x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הזכות של רבי שמעון בר יוחאי

הרב הרצל חודר

מדוע זכה רבי שמעון בר יוחאי שתאריך הפטירה שלו נהפך להילולה? הרב הרצל חודר מסביר את הזכות העצומה של רשב"י לאגד את עם ישראל ביום אחד בשנה