x
הרב שי עמר

הרב שי עמר - קווים לדמותו של רשב"י

הרב שי עמר

במה באה לידי ביטוי הייחודיות של רשב"י על פני שאר התנאים? הרב שי עמר מסרטט קווים לדמותו של התנא הקדוש, אליו מתקבצים כל עם ישראל לפקוד את קברו פעם בשנה