הרב יוסף בן פורת - הכל זה מלמעלה

הרב יוסף בן פורת

האם אנחנו באמת בעלי בחירה חופשית, או שמא התוצאה במציאות כבר נקבעה מראש? הרב יוסף בן פורת מסביר כיצד עלינו לפרש את כל המתרחש בעולם במשקפי אמונה

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,420 --> 00:00:10,840
בפרשת נשא אנחנו מוצאים
שאלה קשה מאוד

2
00:00:13,330 --> 00:00:16,240
.שכל המפרשים עוסקים בה

3
00:00:18,060 --> 00:00:24,530
בסוף הפרשה אנחנו מוצאים
את הקורבנות שהקריבו הנשיאים

4
00:00:25,310 --> 00:00:27,010
.בזמן חנוכת המשכן

5
00:00:28,080 --> 00:00:29,210
,והנה דבר מעניין

6
00:00:30,960 --> 00:00:34,720
.כל הנשיאים הקריבו אותו קורבן

7
00:00:36,670 --> 00:00:37,740
.שנים עשר נשיאים

8
00:00:39,410 --> 00:00:40,870
.בדיוק בדיוק אותו דבר

9
00:00:43,500 --> 00:00:45,020
,נו, זה לא כל כך מפליא

10
00:00:45,780 --> 00:00:47,860
.אבל מפליא למה התורה כותבת עוד פעם

11
00:00:48,610 --> 00:00:53,150
,עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם
.שתים עשרה פעם קורבן של כל נשיא

12
00:00:54,460 --> 00:00:55,780
:התורה הייתה צריכה לכתוב

13
00:00:57,010 --> 00:01:03,320
הנשיאים הקריבו קורבן
.שמכיל את הפריטים: א, ב, ג, ד, ה

14
00:01:04,760 --> 00:01:09,810
אלא מה? התורה צריכה לכתוב
,באיזה סדר, מי ביום הראשון

15
00:01:09,830 --> 00:01:11,370
:מי ביום השלישי. ייכתב

16
00:01:13,060 --> 00:01:16,350
:הנשיאים הקריבו לפי הסדר דלהלן

17
00:01:17,530 --> 00:01:21,140
ראשון נשיא שבט יהודה
.וכן הלאה וכן הלאה

18
00:01:23,950 --> 00:01:27,820
,עוד יותר מפתיע
,בסופו של דבר יש חשבון

19
00:01:28,730 --> 00:01:29,860
.טוטאל, סך הכול

20
00:01:30,600 --> 00:01:33,690
כל הקורבנות ביחד
.כך וכך וכך וכך

21
00:01:34,270 --> 00:01:38,160
?וכי איננו יודעים לעשות חשבון לבד

22
00:01:39,970 --> 00:01:42,820
?כמה זה קורבן אחד כפול 12

23
00:01:44,690 --> 00:01:49,640
והלוא התורה הקדושה
.מקמצת מאוד במילים ובאותיות

24
00:01:51,310 --> 00:01:58,790
ואפילו אם אתם תיקחו עכשיו בשולחן ערוך
,את מקבץ ההלכות הגדול ביותר

25
00:01:59,230 --> 00:02:00,200
- את הלכות שבת

26
00:02:01,750 --> 00:02:04,940
כל חלק שלישי במשנה ברורה
.הלכות שבת

27
00:02:05,920 --> 00:02:09,960
תחפשו כמה מילים בתורה
.מתייחסות לשבת

28
00:02:10,740 --> 00:02:11,880
בקושי כמה מילים

29
00:02:13,170 --> 00:02:14,270
,ואין-סוף הלכות

30
00:02:15,380 --> 00:02:19,530
שצריכים ללמוד את זה בגמרא
,מרמזים ואותיות

31
00:02:21,060 --> 00:02:28,490
,וכאן בלי סוף, בלי סוף
.עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם

32
00:02:30,250 --> 00:02:34,570
הרמב"ן מתייחס לשאלה
.ונותן לזה כמה הסברים

33
00:02:35,640 --> 00:02:40,560
ההסבר הראשון שהרמב"ן נותן
.הוא משום כבודם

34
00:02:42,030 --> 00:02:44,940
כי הקב"ה חולק כבוד ליראיו"

35
00:02:45,340 --> 00:02:50,240
:כמו שאמר בפסוק"
.'כי מכבדיי אכבד'

36
00:02:52,350 --> 00:02:56,900
והנה הנשיאים כולם ביום אחד"
.הביאו הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד

37
00:02:58,570 --> 00:03:01,010
ואי אפשר שלא יהא אחד"
.קודם לחברו

38
00:03:03,420 --> 00:03:06,670
וכיבד את הנקדמים בדגלים"
בהקדמת ימים

39
00:03:06,910 --> 00:03:10,310
אבל רצה הזכירם בשמם"

40
00:03:12,380 --> 00:03:17,360
ובפרט קורבנותיהם"
,ולהזכיר יומו של כל אחד

41
00:03:18,690 --> 00:03:22,250
:לא שיזכיר ויכבד את הראשון"
זה קורבן נחשון

42
00:03:22,750 --> 00:03:25,390
,"ויגיד: כנ"ל הקריבו כל האחרים"

43
00:03:26,570 --> 00:03:29,290
,כל יתר השבטים
.כל יתר ראשי השבטים

44
00:03:29,370 --> 00:03:34,040
זה זלזול כי יהיה זה קיצור"
.בכבוד האחרים

45
00:03:35,720 --> 00:03:37,490
ואחר כך חזר וכללם"

46
00:03:38,550 --> 00:03:40,790
."להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך"

47
00:03:41,300 --> 00:03:46,410
אם כן, למה התורה חוזרת וכופלת שוב
?את כל הקורבנות

48
00:03:47,130 --> 00:03:49,540
.להראות שבאמת הכבוד של כולם אותו דבר

49
00:03:50,200 --> 00:03:54,050
,לא שאחד מכובד מאחרים
.אלא הכבוד של כולם שווה

50
00:03:55,190 --> 00:03:56,620
.ככה הפירוש של הרמב"ן

51
00:03:58,510 --> 00:04:05,380
יוצא אפוא, הסיבה שהוא מסביר לכפילויות
.היא מפני כבוד הנשיאים

52
00:04:06,200 --> 00:04:08,050
.אבל יש לרמב"ן עוד פירוש

53
00:04:09,370 --> 00:04:12,320
.בפירוש השני הוא הולך לכיוון אחר

54
00:04:13,360 --> 00:04:15,690
ועוד בזה טעם אחר באמת רשם"

55
00:04:17,250 --> 00:04:23,780
כי לכל אחד מהנשיאים"
עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח

56
00:04:24,730 --> 00:04:26,090
,ושתהיה בזה השיעור"

57
00:04:27,530 --> 00:04:31,630
אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד"

58
00:04:32,960 --> 00:04:36,480
וזולתו כל אחד מהנשיאים"
."חשב טעם בפני עצמו

59
00:04:37,650 --> 00:04:40,090
והוא מביא כאן
.את דברי המדרש

60
00:04:41,190 --> 00:04:43,200
ובמדרש באמת יש אריכות

61
00:04:44,200 --> 00:04:46,580
ומוסבר כל אחד מהנשיאים

62
00:04:47,920 --> 00:04:50,560
מאילו נימוקים הוא הגיע למספר הזה

63
00:04:51,190 --> 00:04:53,010
.של קורבן א, ב, ג, ד

64
00:04:54,520 --> 00:04:57,250
.ובאמת ממש עולמות שונים לחלוטין

65
00:04:59,030 --> 00:05:00,410
:ונמשיך בדברי הרמב"ן

66
00:05:01,380 --> 00:05:07,360
,ולכך השווה אותם הכתוב"
.לפרט כל אחד בעצמו כאילו לא הוזכר האחר

67
00:05:08,490 --> 00:05:14,500
כי באמת יסוד ושורש הדברים"
שהביאו אותו לקורבן

68
00:05:15,870 --> 00:05:16,650
.מכיוון אחר"

69
00:05:20,370 --> 00:05:23,020
ואחר כן כללם כאחד לרמוז"

70
00:05:24,090 --> 00:05:27,220
כי בעת אחת עלה במחשבתם"
להקריב החנוכה

71
00:05:27,860 --> 00:05:29,380
ולא קדם אחד לחברו במחשבה"

72
00:05:30,270 --> 00:05:31,450
,ולא בהבאה לפני המשכן"

73
00:05:32,690 --> 00:05:34,620
."ועל זה הזכירם הכתוב לכולם בהשוואה"

74
00:05:34,690 --> 00:05:38,600
.זאת אומרת, חנכו את המשכן בבת אחת

75
00:05:38,690 --> 00:05:43,560
,מכאן מגיע נשיא שבט ראובן
,מכאן נשיא שבט שמעון

76
00:05:43,660 --> 00:05:45,110
.פתאום, תזמון

77
00:05:45,760 --> 00:05:47,370
.וכל אחד מביא קומפלט

78
00:05:49,150 --> 00:05:52,920
,ברגע אחד מגיעים כולם
.כל אחד קומפלט, אותם קורבנות

79
00:05:54,470 --> 00:05:58,080
:אבל שואלים כל אחד
?רגע, למה הבאת את הדברים

80
00:05:58,420 --> 00:06:03,440
,הוא נותן נימוקים הגיוניים
ענייניים, תורניים

81
00:06:04,780 --> 00:06:07,120
.שונים לחלוטין מחברו

82
00:06:10,730 --> 00:06:12,820
,אז יש כאן דברים מאוד מאוד חשובים

83
00:06:14,300 --> 00:06:17,940
דברים מאוד מאוד מחודשים
.בדבריו של הרמב"ן

84
00:06:19,190 --> 00:06:22,630
.כל אחד שרואה כזה תיאום, מבין

85
00:06:23,490 --> 00:06:28,380
,ישבו ביניהם הנשיאים
,ואולי צוות היועצים

86
00:06:28,400 --> 00:06:32,020
,כמקובל בכל פורום מדיני-חברתי

87
00:06:32,850 --> 00:06:35,730
וקיימו כמה ימים דיונים
מה כדאי להביא

88
00:06:35,770 --> 00:06:37,920
.עד שהגיעו למה שקוראים קונצנזוס

89
00:06:38,750 --> 00:06:41,080
.זה הציע ככה, זה הציע ככה, נו

90
00:06:41,750 --> 00:06:45,340
,כל ראשי השבטים, תדעו לכם
,הם לא היו איזה פוליטיקאים

91
00:06:46,300 --> 00:06:47,780
.כולם אנשים גדולים

92
00:06:49,030 --> 00:06:51,720
.גדולים בתורה, ביראה, בחוכמה

93
00:06:52,590 --> 00:06:55,480
אז הם נשאו ונתנו ביניהם
.עד שהגיעו לאיזה סיכום

94
00:06:56,000 --> 00:06:57,500
.ככה אני הייתי מבין את הפרשה

95
00:06:58,800 --> 00:07:00,380
.אומר הרמב"ן: לא, טעות

96
00:07:01,580 --> 00:07:06,160
לא דנו, לא התייעצו, לא התווכחו
.וממילא גם לא הגיעו להסכמה

97
00:07:07,950 --> 00:07:10,690
כל אחד הביא לבית המקדש
מה שהוא חשב לנכון

98
00:07:11,600 --> 00:07:13,370
.וכל אחד רצה להביא הראשון

99
00:07:14,280 --> 00:07:15,580
.זריזים מקדימים למצוות

100
00:07:16,360 --> 00:07:19,030
וכך הגיעו כולם ביחד
.וכל אחד הביא אותו דבר

101
00:07:20,050 --> 00:07:21,400
,וזה כאן הפלא פלאים

102
00:07:22,680 --> 00:07:24,390
.הפוך ממה שאני הייתי חושב

103
00:07:25,520 --> 00:07:27,530
.לא תיאמו את הזמן שמגיעים

104
00:07:28,200 --> 00:07:32,530
,תראה, מבחינת הפוליטיקה
.שלא יגיד שאתה באת לפניי ואני אחרייך

105
00:07:32,630 --> 00:07:34,730
,בוא נתאם את השעה
.נגיע כולם ביחד

106
00:07:35,870 --> 00:07:40,140
כמו שמקובל בכל מיני אירועים
,כשיש אנשים גדולים

107
00:07:40,730 --> 00:07:45,950
,בין אם זה אנשי חולין גדולים
.ובין, להבדיל, אנשי תורה

108
00:07:46,680 --> 00:07:48,760
הוא יושב במכונית ומחכה

109
00:07:48,800 --> 00:07:50,520
:עד שאומרים לו
.עכשיו תבוא, תעלה לבמה

110
00:07:50,750 --> 00:07:51,900
.זה הזמן המתאים, ככה זה

111
00:07:53,230 --> 00:07:55,290
.אז הייתי חושב שגם כאן
.לא, לא

112
00:07:56,130 --> 00:07:56,810
.שום תיאום

113
00:07:58,430 --> 00:08:00,120
.הכול מאת השם הייתה זאת

114
00:08:01,100 --> 00:08:03,900
,ואם נתבונן בקורבן
.נראה 13 פריטים

115
00:08:04,760 --> 00:08:07,700
,קערת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה"

116
00:08:08,360 --> 00:08:10,550
מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש"

117
00:08:11,290 --> 00:08:14,060
.מלאים סולת בלולה בשמן למנחה"

118
00:08:15,210 --> 00:08:18,390
,כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת"

119
00:08:19,400 --> 00:08:20,820
,פר אחד בן בקר"

120
00:08:21,440 --> 00:08:23,950
,איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה"

121
00:08:25,200 --> 00:08:26,730
.שעיר עזים אחד לחטאת"

122
00:08:28,580 --> 00:08:31,220
,ולזבח השלמים בקר שניים"

123
00:08:31,860 --> 00:08:33,890
.אילים חמישה עתודים חמישה"

124
00:08:33,930 --> 00:08:34,700
."כבשים בני שנה חמישה"

125
00:08:34,790 --> 00:08:37,340
.בדיוק 13 פריטים

126
00:08:39,190 --> 00:08:44,020
תנסו לבדוק במחשב
מה רמת ההסתברות

127
00:08:44,560 --> 00:08:52,670
ש-12 אנשים יגיעו להחלטה
,של סוגי הקורבנות וזהות הקורבנות

128
00:08:52,770 --> 00:08:55,050
.מה לחטאת, מה לעולה, מה לסולת

129
00:08:56,380 --> 00:08:57,470
.אחד לכמה מיליארד

130
00:08:58,530 --> 00:09:00,700
?נו? מה רואים

131
00:09:01,500 --> 00:09:04,260
שההנהגה של כלל ישראל
.היא הכול ברוח הקודש

132
00:09:05,760 --> 00:09:07,610
,והקב"ה שם בליבם

133
00:09:09,030 --> 00:09:12,550
,הוא שם בליבם
,בליבו של כל נשיא ונשיא

134
00:09:13,780 --> 00:09:17,640
בליבו של כל נשיא ונשיא
השם שם את הכיוון

135
00:09:17,720 --> 00:09:20,030
שיביא את הדבר הזה
.מנימוקים אחרים

136
00:09:22,370 --> 00:09:26,610
,רבי ירוחם, זיכרונו לברכה
.נתן לזה מקבילה

137
00:09:28,150 --> 00:09:31,450
בגמרא במסכת מגילה דף ט
:כתוב ככה

138
00:09:33,350 --> 00:09:34,920
."מעשה בתלמי המלך"

139
00:09:35,940 --> 00:09:39,600
היה פעם מלך יווני גדול במצרים

140
00:09:42,160 --> 00:09:45,220
בתקופת הבית השני

141
00:09:46,970 --> 00:09:50,240
,והוא היה אדם מאוד מלומד
.מאוד מאוד אוהב חוכמה

142
00:09:51,630 --> 00:09:56,420
הוא הקים באלכסנדריה
.את הספרייה הכי גדולה בעולם

143
00:09:58,180 --> 00:10:01,230
הוא אסף ספרים
.מכל התרבויות, מכל השפות

144
00:10:04,090 --> 00:10:06,280
,אז הוא החליט שחסר לו משהו אחד

145
00:10:07,390 --> 00:10:08,620
.את התורה של היהודים

146
00:10:10,130 --> 00:10:11,600
.והוא ביקש תרגום ליוונית

147
00:10:13,570 --> 00:10:16,540
אבל הוא ידע
,שהיהודים הם אנשים מאוד חכמים

148
00:10:17,810 --> 00:10:20,750
?והם, איך אומרים
.יעבדו עליו, ירמו אותו

149
00:10:21,970 --> 00:10:24,190
.הם לא יתרגמו לו באמת מה שכתוב בתורה

150
00:10:26,560 --> 00:10:28,670
איך הוא יבדוק
?שבאמת לא מרמים אותו

151
00:10:31,850 --> 00:10:36,110
.אז כתוב שהוא זימן אליו 72 זקנים

152
00:10:36,980 --> 00:10:37,720
.הוא לא אמר למה

153
00:10:38,740 --> 00:10:44,450
המלך הגדול
,של כל ארץ ישראל, מצרים, כל האזור

154
00:10:45,240 --> 00:10:49,370
,מבקש 72 הכי חכמים בעם ישראל
,זו הסנהדרין הגדולה

155
00:10:49,840 --> 00:10:50,430
שיבואו אליו

156
00:10:53,830 --> 00:10:54,490
.והוא לא אמר למה

157
00:10:55,990 --> 00:10:59,230
,ואז הוא לקח כל אחד מהם
.הכניס אותו לבית פרטי

158
00:10:59,780 --> 00:11:01,800
.קח, יש לך אוכל, הכול
.אתה מסודר

159
00:11:02,610 --> 00:11:03,670
.אתה לא יוצא מכאן

160
00:11:04,580 --> 00:11:08,430
.החרים את כל הטלפונים
,אין פלאפונים, אין תקשורת

161
00:11:08,880 --> 00:11:12,550
אין דיבורים, עד שאתם מביאים לי
.את כל התורה ביוונית

162
00:11:13,440 --> 00:11:15,370
,שלא יהיה שום תיאום
.שום פעולה

163
00:11:15,400 --> 00:11:16,230
.ככה כתוב

164
00:11:19,720 --> 00:11:23,330
והביאו לו 72 ספרי תורות

165
00:11:25,040 --> 00:11:26,960
.וכשפתחו אותם - כולם היו אותו דבר

166
00:11:28,660 --> 00:11:30,330
.מה הפלא? הם באמת שינו

167
00:11:32,170 --> 00:11:36,780
.לדוגמה, כתוב שארנבת היא חיה טמאה

168
00:11:37,850 --> 00:11:40,370
אבל אשתו של תלמי
.קראו לה ארנבת

169
00:11:41,410 --> 00:11:43,990
,אז אם יכתבו ביוונית שארנבת היא טמאה

170
00:11:44,130 --> 00:11:45,640
?יגיד: אה, אתם עליי, אה

171
00:11:46,620 --> 00:11:48,640
.בכוונה כתבתם על אשתי שהיא טמאה

172
00:11:49,970 --> 00:11:51,150
,אז הם לא כתבו ארנבת

173
00:11:52,320 --> 00:11:55,610
."כתבו "ואת קלת הרגליים
.חיה שרצה מהר

174
00:11:57,190 --> 00:11:59,840
איך כולם כתבו בדיוק את המילה
?"קלת הרגליים"

175
00:12:00,570 --> 00:12:03,210
אולי אחד היה כותב
?"את בעלת האוזניים הארוכות"

176
00:12:05,480 --> 00:12:06,690
.הכול ברוח הקודש

177
00:12:07,730 --> 00:12:08,780
.הכול ברוח הקודש

178
00:12:09,530 --> 00:12:13,250
.ויש שם בגמרא עוד הרבה דוגמאות
.עוד הרבה דוגמאות

179
00:12:14,700 --> 00:12:17,460
,אם כן, תלמי
,שהוא היה השליט הכול יכול

180
00:12:19,210 --> 00:12:23,320
הקב"ה שם בלב החכם
.לעשות ככה וככה וככה

181
00:12:23,340 --> 00:12:25,980
.הכול מהקב"ה, הכול

182
00:12:26,670 --> 00:12:28,100
אף אחד לא יכול לחשוב

183
00:12:28,300 --> 00:12:32,800
שבמקרה 72 איש
.יתרגמו אותן מילים

184
00:12:34,980 --> 00:12:37,190
ובייחוד שהן לא נכונות
.ולא מדויקות

185
00:12:39,250 --> 00:12:40,650
,"בראשית ברא אלוקים"

186
00:12:41,190 --> 00:12:42,780
.הם הבינו שהגוי לא יבין מה זה

187
00:12:44,260 --> 00:12:46,950
.הם יבינו שהפירוש שבראשית ברא את אלוקים

188
00:12:49,500 --> 00:12:51,020
."כתבו: "אלוקים ברא בראשית

189
00:12:52,600 --> 00:12:54,620
.אבל כולם בלי תיאום

190
00:12:58,310 --> 00:13:01,180
.אם כן, זה מקרה דומה
,ככה אומר רבי ירוחם

191
00:13:02,260 --> 00:13:07,440
שהקב"ה הוא מנהיג את הבריאה
.על כל פרטי פרטיה כמו שצריך

192
00:13:08,790 --> 00:13:11,570
אז כדי שיהיה כבודם
,של הנשיאים שווה

193
00:13:12,720 --> 00:13:17,320
הקב"ה נתן לכולם תזמון
וכל אחד החליט מתי הוא יוצא

194
00:13:18,070 --> 00:13:19,570
,ומתי הוא מגיע למשכן

195
00:13:20,580 --> 00:13:21,830
.והנה כולם יחד

196
00:13:23,050 --> 00:13:26,550
כל אחד איזה קורבן יביא
,מנימוקים שונים

197
00:13:26,620 --> 00:13:28,380
.והנה כולם זהים

198
00:13:30,610 --> 00:13:34,900
,זה נותן לנו קודם כול, רבותיי
.הסתכלות אחרת על הכול

199
00:13:36,560 --> 00:13:40,420
אנחנו בדרך כלל חושבים
שהגנרל הזה חשב ככה

200
00:13:40,450 --> 00:13:43,140
והראש ממשלה הזה ככה
והעיתונאי הזה ככה

201
00:13:43,190 --> 00:13:44,470
,והפוליטיקאי הזה ככה

202
00:13:44,990 --> 00:13:47,670
.שאנשים חושבים את המחשבות שלהם לבד

203
00:13:48,920 --> 00:13:49,770
.לא, רבותיי

204
00:13:50,710 --> 00:13:52,600
,בכלל שכולנו מאמינים בו

205
00:13:54,080 --> 00:13:56,490
,שהכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים

206
00:13:57,430 --> 00:13:59,600
.זה גם אילו מילים בן אדם ידבר

207
00:14:01,040 --> 00:14:04,600
הפסוק אומר: "לאדם מערכי לב
."ומה' מענה לשון

208
00:14:06,360 --> 00:14:11,140
אפילו המילים הפשוטות
.שכל בן אדם מוציא זה מחוכמתו יתברך

209
00:14:13,010 --> 00:14:17,570
בין אם אלה מילות חוכמה
.ובין אם אלה פליטות פה ושטויות

210
00:14:19,520 --> 00:14:23,630
חוץ מעניינים של מותר ואסור
.של יראת שמיים - כל השאר חתוך

211
00:14:25,260 --> 00:14:27,000
...אז איזה קורבן יביא

212
00:14:27,360 --> 00:14:29,840
אם להביא קורבן או לא
,זו החלטה של בן אדם

213
00:14:31,090 --> 00:14:33,630
.כי זו בחירה חופשית ולא בידי שמיים

214
00:14:34,260 --> 00:14:38,120
.אבל החליטו להביא
,כולם צדיקים וקדושים

215
00:14:38,160 --> 00:14:41,560
,תלמידי חכמים, נשיאים
.אה, גדולי עולם

216
00:14:42,720 --> 00:14:43,970
?אבל באיזו שעה לנסוע

217
00:14:44,670 --> 00:14:47,230
?מתי לנסוע למשכן
?ב-05:00 או ב-05:15

218
00:14:48,210 --> 00:14:49,360
.זה אלוקים קובע, לא הוא

219
00:14:51,090 --> 00:14:53,960
:רגע, מה נביא
?שור או כבש או מנחה

220
00:14:54,450 --> 00:14:55,670
.זה לא הוא קובע, אלוקים

221
00:14:58,180 --> 00:15:02,350
,אותם חכמים גדולים אצל תלמי
,ראשי הסנהדרין, הכול

222
00:15:04,100 --> 00:15:05,530
?איזו מילה הוא יוציא מהעט

223
00:15:07,650 --> 00:15:09,920
.קלת הרגליים" זה אלוקים שם לו"

224
00:15:10,740 --> 00:15:11,950
לאדם מערכי לב"

225
00:15:13,210 --> 00:15:14,460
."ומה' מענה לשון"

226
00:15:15,410 --> 00:15:18,040
,אם אנחנו נסתכל ככה על העולם, רבותיי

227
00:15:18,710 --> 00:15:22,520
כל העולם שלנו ישתנה
.ב-180 מעלות

228
00:15:24,290 --> 00:15:25,170
.ב-180 מעלות

229
00:15:26,250 --> 00:15:27,240
.גם הטוב וגם הרע

230
00:15:29,920 --> 00:15:33,420
,כי זה נוגע באמת גם לטוב ולרע
.אבל זה כבר יותר מורכב

231
00:15:34,540 --> 00:15:37,050
,זה נוגע גם ליראת שמיים
.אבל זה כבר יותר קשה

232
00:15:38,330 --> 00:15:39,780
.והראיה, אתן לכם

233
00:15:40,930 --> 00:15:45,740
,הלוא דוד מלכנו כשקילל אותו שמעי

234
00:15:46,950 --> 00:15:50,250
,"הוא קיללני קללה נמרצת"
.ככה הוא אומר לשלמה

235
00:15:51,380 --> 00:15:55,550
ובאותו יום רצו להיפרע ממנו מיד
על חם" אנשי הצבא"

236
00:15:55,570 --> 00:15:57,280
.ולהרוג אותו כי הוא מורד במלכות

237
00:15:58,220 --> 00:16:01,350
.אמר דוד: תעזבו אותו
.השם אמר לו קלל

238
00:16:02,410 --> 00:16:04,080
,ושם זה הגיע ליראת שמיים

239
00:16:05,180 --> 00:16:06,330
,זה מורד במלכות

240
00:16:06,970 --> 00:16:10,700
,זה מלבין פני חברו
.זה מבייש אותו ברבים

241
00:16:11,540 --> 00:16:13,190
.ודוד אמר: השם אמר לו קלל

242
00:16:13,800 --> 00:16:15,670
זאת אומרת, זה לא הוא החליט
.להוציא את המילים

243
00:16:17,540 --> 00:16:21,070
לכן אני אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לזה
,איך זה מסתדר עם בחירה חופשית

244
00:16:21,370 --> 00:16:24,570
,שזה נושא בפני עצמו
.שזה לא הנושא שלפנינו

245
00:16:25,350 --> 00:16:29,500
הנושא שלפנינו זה להבין
,שכל מה שקורה

246
00:16:30,690 --> 00:16:35,530
,גם עם הרבה תוכניות והרבה כיוונים
.זה הכול מאת השם הייתה

247
00:16:36,640 --> 00:16:39,480
.ולא מאת האדם, אלא מהקב"ה

248
00:16:41,940 --> 00:16:43,720
.אפילו בדברים כל כך דקים

249
00:16:45,140 --> 00:16:49,630
?ואתה רוצה לראות
.הוא יגיע לדבר הזה מסיבה אחרת

250
00:16:50,570 --> 00:16:51,630
.מסיבה אחרת

251
00:16:58,340 --> 00:17:00,180
:בגמרא בבא בתרא כתוב ככה

252
00:17:01,740 --> 00:17:06,020
אמר אמימר וחכם עדיף מנביא"

253
00:17:07,900 --> 00:17:10,620
."שנאמר: ונביא לבב חוכמה"

254
00:17:13,000 --> 00:17:14,290
."ונביא לבב חוכמה"

255
00:17:15,110 --> 00:17:16,290
,חכם עדיף מנביא

256
00:17:17,560 --> 00:17:19,370
."שנאמר "ונביא לבב חוכמה

257
00:17:19,960 --> 00:17:21,070
.ככה יש פסוק בתהילים

258
00:17:22,410 --> 00:17:23,700
?מי נתלה במי"

259
00:17:24,580 --> 00:17:26,660
.הווי אומר קטן נתלה בגדול"

260
00:17:29,890 --> 00:17:34,940
,"אמר אביי: תדע דאמר גברא רבה מילתא"

261
00:17:35,600 --> 00:17:37,720
.איזה תלמיד חכם אומר איזה חידוש

262
00:17:38,750 --> 00:17:41,550
."מתאמרא משמיה דגברא רבה אחרינא כוותיא"

263
00:17:41,930 --> 00:17:44,990
הו, מה שאתה אומר
.בדיוק אמר הרשב"א

264
00:17:46,570 --> 00:17:48,640
?זו באמת נבואה. איך הוא ידע להגיד בדיוק

265
00:17:50,790 --> 00:17:52,090
אמר רבא: ומאי קושיא"

266
00:17:53,390 --> 00:17:55,360
."ודילמא תרוייהו בני חד מזלא נינהו"

267
00:17:56,220 --> 00:17:59,320
:בני חד מזלא" פירושו"
.הראש שלהם בנוי בצורה שווה

268
00:18:00,260 --> 00:18:05,120
בני חד מזלא" פירושו: התוכנה שלהם זהה"
.אז ממילא הם הגיעו לאותה מסקנה

269
00:18:05,950 --> 00:18:07,380
.זו לא ראיה לשום נבואה

270
00:18:10,090 --> 00:18:11,220
."אלא אמר רבא, תדע"

271
00:18:12,840 --> 00:18:16,180
:אומר רש"י
.תדע שלא ניתנה נבואה מן החכמים

272
00:18:16,730 --> 00:18:18,770
אמר גברא רבא מילתא ומתאמרא"

273
00:18:18,780 --> 00:18:21,430
."משמיה דרבי עקיבא בר יוסף כוותיה"

274
00:18:22,200 --> 00:18:24,570
.אמר לו: אח, כיוונת לדעתו של רבי עקיבא

275
00:18:25,900 --> 00:18:27,330
?נו, מה זה יותר מאשר לפני כן

276
00:18:28,610 --> 00:18:33,310
אומר רש"י: משמיה דרבי עקיבא כוותיה
ליכא למימר בני חד מזלא נינהו

277
00:18:33,730 --> 00:18:35,880
.שהרי רבי עקיבא חכם ממנו הרבה

278
00:18:36,620 --> 00:18:39,940
הרי כולכם יודעים
.שלא קם כמו רבי עקיבא

279
00:18:40,780 --> 00:18:41,940
,"אז אין לו "בר מזלא

280
00:18:42,810 --> 00:18:45,240
אין עוד אחד בעולם
.שבנוי כמו רבי עקיבא

281
00:18:46,470 --> 00:18:47,940
.הוא האקסמפלר היחיד

282
00:18:49,050 --> 00:18:51,210
,ועובדה, אתה כיוונת
.סימן שזו נבואה

283
00:18:52,850 --> 00:18:55,060
?אמר רב אשי: ומאי קושיא"

284
00:18:55,820 --> 00:18:57,500
."דלמא להא מילתא בר מזליה הוא"

285
00:18:58,320 --> 00:18:59,840
.הוא לא 100 אחוז כמו רבי עקיבא

286
00:19:00,740 --> 00:19:03,030
.אין כזה, אבל רק מסוים יכול להיות

287
00:19:03,630 --> 00:19:04,620
.בר מזלא" חלקי"

288
00:19:06,520 --> 00:19:10,050
אלא אמר רב אשי: תדע"

289
00:19:10,820 --> 00:19:15,710
דאמר גברא רבה מילתא"
."הלכה למשה מסיני כוותיה

290
00:19:16,080 --> 00:19:18,420
.נו, זה, אם ככה, על פי הקב"ה

291
00:19:19,700 --> 00:19:21,050
.נו, מה תגיד? נבואה

292
00:19:22,920 --> 00:19:24,510
.אומרת הגמרא: גם לא ראיה

293
00:19:25,220 --> 00:19:29,130
,"ודלמא כסומא בארובה"
.במקרה ניחש

294
00:19:30,330 --> 00:19:32,540
"?לא, "ולאו טעם יהיב

295
00:19:33,410 --> 00:19:38,340
אומר רש"י: לאו טעמא קאמר ממילתיה
מכיוון דאמר טעמא אין זה כסומא

296
00:19:39,430 --> 00:19:42,880
שמכוון לירד בארובה במקרה בעלמא"

297
00:19:44,010 --> 00:19:45,890
סברת הלב היא הבאה לו בנבואה"

298
00:19:46,660 --> 00:19:48,780
."וזכה להסכים להלכה למשה מסיני"

299
00:19:49,460 --> 00:19:51,630
זאת אומרת, הוא מסביר
למה הוא אמר את זה

300
00:19:52,250 --> 00:19:55,640
עם איזה נימוק
.שאתה לא יכול להגיד שהוא מנחש

301
00:19:56,630 --> 00:19:58,970
,ובדיוק ככה יש גם הלכה למשה מסיני

302
00:19:59,000 --> 00:20:01,380
.שכמובן אין לה טעם
.להלכה למשה מסיני אין טעם

303
00:20:03,460 --> 00:20:04,420
?מה רואים מהגמרא הזאת

304
00:20:06,480 --> 00:20:11,240
יש בבריאה שני צינורות
.להעביר אינפורמציה מלמעלה למטה

305
00:20:12,710 --> 00:20:14,300
,צינור אחד נקרא תורה

306
00:20:15,220 --> 00:20:18,110
.צינור אחד נקרא נבואה
.שני צינורות

307
00:20:19,270 --> 00:20:22,530
,צינור אחד נקרא נבואה
.השני נקרא חוכמה

308
00:20:26,360 --> 00:20:32,390
והצינור של החוכמה הוא יותר גבוה
.מהצינור של הנבואה

309
00:20:32,970 --> 00:20:34,170
.לעולם יותר גבוה

310
00:20:35,670 --> 00:20:38,680
:לכן אמרו חז"ל
חכם עדיף מנביא

311
00:20:38,750 --> 00:20:40,610
.שנאמר: ונביא לבב חוכמה

312
00:20:42,220 --> 00:20:43,750
.הנביא הוא כמו חכם

313
00:20:44,500 --> 00:20:47,310
?מי נתלה במי
.הקטן בגדול

314
00:20:48,380 --> 00:20:53,250
מכאן שהצינור הזה של החוכמה
.הוא הרבה יותר נעלה

315
00:21:00,160 --> 00:21:05,130
נביא זה כוח מסוים
.שאלוקים נותן לאדם

316
00:21:07,100 --> 00:21:13,120
,והכוח הגבוה ביותר ניתן למשה
."ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"

317
00:21:14,740 --> 00:21:15,960
.חכם זה לא ככה

318
00:21:16,920 --> 00:21:18,910
.חכם זה בכוח המאמצים שלו

319
00:21:19,830 --> 00:21:21,440
,בכוח היגיעה שלו

320
00:21:22,210 --> 00:21:24,670
בכוח העמל שלו
.הוא מגיע לבד לדברים

321
00:21:27,450 --> 00:21:32,420
ולכן הקב"ה יכול לגלות לו דברים
.שאף אחד בהיסטוריה עוד לא חשב על זה

322
00:21:34,040 --> 00:21:37,360
,וככה כתוב במקום בחידושי הרמב"ן
:בבא בתרא

323
00:21:38,210 --> 00:21:41,940
הכי קאמר: אף על פי"
שנטלה נבואת הנביאים

324
00:21:43,730 --> 00:21:45,210
,שהוא המראה והחזון"

325
00:21:45,860 --> 00:21:50,920
נבואת החכמים"
,שהיא בדרך החוכמה לא נטלה

326
00:21:52,390 --> 00:21:56,730
אלא יודעים האמת"
."ברוח הקודש שבקרבם

327
00:21:58,020 --> 00:22:01,140
.זאת אומרת, הוא מגיע אל החוכמה מכיוון אחר

328
00:22:02,740 --> 00:22:09,830
ברוח הקודש שיש בליבו
הוא מצליח לחפור בתוך החוכמה

329
00:22:09,900 --> 00:22:12,330
.ולגלות את המעיין ואת הנביעה

330
00:22:13,590 --> 00:22:14,730
.זה מה שמסביר הרמב"ן

331
00:22:17,170 --> 00:22:19,760
?מה ההבדל
.נביא לא יודע להסביר

332
00:22:21,240 --> 00:22:23,790
.תשאל את הנביא למה
.הוא אומר: לא יודע, ככה אלוקים הראה לי

333
00:22:24,820 --> 00:22:25,790
.ככה אלוקים אמר לי

334
00:22:26,790 --> 00:22:27,640
.הוא צינור

335
00:22:28,630 --> 00:22:33,400
החכם לא כך, החכם הוא יודע
.את התובנה שהוא הגיע אליה

336
00:22:40,020 --> 00:22:45,160
,אז בעת חנוכת המשכן
,שזה הרגע המאוד מאוד היסטורי

337
00:22:45,780 --> 00:22:46,730
,מאוד מאוד חשוב

338
00:22:47,850 --> 00:22:51,700
הקב"ה הראה לכל הכלל ישראל
.את העיקרון הזה

339
00:22:52,980 --> 00:22:56,380
שפתאום כל הכלל ישראל רואה
הנה, מגיע עוד נשיא ועוד נשיא

340
00:22:56,410 --> 00:22:59,640
ומכל הכיוונים באותו רגע
...וכולם מביאים את העגלה וכולם

341
00:23:01,590 --> 00:23:02,220
.אותם פריטים

342
00:23:08,700 --> 00:23:15,680
,חכמי ישראל, הנשיאים של אותם ימים
,המנהיגים של כלל ישראל

343
00:23:15,710 --> 00:23:17,500
.אף פעם לא נבחרו בפריימריז

344
00:23:18,290 --> 00:23:19,050
.תדעו לכם כלל

345
00:23:19,980 --> 00:23:22,500
כתוב במשנה במסכת אבות
:בפרק שישי

346
00:23:23,670 --> 00:23:25,980
,"המלכות נקנית בשלושים מעלות"

347
00:23:28,310 --> 00:23:31,360
זאת אומרת כדי להגיע לדרגת מלך
אדם צריך להיות

348
00:23:31,700 --> 00:23:33,400
.מאוד מאוד גבוה ברוחניות

349
00:23:33,980 --> 00:23:35,920
,הכהונה בעשרים וארבע מעלות

350
00:23:37,600 --> 00:23:39,320
.והמלכות בשלושים מעלות

351
00:23:40,480 --> 00:23:42,200
.שלושים מעלות רוחניות

352
00:23:43,230 --> 00:23:45,130
,זאת אומרת, איש גבוה גבוה מאוד

353
00:23:45,810 --> 00:23:46,710
.לא סתם בן אדם

354
00:23:49,690 --> 00:23:53,960
אם כן, אותם 12 נשיאים בדרך השכל

355
00:23:55,540 --> 00:23:58,000
.הגיעו לאותם קורבנות

356
00:23:59,250 --> 00:24:00,490
.הכול בדרך השכל

357
00:24:02,250 --> 00:24:04,950
.ומצד שני, אנחנו רואים שהכול ביד השם

358
00:24:08,690 --> 00:24:10,370
?כי איך הם הגיעו לאותו המספר

359
00:24:11,700 --> 00:24:15,970
התשובה היא: הקב"ה מאיר את עיני האדם

360
00:24:17,440 --> 00:24:19,250
ברצונו שהוא כל יכול

361
00:24:20,470 --> 00:24:22,210
.להגיע למסקנה שאלוקים רוצה

362
00:24:24,040 --> 00:24:28,030
.אלף דרכים, לא שבעים דרכים
.אלף דברים, אין-סוף דברים, אין-סוף

363
00:24:29,590 --> 00:24:32,100
.זה עומק הדבר, ביאור הדבר

364
00:24:34,230 --> 00:24:37,420
,יסוד יסוד האמונה
,אנחנו חיים בעולם מתוקשר

365
00:24:37,780 --> 00:24:40,690
,בעולם של מדע
.בעולם שכולו מתחדש

366
00:24:42,160 --> 00:24:44,750
...אם אנחנו עכשיו נקרא
.לכן זאת הבעיה

367
00:24:47,030 --> 00:24:48,480
אני אגיד לכם
.סיפור מאוד מעניין

368
00:24:50,160 --> 00:24:55,060
,פעם באו כמה עשירים לרבי מסאטמר
,זיכרונו לברכה, רבי יואליש

369
00:24:57,150 --> 00:25:00,480
ושמו לו סכום כסף גדול מאוד

370
00:25:02,090 --> 00:25:05,610
ואמרו שהם מביאים לו את הכסף
,שהוא יקים עיתון

371
00:25:06,600 --> 00:25:11,330
,עיתון יומי שיהיה רק של חסידי סאטמר
.רק של חרדים

372
00:25:12,050 --> 00:25:15,390
,בלי שום לשון הרע
.בלי שום פריצות, בלי שום כלום

373
00:25:17,430 --> 00:25:20,700
שמים את כל ה... שלא יצטרכו להגיע
,לשום עיתונות

374
00:25:21,340 --> 00:25:22,960
.לא של יהודים ולא של גויים

375
00:25:24,280 --> 00:25:26,280
הרבי אמר שהוא צריך
.לחשוב על זה כמה ימים

376
00:25:28,280 --> 00:25:31,510
,אחרי כמה ימים באו
?הרבי אמר שהוא לא מסכים. למה

377
00:25:31,930 --> 00:25:32,740
.הוא אמר: אני אגיד לכם ככה

378
00:25:34,310 --> 00:25:36,960
.עיתון, מטבע הדברים כותבים אותו בני אדם

379
00:25:38,770 --> 00:25:40,860
ובני אדם רוצים להראות
שהם חכמים

380
00:25:42,260 --> 00:25:45,460
:והם רוצים להסביר את התופעות
למה כאן יש מלחמה

381
00:25:45,510 --> 00:25:50,730
וכמה עשו שלום
,למה משבר כלכלי ולמה משבר לא כלכלי

382
00:25:51,080 --> 00:25:53,740
למה בארץ הזאת ככה
.ובארץ הזאת ככה

383
00:25:53,750 --> 00:25:56,500
.להסביר את זה
.כי זה אמר לזה וזה נגד זה

384
00:25:57,810 --> 00:25:58,900
.והאמת, זה לא נכון

385
00:26:00,760 --> 00:26:01,700
.זה לא נכון

386
00:26:02,770 --> 00:26:06,710
.זה הכול רצון השם
.כל ה"למה" שהם חושבים זה שטויות

387
00:26:07,260 --> 00:26:07,960
.זה לא נכון

388
00:26:09,200 --> 00:26:13,080
כל הסיבות והנימוקים שהם תולים
.את המצבים השונים זה לא נכון

389
00:26:13,870 --> 00:26:16,160
,יש רצון השם
.שאף פעם לא נדע אותו למה הוא

390
00:26:17,840 --> 00:26:19,750
ושאני אקח על עצמי אחריות

391
00:26:20,400 --> 00:26:22,580
שכל יום אף עיתונאי לא ישגה

392
00:26:23,620 --> 00:26:26,210
ויכתוב שרצון השם
,שיש מלחמה בקוריאה

393
00:26:27,510 --> 00:26:30,470
,רצון השם שיעשו היום מלחמה
.שיעשו שלום

394
00:26:31,290 --> 00:26:32,850
?למה עשו שלום
.כי זה רצונו

395
00:26:33,780 --> 00:26:36,090
.ולמה עשו מלחמה? כי זה רצונו
.למה? לא יודע

396
00:26:37,220 --> 00:26:40,860
לא בגלל שראש הממשלה הזה אמר ככה
ומועצת הביטחון ככה

397
00:26:40,890 --> 00:26:42,250
.והגנרל... זה לא נכון

398
00:26:43,090 --> 00:26:44,880
אני לא יכול לקבל על עצמי
.אחריות כזאת

399
00:26:46,650 --> 00:26:51,130
ואם יהיה כתוב באותו עיתון
שזה האיש הזה והשר הזה

400
00:26:51,160 --> 00:26:54,520
?והגנרל הזה - זו כפירה, מה אני אעשה
.אני לא יכול לקבל על עצמי אחריות כזו

401
00:26:56,520 --> 00:27:00,730
רבותיי, אנחנו צריכים להשתדל לראות
.את כל מה שקורה בעיניים של אמונה

402
00:27:02,120 --> 00:27:04,910
:בעיניים של אמונה פירושו
.הוא ואין בלתו

403
00:27:05,380 --> 00:27:09,950
הווי אומר, גם אותו אדם
,שעושה את המעשה

404
00:27:09,970 --> 00:27:13,000
,אם זה שר, אם זה גנרל
,אם זה תעשיין וכיוצא בדבר

405
00:27:14,320 --> 00:27:16,870
גם הנימוק שהוא מסביר את המעשה
.זה לא נכון

406
00:27:19,530 --> 00:27:21,000
."מה' מענה לשון"

407
00:27:21,560 --> 00:27:25,350
,הוא שם בפה שלו שיגיד ככה
,בפה שלו שיגיד ככה, ככה

408
00:27:25,600 --> 00:27:28,080
אבל הוא בעצמו לא יודע
.את הטעם האמיתי

409
00:27:29,250 --> 00:27:30,900
.הטעם האמיתי רק בורא עולם יודע

410
00:27:32,290 --> 00:27:32,900
.הוא יודע

411
00:27:34,700 --> 00:27:38,650
.והראיה: 12 נשיאים הביאו אותו קורבן

412
00:27:40,830 --> 00:27:43,110
,אז תשאל את ראובן למה
.הוא יסביר לך

413
00:27:43,140 --> 00:27:45,140
.תראו בתלמוד ירושלמי באריכות, אני מקצר

414
00:27:46,420 --> 00:27:48,960
,תשאל את נשיא שמעון למה
.הוא יסביר לך

415
00:27:49,970 --> 00:27:51,830
,ואת יהודה למה
.הוא יסביר לך

416
00:27:51,860 --> 00:27:53,300
.אבל כל אחד עשה הסבר אחר

417
00:27:54,230 --> 00:27:54,960
?אז למה

418
00:27:57,620 --> 00:27:58,280
.אין לזה למה

419
00:27:59,100 --> 00:28:03,960
רצונו יתברך היה שבחנוכת המשכן
.יביאו את הקורבנות האלה

420
00:28:05,720 --> 00:28:09,600
אז הוא שם בראש של פלוני
.שתיים ועוד שתיים זה ארבע

421
00:28:10,200 --> 00:28:12,540
:בראש של אלמוני
.שתיים כפול שתיים זה ארבע

422
00:28:15,200 --> 00:28:18,120
.והגיעו לאותה תוצאה
זה עשה ועוד וזה עשה כפול

423
00:28:18,220 --> 00:28:19,350
.ועוד מיליון דרכים

424
00:28:20,830 --> 00:28:21,960
.הכול זה מהשם יתברך

425
00:28:23,630 --> 00:28:25,840
ואת הסיבות האמיתיות
.אף אחד לא ידע אף פעם

426
00:28:27,840 --> 00:28:28,710
.זה אמר הנביא

427
00:28:29,900 --> 00:28:35,070
כי גבהו שמיים מארץ"
כי לא מחשבותיי מחשבותיכם

428
00:28:35,640 --> 00:28:37,700
...ולא דרכיי דרככם"

429
00:28:38,070 --> 00:28:39,850
כי גבהו שמיים מארץ"

430
00:28:40,170 --> 00:28:43,110
כן גבהו דרכיי מדרכיכם"
."ומחשבותיי ממחשבותיכם

431
00:28:44,950 --> 00:28:48,120
לכן שאף אחד לא יעלה בדעתו
.שהוא מבין מה שקורה בעולם

432
00:28:49,080 --> 00:28:50,460
.וזה ניסיון מאוד מאוד קשה

433
00:28:52,740 --> 00:28:53,520
.מאוד מאוד קשה

434
00:28:54,440 --> 00:28:58,240
.כי מה, הקב"ה נתן לו דעת, דעת

435
00:29:02,140 --> 00:29:03,300
.ניקח דוגמה

436
00:29:03,880 --> 00:29:05,370
אם היית מתקשר עם חמור

437
00:29:06,290 --> 00:29:08,980
:ותשאל את החמור
?למה אתה חורש היום את השדה

438
00:29:09,120 --> 00:29:12,940
.הוא יאמר: לא יודע
.קשר אותי למחרשה, אני חורש

439
00:29:14,250 --> 00:29:15,560
:הוא לא היה מנסה לנחש

440
00:29:15,930 --> 00:29:19,620
,הו, אני חורש כי הוא זורע
.אני חורש כי הוא רוצה לבנות בניין

441
00:29:20,690 --> 00:29:22,890
,כי חמור לא עושה חשבונות
.בגלל זה הוא חמור

442
00:29:24,050 --> 00:29:26,340
,הוא לא עושה
.אבל בן אדם זה לא ככה

443
00:29:27,590 --> 00:29:32,450
,וככל שהוא יותר אינטליגנטי
,ככל שהוא יותר חכם

444
00:29:34,270 --> 00:29:37,870
,הוא מעלה השערות יותר עמוקות
.יותר גדולות, יותר חכמות

445
00:29:40,550 --> 00:29:41,840
.וכמובן שהן לא נכונות

446
00:29:44,930 --> 00:29:46,520
,בואו, אני אסביר לכם
.אמחיש לכם את זה

447
00:29:50,630 --> 00:29:55,100
,יש בבנק אדם
.בכל בנק, קוראים לו יועץ השקעות

448
00:29:55,500 --> 00:29:57,990
,הוא למד כמה שנים
יש לו תואר ותעודות

449
00:29:58,710 --> 00:30:02,050
ואז אם אתה אומר בבנק
,שאתה רוצה לקנות מניות למשל

450
00:30:02,890 --> 00:30:04,770
,שמה תיגש להוא"
."שם זה יועץ השקעות

451
00:30:06,100 --> 00:30:08,890
:הוא יתחיל להסביר לך
המניה הזאת עולה וזאת יורדת

452
00:30:08,940 --> 00:30:11,240
וזאת בעוד שנה תעלה
...וזאת יש לה סיכון

453
00:30:11,280 --> 00:30:14,750
ככה וככה וככה
.בסוף החלטת שאתה קונה משהו

454
00:30:15,700 --> 00:30:16,900
.הוא מומחה של השקעות

455
00:30:18,500 --> 00:30:21,580
וכשאני שמעתי את זה
,בפעם הראשונה לפני הרבה הרבה שנים

456
00:30:22,360 --> 00:30:25,910
אמרתי: יש לי הוכחה
.שהוא לא מבין כלום במניות

457
00:30:26,940 --> 00:30:28,880
.לא קצת, כלום
?אמרו לי: איך יש לך הוכחה

458
00:30:29,560 --> 00:30:31,750
אמרתי: אם הוא היה מבין במניות
,הוא לא היה פקיד בבנק

459
00:30:35,650 --> 00:30:38,720
,הוא היה יושב על הרים של כסף
.על הרים

460
00:30:39,230 --> 00:30:40,870
,לא על גבעות
.על הרים של כסף

461
00:30:42,990 --> 00:30:46,200
ביום אחד, רבותיי, בבורסה
.אתה יכול לעשות כמה מיליונים, מי שיודע

462
00:30:48,290 --> 00:30:49,700
,"אז איך אתה קורא לו "מומחה

463
00:30:50,270 --> 00:30:52,160
.יועץ השקעות"? כלום"

464
00:30:52,930 --> 00:30:54,430
.למד, למד
?מה למד

465
00:30:55,460 --> 00:30:58,290
למד שבעבר המניה הזאת הצליחה
.וזאת נכשלה

466
00:30:58,300 --> 00:31:00,160
,אבל מה יהיה מחר
.אף אחד לא יודע חוץ ממנו

467
00:31:03,960 --> 00:31:04,590
.הכול דמיון

468
00:31:06,250 --> 00:31:10,310
,אז בן אדם, כמה שהוא יותר חכם
.הוא רוצה להסביר ולהעריך ולשער

469
00:31:15,400 --> 00:31:17,660
.אבל האמת היא שבתורה הכול נמצא

470
00:31:19,500 --> 00:31:20,290
.הכול נמצא

471
00:31:26,570 --> 00:31:31,430
כתוב בילקוט: "רבי ירמיה ורבנן
"?חד מנהון אמר למה היא תמימה

472
00:31:31,700 --> 00:31:36,070
כתוב בפסוק, אומרים את זה
:כל שבת בפסוקי דזמרה

473
00:31:37,410 --> 00:31:41,120
."תורת ה' תמימה משיבת נפש"

474
00:31:43,210 --> 00:31:45,450
?למה היא תמימה"
.שהיא משיבת נפש

475
00:31:46,500 --> 00:31:50,100
?וחרינא אמר: למה היא משיבת נפש"
.שהיא תמימה

476
00:31:52,700 --> 00:31:55,420
עדות ה' נאמנה"
.שהיא מחכימת פתי

477
00:31:56,180 --> 00:31:58,390
?למה היא מחכימת פתי"
.שהיא נאמנה

478
00:32:01,090 --> 00:32:04,230
?דבר אחר: מתי היא תמימה"
."בשעה שהיא יוצאת מפי תמים

479
00:32:05,270 --> 00:32:07,370
.כל הדברים האלה קשה להבין

480
00:32:09,780 --> 00:32:10,600
אלא הפירוש הוא

481
00:32:11,330 --> 00:32:13,740
,שכל החוכמה נמצאת בתורה

482
00:32:14,760 --> 00:32:16,860
.כל המציאות האמיתית נמצאת בתורה

483
00:32:18,240 --> 00:32:22,730
אבל היא מתגלית רק לאותם אנשים
.שעמלים בה מתוך כוונה תמימה

484
00:32:24,680 --> 00:32:26,020
.זה נקרא תורה לשמה

485
00:32:26,700 --> 00:32:30,480
הם לא עמלים בה כדי לגלות
.את כל הסודות של הבריאה

486
00:32:31,560 --> 00:32:33,370
.תמימה", הם תמימים"

487
00:32:34,800 --> 00:32:37,280
,אז כשהם תמימים
.השם מראה להם את הכול

488
00:32:50,120 --> 00:32:54,070
"אנחנו מתפללים "ותן חלקנו בתורתך

489
00:32:54,490 --> 00:32:57,730
,"כל יום בבוקר, "אהבה רבה
."לפני "שמע ישראל

490
00:32:59,730 --> 00:33:02,470
הפירוש: שכל נפש בישראל
.יש לו חלק בתורה

491
00:33:04,060 --> 00:33:06,560
,"וכותב רבי חיים מוולוז'ין ב"נפש החיים

492
00:33:08,100 --> 00:33:09,810
:שער ד, פרק לב

493
00:33:10,560 --> 00:33:13,940
וכל אחד מישראל"
שורש העליון של נשמתו

494
00:33:14,280 --> 00:33:17,130
."הוא מאות אחת מהתורה הקדושה"

495
00:33:18,340 --> 00:33:21,730
,התורה קדמה לעולם, קדמה לבריאה
,קדמה לכול

496
00:33:23,760 --> 00:33:30,780
ואז מהאותיות של התורה
.הקב"ה שזר חוטים והוריד

497
00:33:31,600 --> 00:33:33,250
."יעקב חבל נחלתו"

498
00:33:34,630 --> 00:33:40,820
וכל אחת מ-60 ריבוא נשמות ישראל
.קשורה לאות אחת בתורה

499
00:33:48,430 --> 00:33:52,080
,ושמה "המאיר", שכתב הערות על נפש החיים

500
00:33:52,980 --> 00:33:55,930
הוא מביא שמקור הדברים
,זה מתורתו של הגר"א

501
00:33:57,010 --> 00:33:58,570
:שכתב בתיקוני זוהר

502
00:33:59,590 --> 00:34:03,670
,לכל אחד יש שורש בתורה"
כמו שכתוב שישים ריבוא אותיות לתורה

503
00:34:04,990 --> 00:34:08,190
ולישראל ולכל אחד יש לו שורש
או באות

504
00:34:09,050 --> 00:34:13,100
או בקוץ או בנקודה או בתג
."כפי גודל נשמתו

505
00:34:15,040 --> 00:34:16,220
.ככה מביא שם

506
00:34:18,420 --> 00:34:21,660
ובהרבה ספרים, יש הרבה מקורות

507
00:34:22,540 --> 00:34:27,240
:כתוב שהראשי תיבות של המילה ישרא"ל

508
00:34:28,340 --> 00:34:32,830
.יש שישים ריבוא אותיות לתורה

509
00:34:33,610 --> 00:34:39,910
המילה ישראל זה שיוצא
.מה-60 ריבוא אותיות של התורה

510
00:34:42,520 --> 00:34:46,400
וככה כותב גם הרמח"ל
.בקונטרס "דרך עץ החיים", שלמדנו

511
00:34:48,520 --> 00:34:51,780
בפירושו לפרקי אבות
,אומר רבי חיים מוולוז'ין ככה

512
00:34:53,780 --> 00:34:55,020
:פרק ו, משנה ג

513
00:34:55,800 --> 00:34:58,060
כל נפש מאמין בתורה"

514
00:34:59,450 --> 00:35:03,430
שורש נשמתו מדבק ונאחז"
בעץ החיים הנצחיים

515
00:35:04,760 --> 00:35:07,100
ונאחז באות אחת מן התורה"

516
00:35:08,080 --> 00:35:10,150
שממעל לכל העולמות כולם"

517
00:35:11,820 --> 00:35:19,500
ונשתלשלה הנשמה כחבל"
עד למטה בעולם השפל הזה

518
00:35:19,910 --> 00:35:24,170
וראשו מדובק למעלה בשורשו"
,'כמו שכתוב: 'יעקב חבל נחלתו

519
00:35:25,180 --> 00:35:29,050
כחבל הקשור למעלה"
."וסופו יורד למטה

520
00:35:31,450 --> 00:35:33,580
,זאת אומרת, תבינו כאן
.זה דבר מאוד עמוק

521
00:35:34,470 --> 00:35:36,250
אז השורש של כל אחד מאיתנו

522
00:35:37,470 --> 00:35:39,620
כל אחד מה"כלל" ישראל הוא מחובר

523
00:35:40,350 --> 00:35:42,940
- "און דה ליין"
.ישירות לאותה אות למעלה

524
00:35:43,310 --> 00:35:44,490
.אבל תלוי באיזה גובה

525
00:35:46,610 --> 00:35:50,040
תלוי באיזה גובה
.זה בעמל וביגיעה של האדם בתורה

526
00:35:51,450 --> 00:35:53,410
,"וזה הפירוש "מועטים בני עלייה

527
00:35:54,390 --> 00:35:56,110
שהם עולים ועולים ועולים

528
00:35:57,260 --> 00:36:02,680
,וכגודל וגובה ההתחברות שלו לאות
.הוא רואה את העולם אחרת

529
00:36:03,670 --> 00:36:04,420
.בואו, אני אסביר לכם

530
00:36:05,010 --> 00:36:07,660
.כולכם יודעים
,אתה עכשיו רואה את העולם

531
00:36:07,720 --> 00:36:08,810
.קוראים לזה אופק

532
00:36:09,510 --> 00:36:11,670
- אתה עולה על בניין של קומה
,אתה רואה יותר

533
00:36:12,620 --> 00:36:14,360
.בניין של עשר קומות - יותר

534
00:36:15,570 --> 00:36:17,280
,אתה עולה למטוס - וואי

535
00:36:18,680 --> 00:36:21,560
אתה רואה מאות קילומטרים
.ימינה, שמאלה וכדומה

536
00:36:22,330 --> 00:36:23,750
.כי אתה בגובה יותר גבוה

537
00:36:24,830 --> 00:36:26,870
,ודבר שאתה לא רואה למטה
.אתה רואה למעלה

538
00:36:29,850 --> 00:36:32,960
.אתה רואה: וואי, עוד מעט יהיה שיטפון

539
00:36:33,080 --> 00:36:34,600
.הנה הנהר עלה על גדותיו

540
00:36:34,850 --> 00:36:37,010
,עוד חצי שעה הוא יגיע לעיר הזו
.ישטוף את זה

541
00:36:37,990 --> 00:36:40,310
.אומר: אה, הנה צבא

542
00:36:41,150 --> 00:36:43,590
.עוד מעט יתנפלו על העיר, יהרגו אותם
.הם לא רואים למטה

543
00:36:43,830 --> 00:36:45,130
.אני במטוס, אני רואה

544
00:36:46,660 --> 00:36:48,290
.וזאת אותה בחינה של החוכמה

545
00:36:49,090 --> 00:36:52,640
- כמה שהאדם עולה בחוכמה של התורה
.הוא רואה מציאות אחרת לגמרי

546
00:36:54,080 --> 00:36:55,300
.מציאות אחרת לגמרי

547
00:36:56,650 --> 00:36:58,050
.זה הפירוש: עדיף מנביא

548
00:37:01,820 --> 00:37:03,370
סיפרו אנשים נאמנים

549
00:37:05,600 --> 00:37:08,610
שישבו אצל הקדוש החפץ חיים
.במלחמת העולם הראשונה

550
00:37:10,310 --> 00:37:13,250
הוא ביקש כל בוקר
,שיגידו לו מה קרה במלחמה

551
00:37:13,260 --> 00:37:15,100
.איפה הכוחות הגרמניים, הרוסיים

552
00:37:16,120 --> 00:37:20,200
,אז אנשים ראו חדשות, עיתון

553
00:37:20,980 --> 00:37:22,040
.והתחילו לספר לו

554
00:37:22,970 --> 00:37:24,840
:והוא הקדים אותם תמיד בשתי מילים

555
00:37:25,680 --> 00:37:28,700
,אז כן, אז הרוסים
הם עכשיו כבשו את המקום הזה

556
00:37:29,140 --> 00:37:30,950
.והגרמנים נסו למקום ההוא

557
00:37:31,020 --> 00:37:32,510
.רגע, הוא לא קרא עיתון

558
00:37:33,930 --> 00:37:36,880
.הוא לא שמע רדיו
?אני מספר לו או הוא מספר לי

559
00:37:38,880 --> 00:37:40,410
הם ראו שכאילו הוא מספר להם

560
00:37:41,940 --> 00:37:42,660
.אבל עובדות

561
00:37:44,100 --> 00:37:45,100
.בעזרת השם נראה

562
00:37:48,900 --> 00:37:51,030
,החתם סופר כותב על אימא שלו

563
00:37:52,340 --> 00:37:56,190
,שהיא הייתה צדקת עצומה
,עד היום נוסעים להתפלל על הקבר שלה

564
00:37:57,290 --> 00:37:58,070
.אני הייתי שם

565
00:37:59,960 --> 00:38:03,480
הוא כותב... מישהו אמר לי
.ולא האמנתי עד שראיתי את זה בעצמי

566
00:38:04,510 --> 00:38:07,880
לא יעשה ה' שום דבר בעולם"
."לפני שהוא יגלה לאימא שלי

567
00:38:09,170 --> 00:38:13,070
יש פסוק: "לא יעשה ה' דבר
.כי אם גילה את עבדיו הנביאים". פסוק

568
00:38:14,080 --> 00:38:18,260
אז החתם סופר אומר: הקב"ה לא יעשה
.שום דבר בעולם לפני שהוא מגלה לאימא שלי

569
00:38:21,320 --> 00:38:23,170
.והחפץ חיים לא הוציא סתם מילים מהפה

570
00:38:25,110 --> 00:38:26,760
.זה בכוח הדבקות העליונה

571
00:38:28,240 --> 00:38:29,540
.זאת ראייה אחרת לגמרי

572
00:38:31,780 --> 00:38:34,320
ראייה שונה לגמרי
.מכל מה שאנחנו מבינים

573
00:38:35,300 --> 00:38:37,070
."זה נקרא "חכם עדיף מנביא

574
00:38:38,720 --> 00:38:39,880
.חכם עדיף מנביא

575
00:38:40,780 --> 00:38:44,560
המציאות של הנשיאים בכלל ישראל
.הייתה אנשים מאוד גבוהים

576
00:38:45,980 --> 00:38:49,390
ושם, מהמקום שלהם, הם ראו
.שהנה, זה מה שצריך להביא קורבן

577
00:38:50,130 --> 00:38:53,710
.ולמה? 70 פנים לתורה

578
00:38:54,150 --> 00:38:58,090
.ולא רק 70, גם אלף וגם 100 אלף
.אין-סוף

579
00:39:07,010 --> 00:39:11,370
ולכן חז"ל הקדושים שישבו ועסקו בתורה
,מגיעים לדרגה של מלאכים

580
00:39:12,190 --> 00:39:12,980
.לא של אנשים

581
00:39:14,720 --> 00:39:17,830
,וזה נבין מה שאמר הגר"א
.כל אחד יש לו שורש נשמה

582
00:39:26,290 --> 00:39:30,010
רבי חיים מוולוז'ין כותב על רבו הגר"א

583
00:39:32,270 --> 00:39:33,530
שהגר"א סיפר פעם

584
00:39:35,160 --> 00:39:38,460
"כי בזה הלילה בא אליי אליהו"

585
00:39:39,280 --> 00:39:39,990
.אליהו הנביא

586
00:39:40,840 --> 00:39:45,170
וגילה לי עניינים וחידושים נוראים"
."אין חקר בשם י"ב

587
00:39:46,400 --> 00:39:49,800
- 'זה נקרא 'שם י"ב
.שם הוויה שמורכב מ-י"ב אותיות

588
00:39:52,180 --> 00:39:54,690
."'על פסוק 'עלו זה בנגב"

589
00:39:55,290 --> 00:40:01,600
בבמדבר פרק יג יש פסוק
:שמשה מתדרך את המרגלים

590
00:40:01,670 --> 00:40:02,700
."עלו זה בנגב"

591
00:40:04,200 --> 00:40:14,570
אז בא אליו אליהו בחלום וגילה לו
.על הפסוק הזה, תקשיבו, 2,260 פירושים

592
00:40:16,760 --> 00:40:23,120
,על המילים האלה
.עלו זה בנגב", 2,260 פירושים"

593
00:40:25,180 --> 00:40:28,910
,ובאופן אחד מהם
,אחד, אחד מ-2,000

594
00:40:29,800 --> 00:40:33,970
אני יודע כוחות כל הבריות
.וכל איבר מה עניינו

595
00:40:35,970 --> 00:40:39,080
מה העניין בריות, מה העניין כוחות
?"לפסוק "עלו זה בנגב

596
00:40:39,790 --> 00:40:42,600
.אין שאלות כאלו
.התורה כוללת את הכול

597
00:40:45,530 --> 00:40:48,200
.פירוש אחד
?מה זה כל ה-2,200

598
00:40:49,490 --> 00:40:52,160
.וזו פעם אחת רק מה שאליהו הנביא גילה לו

599
00:40:54,880 --> 00:40:58,020
,וככה הגר"א כל לילה ולילה
.קוראים לזה עליית נשמה

600
00:41:00,460 --> 00:41:01,450
.כל המציאות כולה

601
00:41:03,200 --> 00:41:08,110
בשכל אי אפשר להבין
מה הפירוש 2,260 פירושים

602
00:41:08,120 --> 00:41:12,490
?"על השלוש מילים "עלו זה בנגב
.שלוש, ארבע, חמש - 2,200? נכון

603
00:41:13,530 --> 00:41:17,980
כי השכל שלנו
.זה כמו של נמלה, כלום, כלום

604
00:41:25,380 --> 00:41:26,940
:וככה כותב רבי חיים מוולוז'ין

605
00:41:27,750 --> 00:41:32,450
בספר יצירה הייתה משנתו"
."סדורה לו מימי ילדותו

606
00:41:33,880 --> 00:41:36,750
ספר יצירה זה ספר הקבלה
,הקדום ביותר

607
00:41:36,770 --> 00:41:39,390
שעל פי המקובל בידינו
.כתב אותו אברהם אבינו

608
00:41:40,450 --> 00:41:42,050
.וזה 3,800 שנה

609
00:41:42,840 --> 00:41:44,350
.זה נמצא, הספר נמצא בחנויות

610
00:41:45,940 --> 00:41:49,520
בספר יצירה הייתה משנתו"
סדורה לו מימי ילדותו

611
00:41:49,550 --> 00:41:51,780
בגרסה ברורה ועמקות נוראה"

612
00:41:52,610 --> 00:41:57,460
כי הצעתי לפניו עשר שיטות"
."בנוסחאות מוחלפות בספרים ישנים

613
00:41:57,950 --> 00:42:00,890
:רבי חיים שאל אותו
,יש כל מיני ספרים וכתבי יד

614
00:42:00,910 --> 00:42:03,190
.אחד כתוב כך, אחד כתוב כך
?מה האמת

615
00:42:04,760 --> 00:42:08,000
.ואמר לי גרסתו הברורה כגרסת האר"י ז"ל"

616
00:42:09,170 --> 00:42:13,420
רק דבר אחד הוסיף מה שנשתבש"
.גרסת האר"י ז"ל בדפוס

617
00:42:16,230 --> 00:42:22,450
אמרתי לו: מעתה הלוא אין דבר גדול"
."ופלא כל כך לברוא גולם

618
00:42:23,180 --> 00:42:27,080
אם באמת אתה כל כך יודע
,את כל ספר יצירה ישר והפוך

619
00:42:27,580 --> 00:42:30,670
?אז מה הבעיה לברוא גולם
.גולם זה מהאדמה ליצור בן אדם

620
00:42:32,420 --> 00:42:36,640
השיב כי באמת פעם אחת"
.התחלתי לברוא גולם

621
00:42:37,820 --> 00:42:39,830
,ובעודי באמצע עשייתו"

622
00:42:40,830 --> 00:42:43,080
."חלף ועבר תמונה אחת על ראשי"

623
00:42:45,620 --> 00:42:46,660
.לא יודע מה זה תמונה

624
00:42:47,180 --> 00:42:48,680
והספקתי מלעשות אותו"

625
00:42:49,700 --> 00:42:53,870
כי אמרתי: מסתמא מן השמיים מנעוני"
.לפי רכות שניי אז

626
00:42:54,990 --> 00:42:56,280
.לא נותנים לי לעשות גולם"

627
00:42:57,200 --> 00:42:58,840
?ושאלתיו: בן כמה היה אז"

628
00:42:59,580 --> 00:43:01,660
."והשיב לי שהיה קודם י"ג שנה"

629
00:43:02,640 --> 00:43:06,200
?אתם מבינים
.עוד לפני שהיה לגאון בר מצווה

630
00:43:08,910 --> 00:43:11,230
,ואם הגאון ידע את ספר יצירה

631
00:43:11,250 --> 00:43:14,960
פירושו שהוא ידע בבלי
...וירושלמי ותוספתא

632
00:43:15,090 --> 00:43:17,450
.ואת כל התורה כולה ישר והפוך

633
00:43:18,320 --> 00:43:19,820
.כי לפני זה אסור לגשת לזה

634
00:43:20,700 --> 00:43:22,690
.וכבר אז הוא כבר היה גם בפרקטיקה

635
00:43:23,130 --> 00:43:25,520
,קוראים לזה קבלה מעשית
.לעשות אדם גולם

636
00:43:43,840 --> 00:43:45,880
,המשגיח רבי ירוחם, זיכרונו לברכה

637
00:43:46,960 --> 00:43:51,060
."סיפר שהוא היה בישיבת "ראדין

638
00:43:51,420 --> 00:43:53,870
,"הוא, לפני שהוא בא ל"מיר
."הוא היה משגיח בישיבת "ראדין

639
00:43:55,270 --> 00:43:57,730
וראש הישיבה שם
.היה גאון עצום

640
00:44:00,070 --> 00:44:01,400
.קראו לו רבי נפתלי טרופ

641
00:44:02,670 --> 00:44:04,510
".הוא היה מגדולי ישיבת "וולוז'ין

642
00:44:05,050 --> 00:44:08,490
וכשהחפץ חיים רצה למנות ראש ישיבה
הוא נסע לרבי חיים מבריסק

643
00:44:08,570 --> 00:44:11,130
.לשאול את מי לקחת
.אמר לו: קח את רבי נפתלי

644
00:44:11,960 --> 00:44:13,640
.הוא היה גדול העמקנים

645
00:44:15,710 --> 00:44:16,950
.והוא למד איתו חברותא

646
00:44:20,900 --> 00:44:26,300
והוא אומר: אחד הכוחות שלו היה
,שהיו שואלים אותו קושיה

647
00:44:27,810 --> 00:44:28,660
,את רבי נפתלי

648
00:44:31,130 --> 00:44:33,740
.בשם הרשב"א
.הרשב"א שואל ככה וככה

649
00:44:34,690 --> 00:44:35,740
?מה אפשר לתרץ על זה

650
00:44:36,650 --> 00:44:39,960
,אז הוא היה מתחיל ללכת הלוך-חזור
,הלוך-חזור, אומר: ככה

651
00:44:40,470 --> 00:44:43,460
.ככה התירוץ
.וזה בדיוק התירוץ של הרשב"א

652
00:44:46,140 --> 00:44:46,910
.לא תירוץ אחר

653
00:44:47,570 --> 00:44:49,800
,היו שואלים אותו קושיה של הרשב"א
.הוא אמר תירוץ של הרשב"א

654
00:44:50,680 --> 00:44:52,030
.לא שהוא זכר אותו או ידע אותו

655
00:44:54,000 --> 00:44:56,420
,אז פעם אחת הוא שאל אותו קושיה
,את רבי נפתלי

656
00:44:58,080 --> 00:44:59,800
.קושיה של הרשב"א

657
00:45:01,350 --> 00:45:03,930
,אז הוא התחיל להסתובב הלוך-חזור
.בא עם תירוץ

658
00:45:04,130 --> 00:45:05,930
.איזה תירוץ? של הרשב"א

659
00:45:08,030 --> 00:45:11,460
:אז הוא אמר לו, רבי ירוחם
.עוד לא כיוונת בדיוק את התירוץ

660
00:45:12,010 --> 00:45:13,960
אז הוא התחיל עוד פעם
ללכת במחשבות

661
00:45:15,620 --> 00:45:17,070
.וחזר עם תירוץ שני

662
00:45:18,470 --> 00:45:19,670
.אמר לו: לא, זה לא נכון

663
00:45:20,140 --> 00:45:21,420
.חזר עם תירוץ שלישי

664
00:45:22,650 --> 00:45:24,460
:ואז הוא גילה לו
,אני אגיד לך את האמת

665
00:45:25,410 --> 00:45:26,930
.אלו שלושה תירוצים של הרשב"א

666
00:45:28,030 --> 00:45:30,210
שלושתם נכונים
.ושלושה תירוצים של הרשב"א

667
00:45:30,960 --> 00:45:32,600
,זאת אומרת, מה הוא בא לספר
?רבי ירוחם

668
00:45:33,650 --> 00:45:38,310
.שרבי נפתלי יכול היה לכוון את העדשה
?ראיתם צלם משחק עם העדשה

669
00:45:39,500 --> 00:45:40,900
.בדיוק על השכל של הרשב"א

670
00:45:42,150 --> 00:45:44,120
.וככה היה מכוון את השכל של הרמב"ן

671
00:45:46,020 --> 00:45:48,710
כי על הקושיה של הרשב"א
אתה יכול גם תירוץ של המאירי

672
00:45:48,740 --> 00:45:50,540
."ותירוץ של הרמב"ם ותירוץ של ה"קצות

673
00:45:51,280 --> 00:45:53,820
:לא. אמר לו
.זו קושיה של הרשב"א

674
00:45:55,210 --> 00:45:57,130
אז מילא צריכים למצוא
.תירוץ של הרשב"א

675
00:45:58,390 --> 00:46:00,230
.אחת, שתיים, שלוש - הוא כיוון לכולם

676
00:46:01,180 --> 00:46:04,920
,להראות את גודל העמל והיגיעה של החכמים
.זה מה שבאתי להגיד לכם

677
00:46:06,120 --> 00:46:10,230
.גודל העמל והיגיעה של החכמים בחוכמת התורה

678
00:46:10,990 --> 00:46:13,230
.הם לא זוכים בדברים האלה מן ההפקר

679
00:46:13,990 --> 00:46:14,610
.זה לא ככה

680
00:46:15,270 --> 00:46:18,160
,אלא אפילו בימינו
,שלא לדבר על ימים קדמוניים

681
00:46:21,730 --> 00:46:22,680
.על ימים קדמוניים

682
00:46:32,030 --> 00:46:35,060
,פעם בא בן אדם אחד
,תלמיד חכם גדול

683
00:46:36,180 --> 00:46:38,570
ואמר לרב ש"ך איזה חידוש גדול

684
00:46:40,570 --> 00:46:43,120
:ותוך החידושים הוא אמר לו
.הרמב"ם אומר ככה

685
00:46:44,330 --> 00:46:46,280
:אז אמר לו הרב ש"ך
.אין כזה רמב"ם

686
00:46:47,890 --> 00:46:50,580
.אמר לו: אני רק ראיתי את זה אתמול
.מה "אין כזה רמב"ם"? -אין

687
00:46:51,980 --> 00:46:54,390
,הלך חיפש, חיפש
.אמר: באמת אין

688
00:46:55,880 --> 00:46:57,960
:אז אמר לו הרב ש"ך
.תדע לך את האמת

689
00:46:58,360 --> 00:47:00,980
אתה חושב שאני יודע
.את כל הרמב"ם בעל פה? ממש לא

690
00:47:02,550 --> 00:47:06,780
,אבל הפירוש, מה שאתה אומר
.זה לא מתאים לשכל של הרמב"ם

691
00:47:07,480 --> 00:47:10,640
,אני מכיר את השכל של הרמב"ם
.את צורת החשיבה, זה נקרא

692
00:47:11,530 --> 00:47:13,780
ומה שאתה אמרת
.הרמב"ם לא יכול להגיד

693
00:47:14,900 --> 00:47:16,770
.אני מכיר את צורת החשיבה שלו

694
00:47:18,140 --> 00:47:20,540
רבי נפתלי ידע
.מה חשיבתו של הרשב"א

695
00:47:21,260 --> 00:47:24,490
,הרב ש"ך מתוך עמל ויגיעה
,כל החיים שלו היו רק רמב"ם, רמב"ם

696
00:47:26,080 --> 00:47:27,190
.מה הרמב"ם חושב

697
00:47:28,250 --> 00:47:32,480
תבינו, באותה יגיעה שמגיעים
.אז חכם עדיף מנביא

698
00:47:33,260 --> 00:47:36,910
אז בכוח אותו שכל ואותה דעת
של עמל ויגיעת התורה

699
00:47:37,250 --> 00:47:39,300
.הוא מצליח לראות את הדברים

700
00:47:40,450 --> 00:47:41,710
והדברים עוד ארוכים

701
00:47:43,660 --> 00:47:48,170
,לדעת ולהבין את גודל חוכמת רבותינו
ראשונים ואחרונים

702
00:47:49,000 --> 00:47:51,280
ואת גודל ועומק
חוכמת התורה

703
00:47:51,760 --> 00:47:55,460
ועד איפה שאפשר להגיע
.עם ידיעת התורה על בוריה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה