00:01:22,618 --> 00:01:29,244
כידוע, רבי יהודה הנשיא,
כשראה שעם ישראל מתחיל להתפזר,

18
00:01:29,802 --> 00:01:36,234
והתורה שבעל פה עלולה לא להיות מועברת
כפי שקיבלנו אותה איש מפי איש

19
00:01:36,256 --> 00:01:37,572
עד משה רבנו,

20
00:01:37,882 --> 00:01:42,508
אז הוא העלה, היה הראשון בהיסטוריה
שהעלה את התורה שבעל פה על הכתב.

21
00:01:44,812 --> 00:01:49,582
שישה נושאים שונים. ראשי התיבות שלהם:
זמ"ן נק"ט.

22
00:01:50,032 --> 00:01:54,588
זרעים, מועד, נשים, נזיקין,
קודשים, טהרות.

23
00:01:55,188 --> 00:02:02,572
זרעים - מסכתות שכוללות את כל מה שנוגע
לעולם הצומח, כמו עורלה, כלאיים,

24
00:02:02,594 --> 00:02:05,270
תרומות, מעשרות, זה שייך לסדר זרעים.

25
00:02:06,298 --> 00:02:15,420
מועד - כל ההלכות שקשורות למועדי ישראל,
שבת, ראש השנה, פסח,

26
00:02:15,684 --> 00:02:17,876
ההלכות שנוגעות לזמנים.

27
00:02:18,090 --> 00:02:19,388
זה הסדר השני.

28
00:02:19,994 --> 00:02:27,444
הסדר השלישי: נשים - כל ההלכות
שקשורות לתקשורת שבין בעל לבין אישה,

29
00:02:27,474 --> 00:02:33,550
כמו קידושין, גיטין, כתובות.
זה סדר נשים.

30
00:02:33,800 --> 00:02:35,752
גם מסכת נידה נמצאת שם.

31
00:02:38,140 --> 00:02:48,170
אחר כך, לאחר זמ"ן - זרעים, מועד, נשים,
נק"ט: נזיקין, קודשים, טהרות.

32
00:02:48,484 --> 00:02:55,552
נזיקין - כל דיני הממונות שבין אדם לחברו,
הלכות שכנים, מה מותר, מה אסור,

33
00:02:56,270 --> 00:03:01,422
אדם שהזיק לממון של חברו,
דיני אבידה ומציאה, שותפים.

34
00:03:01,928 --> 00:03:03,834
כל זה נמצא בסדר נזיקין.

35
00:03:04,864 --> 00:03:10,364
קודשים - ההלכות שקשורות לקורבנות
בבית המקדש כשבית המקדש היה קיים.

36
00:03:10,844 --> 00:03:15,092
ו-ט, טהרות - דיני טומאה וטהרה,
שהיום כמעט הם לא שייכים,

37
00:03:15,118 --> 00:03:17,938
גם זה שייך לאותה תקופה
שבית המקדש היה קיים.

38
00:03:18,306 --> 00:03:21,452
אז היום יש ארבעה סדרים
שהם מצויים גם היום,

39
00:03:21,468 --> 00:03:26,232
ושני סדרים - קודשים, טהרות,
יותר לזמן שבית המקדש היה קיים.

40
00:03:27,888 --> 00:03:30,246
מסכת אבות, איפה היא נמצאת?

41
00:03:32,102 --> 00:03:38,366
מתוך השישה סדרי משנה, מסכת אבות
נמצאת בסדר נזיקין. סוף סדר נזיקין,

42
00:03:38,700 --> 00:03:40,962
שם יש את מסכת אבות. למה?

43
00:03:43,002 --> 00:03:49,414
כי כל המסכתות שבש"ס, כולל סדר נזיקין,
הן עוסקות בצד ההלכתי,

44
00:03:51,112 --> 00:03:52,476
הדינים למעשה.

45
00:03:53,444 --> 00:03:59,472
מסכת אבות היא החלק המוסרי של ההנהגות,
איך האדם צריך להתנהג.

46
00:04:00,074 --> 00:04:04,284
ולמה הכניסו את מסכת אבות לש"ס,
לשישה סדרי משנה?

47
00:04:04,306 --> 00:04:08,412
הרי אין כאן הלכות כמו הלכות שבת,
הלכות תפילין וכדומה.

48
00:04:08,876 --> 00:04:14,050
כדי שנדע שהמוסריות של האדם - חלק מהתורה.

49
00:04:14,448 --> 00:04:21,640
לא פחות מכל ההלכות שיש לנו בתורה,
גם המוסריות, איך האדם צריך להתנהג,

50
00:04:21,654 --> 00:04:25,052
"איזהו מכובד המכבד את הבריות"
זה כתוב בפרקי אבות,

51
00:04:25,434 --> 00:04:31,154
אבל זה חלק מהתורה.
לכן שם המסכת הוא מסכת אבות.

52
00:04:31,812 --> 00:04:37,452
בדרך כלל השמות של המסכתות
הם על פי הנושא שהמסכת מדברת,

53
00:04:37,476 --> 00:04:42,044
מסכת שבת - הלכות שבת,
מסכת פסחים - הלכות פסח,

54
00:04:42,282 --> 00:04:45,962
מסכת גיטין - הלכות של גט,
וכן על זה הדרך.

55
00:04:46,740 --> 00:04:51,074
מדוע המסכת הזו נקראת מסכת אבות?
יש לכך שתי סיבות:

56
00:04:51,528 --> 00:04:57,222
סיבה אחת, לומר שכשם שקיבלנו מאבותינו
איש מפי איש עד משה רבנו

57
00:04:57,244 --> 00:04:58,734
את כל התורה כולה,

58
00:04:59,970 --> 00:05:06,240
גם את ההנהגות של הבין אדם לחברו,
את ה"איזהו מכובד המכבד את הבריות",

59
00:05:06,264 --> 00:05:10,260
"איזהו גיבור הכובש את יצרו",
משפטים שמופיעים במסכת אבות,

60
00:05:10,470 --> 00:05:14,116
גם את זה קיבלנו מאבותינו
איש מפי איש עד משה רבנו.

61
00:05:14,128 --> 00:05:17,954
כלומר, לדעת להתייחס לדברים ברצינות.

62
00:05:18,774 --> 00:05:24,818
גם כשאדם יודע שהוא קיבל את הדברים
מאבותיו, הוא מתייחס אליהם אחרת.

63
00:05:25,040 --> 00:05:28,338
אדם ברחוב שנותן לך עצה,
"תעשה כך, אל תעשה כך",

64
00:05:28,368 --> 00:05:31,582
אולי הוא מדבר מתוך נגיעות אישיות,
מי אמר שזה טוב לי?

65
00:05:32,056 --> 00:05:34,070
אולי יש לו אינטרסים במה שהוא אומר.

66
00:05:34,232 --> 00:05:39,824
אבל כשהאבא אומר לבן "תעשה כך וכך",
גם אם הבן לא כל כך מבין למה,

67
00:05:40,074 --> 00:05:43,230
אבל הוא יודע שאם אבא אמר,
ודאי שהוא אוהב אותי.

68
00:05:43,262 --> 00:05:44,630
הוא רוצה בטובתי.

69
00:05:44,760 --> 00:05:48,468
לכן המסכת נקראת "מסכת אבות"
כדי לתת לאדם תמריץ

70
00:05:48,496 --> 00:05:53,742
להתייחס לדברים ברצינות, לדעת גם
משפט שלכאורה מכביד עליך,

71
00:05:55,042 --> 00:06:01,270
למשל, בפרקי אבות נראה בהמשך כתוב:
"הווי קל לראש ונוח לתשחורת".

72
00:06:01,652 --> 00:06:06,336
"הווי קל לראש" - כלומר אם יש מעליך
בוס בעבודה, תהיה קליל איתו,

73
00:06:07,602 --> 00:06:12,190
אל תתנגש איתו. יש אדם נכנס לעבוד,
שמעתי את זה כמה פעמים מצעירים

74
00:06:12,218 --> 00:06:15,894
מוכשרים מאוד, כל מקום שנכנסו לעבודה,
אחרי חודש פיטרו אותם.

75
00:06:16,598 --> 00:06:19,554
והוא לא מבין, יש עליו איזו קללה?
יש עליו איזה כישוף?

76
00:06:19,828 --> 00:06:25,240
מדברים איתו על ההתנהלות, מתברר שהוא,
כל מקום שהוא מגיע,

77
00:06:25,268 --> 00:06:27,336
הוא בטוח שהוא חכם יותר מהמנהל

78
00:06:27,572 --> 00:06:31,156
והוא כבר מתחיל להכתיב ולנהל
ומתווכח יותר מדי.

79
00:06:31,376 --> 00:06:35,284
יכול להיות שהוא חכם יותר מהמנהל,
אבל אומרת המשנה "הווי קל לראש",

80
00:06:35,312 --> 00:06:38,960
הוא הבוס שלך, אתה העובד?
תבין שהוא המנהל.

81
00:06:39,598 --> 00:06:43,654
נראה לך אחרת, תציע לו, קיבל - קיבל,
לא קיבל - תעשה מה שהוא אומר,

82
00:06:43,682 --> 00:06:47,594
הוא עכשיו המנהל. אתה יודע שהמפעל
יצא בהפסדים, אבל הוא הבוס כאן.

83
00:06:47,676 --> 00:06:50,890
אתה רק תביע את דעתך,
אבל אל תיכנס איתו להתנגשויות.

84
00:06:50,912 --> 00:06:55,754
"הווי קל לראש ונוח לתשחורת"
זו הדרכה יותר למבוגרים.

85
00:06:56,136 --> 00:07:00,404
המבוגרים, כשרואים צעירים עושים שטויות,
לפעמים זה מוציא אותם מהכלים

86
00:07:00,688 --> 00:07:04,936
והם מגיבים בזעם ומסתכסכים,
הורים וילדים מגיעים לקצרים,

87
00:07:05,194 --> 00:07:09,186
"תהיה נוח לתשחורת". אתה יש לך
כבר שיער לבן, הוא השיער שלו שחור,

88
00:07:09,386 --> 00:07:13,552
אין לו את חוכמת החיים שיש לך,
תבין אותו, לך לקראתו.

89
00:07:15,202 --> 00:07:20,122
ההדרכות האלה, לא תמיד קל לאדם
ליישם אותן, הוא בוער בתוכו,

90
00:07:20,420 --> 00:07:26,092
אבל אם הוא אומר: זו עצה שאבא נתן לי,
אם אבא נתן את העצה, ודאי שזה טוב.

91
00:07:26,122 --> 00:07:30,120
אז גם אם אביו לא כזה מלומד
לתת לו את העצות שבפרקי אבות,

92
00:07:30,140 --> 00:07:34,216
אבל אתה יודע שהמסכת הזו
היא מסכת של האבות,

93
00:07:34,402 --> 00:07:37,826
הועברה מדור לדור,
שווה להתייחס לדברים ברצינות.

94
00:07:39,352 --> 00:07:41,104
זה הסבר אחד של המילה "אבות".

95
00:07:41,120 --> 00:07:46,692
אבל יש עוד הסבר, לפי ההסבר הזה,
המילה "אבות" מתייחסת למוֹסרים,

96
00:07:46,708 --> 00:07:48,234
למי שמסר את הדברים.

97
00:07:48,708 --> 00:07:55,218
לפי הביאור השני, המילה "אבות" מתייחסת
למוּסרים עצמם, לדברים שכתובים כאן.

98
00:07:55,372 --> 00:08:00,860
למשל, בשבת, יש לנו אבות מלאכה.
יש אבות ויש תולדות.

99
00:08:01,036 --> 00:08:05,506
למשל, אדם שזורע בשבת, זה אב מלאכה,
יש 39 אבות מלאכות.

100
00:08:05,980 --> 00:08:10,578
אדם שמשקה את הצמחים בשבת
זו תולדה של מלאכת זורע.

101
00:08:10,596 --> 00:08:17,574
כמו הילד, כי זריעה מצמיחה,
וכשאדם משקה, מה הוא עושה בעצם?

102
00:08:17,608 --> 00:08:19,642
הוא מצמיח. אבל הוא לא זרע,

103
00:08:19,854 --> 00:08:25,342
אז כשהאדם משקה זו תולדה - גם זה
אסור מהתורה, שאסור להשקות בשבת,

104
00:08:25,374 --> 00:08:30,218
זו תולדה של האב מלאכה שנקראת בשם זורע.
מלאכת זורע.

105
00:08:30,940 --> 00:08:37,008
כלומר, אב זה יסוד.
גם כאן, מסכת אבות - מסכת של יסודות.

106
00:08:37,974 --> 00:08:42,404
זה מתייחס כבר למוסרים עצמם,
כל דבר שאתה לומד כאן, תדע שזה אב,

107
00:08:42,440 --> 00:08:45,422
אם תיקח את זה לעצמך, יהיו לך
הרבה תולדות,

108
00:08:45,436 --> 00:08:50,754
אתה תרוויח מזה באינספור מסלולים שאתה יכול
לפגוש במהלך החיים במצבים שונים.

109
00:08:50,908 --> 00:08:54,618
אתה לוקח את העצה, לוקח את ההדרכה,
אתה תראה שיהיה לך טוב.

110
00:08:55,124 --> 00:08:59,792
לכן מסכת אבות הוכנסה דווקא לסדר נזיקין,

111
00:09:00,298 --> 00:09:06,034
לומר כשם שמהצד ההלכתי
אסור לך להזיק לחבר,

112
00:09:06,672 --> 00:09:12,794
מותר לאדם לגנוב ממון חברו?
להזיק לו? לנפץ לו את הרכב שלו?

113
00:09:13,304 --> 00:09:16,292
את הזגוגיות של הבית? אסור,
אתה מזיק לחברך.

114
00:09:16,764 --> 00:09:23,370
כשם שיש את הצד ההלכתי בדיני ממונות,
כך יש גם את הצד המוסרי בבין אדם לחברו.

115
00:09:23,666 --> 00:09:27,706
כמו היסוד הזה של "איזהו מכובד
המכבד את הבריות" - זה בין אדם לחברו.

116
00:09:27,734 --> 00:09:30,530
אבל תדע שזה חלק מהתורה, זה עניין הלכתי.

117
00:09:31,010 --> 00:09:39,112
הרמח"ל בהקדמה שלו ל"מסילת ישרים"
כותב על הפסוק, יש פסוק שהקב"ה אומר

118
00:09:39,128 --> 00:09:44,494
לעם ישראל, מה הוא מבקש מאיתנו,
אז יש שם רשימה של פרטים שהם מסכמים,

119
00:09:44,776 --> 00:09:49,798
בין השאר כתוב שם "ללכת בכל דרכיו".
מה זה "ללכת בכל דרכיו"?

120
00:09:49,822 --> 00:09:51,582
איך האדם ילך בדרכי השם?

121
00:09:54,328 --> 00:09:58,668
ללכת בדרך של מישהו אחר,
אם הוא צעד במסלול הזה, אני הולך אחריו,

122
00:09:59,106 --> 00:10:01,268
אבל מה הפירוש ללכת בדרכי השם?

123
00:10:02,066 --> 00:10:06,130
אומרים חז"ל: תלמד מדרכי ההנהגה של הקב"ה.

124
00:10:06,932 --> 00:10:10,336
כמו שהקב"ה, אפילו שאנשים חוטאים,
הוא לא מעניש מייד,

125
00:10:10,344 --> 00:10:13,902
הולך בסבלנות, הולך ברחמים,
גם אתה תהיה רחום.

126
00:10:14,218 --> 00:10:16,980
מה הוא גומל חסדים,
אף אתה תהיה גומל חסדים.

127
00:10:17,000 --> 00:10:21,690
אדם וחווה פתאום התביישו שהם בלי בגדים,
אכלו מעץ הדעת, התביישו,

128
00:10:21,708 --> 00:10:22,956
לפני כן לא התביישו.

129
00:10:23,040 --> 00:10:28,300
אחרי שאכלו מעץ הדעת נכנס בהם יצר הרע,
וזה גרם להם להתבייש.

130
00:10:29,030 --> 00:10:30,540
הם עברו על רצון השם.

131
00:10:30,720 --> 00:10:36,192
והנה, מה כתוב בתורה?
"ויעש ה' לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם".

132
00:10:36,696 --> 00:10:40,090
אבל הם עברו על רצונך, לכן הם
סובלים עכשיו, תן להם שיסבלו.

133
00:10:40,484 --> 00:10:47,792
אבל גומל חסדים. כמו שהקב"ה גומל חסדים
אפילו לאלה שעברו על דבריו,

134
00:10:47,828 --> 00:10:49,398
גם אתה תהיה גומל חסדים.

135
00:10:49,748 --> 00:10:53,412
כלומר, כל דרכי ההנהגה במידות
שבין אדם לחברו,

136
00:10:53,450 --> 00:10:56,078
צריך לדעת, זה חלק מהתורה, זה רצון השם.

137
00:10:56,228 --> 00:11:01,710
לא כמו שיש כאלה שחושבים ששמירת שבת,
הנחת תפילין, לתת צדקה זה הלכה מהתורה,

138
00:11:01,978 --> 00:11:07,752
אבל לכבד את הזולת, לא לפגוע בו במילים,
אלה דברים, הוא מרגיש: מה זה קשור לתורה?

139
00:11:07,864 --> 00:11:11,038
אז אמרתי, אז מה אם הוא נפגע?
ירדתי עליו, צחקתי איתו.

140
00:11:11,206 --> 00:11:13,432
הוא צחק עליו אבל הוא אומר "צחקתי איתו".

141
00:11:13,560 --> 00:11:19,094
אלה דברים שאנשים עלולים לזלזל בהם,
להקל ראש, לומר: אני לא עברתי

142
00:11:19,126 --> 00:11:21,152
על מה שכתוב בתורה, אלה דברים קטנים.

143
00:11:22,272 --> 00:11:27,644
באה התורה ואומרת: תדע לך, זה חלק מהתורה.
לכן פרקי אבות, המסכת הזו,

144
00:11:27,942 --> 00:11:34,258
היא אחת מ-63 מסכתות שיש בש"ס,
ולא כעניין נספח או חיצוני.

145
00:11:35,622 --> 00:11:39,550
נעבור כעת למשנה עצמה.
המשנה פותחת במילים:

146
00:11:58,332 --> 00:12:03,412
הפתיחה של מסכת אבות מאוד מעניינת
כי היא שונה מכל המסכתות.

147
00:12:03,564 --> 00:12:07,492
כל מסכת מתחילה מייד בהלכות,
פה הוא מתחיל בהקדמה

148
00:12:07,510 --> 00:12:09,302
שבעצם היא נוגעת לכל התורה.

149
00:12:09,586 --> 00:12:13,406
"משה קיבל תורה מסיני",
כלומר מהקב"ה שהתגלה בסיני,

150
00:12:13,596 --> 00:12:18,954
"מסרה ליהושע" - תלמידו של יהושע,
והוא העביר לזקנים וכן על זה הדרך.

151
00:12:20,190 --> 00:12:24,126
למה דווקא המסכת הזו מתחילה
ב"משה קיבל תורה מסיני"?

152
00:12:24,138 --> 00:12:27,110
מה שאין כן מסכתות אחרות,
מתחילות מייד בהלכה.

153
00:12:27,258 --> 00:12:29,186
אבל זה קשור לדברים שדיברנו קודם,

154
00:12:29,914 --> 00:12:35,098
כדי להעביר מסר לאדם, כמו שמשה
קיבל תורה מסיני את הלכות שבת,

155
00:12:35,366 --> 00:12:39,574
תדע שהוא קיבל מסיני גם את דרכי ההנהגה
של בין אדם לחברו,

156
00:12:39,610 --> 00:12:42,376
לכן תקפיד על מה שכתוב כאן.

157
00:12:43,750 --> 00:12:46,586
"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע",

158
00:12:48,174 --> 00:12:53,120
במדרש כתוב שכשהקב"ה אמר למשה רבנו
קח את יהושע בן נון

159
00:12:54,534 --> 00:12:59,316
ותכתיר אותו ליורש שלך...
הרי נגזר על משה למות במדבר,

160
00:12:59,328 --> 00:13:03,930
הוא לא ידע מי במקומי, הוא כמו מלך,
משה רבנו היה המנהיג של עם ישראל,

161
00:13:03,942 --> 00:13:05,570
הוא כמו המלך של עם ישראל.

162
00:13:06,434 --> 00:13:07,546
מי אחריי?

163
00:13:07,768 --> 00:13:15,436
במדרש כתוב שהוא היה בטוח שאחד מבניו,
הוא זה שיתמנה לתפקיד של מנהיג ישראל.

164
00:13:15,622 --> 00:13:21,148
כמו מלך, מלך מת, אחד מהבנים יורש העצר,
הוא נהיה המלך הבא.

165
00:13:21,350 --> 00:13:26,288
משה היה בטוח שאחד מבניו
כמו שושלת מלכי בית דוד, בן אחר בן,

166
00:13:26,720 --> 00:13:31,368
והנה, הקב"ה אומר לו קח את יהושע,
הוא במקומך.

167
00:13:32,240 --> 00:13:37,876
חז"ל אומרים שמשה התאכזב. למה באמת
יהושע בן נון זכה ולא אחד הבנים של משה?

168
00:13:37,896 --> 00:13:40,978
גם הם היו תלמידי חכמים גדולים,
היו בקיאים בתורה.

169
00:13:41,074 --> 00:13:43,182
למה דווקא יהושע בן נון?

170
00:13:43,852 --> 00:13:48,672
יהושע בן נון נצמד למשה רבנו,
הוא לא היה מהמשפחה שלו,

171
00:13:49,198 --> 00:13:55,790
אבל הוא היה נצמד אליו ורוצה ללמוד
ממנו תורה כמו עגל שמשתוקק לינוק מאימו,

172
00:13:55,856 --> 00:13:59,856
כך הרגיש יהושע בן נון, אני רוצה לינוק
כל הזמן. כמו שכתוב בתורה:

173
00:13:59,878 --> 00:14:05,080
"יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל".
כל הזמן משמש את משה, הולך אחריו,

174
00:14:05,100 --> 00:14:10,100
לומד מההנהגה שלו, אנשים שואלים את משה
שאלות בהלכה, שאלות בתורה,

175
00:14:10,161 --> 00:14:16,236
יהושע עומד, מקשיב מה הרב עונה,
מעתיק את זה לעצמו, השתוקק לדעת תורה,

176
00:14:16,246 --> 00:14:22,100
הייתה לו השתוקקות. ואמרו חז"ל:
"גדול שימושה יותר מלימודה".

177
00:14:22,412 --> 00:14:27,854
כשאדם רואה את ההנהגה של התלמיד חכם,
לא רק את הדיבורים, קורא בספר...

178
00:14:27,862 --> 00:14:30,088
לוקח ספר הלכות, לומד הלכות.

179
00:14:30,354 --> 00:14:34,380
אבל כשאתה נמצא עם תלמיד חכם,
זו גם המעלה של אלה שלומדים בישיבות

180
00:14:34,402 --> 00:14:36,314
ולא רק בבית בצורה עצמאית,

181
00:14:36,430 --> 00:14:41,258
נמצא בישיבה, לומד מהרב, רואה את ההנהגה,
שואל שאלות, מקבל תשובות,

182
00:14:41,268 --> 00:14:45,628
שומע אחרים שואלים, איך הם מקבלים
את התשובות, הוא לומד,

183
00:14:45,628 --> 00:14:49,218
זה נקרא "גדול שימושה", הוא משמש
יותר מהלימוד עצמו.

184
00:14:49,620 --> 00:14:55,270
לכן אומר לו הקב"ה למשה רבנו:
קח את יהושע, איש אשר רוח בו,

185
00:14:55,418 --> 00:14:58,756
ותסמוך אותו, שהוא הממשיך שלך.

186
00:14:59,458 --> 00:15:06,630
זה גם מסביר, במדרש חז"ל אומרים
שכשיהושע בן נון הוכתר להיות

187
00:15:06,668 --> 00:15:16,298
במקום משה רבנו, זקני הדור ראו את פני משה
כפני חמה, כמו השמש,

188
00:15:16,656 --> 00:15:18,870
ואת פני יהושע כפני לבנה.

189
00:15:19,520 --> 00:15:23,272
"אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה",
כך לשון חז"ל.

190
00:15:23,704 --> 00:15:26,018
לא מובן, מה זו בושה? מה זו כלימה?

191
00:15:26,248 --> 00:15:29,830
אז פני משה כפני חמה, ודאי,
משה קיבל תורה מבורא עולם,

192
00:15:29,854 --> 00:15:31,548
ודאי שהוא כמו שמש מאיר,

193
00:15:31,852 --> 00:15:34,024
ויהושע, הוא לא בדרגה הזאת,
הוא כמו לבנה.

194
00:15:34,036 --> 00:15:37,086
מה זה "אוי לה לאותה בושה,
אוי לה לאותה כלימה"?

195
00:15:37,640 --> 00:15:41,420
הביאור בעומק הוא נפלא מאוד,
יש בזה מוסר השכל גדול לאדם,

196
00:15:42,330 --> 00:15:48,004
כשמשה רבנו קיבל תורה בסיני,
היו שם הרבה שקינאו בו,

197
00:15:48,032 --> 00:15:52,210
אנחנו גם רוצים להיות תלמידי חכמים,
גם רוצים לדעת את מה שמשה רבנו יודע.

198
00:15:53,408 --> 00:15:57,904
אבל הם מייד נפלו בייאוש: מי אני?
אני כלום, אני אפס,

199
00:15:57,912 --> 00:16:01,176
תראה את משה, אלוקים מדבר איתו,
איתי אלוקים לא מדבר.

200
00:16:01,552 --> 00:16:05,452
אין לי סיכוי להתקדם בחיים.
כלומר, מראש הם התייאשו

201
00:16:05,492 --> 00:16:09,004
כי הייתה להם תחושה: אם משה
מדבר עם אלוקים ואני לא,

202
00:16:09,020 --> 00:16:12,072
אז אני לא שווה שום דבר.
אין טעם להשקיע בכלל.

203
00:16:12,910 --> 00:16:15,326
כשלא השקיעו, באמת לא התקדמו.

204
00:16:17,032 --> 00:16:22,552
כשראו שיהושע בן נון שכן השקיע
נהיה ממלא המקום של משה רבנו,

205
00:16:22,888 --> 00:16:25,474
אמרו לעצמם: איזו טעות עשינו אז.

206
00:16:26,056 --> 00:16:28,950
נכון שיהושע הוא לא בדרגה של משה,

207
00:16:30,428 --> 00:16:33,910
משה הוא כמו שמש מאירה,
הירח אין לו אור עצמי,

208
00:16:33,936 --> 00:16:38,928
איך הירח מאיר לכדור הארץ? מקבל את האור
של השמש ומאיר לכדור הארץ.

209
00:16:39,452 --> 00:16:46,882
אז נכון שיהושע הוא לא בדרגה של משה,
אבל תראה שאדם יכול לקבל את האור

210
00:16:47,214 --> 00:16:51,542
מהאדם הגדול הזה שדיבר עם אלוקים
ולהעביר את זה לדורות הבאים.

211
00:16:51,576 --> 00:16:53,492
אז חבל שלא השקענו גם אנחנו.

212
00:16:53,890 --> 00:16:56,710
כשכתוב שם "אוי לה לאותה בושה,
אוי לה לאותה כלימה",

213
00:16:56,728 --> 00:16:59,308
זה לא מתייחס אוי לבושה של יהושע,

214
00:16:59,598 --> 00:17:05,572
אלא הזקנים אמרו על עצמם: הבושה שלנו,
למה אנחנו לא השקענו כמו שיהושע השקיע

215
00:17:05,586 --> 00:17:07,784
ותראה לאילו מדרגות גבוהות הוא הגיע.

216
00:17:08,004 --> 00:17:10,518
וזה גם מוסר לעצמנו עד עצם היום הזה,

217
00:17:10,838 --> 00:17:15,820
יש אנשים, מראש מייאשים את עצמם:
אני לא גדלתי בבית של תורה, מה יצא ממני?

218
00:17:15,840 --> 00:17:18,952
אבא שלי זה לא גדול הדור בתורה,
איך אני יכול להתקדם?

219
00:17:19,136 --> 00:17:24,468
וזה לא נכון, חז"ל אמרו: "היזהרו
בבני עניים שמהם תצא תורה".

220
00:17:24,824 --> 00:17:28,208
עניים זה יכול להיות עניים בממון,
עניים יכול להיות בית

221
00:17:28,240 --> 00:17:29,706
שהוא עני ברוחניות.

222
00:17:29,824 --> 00:17:35,182
"היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה",
משם יכולים לצמוח מנהיגי הדור.

223
00:17:35,764 --> 00:17:38,888
מרן הרב עובדיה יוסף,
שהפך את העולם בתורה שלו,

224
00:17:39,172 --> 00:17:42,060
מי היה אביו? אביו היה איזה רב גדול?

225
00:17:42,340 --> 00:17:47,112
אביו היה בעל מכולת. כשהייתי ילד
היו מצביעים על המכולת: פה...

226
00:17:47,156 --> 00:17:49,498
זו הייתה המכולת של אבא
של הרב עובדיה יוסף.

227
00:17:49,528 --> 00:17:52,612
הייתה שם מכולת
בשכונת בית ישראל בירושלים.

228
00:17:55,716 --> 00:17:59,518
ואביו באמת לא חשב שבנו
יהיה תלמיד חכם.

229
00:17:59,936 --> 00:18:06,334
גם כשהוא, נפשו חשקה בתורה, הלך לישיבה,
אחרי כמה זמן, זמן קצר שלמד שם,

230
00:18:06,588 --> 00:18:08,664
לא יודע אם זה חודש או כמה חודשים,

231
00:18:09,420 --> 00:18:12,878
האבא אמר לו: אתה לא הולך יותר.
אני צריך אותך במכולת, אתה הבן הבכור,

232
00:18:13,148 --> 00:18:17,252
אני צריך עזרה, אין מי שיעזור לי כאן.
הוא היה בן 14, 15.

233
00:18:17,288 --> 00:18:20,880
"תעזור לי במכולת". והוא לא הלך,
מה יעשה? האבא אומר לו, הוא נשאר.

234
00:18:21,618 --> 00:18:25,630
למזלנו, ראש ישיבת "פורת יוסף",
הרב עזרא עטיה,

235
00:18:25,982 --> 00:18:29,322
שם לב שהתלמיד הזה לא הגיע כמה ימים,
חשב אולי הוא חולה.

236
00:18:29,332 --> 00:18:30,936
שבוע, שבועיים, כמה חולה?

237
00:18:31,372 --> 00:18:34,614
ידע איפה המכולת של אביו, הלך לשם,
ראה את האבא עומד שם,

238
00:18:34,620 --> 00:18:40,836
שאל אותו: איפה עובדיה? איפה הבן?
אמר לו: הוא לקח משלוח, עוד מעט הוא יבוא.

239
00:18:41,886 --> 00:18:43,110
כמו נער שליח.

240
00:18:44,726 --> 00:18:48,194
אמר לו: רגע, אז הכול בסדר איתו?
אמר לו: כן, אני צריך אותו איתי בחנות.

241
00:18:49,168 --> 00:18:54,334
הרב ניסה להפציר בו: תשלח אותו לישיבה,
הוא כל כך רוצה ללמוד, תן לו שיתקדם.

242
00:18:54,968 --> 00:18:56,816
הוא אמר לו: לא, אני צריך עזרה בחנות.

243
00:18:57,134 --> 00:19:01,420
ראה הרב עזרא עטיה ששום דבר לא עוזר,
אמר לו: אתה צריך אותו כל יום

244
00:19:01,466 --> 00:19:07,232
כמה שעות של שליחויות? תשלח אותו לישיבה,
אני מתחייב כשאני מסיים את השיעור בישיבה

245
00:19:07,260 --> 00:19:12,056
אני אבוא ואני אעשה את השליחויות במקומו.
אבל הוא מסוגל ללמוד, תשלח אותו שילמד.

246
00:19:12,834 --> 00:19:15,170
הוא נבהל, ראש הישיבה אומר
"אני אעשה שליחויות"?

247
00:19:15,198 --> 00:19:19,540
אמר לו: אם עד כדי כך זה חשוב
בעיני כבודו, בסדר, אני אסתדר לבד.

248
00:19:19,594 --> 00:19:20,928
ושלח אותו לישיבה.

249
00:19:21,360 --> 00:19:23,590
בסוף תראו איזו מתנה עם ישראל קיבל.

250
00:19:25,126 --> 00:19:31,828
"היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה".
יש עניים בכסף, יש עניים ברוחניות,

251
00:19:31,828 --> 00:19:35,068
אבל הילדים שלהם יכולים להיות גדולי הדור.

252
00:19:35,946 --> 00:19:37,373
אז זה החלק הראשון של המשנה:

253
00:19:37,382 --> 00:19:38,839
"משה קיבל תורה מסיני

254
00:19:38,848 --> 00:19:40,848
"ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים".

255
00:19:41,966 --> 00:19:44,370
על אילו זקנים מדובר כאן? יש פסוק:

256
00:19:44,507 --> 00:19:47,297
"ויעבוד ישראל את ה' כל ימי יהושע

257
00:19:47,370 --> 00:19:51,322
"וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים
אחרי יהושע".

258
00:19:51,616 --> 00:19:57,958
כלומר, אותם זקנים שפגשו את משה רבנו
הם האריכו ימים גם אחרי שיהושע נפטר,

259
00:19:57,978 --> 00:20:00,320
היו כאלה שעוד המשיכו להאריך ימים.

260
00:20:00,562 --> 00:20:05,266
אז בעצם הם קיבלו ממשה,
אבל לא כמו יהושע,

261
00:20:05,280 --> 00:20:09,818
אז אחרי שמשה נפטר, יהושע המשיך
ללמד אותם, אז הוא העביר לדור הזה.

262
00:20:09,826 --> 00:20:13,356
כלומר, הזקנים האלה היו גם תלמידי משה,
גם תלמידי יהושע.

263
00:20:13,874 --> 00:20:18,670
"וזקנים לנביאים" - הדור הבא של אלה
שכבר לא זכו לראות את משה רבנו.

264
00:20:18,682 --> 00:20:23,482
אלה שזכו לראות את משה כונו בשם זקנים.
הדור הבא כבר נביאים.

265
00:20:24,002 --> 00:20:27,092
כמו עלי, שמואל, אלה כבר היו נביאים.

266
00:20:27,203 --> 00:20:29,969
"ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה",

267
00:20:30,058 --> 00:20:32,664
כמו שקיבלו את התורה, כך העבירו לדור הבא,

268
00:20:32,673 --> 00:20:34,156
לאנשי כנסת הגדולה.

269
00:20:35,134 --> 00:20:38,290
מה זה אנשי כנסת הגדולה?
אמצע ימי בית המקדש השני.

270
00:20:38,316 --> 00:20:44,704
פה כבר הגענו לאמצע ימי בית שני,
כשעלה עזרא, נחמיה, עלו מבבל.

271
00:20:44,720 --> 00:20:51,028
אחרי גלות ראשונה, גלות בבל, כורש השני
היה הבן של אסתר המלכה ואחשוורוש.

272
00:20:51,470 --> 00:20:56,606
הוא נתן רשות לבנות את בית המקדש,
עלו ובנו את בית המקדש השני,

273
00:20:57,688 --> 00:21:01,864
והמנהיגים היו עזרא הסופר, נחמיה,
גם מרדכי עצמו עלה,

274
00:21:01,868 --> 00:21:04,630
אחר כך הוא חזר שוב לפרס,
ושם הוא נפטר ונקבר.

275
00:21:04,644 --> 00:21:07,778
עד היום קבר מרדכי נמצא בפרס.

276
00:21:10,628 --> 00:21:18,402
והם שבעצם הקימו את התשתית
לכל הדור שאחרי, בזמן בית המקדש השני.

277
00:21:18,740 --> 00:21:24,912
אמצע ימי בית שני הוקם המוסד הגדול הזה
שנקרא אנשי כנסת הגדולה.

278
00:21:25,160 --> 00:21:31,126
היו 120 גאוני עולם, גדולים בתורה,
ביניהם היו גם נביאים,

279
00:21:31,726 --> 00:21:35,302
הם היו המוסד העליון של הסמכות
התורנית ההלכתית.

280
00:21:35,322 --> 00:21:38,306
כל שאלה הם היו מכריעים, הם היו קובעים.

281
00:21:39,582 --> 00:21:43,596
פה בארץ עשו כנסת על שם
אנשי כנסת הגדולה,

282
00:21:43,710 --> 00:21:45,712
ולכן עשו 120 חברי כנסת.

283
00:21:46,144 --> 00:21:49,244
כל אחד מבין את ההבדלים
בין אנשי כנסת הגדולה

284
00:21:49,274 --> 00:21:52,084
לבין הכנסת שיש לנו כאן בארץ.

285
00:21:52,204 --> 00:21:56,032
אבל גם זה יפה שלפחות לקחו את הרעיון משם.

286
00:21:57,562 --> 00:22:03,092
עד כאן התמסורת של התורה,
והגענו לתקופה של כתיבת המשנה.

287
00:22:03,400 --> 00:22:08,332
לכן אין פה את המשך השושלת.
אנחנו יודעים את המשך השושלת מאז ועד היום.

288
00:22:08,538 --> 00:22:14,220
היו אחר כך תנאים, אמוראים,
סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים,

289
00:22:14,232 --> 00:22:18,320
עד הדור שלנו. יש את כל השושלת
של מקבלי ומוסרי התורה עד היום.

290
00:22:18,550 --> 00:22:22,766
בספר "מסע אל האמת" הבאתי גם את התאריכים
עם השמות של המנהיגים של הדורות,

291
00:22:22,792 --> 00:22:26,826
יש שם פרק שלם על העניין הזה,
שכל אדם יוכל להיווכח בעצמו

292
00:22:26,864 --> 00:22:31,160
שהתורה הועברה מדור לדור בלי איזה קטע
שפה אתה יכול להגיד מישהו המציא

293
00:22:31,180 --> 00:22:35,586
או מישהו זייף, יש לנו את כל השושלת
מאז ועד גדולי הדור שלנו

294
00:22:35,634 --> 00:22:38,378
שהעבירו את התורה איש מפי איש.

295
00:22:38,796 --> 00:22:43,210
אבל כאן המשנה נכתבה בתקופה הזו,
לכן זה נעצר כאן בתקופת התנאים.

296
00:22:43,532 --> 00:22:48,874
"הם אמרו שלושה דברים". עד כאן ההקדמה,
מכאן אנחנו כבר מגיעים להדרכה עצמה.

297
00:22:49,230 --> 00:22:50,874
מי זה "הם אמרו שלושה דברים"?

298
00:22:50,884 --> 00:22:53,734
אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים.

299
00:22:54,214 --> 00:22:56,960
רק שלושה דברים אמרו?
הרבה דברים אמרו,

300
00:22:57,320 --> 00:23:01,234
אבל שלושה דברים יסודיים שאת זה
רצו להנציח לדורות.

301
00:23:01,824 --> 00:23:05,922
"הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה

302
00:23:06,113 --> 00:23:07,931
"ועשו סייג לתורה".

303
00:23:08,146 --> 00:23:14,604
שלושה כללים יסודיים: האחד נוגע
למערכת המשפט - "הוו מתונים בדין",

304
00:23:14,870 --> 00:23:18,684
השני, במה שנוגע לעולם החינוך:
"העמידו תלמידים הרבה",

305
00:23:19,002 --> 00:23:23,524
והשלישי, במה שנוגע לתורה עצמה,
לשמירת התורה: "עשו סייג לתורה",

306
00:23:23,532 --> 00:23:24,986
כלומר תעשו גדרות.

307
00:23:26,658 --> 00:23:32,866
במה שנוגע למערכת המשפט, "הוו מתונים בדין",
זה שייך לא רק לשופטים עצמם,

308
00:23:32,900 --> 00:23:38,008
זה שייך גם לנו, כל אדם בחיים הפרטיים שלו,
כמה חשוב שיהיה מתון בדין

309
00:23:38,028 --> 00:23:39,646
לפני שהוא חורץ משפט.

310
00:23:40,998 --> 00:23:43,714
בבתי משפט, מה זה "הוו מתונים בדין"?

311
00:23:43,926 --> 00:23:52,516
לפעמים השופט שומע את הטענה של התובע,
רואה את הדמעות שלו, כמה הוא אומלל ומסכן

312
00:23:52,522 --> 00:23:54,148
וכמה הציק לו הנתבע,

313
00:23:54,584 --> 00:23:57,178
הוא מייד כבר בלב חורץ משפט: הוא צודק.

314
00:23:57,204 --> 00:23:59,824
עכשיו הוא פונה לשני בזלזול:
מה יש לך לענות?

315
00:23:59,842 --> 00:24:01,222
הוא כבר החליט מי צודק.

316
00:24:02,606 --> 00:24:06,162
"הוו מתונים בדין".
אולי הוא שחקן טוב?

317
00:24:06,348 --> 00:24:11,400
אולי כשתשמע את הצד השני,
אתה תגלה שדווקא האמת שונה לחלוטין?

318
00:24:12,230 --> 00:24:17,498
שמעת אותו, אל תזדרז להחליט שהשני צודק,
שוב תבדוק עם הראשון.

319
00:24:17,690 --> 00:24:21,530
אל תהיה זריז לחרוץ משפט.
תהיה מתון בדין.

320
00:24:23,148 --> 00:24:28,346
על פי ההלכה שלנו, כשבבית המשפט...
כך הדין על פי דין תורה,

321
00:24:28,362 --> 00:24:30,928
יש בתי דין שמתנהלים על פי דין תורה,

322
00:24:31,600 --> 00:24:39,482
כשהשופט שומע את הטענות של הצדדים,
אסור לו מייד לעבור לפסק דין,

323
00:24:39,520 --> 00:24:45,566
אלא הוא צריך לומר: אז אתה טוען כך וכך.
השופט צריך לחזור על הטענות שלו:

324
00:24:45,604 --> 00:24:51,502
אתה טוען כך וכך, ואתה עונה כך כך.
למה הוא צריך לומר את זה על פי ההלכה?

325
00:24:52,072 --> 00:24:57,642
כי לפעמים לא כל מי שבא לדבר
יודע להביע את עצמו נכון.

326
00:24:58,290 --> 00:25:02,144
בפרט אם זה מביא עורך דין מפולפל
שיודע איך לנסח את הדברים,

327
00:25:02,170 --> 00:25:05,778
וההוא, אין לו כסף לעורך דין. בא בעצמו.
הוא לא יודע לנסח את הדברים.

328
00:25:06,984 --> 00:25:11,296
והשופט חושב שהוא הבין מה שיש לו לומר,
והוא בכלל לא התכוון לזה.

329
00:25:12,254 --> 00:25:15,746
כולם יודעים כמה מצבים כאלה יש
שבן אדם אומר משהו, השני לא הבין אותו,

330
00:25:15,750 --> 00:25:16,890
הוא בטוח שהוא הבין.

331
00:25:17,438 --> 00:25:23,232
לכן על פי ההלכה, כשהשופט שומע את התובע,
הוא צריך לחזור: אז אתה טוען כך וכך.

332
00:25:23,782 --> 00:25:27,156
אם הוא אומר לו "כן", סימן שהוא הבין.
אם הוא אומר לו "לא, לא התכוונתי כך,

333
00:25:27,170 --> 00:25:30,046
"התכוונתי כך".
טוב, אז תסביר לי בדיוק מה התכוונת.

334
00:25:30,200 --> 00:25:33,576
אחרי שהוא מסביר, השופט אומר:
אז אתה מתכוון כך, יפה.

335
00:25:33,594 --> 00:25:37,896
ואתה טוען כך וכך. אם הוא אומר לו
"לא התכוונתי" - אז תסביר מה התכוונת.

336
00:25:38,050 --> 00:25:43,344
כדי שהתמונה תהיה בהירה אצל השופט
ורק אז הוא יכול להכריע על פי האמת.

337
00:25:43,448 --> 00:25:47,908
בהלכה שלנו, יש הרבה כללים במשפט
שמשום מה, לא כל כך מקפידים עליהם היום

338
00:25:48,110 --> 00:25:55,924
בעניינים האלה, כמו למשל, על פי ההלכה,
אסור לאחד הצדדים לבוא עם בגדים מפוארים

339
00:25:56,184 --> 00:25:58,718
והשני יבוא עם בגדים מזולזלים.

340
00:25:59,192 --> 00:26:03,798
פעמים שהתובע והנתבע, אחד עשיר גדול
והשני עני מרוד.

341
00:26:03,996 --> 00:26:07,450
זה בא עם בגדי פאר, מותגים, יוקרתי,
עם מלא תכשיטים,

342
00:26:07,486 --> 00:26:12,940
וההוא בא בצורה... לא מסורק
כי הוא בא מהשוק, אדם עובד לפרנסתו,

343
00:26:12,954 --> 00:26:15,060
בקושי יגיעת כפיים.

344
00:26:16,018 --> 00:26:20,060
על פי ההלכה, צריך השופט כשהוא רואה
דבר כזה - לא להתחיל את המשפט,

345
00:26:20,316 --> 00:26:24,910
אלא לומר לעשיר: או שתתלבש כמותו
או שתלביש אותו כמותך.

346
00:26:24,950 --> 00:26:26,130
אחר כך תבואו לכאן.

347
00:26:26,976 --> 00:26:33,018
למה? כי השופט באופן טבעי עלול להרגיש
שהלב נוטה לאותו אדם

348
00:26:33,044 --> 00:26:40,232
שהוא משדר הרבה עושר וכבוד וגדולה ויופי,
זה טבעי שאדם נמשך יותר לאנשים כאלה.

349
00:26:40,552 --> 00:26:46,402
לכן אומר לו השופט, כך על פי ההלכה:
או שתתלבש כמותו או שתלביש אותו כמותך.

350
00:26:46,616 --> 00:26:48,374
ורק אז מותר לו לשפוט אותם.

351
00:26:49,360 --> 00:26:55,896
כמה חסרים היום הדברים האלה
של ההתבוננות והזהירות במשפטים.

352
00:26:56,738 --> 00:26:59,912
לפעמים זה גורל של חיים לכל החיים שלהם.

353
00:27:00,546 --> 00:27:04,126
אז זה אומרת המשנה, תנאי ראשון,
אתה רוצה מערכת משפטית טובה?

354
00:27:04,458 --> 00:27:06,122
"הוו מתונים בדין".

355
00:27:07,258 --> 00:27:10,076
אבל ההדרכה הזאת היא נכונה
לא רק לבתי המשפט,

356
00:27:10,490 --> 00:27:17,474
כל אדם בחיים הפרטיים שלו
לפעמים הוא שופט ומייד חורץ משפט.

357
00:27:18,700 --> 00:27:20,242
"הוו מתונים בדין".

358
00:27:20,648 --> 00:27:25,318
אישה שאומרת לבעלה: יש הערב אסיפה
מאוד חשובה בעבודה שלי,

359
00:27:25,502 --> 00:27:28,436
זה חשוב מאוד לקידום שלי,
יש לזה הרבה השלכות.

360
00:27:28,626 --> 00:27:31,820
אני מבקשת תבוא בזמן,
תשמור על הילדים, אל תאחר היום.

361
00:27:32,574 --> 00:27:37,375
נניח הוא מסיים את העבודה בחמש,
היא אומרת לו... חמש ורבע בדרך כלל מגיע,

362
00:27:37,480 --> 00:27:40,970
יש פקקים - חמש וחצי.
אל תאחר יותר מחמש וחצי,

363
00:27:40,996 --> 00:27:43,760
אני חייבת לצאת.
הוא אומר לה: אין בעיה.

364
00:27:45,562 --> 00:27:52,222
מגיע חמש וחצי, היא כבר דרוכה כולה,
מאורגנת, הכול... ממש כבר עומדת לצאת.

365
00:27:53,114 --> 00:27:54,158
הוא לא מגיע.

366
00:27:54,658 --> 00:27:58,844
עשרים לשש, רבע לשש, עשרה לשש.
היא כבר עומדת לצאת מהכלים,

367
00:27:59,990 --> 00:28:04,580
"האדם הזה אין לו מצפון, אין לו לב,
עם מי התחתנתי בכלל? איזו טעות עשיתי.

368
00:28:04,602 --> 00:28:07,256
"למה לא שמעתי להורים שאמרו לי
שהוא לא בשבילי?"

369
00:28:07,364 --> 00:28:11,762
והיא יכולה עכשיו לשחזר את כל ההיסטוריה
שהייתה לה מאז ועד היום

370
00:28:12,826 --> 00:28:14,534
וכולה מתמלאת בקיטור.

371
00:28:15,156 --> 00:28:20,714
שש ורבע הוא נכנס, הוא רואה
כמו חבית חומר נפץ מתפוצצת בפנים

372
00:28:21,020 --> 00:28:24,944
עם העצבים והכעסים ואת כל האש וגופרית
שופכת עליו.

373
00:28:25,872 --> 00:28:31,628
"הוו מתונים בדין". למה את נמהרת להחליט
שהוא מזלזל ולא אכפת לו?

374
00:28:32,012 --> 00:28:35,236
אולי היה איזה עיכוב רציני?
אולי באמת קרה משהו?

375
00:28:35,508 --> 00:28:39,382
כל אדם יודע על עצמו כמה מצבים
הוא כל כך התאמץ להגיע בזמן,

376
00:28:39,414 --> 00:28:42,140
אבל היו עיכובים שלא תלויים בו,
מה הוא יכול לעשות?

377
00:28:43,866 --> 00:28:49,098
דרך אגב, מי שמאמץ לעצמו את ההנהגה
של "הוו מתונים בדין",

378
00:28:49,804 --> 00:28:55,132
לא רק השני מרוויח שלא צועקים עליו
ונוזפים בו שלא כדין,

379
00:28:55,516 --> 00:28:58,102
אלא המרוויח היותר גדול זה האדם עצמו.

380
00:28:58,144 --> 00:29:02,776
כל אדם שמרגיל את עצמו לדון לכף זכות,
כמו שנראה בהמשך, המשנה אומרת:

381
00:29:02,786 --> 00:29:05,608
"הווי דן את כל האדם לכף זכות",

382
00:29:05,784 --> 00:29:11,404
אדם שמתרגל לדון בצורה כזו
הוא הופך להיות בעצמו אדם יותר רגוע,

383
00:29:11,438 --> 00:29:16,328
יותר מאושר, יותר שמח,
תווי הפנים שלו יותר רגועים.

384
00:29:17,160 --> 00:29:21,550
יש אנשים שמטבעם הכול שלילי, הכול רע,
כל העולם לא בסדר,

385
00:29:21,570 --> 00:29:24,850
ויש להם תלונות וטענות ורוטנים וגוערים.

386
00:29:25,308 --> 00:29:27,398
אדם כזה הוא המפסיד הגדול.

387
00:29:27,878 --> 00:29:35,402
אדם שנושא בליבו כעסים בלתי נסלחים,
תסכולים, מרירות, הוא נאכל מבפנים.

388
00:29:35,604 --> 00:29:38,484
הוא עצמו הופך להיות
אדם שסובל כל ימי חייו.

389
00:29:38,726 --> 00:29:43,120
אדם שדן לכף זכות הופך להיות אדם רגוע,
אדם שמח, אדם מאושר.

390
00:29:44,030 --> 00:29:46,822
"הוו מתונים בדין".
כך גם כלפי ילדים.

391
00:29:47,758 --> 00:29:52,226
לפעמים הורים כועסים על ילד
כי הוא לדעתם מתנהג שלא כראוי.

392
00:29:52,558 --> 00:29:55,986
תקשיב לו, תשאל אותו מה קרה.
לפני שאתה מעניש, תשמע אותו,

393
00:29:55,996 --> 00:29:59,392
אולי היה כאן משהו, יש משהו מסתתר
מאחורי הדברים.

394
00:30:00,204 --> 00:30:08,106
קראתי שאימא אחת, האימא סיפרה את זה אחר כך,
כתבה על כך, כמה היא התביישה בעצמה.

395
00:30:09,124 --> 00:30:14,286
הילדה הקטנה חזרה מהגן, ובגן חילקו תפוחים
אז היא חזרה עם שני תפוחים.

396
00:30:14,974 --> 00:30:18,902
הסבירו להם שם על צבעים
ועל טעמים, שזה מתוק וזה חמוץ,

397
00:30:19,140 --> 00:30:22,976
אז הביאו להם תפוח אדום ותפוח ירוק,
תפוחים קטנים כאלה,

398
00:30:23,036 --> 00:30:26,234
והיא באה בשמחה הביתה והראתה לאימא
מה הם למדו היום.

399
00:30:27,378 --> 00:30:32,296
האימא, התחשק לה לאכול תפוח,
ביקשה מהילדה תפוח אחד.

400
00:30:33,708 --> 00:30:37,466
להפתעתה, היא רואה שהילדה,
במקום לתת לה תפוח אחד,

401
00:30:37,506 --> 00:30:39,456
מייד נגסה בתפוח אחד,

402
00:30:40,776 --> 00:30:41,694
החזיקה אותו ביד,

403
00:30:41,706 --> 00:30:42,780
לקחה את התפוח השני

404
00:30:42,820 --> 00:30:43,962
ונגסה גם בו.

405
00:30:45,438 --> 00:30:46,730
האימא מאוד נפגעה.

406
00:30:47,356 --> 00:30:48,606
אני כל כך מעניקה,

407
00:30:48,626 --> 00:30:49,838
פעם אחת מבקשת תפוח,

408
00:30:49,852 --> 00:30:50,936
היא לא יכולה לתת לי תפוח?

409
00:30:50,958 --> 00:30:51,654
כבר היא נוגסת

410
00:30:51,666 --> 00:30:53,280
כדי שאני לא אוכל לאכול מזה?

411
00:30:54,916 --> 00:30:57,854
אבל היא הייתה
כמו המשנה:

412
00:30:58,576 --> 00:30:59,914
"הוו מתונים בדין".

413
00:31:01,600 --> 00:31:04,528
שאלה את הילדה: למה עשית את זה?
למה לא נתת לי?

414
00:31:05,040 --> 00:31:09,498
אז היא אמרה לה: אימא, רציתי לראות
איזה תפוח יותר טעים ואת זה אני אתן לך.

415
00:31:10,346 --> 00:31:14,722
כלומר, דווקא מתוך האהבה שלה לאימא,
היא רצתה לשמח אותה.

416
00:31:15,144 --> 00:31:18,804
אבל היא התביישה בעצמה,
איך שפטתי אותה מתחלה לכף חובה

417
00:31:18,830 --> 00:31:22,336
שהייתי בטוחה שהיא רעה ואין לה
שום רצון לתת לי כלום.

418
00:31:23,238 --> 00:31:26,032
ילד קטן לא תמיד יודע את ההשלכות
של כל דבר.

419
00:31:26,454 --> 00:31:27,842
"הוו מתונים בדין".

420
00:31:28,708 --> 00:31:31,248
הוראה שנייה: "והעמידו תלמידים הרבה".

421
00:31:32,002 --> 00:31:39,114
כלומר, כמה שאתה יכול להפיץ תורה,
להפיץ יהדות, להפיץ הדרכה נכונה,

422
00:31:39,228 --> 00:31:40,854
העמידו תלמידים הרבה.

423
00:31:41,118 --> 00:31:45,170
לא תאמר: אני ברוך השם, יש לי
את הכמה מסביב שאני מלמד אותם,

424
00:31:45,200 --> 00:31:47,840
מדריך אותם.
אם יש לך דרך לעזור - תעזור.

425
00:31:48,346 --> 00:31:53,894
בדורות הקודמים "העמידו תלמידים הרבה"
זה היה רק ביחס לתלמידי חכמים עצמם,

426
00:31:53,926 --> 00:31:56,194
אדם שהוא גדול בתורה, הוא יכול לתת.

427
00:31:56,676 --> 00:32:02,552
היום אפילו אנשים פשוטים יכולים להיות
בבחינה הזו של "העמידו תלמידים הרבה".

428
00:32:03,600 --> 00:32:05,984
אדם שמארגן איזו קבוצת ווטסאפ,

429
00:32:07,746 --> 00:32:11,452
את כל החברים שלו, שולח לכולם
סרטונים של שיעורי תורה,

430
00:32:11,638 --> 00:32:13,656
זה בגדר "העמידו תלמידים הרבה".

431
00:32:16,428 --> 00:32:21,104
היום עם הטכנולוגיה שקיימת,
כל אדם עם קצת יוזמה,

432
00:32:21,432 --> 00:32:23,522
יכול לרומם את כל הסביבה שלו.

433
00:32:24,296 --> 00:32:27,214
יכול גם להרוס את הכול,
זה לעומת זה עשה האלוקים.

434
00:32:27,238 --> 00:32:30,728
כמה אפשר לקלקל ולהשחית
עם כל הטכנולוגיה שיש היום.

435
00:32:31,592 --> 00:32:36,174
אבל אדם... אני לא אומר עכשיו שמי שיש לו
טלפון כשר, שיעבור לטלפון לא כשר

436
00:32:36,218 --> 00:32:38,730
בשביל פייסבוק וה... - זה ודאי שלא.

437
00:32:38,796 --> 00:32:42,702
אבל מי שכבר יש לו,
לפחות ישתמש בזה לטובה.

438
00:32:42,944 --> 00:32:46,046
אגב, עצה טובה, מי שיש לו טלפון
שהוא לא כשר,

439
00:32:46,474 --> 00:32:50,852
יכול... יש חברות מצוינות
שאפשר לפנות אליהן

440
00:32:51,382 --> 00:32:56,948
וכל מה שהוא צריך לצורכי עבודה,
אם זה ווטסאפ, אם זה אתרים של אינטרנט

441
00:32:56,978 --> 00:33:00,126
שזקוקים לצורכי עבודה, פותחים לו את הכול,

442
00:33:00,208 --> 00:33:03,466
כלומר, אם יש צורך לעבודה,
יש פתרונות להכול.

443
00:33:03,680 --> 00:33:07,692
אבל בלי הסיכון הזה של להיחשף
לתכנים שליליים.

444
00:33:07,816 --> 00:33:10,742
אפילו אדם שקונה טלפון
בשביל העיסוקים שלו,

445
00:33:10,786 --> 00:33:12,332
בשביל החברים שלו,

446
00:33:12,380 --> 00:33:14,918
הוא לא מתכוון בכלל להיכנס
לאתרים לא טובים.

447
00:33:15,230 --> 00:33:19,756
אבל אם זה פרוץ, ברגע של חולשה
הוא עלול ליפול.

448
00:33:20,188 --> 00:33:22,760
אפילו שהוא לא רוצה
והוא רחוק מזה לחלוטין.

449
00:33:24,212 --> 00:33:27,326
כתוב: אין אפוטרופוס לעריות.
מי יכול לשלוט בעצמו?

450
00:33:27,418 --> 00:33:33,314
וכמה בתים התפרקו. רק אלה שפנו אליי
בשביל לבקש לסדר להם

451
00:33:33,330 --> 00:33:37,290
יועץ נישואין ודברים כאלה
בגלל שהבית התפרק לחלוטין

452
00:33:37,302 --> 00:33:41,874
כשדרך המכשירים האלה יצרו קשרים
שהם לא בריאים,

453
00:33:41,910 --> 00:33:42,832
כמה זה נורא.

454
00:33:43,226 --> 00:33:45,398
כל אדם צריך להיזהר לשמור על עצמו.

455
00:33:46,454 --> 00:33:51,192
וכשיש מכשיר שבאמצעותו אפשר להפיץ תורה -
"העמידו תלמידים הרבה".

456
00:33:51,240 --> 00:33:53,782
למה שאדם ידאג רק לעצמו,
שלום עלייך נפשי,

457
00:33:53,808 --> 00:33:56,478
יגיד: ברוך השם, אני רואה הרצאות,
זה עשה לי טוב,

458
00:33:56,564 --> 00:33:58,538
כמה שינה לי את החיים לטובה.

459
00:33:59,346 --> 00:34:04,394
שמעתי מהמון צעירים שמספרים, הוא אומר:
היום אני יושב עם חברים שלי, הם מדברים,

460
00:34:04,408 --> 00:34:05,854
אני מרגיש הכול רדוד.

461
00:34:06,054 --> 00:34:09,760
מה שפעם הייתי ישב איתם ונהנה מהשיחה,
היום אני מרגיש הכול רדוד.

462
00:34:09,782 --> 00:34:15,254
מאז שנחשפתי לעומק, לחשיבה, לתורה,
להסברים עמוקים,

463
00:34:15,418 --> 00:34:18,056
מדברים על שטויות, אני מרגיש
בלי רמה בכלל.

464
00:34:18,288 --> 00:34:21,830
אז אדרבה, תרומם אותם אתה,
תחבר אותם, תקשר אותם.

465
00:34:22,054 --> 00:34:24,420
זה גם בחינה של "העמידו תלמידים הרבה".

466
00:34:25,738 --> 00:34:28,568
מי הדוגמה הכי מיוחדת
ל"העמידו תלמידים הרבה"

467
00:34:28,582 --> 00:34:31,636
שלא התייאש בשום אופן והציל את עם ישראל?

468
00:34:31,876 --> 00:34:33,048
היה רבי עקיבא.

469
00:34:33,612 --> 00:34:39,164
רבי עקיבא הקדיש את חייו ללמד תלמידים,
עשרים וארבעה אלף זוגות,

470
00:34:39,204 --> 00:34:42,576
חברותות של תלמידים היו לו
שהוא לימד אותם תורה.

471
00:34:42,620 --> 00:34:46,620
והייתה לו תוכנית לפזר אותם
בכל ישראל ולעשות מרכזים ו...

472
00:34:46,938 --> 00:34:48,848
פרצה מגפה, מתו כולם.

473
00:34:48,884 --> 00:34:52,458
עשרים וארבעה אלף זוגות של תלמידים,
חברותות,

474
00:34:52,700 --> 00:34:53,748
נפטרו כולם.

475
00:34:54,836 --> 00:34:59,848
מה היה אדם אחר אומר? מה אני יכול לעשות?
אני בדיכאון עכשיו, אני בייאוש.

476
00:34:59,878 --> 00:35:04,082
אני את שלי עשיתי, אם אלוקים עשה כך,
אני לא... אין לי מה לעשות יותר.

477
00:35:04,828 --> 00:35:11,464
אבל רבי עקיבא אמר: אדם שהעמיד
תלמידים בצעירותו, יעמיד תלמידים בזקנותו.

478
00:35:11,776 --> 00:35:17,264
מייד לקח לעצמו חמישה תלמידים:
רבי שמעון בר יוחאי,

479
00:35:17,516 --> 00:35:22,200
רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי,
רבי יהודה ורבי אלעזר.

480
00:35:22,446 --> 00:35:26,218
חמישה תלמידים. הם לא היו
תלמידי חכמים, היו פשוטים.

481
00:35:26,588 --> 00:35:28,094
אבל ישב ולימד אותם.

482
00:35:29,106 --> 00:35:31,800
הוא לא אמר: אני כבר זקן, אין...
טוב, אני לא יכול עכשיו ללמד

483
00:35:31,820 --> 00:35:33,620
עוד עשרים וארבעה אלף כי אני זקן,

484
00:35:33,650 --> 00:35:36,058
אבל חמישה אני כן יכול? נשקיע בהם.

485
00:35:36,900 --> 00:35:38,622
ותראו אילו מתנות קיבלנו:

486
00:35:39,800 --> 00:35:41,822
רבי שמעון בר יוחאי, עם הזוהר הקדוש,

487
00:35:41,842 --> 00:35:45,902
רבי מאיר בעל הנס, עם כל הגדולה שלו,
רבי יוסי, רבי יהודה, רבי אלעזר,

488
00:35:45,916 --> 00:35:47,676
מאורות גדולים בעם ישראל.

489
00:35:47,966 --> 00:35:49,198
אתה לא יכול לדעת.

490
00:35:50,720 --> 00:35:54,286
יש תלמיד חכם גדול בירושלים,
אני לא אומר את שמו,

491
00:35:54,560 --> 00:35:55,906
אולי הוא מסכים, אולי לא.

492
00:35:56,758 --> 00:36:00,436
תלמיד חכם מאוד מפורסם
שהוא פעיל ממש בכל העולם.

493
00:36:01,896 --> 00:36:06,640
כמה זכויות יש לו, כמה אנשים הוא הציל
ממוות לחיים בכל התחומים,

494
00:36:07,464 --> 00:36:15,212
והוא מספר שהוא היה בעיר בצפון,
הורים שעלו ממרוקו, פשוטים מאוד,

495
00:36:15,990 --> 00:36:17,842
וכמו כל השכונה הוא היה.

496
00:36:18,450 --> 00:36:23,206
יום אחד בחור ישיבה דפק בדלת של הבית
ושאל את ההורים אם הייתם רוצים

497
00:36:23,220 --> 00:36:25,752
שאני אקח את הבן שלכם לישיבה בירושלים.

498
00:36:26,150 --> 00:36:28,568
היה דיון בין ההורים,
אחד רצה, אחד לא רצה,

499
00:36:28,584 --> 00:36:33,088
דיברו ביניהם, בסוף אמרו: במקום שיתקלקל
פה בשכונה, בסדר, קח אותו לירושלים.

500
00:36:33,110 --> 00:36:36,850
לא קל להיפרד מילד, כיתה ז', ח',
לשלוח אותו לירושלים.

501
00:36:37,234 --> 00:36:41,188
אבל אמר: יש שם ישיבה עם פנימייה,
הוא יוכל להיות שם, אני לומד בישיבה.

502
00:36:41,390 --> 00:36:42,696
אמרו לו: טוב, קח אותו.

503
00:36:43,084 --> 00:36:46,620
לקח אותו והציל אותו, נהיה מאור גדול
בעם ישראל.

504
00:36:48,072 --> 00:36:51,900
כמה אדם צריך... אני לא יודע
מי היה אותו אחד שלקח אותו משם.

505
00:36:51,924 --> 00:36:55,864
ייתכן שאפילו הוא עצמו לא יודע
לאיפה הגיע אותו ילד שהוא הציל.

506
00:36:56,282 --> 00:37:03,022
אבל היכולת של כל אדם עם קצת פעילות,
קצת יוזמה, "העמידו תלמידים הרבה"

507
00:37:03,066 --> 00:37:07,654
להעביר את התמסורת של התורה מדור לדור
ולהציל רבבות ואלפים.

508
00:37:09,144 --> 00:37:14,004
והדבר השלישי שאמרו אנשי כנסת הגדולה:
"ועשו סייג לתורה".

509
00:37:14,316 --> 00:37:15,820
מה זה סייג? גדר.

510
00:37:16,716 --> 00:37:22,376
חכמי ישראל הצטוו לעשות גדרות
כדי שאנשים לא ייפלו בחטא.

511
00:37:22,570 --> 00:37:27,010
כל מקום שראו חכמים שאדם עלול
להיכשל בחטא - עשו גדר מסביב

512
00:37:27,026 --> 00:37:28,220
כדי לא להיכשל.

513
00:37:28,650 --> 00:37:32,306
הם הצטוו בתורה לעשות סייג לתורה,
"ושמרתם את משמרתי",

514
00:37:32,348 --> 00:37:34,096
עשו משמרת למשמרתי.

515
00:37:34,294 --> 00:37:39,866
לכן אנחנו עד היום מברכים על מצוות
שתיקנו חכמים "אשר קידשנו במצוותיו

516
00:37:39,920 --> 00:37:42,826
"וציוונו להדליק נר חנוכה",

517
00:37:42,848 --> 00:37:46,528
"וציוונו על נטילת ידיים", אף על פי
שאלה תקנות חכמים.

518
00:37:46,562 --> 00:37:48,526
אבל יש להם סמכות כזו לחכמים.

519
00:37:50,006 --> 00:37:53,636
המוסר "ועשו סייג לתורה",
מוסר ההשכל שיש בזה

520
00:37:53,676 --> 00:37:55,712
הוא גם לעצמנו בחיים הפרטיים.

521
00:37:56,244 --> 00:38:01,490
כל אדם מכיר את עצמו באילו מקומות
הוא עלול להיכשל.

522
00:38:02,550 --> 00:38:06,874
וצריך לדעת לעשות לעצמו גדר וסייג
כדי לא להיכשל באותו דבר,

523
00:38:06,910 --> 00:38:11,372
אפילו דבר שהוא מותר. אבל הוא יודע,
אם אני מתחיל עם זה, מהניסיון שלו,

524
00:38:11,402 --> 00:38:14,140
הוא יודע, אני אומר רק זה,
בסוף אני עובר לזה, בסוף לשם,

525
00:38:14,174 --> 00:38:15,106
ואני נכשל.

526
00:38:15,748 --> 00:38:20,780
תעשה לעצמך גדר, אפילו בדבר המותר
תגדור את עצמך שלא תגיע לזה.

527
00:38:22,168 --> 00:38:27,372
כמו שיש היום הרבה שמתחזקים
והם עדיין לא נשואים, לפני חתונה,

528
00:38:27,578 --> 00:38:30,314
ונכשלים בשמירת נגיעה.
מאוד רוצים לשמור נגיעה

529
00:38:30,334 --> 00:38:33,226
ומקבלים על עצמם ועוד פעם נכשלים
ועוד פעם נופלים.

530
00:38:33,566 --> 00:38:34,450
מה העצה?

531
00:38:35,800 --> 00:38:38,012
הם באמת רוצים, אבל נופלים.

532
00:38:38,244 --> 00:38:39,630
"עשו סייג לתורה".

533
00:38:40,104 --> 00:38:45,278
איך נעשה סייג לתורה? תחליטו שעד החתונה
לא נפגשים בחדר לבד.

534
00:38:45,610 --> 00:38:49,718
נפגשים תמיד רק במקום ציבורי.
תמיד ליד אנשים.

535
00:38:50,222 --> 00:38:51,392
אף  פעם לא לבד.

536
00:38:51,578 --> 00:38:55,826
נפגשו בלובי של מלון, מדברים,
אכלו, שתו, שוחחו,

537
00:38:56,104 --> 00:38:57,650
סיימו - נפרדים.

538
00:38:57,712 --> 00:38:59,546
אז הוא אומר: מה, אני לא אקח אותה לבית?

539
00:39:00,376 --> 00:39:02,478
היא תיסע באוטובוס, אל תיקח אותה לבית.

540
00:39:02,802 --> 00:39:06,204
יש לה רכב - היא תיסע ברכב,
אין לה רכב - היא תסתדר עם אוטובוס.

541
00:39:06,918 --> 00:39:10,634
אבל אם אתה פורץ פרצה,
אתה לא יכול לדעת איפה זה ייגמר.

542
00:39:10,650 --> 00:39:12,188
זה נקרא "עשו סייג לתורה".

543
00:39:12,218 --> 00:39:16,538
כל אדם לעצמו צריך לעשות את הגדרות,
במקומות שהוא יודע שהוא עלול ליפול

544
00:39:16,656 --> 00:39:17,728
לגדור את עצמו.

545
00:39:18,840 --> 00:39:23,450
היה סמינר רווקים שבת שעברה,
ואחד הבחורים שם שאל

546
00:39:24,454 --> 00:39:29,510
שהוא מאוד רוצה להניח תפילין,
כבר הגיע לרמה שבאמת הוא מבין את המשמעות

547
00:39:29,520 --> 00:39:32,930
של התפילין ורוצה להניח,
אבל הוא עובד לפרנסתו,

548
00:39:32,966 --> 00:39:35,638
קם בבוקר, אומר "עוד מעט, עוד מעט,
עוד מעט",

549
00:39:35,670 --> 00:39:38,344
מגיע הלילה, הרי תפילין
אפשר להניח כל היום.

550
00:39:38,910 --> 00:39:42,422
השמש שוקעת ומתברר... אז יש ימים
שהוא מספיק, יש ימים שהוא לא מספיק

551
00:39:42,442 --> 00:39:43,318
להניח תפילין.

552
00:39:43,476 --> 00:39:44,892
שאל אם יש איזו עצה.

553
00:39:45,202 --> 00:39:47,952
אמרתי לו: עשו סייג לתורה. תעשה גדר.

554
00:39:48,532 --> 00:39:54,120
תקבל על עצמך שאתה לא אוכל במשך היום
לפני שאתה מניח תפילין.

555
00:39:54,204 --> 00:39:55,538
כך אתה בטוח תניח.

556
00:39:57,064 --> 00:39:59,942
אם אתה דחוק בזמן ואומר "אין לי
זמן עכשיו לתפילין",

557
00:39:59,964 --> 00:40:02,344
אין זמן לתפילין? גם אין זמן לארוחת בוקר.

558
00:40:02,712 --> 00:40:05,002
כשיהיה זמן לתפילין, יהיה זמן
לארוחת בוקר.

559
00:40:05,008 --> 00:40:07,126
כך אדם צריך ללכת עם עצמו לפעמים.

560
00:40:07,570 --> 00:40:13,450
כמו שלגוף מוצא זמן לתת את צורכי הגוף,
ייתן זמן, ימצא זמן גם לצורכי הנשמה,

561
00:40:13,604 --> 00:40:15,432
לתת את הסיפוק של הנשמה.

562
00:40:16,438 --> 00:40:21,964
כשעושה לעצמו גדר וסייג, זה מסייע לו
שהוא ישמור את עצמו במקומות

563
00:40:21,984 --> 00:40:23,292
שהוא צריך להישמר.

564
00:40:23,710 --> 00:40:26,600
אלה שלושת היסודות שאמרו
אנשי כנסת הגדולה.

565
00:40:26,964 --> 00:40:28,472
נעבור למשנה השנייה.

566
00:40:29,940 --> 00:40:32,350
"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה" -

567
00:40:33,058 --> 00:40:37,846
כלומר, כשנפטרו כל אנשי כנסת הגדולה,
שמעון הצדיק היה מהאחרונים שנשארו.

568
00:40:37,908 --> 00:40:39,694
הוא היה גם כהן גדול, כידוע.

569
00:40:40,120 --> 00:40:42,998
"הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד,

570
00:40:43,152 --> 00:40:46,368
"על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".

571
00:40:47,258 --> 00:40:50,332
"על שלושה דברים העולם עומד",
כמובן אין הכוונה פיזית,

572
00:40:50,358 --> 00:40:53,978
אין למטה עמודי בטון שעשויים מספר תורה
ודברים כאלה,

573
00:40:54,174 --> 00:40:59,296
אלא על שלושה דברים העולם עומד,
כלומר הזכות שמקיימת את העולם

574
00:40:59,698 --> 00:41:03,418
שהעולם ימשיך להתקיים,
אלה שלושת הדברים האלה:

575
00:41:04,214 --> 00:41:08,528
התורה, העבודה וגמילות חסדים.

576
00:41:10,528 --> 00:41:17,650
לימוד תורה, יש פסוק בתנ"ך: "אם לא בריתי
יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

577
00:41:18,102 --> 00:41:21,538
צריך לדעת, כל אדם לומד תורה,
נניח כמו עכשיו, ברוך השם,

578
00:41:21,602 --> 00:41:25,667
ציבור תפס יוזמה, כל אדם אומר:
אני הולך עכשיו לשיעור. לומד תורה.

579
00:41:26,346 --> 00:41:30,806
צריך לדעת שבתורה שהוא לומד
הוא לא רק מחכים ומרוויח לעצמו,

580
00:41:31,578 --> 00:41:34,872
אלא יש לו מניה בקיום של כל הבריאה.

581
00:41:35,630 --> 00:41:40,770
אדם יושב בבית, יש לו עכשיו אפשרות
או לפתוח עיתון או לפתוח ספר הלכות.

582
00:41:41,310 --> 00:41:45,966
הוא אומר: עיתון... בוא נשחזר את כל החדשות
ששמעתי מאז שנולדתי ועד היום.

583
00:41:47,224 --> 00:41:50,326
מה תרם לי עד היום כל ה...?
השקעתי שעות על גבי שעות.

584
00:41:50,346 --> 00:41:55,928
אם נסכם את הכול, אולי זה יוצא
חודשים שלמים שרק...

585
00:41:56,480 --> 00:41:58,170
הפכו להיות רק של חדשות.

586
00:41:58,490 --> 00:42:01,388
מה באמת הייתי צריך לדעת מכל זה?
מה באמת היה חשוב לי?

587
00:42:01,414 --> 00:42:04,356
הרוב, סתם סקרנות שלא יצא לי
שום דבר לחיים.

588
00:42:04,472 --> 00:42:10,192
בוא נפתח ספר הלכות. למד הלכות
ובאותה שעה קונה מניה של קיום העולם.

589
00:42:10,570 --> 00:42:15,558
רבי חיים מוולוז'ין כותב: תדע לך
שהדברים כפשוטם ממש,

590
00:42:15,762 --> 00:42:19,772
שאם העולם רגע אחד בלי תורה,
חוזר כל העולם לתוהו ובוהו.

591
00:42:19,808 --> 00:42:25,266
הקב"ה התנה, כמו קוד כזה
שהוא הכניס בתוכנה של הבריאה

592
00:42:25,288 --> 00:42:29,330
מאז מתן תורה, אם העולם
רגע אחד בלי תורה, נמחק הכול.

593
00:42:29,678 --> 00:42:30,736
כמו הפסקת חשמל.

594
00:42:30,752 --> 00:42:35,308
רואים סרט על הקיר, מכוניות נוסעות,
יערות, כוכבים,

595
00:42:35,328 --> 00:42:36,882
הפסקת חשמל - הכול נעלם.

596
00:42:37,326 --> 00:42:41,812
הבריאה צריכה כל הזמן
את הזרם של הבורא כדי להתקיים.

597
00:42:41,994 --> 00:42:44,100
מה מחבר את התקע לשקע?

598
00:42:44,498 --> 00:42:46,072
לימוד התורה של עם ישראל.

599
00:42:47,360 --> 00:42:51,332
מזה נבין איזה שכר עצום
יש לאדם שלומד תורה.

600
00:42:51,680 --> 00:42:55,710
אדם שמציל נפש אחת מישראל
כאילו הציל עולם מלא.

601
00:42:55,960 --> 00:42:58,768
אדם שהציל את כל העולם, איזה שכר יש לו?

602
00:43:00,004 --> 00:43:01,820
רק מה היצר הרע אומר לאדם?

603
00:43:01,858 --> 00:43:05,058
מה אתה מתלהב שאתה לומד תורה
ואתה מקיים את העולם?

604
00:43:05,114 --> 00:43:08,340
הרי כשאתה לומד, יש עוד כמה אלפים
שלומדים ביחד איתך.

605
00:43:08,496 --> 00:43:10,614
אז לא רק אתה, יש עוד הרבה לומדים.

606
00:43:10,666 --> 00:43:12,132
בזה הוא מצנן את האדם.

607
00:43:12,526 --> 00:43:13,856
אבל התשובה פשוטה:

608
00:43:15,132 --> 00:43:24,278
נניח שעיריית תל אביב תארגן הגרלה
לכל משתתפי השיעור על 1,000 שקל, למשל.

609
00:43:25,448 --> 00:43:29,040
ומודיעים שאם יהיו כמה שיזכו,
הפרס יתחלק בין כולם.

610
00:43:29,374 --> 00:43:30,688
טוב, כולם נרשמים.

611
00:43:30,698 --> 00:43:34,392
אתה מקבל טלפון: אתה אחד מהזוכים.

612
00:43:34,552 --> 00:43:37,574
אתה מוזמן לבוא לעירייה ולקבל את הפרס.

613
00:43:38,358 --> 00:43:39,692
אתה אומר: טוב, יפה.

614
00:43:40,614 --> 00:43:41,756
עוד כמה זכו?

615
00:43:42,650 --> 00:43:46,624
אומרים לך: יחד איתך יש עוד 999 שזכו.

616
00:43:47,354 --> 00:43:49,046
במילים אחרות, יש לך שקל.

617
00:43:49,530 --> 00:43:52,200
יש מי שילך לקבל את הפרס?
יגיד: חבל על הדלק.

618
00:43:52,262 --> 00:43:53,644
מתנה לראש העיר.

619
00:43:54,570 --> 00:44:03,494
אבל אם הפרס יהיה אלף מיליארד דולר,
ואתה אחד מ-1,000 שזכו בפרס הראשון,

620
00:44:03,516 --> 00:44:04,784
אתה תלך לקחת אותו?

621
00:44:05,330 --> 00:44:09,054
ודאי. אם זה אלף מיליארד
ואתה מקבל מיליארד, שווה להתאמץ.

622
00:44:09,176 --> 00:44:12,520
אתה תחיה אתה וזרעך אחריך
עד סוף כל הדורות במיליארד.

623
00:44:13,134 --> 00:44:16,666
הגודל של השכר לאדם שלומד תורה,

624
00:44:16,860 --> 00:44:22,364
גם אם אתה אחד מאלפים שמקיימים את הבריאה,
אבל השכר שלך הוא עצום

625
00:44:22,650 --> 00:44:23,874
כי זה קיום העולם:

626
00:44:23,904 --> 00:44:27,138
"אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמיים וארץ לא שמתי".

627
00:44:27,306 --> 00:44:31,474
אומנם לבני אדם רגילים זה נשמע הזוי:
נו, באמת, בלי תורה העולם יתבטל?

628
00:44:31,974 --> 00:44:33,406
אבל על דרך המשל,

629
00:44:33,916 --> 00:44:37,896
אם נביא עכשיו איזה יצור ממאדים.
נניח שימצאו שם איזה יצור

630
00:44:37,934 --> 00:44:40,296
ויביאו אותו לכדור הארץ.
הוא לא יודע מה זה חמצן,

631
00:44:41,288 --> 00:44:44,258
ואנחנו נאמר לו: אתה רואה
את הפיל האפריקאי הענק הזה?

632
00:44:44,688 --> 00:44:47,996
אם תסגור לו את האף ואת הפה
והוא לא ינשום 10 דקות,

633
00:44:48,370 --> 00:44:53,024
הפיל הזה ייפול, ימות, יתפורר,
יהפוך לשלד של עצמות.

634
00:44:54,478 --> 00:44:56,134
הוא יגיד: מה, אתם שפויים?

635
00:44:56,940 --> 00:45:00,442
בגלל דבר שלא רואים בעיניים,
כל הפיל הזה ימות ויתפורר

636
00:45:00,480 --> 00:45:03,362
בגלל שהוא לא מכניס לעצמו איזה אוויר?

637
00:45:03,542 --> 00:45:05,052
אנחנו יודעים שכן.

638
00:45:05,236 --> 00:45:08,484
הפיל הזה תלוי בקיומו של אוויר
שלא רואים אותו בכלל.

639
00:45:08,876 --> 00:45:12,734
זה משל להשפעה של לימוד התורה על הבריאה.

640
00:45:12,944 --> 00:45:13,990
לכן אומרת המשנה:

641
00:45:13,999 --> 00:45:15,979
"על שלושה דברים העולם עומד,

642
00:45:15,980 --> 00:45:19,414
"על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".

643
00:45:19,432 --> 00:45:20,836
אז דבר אחד זה תורה.

644
00:45:21,730 --> 00:45:27,046
בזה גם נבין, יש הרבה שמתפלאים,
איך יכול להיות שיש בארץ בחורים

645
00:45:27,458 --> 00:45:30,148
שלומדים תורה במקום ללכת לצבא.

646
00:45:30,396 --> 00:45:34,290
הרי חברים שלך בגיל שלך נמצאים בצבא,
למה אתה יושב ללמוד תורה?

647
00:45:35,846 --> 00:45:37,548
נגיד, הבחור הזה אין לו לב,

648
00:45:37,548 --> 00:45:41,404
אבל מה עם כל גדולי ישראל,
שהם כל כך רגישים בבין אדם לחברו?

649
00:45:41,558 --> 00:45:43,332
איך הם אומרים להם שבו ללמוד תורה?

650
00:45:43,914 --> 00:45:46,440
"האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו פה?"

651
00:45:47,354 --> 00:45:52,276
איך יכול להיות שגדולי ישראל אומרים...
אנשים מאוד רגישים בבין אדם לחברו,

652
00:45:52,302 --> 00:45:54,802
כל כך שלמים ברגישות לזולת.

653
00:45:54,828 --> 00:45:56,476
פתאום בזה "שבו ללמוד תורה".

654
00:45:57,024 --> 00:45:58,434
אבל על פי זה זה מובן.

655
00:45:59,048 --> 00:46:01,412
אדם ששואל את עצמו: למה אלה
לא הולכים לצבא?

656
00:46:01,428 --> 00:46:03,752
צריך שמייד ישאל שאלה נגדית את עצמו:

657
00:46:03,776 --> 00:46:05,928
אני מאמין באלוקים או לא מאמין באלוקים?

658
00:46:05,956 --> 00:46:07,604
מאמין בתורה או לא מאמין?

659
00:46:07,858 --> 00:46:11,458
אם אני מאמין בתורה ובאלוקים,
הרי הוא עצמו אומר בתורה

660
00:46:11,808 --> 00:46:14,686
שכדי שהעולם יתקיים צריך לומדי תורה.

661
00:46:15,018 --> 00:46:19,102
ועל פי התורה שלנו, כנגד כל חייל,
כמו בזמן משה רבנו,

662
00:46:19,124 --> 00:46:22,964
כל חייל שהיה יוצא לקרב
היה יושב אחד ולומד תורה

663
00:46:23,002 --> 00:46:24,800
והוא בעצם כיפת הברזל שלו.

664
00:46:24,820 --> 00:46:31,012
ובתורה מסופר, כשהיו פועלים בצורה כזו
היו חוזרים מהמלחמה, ספרו אותם

665
00:46:31,032 --> 00:46:32,882
ולא נפקד ממנו איש.

666
00:46:33,014 --> 00:46:34,898
אפילו אחד לא היה נופל בקרב.

667
00:46:35,110 --> 00:46:38,100
כי על כל אחד יש את כיפת הברזל
של אותו שלומד.

668
00:46:38,506 --> 00:46:41,212
ב"צוק איתן" עשו דבר נפלא פה בארץ,

669
00:46:41,502 --> 00:46:45,370
שלקחו שמות של חיילים
והעבירו אותם ללומדי תורה.

670
00:46:45,382 --> 00:46:49,672
אתה, התורה שלך בשביל החייל הזה,
אתה, התורה שלך...

671
00:46:49,860 --> 00:46:53,638
במלחמת ששת הימים היה פחד גדול בארץ.

672
00:46:55,816 --> 00:47:02,086
ראש ישיבת "מיר", הרב שמואלביץ,
נכנס לבית מדרש ואמר לתלמידים שלו:

673
00:47:02,562 --> 00:47:06,108
אני מבקש מכם ללמוד וללמוד וללמוד

674
00:47:06,144 --> 00:47:09,230
וכשאתם הולכים לישון,
כשאתם מרגישים כבר נופלים,

675
00:47:09,780 --> 00:47:11,132
תישנו עם נעליים.

676
00:47:11,886 --> 00:47:12,996
שאלו אותו: למה?

677
00:47:13,854 --> 00:47:17,910
אמר להם: יש חיילים בחזית,
ישנים עם נעליים בקרב עכשיו.

678
00:47:18,588 --> 00:47:21,682
אם הם ישנים עם נעליים,
אנחנו גם צריכים לישון עם נעליים

679
00:47:22,224 --> 00:47:24,100
כדי שנרגיש את מה שהם...

680
00:47:24,144 --> 00:47:29,908
אנחנו לומדים תורה כי עם ישראל צריך תורה,
אבל צריכים גם להרגיש את השותפות עם כולם.

681
00:47:30,046 --> 00:47:34,238
ועשו בכיות ותפילות ותחנונים,
ברוך השם ראו אחר כך ישועות גדולות.

682
00:47:34,604 --> 00:47:36,850
אבל צריך לדעת, עם ישראל הוא עם רוחני.

683
00:47:37,082 --> 00:47:41,456
כמו שיש לנו חיל רגלים, חיל תותחנים,
צריכים צבא חזק, חיל האוויר,

684
00:47:41,610 --> 00:47:44,860
צריך גם חיל של לומדי תורה.
זה אחד מהחילות.

685
00:47:45,340 --> 00:47:48,040
על פי האמת, מנקודת מבט יהודית,

686
00:47:48,086 --> 00:47:51,478
התקציב של לומדי התורה
צריך לבוא ממשרד הביטחון,

687
00:47:51,496 --> 00:47:52,858
לא ממשרד הדתות,

688
00:47:53,604 --> 00:47:55,484
כי לומדי התורה זה חלק מהביטחון.

689
00:47:55,508 --> 00:47:56,730
אדם שיש לו אמונה צריך לדעת.

690
00:47:56,748 --> 00:47:59,134
מי שלא מאמין - טוב,
צריך להתחיל איתו מאל"ף בי"ת,

691
00:47:59,166 --> 00:48:02,044
שיש בורא לעולם והתורה אמת ויש רוחניות.

692
00:48:02,082 --> 00:48:04,518
אבל מי שמאמין צריך לדעת את היסודות האלה.

693
00:48:05,144 --> 00:48:08,398
אז זה דבר אחד: "על שלושה דברים
העולם עומד, על התורה..."

694
00:48:08,832 --> 00:48:11,850
הדבר השני: "על העבודה".
מה זה "על העבודה"?

695
00:48:11,884 --> 00:48:13,782
אין הכוונה למכולת שפותחים,

696
00:48:14,194 --> 00:48:18,092
כאן מדובר על העבודה,
הכוונה העבודה הרוחנית, עבודת השם,

697
00:48:18,598 --> 00:48:23,782
כי פה מדובר על המסוגלות הרוחנית
שהעולם קיים בזכות זה.

698
00:48:24,072 --> 00:48:27,208
כשאדם עובד השם, הולך בדרך התורה,

699
00:48:27,236 --> 00:48:30,812
כשהדגש פה בחז"ל זה על עבודת הקורבנות
בבית המקדש.

700
00:48:31,358 --> 00:48:34,814
היום אין לנו קורבנות,
התפילה באה במקום הקורבנות.

701
00:48:36,250 --> 00:48:38,614
אבל כמה מילים, באמת,
מה העניין הזה של קורבנות?

702
00:48:38,656 --> 00:48:42,662
שכתוב שהעולם עומד על העבודה
שעיקרה זה עבודת הקורבנות.

703
00:48:42,682 --> 00:48:45,090
יש הרבה שלא מבינים, מה זה
כל העניין הזה של קורבן?

704
00:48:45,194 --> 00:48:49,696
מה עשה הכבש המסכן הזה שלוקחים,
מקריבים אותו על המזבח בבית המקדש?

705
00:48:50,792 --> 00:48:54,700
הביאור הפשוט הוא כך: אדם שאוהב את חברו,

706
00:48:55,462 --> 00:49:00,148
הוא לא יכול לאהוב אותו באמת
אם הוא לא מקריב משהו בשבילו.

707
00:49:01,510 --> 00:49:04,674
ניקח למשל זוגיות, זוג נשוי,

708
00:49:06,380 --> 00:49:11,050
בעל שלא מקריב כלום בשביל אשתו
הוא אף פעם לא יאהב אותה.

709
00:49:13,050 --> 00:49:15,974
זה פלא, לפעמים רואים גבר,
לא עושה כלום בשביל האישה

710
00:49:15,984 --> 00:49:19,036
והיא דואגת לו, משרתת אותו,
הופכת את העולם שיהיה לו טוב.

711
00:49:19,066 --> 00:49:23,080
רק נכנס - קפה, אוכל,
והוא לא אוהב אותה.

712
00:49:24,238 --> 00:49:26,538
אבל היא עושה כל כך הרבה,
למה אתה לא אוהב אותה?

713
00:49:26,930 --> 00:49:31,550
אומר הרב דסלר: נתינה מולידה אהבה.
אהבה אמיתית.

714
00:49:31,580 --> 00:49:33,740
יש אדם שהוא אומר שהוא אוהב אותה,

715
00:49:33,752 --> 00:49:37,194
הוא אוהב את עצמו, רק יש לו יצרים
אז הוא משתמש בה בשביל היצרים שלו.

716
00:49:37,210 --> 00:49:38,200
והוא אומר לה "אני אוהב אותך".

717
00:49:38,232 --> 00:49:39,244
הוא אוהב את עצמו.

718
00:49:39,786 --> 00:49:45,346
לאהוב את השני, הביטוי של אהבה אמיתית,
זה כשאדם מקריב למען הזולת.

719
00:49:46,086 --> 00:49:53,160
הרמב"ם כותב: "ציוו חכמים שיהא אדם
מכבד את אשתו יותר מגופו

720
00:49:53,518 --> 00:49:55,166
"ואוהבה כגופו".

721
00:49:55,900 --> 00:49:58,684
יש לו שש הוראות לבעל, שש הוראות לאישה.

722
00:49:58,710 --> 00:50:03,736
דיברנו על כך בעבר, אפשר לראות בהרחבה
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים",

723
00:50:03,790 --> 00:50:09,560
שם הרחבנו מה הגבר, מה האישה
על פי שורשי הנפש של בני האדם.

724
00:50:11,308 --> 00:50:17,372
אומר הרמב"ם לבעל: "מכבד את אשתו
יותר מגופו ואוהבה כגופו".

725
00:50:17,694 --> 00:50:19,164
מה פירוש "אוהבה כגופו"?

726
00:50:19,304 --> 00:50:22,270
למה הוא לא אמר כעצמו?
אצל הרמב"ם כל מילה מדויקת.

727
00:50:23,426 --> 00:50:28,082
כל אדם אוהב את גופו.
במה מתבטאת אהבת האדם לגופו?

728
00:50:28,088 --> 00:50:29,452
במה זה בא לידי ביטוי?

729
00:50:29,932 --> 00:50:34,402
האדם קשוב לצרכים של הגוף,
רעב - רוצה לאכול,

730
00:50:35,050 --> 00:50:37,684
כואב לו משהו - לוקח משחה,
מטפל במה שצריך.

731
00:50:37,744 --> 00:50:38,794
הוא קשוב לגוף.

732
00:50:39,386 --> 00:50:41,878
אומר הרמב"ם: אתה יודע מה פירוש
לאהוב את אשתך?

733
00:50:41,898 --> 00:50:43,682
תהיה קשוב לצרכים שלה.

734
00:50:44,016 --> 00:50:48,668
אתה מזהה שהיא זקוקה למשהו -
תהפוך את העולם כדי שהיא תהיה מאושרת,

735
00:50:48,844 --> 00:50:49,802
תתאמץ.

736
00:50:50,136 --> 00:50:55,812
אתה רואה שהשבת היא מתגעגעת להוריה
אף על פי שלפני שבועיים הייתם שם,

737
00:50:57,782 --> 00:50:59,660
תאמר לה: בואי נלך עוד שבת.

738
00:51:00,026 --> 00:51:03,778
אבל לא נוח לי, חמי, חמותי,
אני לא אוהב אותם, לא טוב לי להיות שם.

739
00:51:04,004 --> 00:51:06,852
אתה רואה שחשוב לאשתך? תקריב את זה למענה.

740
00:51:07,402 --> 00:51:09,556
ההקרבה יוצרת אהבה.

741
00:51:10,242 --> 00:51:13,260
דווקא מה שקשה לך, תתאמץ למענה,

742
00:51:13,634 --> 00:51:17,452
תקריב דברים שהם קשים לך,
אתה תראה שאתה אוהב אותה יותר

743
00:51:17,756 --> 00:51:22,224
ואז אתה תרוויח שהיא גם תהיה למענך
פי כמה וכמה.

744
00:51:22,770 --> 00:51:28,144
כשאדם מקריב למען אשתו, היא מרגישה,
היא לא טיפשה, היא יודעת כמה קשה לו,

745
00:51:28,300 --> 00:51:30,154
"והוא בכל זאת מתאמץ בשבילי",

746
00:51:32,338 --> 00:51:35,852
היא מעריכה את זה,
היא תעשה הכול שיהיה לו טוב.

747
00:51:36,346 --> 00:51:40,932
אבל הוא מצידו לא צריך לחשוב מה אני אקבל,
הוא צריך לחשוב - אני רוצה לתת.

748
00:51:41,140 --> 00:51:44,386
"אוהבה כגופו", כמו שאני אוהב את הגוף שלי,
אני אוהב אותה.

749
00:51:44,902 --> 00:51:48,270
כמו שאני מתאמץ בשביל הגוף שלי,
אני מתאמץ בשבילה.

750
00:51:48,636 --> 00:51:50,860
ההקרבה יוצרת אהבה.

751
00:51:51,740 --> 00:51:54,850
אדם שאומר לאלוקים
"ריבונו של עולם, אני אוהב אותך",

752
00:51:55,746 --> 00:51:57,784
מילים, אין לזה שום כיסוי.

753
00:51:58,300 --> 00:52:05,744
כשהאדם מקריב מעצמו בשביל האלוקים
אז הוא באמת יכול להרגיש את אהבת השם.

754
00:52:06,202 --> 00:52:09,696
הקרבה יכולה להיות שינוי
שלא קל לו לעשות בחיים.

755
00:52:09,710 --> 00:52:12,590
יש לו תאווה, יש כאלה מעשנים דברים
שלא צריכים לעשן,

756
00:52:12,606 --> 00:52:13,864
קשה לו להקריב את זה,

757
00:52:14,000 --> 00:52:16,186
אבל הוא אומר: אני מקריב את זה
בשביל אלוקים.

758
00:52:16,452 --> 00:52:22,322
שכרו גדול ועצום והוא ירגיש אהבת השם
כי הוא הקריב את זה בשביל בורא עולם.

759
00:52:22,720 --> 00:52:24,974
הוא הקריב את שמירת הנגיעה,

760
00:52:24,994 --> 00:52:27,354
הקריב דברים שהיה רגיל אליהם
והוא יודע שזה לא טוב

761
00:52:27,376 --> 00:52:29,074
והוא מפסיק עם זה לכבוד השם,

762
00:52:29,432 --> 00:52:32,156
הוא יקבל אהבת השם בגלל ההקרבה שלו.

763
00:52:33,402 --> 00:52:37,732
קראתי על פילוסוף אחד לא יהודי
שאמר שהוא כל כך מתגעגע

764
00:52:37,750 --> 00:52:39,696
לימים שהוא היה ילד קטן

765
00:52:40,084 --> 00:52:44,206
שהוא חווה חוויה מדהימה
שכל כך ריגשה אותו,

766
00:52:44,416 --> 00:52:48,120
שאם היה יכול כל הון...
שם הוא מאריך במילים

767
00:52:48,160 --> 00:52:49,876
כמה הוא מתגעגע לאותו רגע

768
00:52:49,892 --> 00:52:53,522
כי חוויה כזו הוא לא חווה יותר בחיים
של עונג צרוף.

769
00:52:54,580 --> 00:52:58,066
הוא אומר שכשהוא היה ילד,
הוא פתאום הרגיש אהבה עצומה כלפי אלוקים.

770
00:52:59,148 --> 00:53:02,558
ילד טהור כזה אוהב את אלוקים.

771
00:53:02,672 --> 00:53:05,500
והוא אמר לעצמו: איך אני אראה לאלוקים
שאני אוהב אותו?

772
00:53:05,996 --> 00:53:10,870
ואז הוא לקח איזה משחק שהוא הכי אהב,
מאוד אהב את המשחק הזה,

773
00:53:10,918 --> 00:53:14,508
הדליק מדורה קטנה ואמר
"אלוקים, זה בשבילך"

774
00:53:14,524 --> 00:53:15,766
ושרף את זה באש.

775
00:53:16,314 --> 00:53:19,570
והוא אומר: הוא כל כך הרגיש
קרבה ואהבת השם

776
00:53:19,874 --> 00:53:24,900
שהוא היום מתגעגע לאותו רגע שהיה לו
כשהיה ילד ועשה את המעשה הזה.

777
00:53:26,126 --> 00:53:28,422
כשאדם מקריב - הוא אוהב.

778
00:53:30,676 --> 00:53:34,876
אדם שלוקח כסף ונותן לצדקה,
זה סוג של הקרבה,

779
00:53:35,412 --> 00:53:37,774
אבל מה הכי דומה לאדם עצמו?

780
00:53:38,222 --> 00:53:40,608
בעל חיים הוא הכי דומה לאדם עצמו.

781
00:53:40,882 --> 00:53:44,536
כשאדם בכסף שלו - עכשיו לא שייך,
אבל כשהיה בית המקדש קיים,

782
00:53:44,808 --> 00:53:48,628
לוקח בכספו כבש, מביא אותו לבית המקדש,

783
00:53:49,268 --> 00:53:52,408
וכששוחטים בשחיטה היהודית
כידוע, אין צער בעלי חיים

784
00:53:52,430 --> 00:53:53,748
אפילו לא שנייה אחת.

785
00:53:53,786 --> 00:53:58,918
בחלק הראשון של "המהפך" הבאנו את המחקר
שאין צער בעלי חיים בשחיטה היהודית

786
00:53:58,976 --> 00:54:02,212
רק לבעלי חיים שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה.

787
00:54:02,342 --> 00:54:06,390
מי שישחט סוס, למשל, יש לו צער בעלי חיים.
הוא מצטער.

788
00:54:07,006 --> 00:54:09,768
אולי נאמר את זה בקצרה
למי שלא מכיר את הנושא.

789
00:54:11,058 --> 00:54:15,696
יש אספקת דם למוח מעורק קדמי ועורק אחורי
אצל כל בעלי החיים.

790
00:54:16,202 --> 00:54:21,068
רק אצל בעלי חיים שהתורה התירה באכילה:
מעלי גירה ומפריסי פרסה,

791
00:54:21,118 --> 00:54:24,222
העורק האחורי, שהוא בצוואר,
הוא לא נכנס למוח,

792
00:54:24,280 --> 00:54:28,700
אלא מתחת המוח הוא מתחבר לקדמי
ודרכו הוא מזרים דם למוח.

793
00:54:29,012 --> 00:54:32,794
אז כששוחטים בעלי חיים
שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה

794
00:54:33,040 --> 00:54:36,398
חל איבוד הכרה מיידי
כי אין אספקת דם למוח,

795
00:54:36,422 --> 00:54:38,242
אין כאב, אפילו לא שנייה אחת.

796
00:54:38,314 --> 00:54:40,132
מה שאין כן בבעלי חיים אחרים.

797
00:54:40,864 --> 00:54:44,208
הבאנו את התרשימים בספר "המהפך"
בחלק הראשון,

798
00:54:44,286 --> 00:54:46,166
דברים שמראים שאין צער בעלי חיים.

799
00:54:46,612 --> 00:54:51,622
אז הוא לוקח מעצמו
ומקריב לכבוד בורא עולם על גבי המזבח.

800
00:54:52,182 --> 00:54:56,188
ההקרבה מקרבת אותו לקב"ה,
הוא מרגיש אהבת השם.

801
00:54:56,642 --> 00:55:00,246
לכן "על העבודה" זה בעיקר
עבודת הקורבנות.

802
00:55:00,280 --> 00:55:02,522
בזמננו אין קורבנות - תפילה.

803
00:55:02,694 --> 00:55:07,226
כשאדם מתפלל לקב"ה, כתוב:
"ונשלמה פרים שפתינו",

804
00:55:07,270 --> 00:55:13,594
הדיבור בא במקום ההקרבה שהייתה
בבית המקדש כשאדם מתפלל לאלוקים.

805
00:55:13,964 --> 00:55:19,734
"ועל גמילות חסדים" - כשאדם עושה חסד
מקיים את העולם כולו.

806
00:55:20,730 --> 00:55:25,492
חשוב להדגיש את העניין הזה
כי לפעמים שכן מבקש עזרה

807
00:55:25,682 --> 00:55:27,234
ואין לך חשק עכשיו לעזור לו,

808
00:55:27,280 --> 00:55:30,190
שכנה מבקשת משהו, אין לך חשק לעזור לה.

809
00:55:31,090 --> 00:55:34,938
אבל ברגע שנדע שהעזרה
זה לא רק מצד אי הנעימות

810
00:55:34,974 --> 00:55:39,552
כשאנחנו עוזרים לנזקק שזקוק לעזרה,
זה לא רק עניין של אי נעימות,

811
00:55:39,572 --> 00:55:40,930
לא נעים אז אני אעזור,

812
00:55:41,240 --> 00:55:44,764
אלא גמילות החסדים היא קיום לעולם כולו,

813
00:55:44,794 --> 00:55:47,704
נעשה את הדברים יותר בשמחה,
יותר במוטיבציה.

814
00:55:47,820 --> 00:55:54,014
מבקש מישהו לעזור לו עם הרכב,
נתקע הרכב, זקוק לעזרה, והוא עוזר לו.

815
00:55:54,310 --> 00:55:56,798
לפעמים עזרה היא חיוך, מילה טובה.

816
00:55:57,278 --> 00:56:01,862
גמילות החסדים, צריך לדעת,
באותה שעה אדם מקיים את העולם כולו.

817
00:56:02,308 --> 00:56:05,822
כלומר, הפעולה היא לא פעולה קטנה
כמו שהיא נראית למראית העין.

818
00:56:05,996 --> 00:56:10,956
הפעולה היא גורלית, היא קיום עצום,
מקבל שכר גדול.

819
00:56:11,808 --> 00:56:16,546
מלבד זאת, מרוויח עוד דבר,
שהוא עצמו הופך להיות אדם מאושר,

820
00:56:16,552 --> 00:56:17,634
אדם שמח.

821
00:56:17,970 --> 00:56:21,194
אדם שחי רק לעצמו - אין לו שמחת חיים.

822
00:56:21,716 --> 00:56:26,872
אדם שחי ונותן לאחרים - מקבל שמחת חיים.
העולם צריך אותו.

823
00:56:27,970 --> 00:56:29,868
רבי ישראל מסלנט מוסיף

824
00:56:30,124 --> 00:56:32,924
שגם אם יש עליו גזרה קשה בגלל העוונות שלו

825
00:56:32,940 --> 00:56:34,112
שהוא צריך לסבול,

826
00:56:34,320 --> 00:56:37,500
הקב"ה לא מגשים את הגזרה הזו.

827
00:56:37,768 --> 00:56:39,544
למה? כי אנשים צריכים אותו.

828
00:56:39,752 --> 00:56:41,570
אדם שרגיל לעשות חסד,

829
00:56:41,868 --> 00:56:45,102
והקב"ה יודע, נניח הוא צריך להיות
חודש בבית חולים,

830
00:56:45,292 --> 00:56:48,684
אבל אם הוא יהיה חודש בבית חולים,
מה אשמים כל אלה שהוא עוזר להם?

831
00:56:48,720 --> 00:56:49,800
לא יהיה מי שיעזור.

832
00:56:50,308 --> 00:56:56,782
אז בשביל אותם שהוא עוזר להם,
הקב"ה יכול ללכת איתו לפנים משורת הדין

833
00:56:56,826 --> 00:56:58,640
ולתת לו שפע של חסד.

834
00:56:58,790 --> 00:57:02,510
אלה בעצם שלושת הדברים
שבזה מסיימת המשנה השנייה:

835
00:57:02,700 --> 00:57:05,566
"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה.

836
00:57:05,666 --> 00:57:07,322
"הוא היה אומר, על שלושה דברים

837
00:57:07,358 --> 00:57:10,294
"העולם עומד, על התורה, על העבודה

838
00:57:10,316 --> 00:57:11,690
"ועל גמילות חסדים".

839
00:57:12,484 --> 00:57:17,590
נסיים בברכה שהשם יברך את כל הציבור
שאיתנו כאן וכל הצופים בכל מקום שהם,

840
00:57:17,608 --> 00:57:18,876
כל בית ישראל,

841
00:57:19,020 --> 00:57:20,950
לבריאות איתנה, פרנסה טובה,

842
00:57:20,964 --> 00:57:22,938
שלום בית, נחת מהילדים.

843
00:57:22,946 --> 00:57:26,526
שנזכה במהרה לגאולה שלמה.
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה