x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - איך להגיע לרוח הקודש?

הרב אליהו עמר

למה כך כך חשוב להקפיד לברך בכוונה? הרב אליהו עמר בשיעור מיוחד על הדרך בה נזכה למדרגת רוח הקודש

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,860 --> 00:00:12,900
ב'שער רוח הקודש' רבי חיים ויטאל
מביא, יש לו 8 שערים

2
00:00:13,229 --> 00:00:17,598
שחיבר המהרש"ו, רבי שמואל ויטאל, יש
  'שער אחד שנקרא 'שער רוח הקודש

3
00:00:17,720 --> 00:00:20,610
ושם הוא כותב את הנוסחה
.איך משיגים רוח הקודש

4
00:00:21,009 --> 00:00:22,768
!קדימה, רבותיי, כל אחד יכול

5
00:00:23,360 --> 00:00:26,410
אמר לי מורי ז"ל", אני מצטט את הלשון"
,שלו מילה במילה

6
00:00:26,936 --> 00:00:32,933
כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה"
על ידי כוונת האדם

7
00:00:33,327 --> 00:00:36,843
."וזהירות בכל ברכות הנהנין"

8
00:00:37,120 --> 00:00:39,170
כמה שתכוון יותר בברכת הנהנין

9
00:00:39,220 --> 00:00:42,170
,שהכול נהיה בדברו', שכל העולם נהיה בדיבורו'

10
00:00:42,220 --> 00:00:49,160
,גם הפנצ'ר באוטו, גם ההצלחות
 - גם הכישלונות, הכול, הכול, הכול

11
00:00:49,260 --> 00:00:51,880
.בדברו של הקב"ה. קדימה תשתה את המים

12
00:00:52,220 --> 00:00:54,500
,עכשיו תאכל את הגבינה
.עכשיו תאכל את הבשר

13
00:00:54,764 --> 00:01:01,683
,תכוון שהכול מגיע מאיתו יתברך. וכל הברכות
.ברכת 'מזונות', שזה מזין וכו', זה ברובד הפשטני

14
00:01:01,740 --> 00:01:07,420
ברובד הפנימי יותר, זה כל מיני כוונות
.האר"י ז"ל, שמכוונים שם לכל מיני נקודות

15
00:01:07,760 --> 00:01:14,050
אז הוא אמר לו: "וזהירות בכל ברכות
הנהנין שעל ידם מתבטל כוח אותם

16
00:01:14,080 --> 00:01:17,020
."הקליפות הנאחזות במאכלים החומריים"

17
00:01:17,340 --> 00:01:25,440
,כשאתה אוכל דבר חומרי, כשאתה לוקח חתיכת בשר
,הבשר הזה היה לפני כמה שעות חלק מבהמה

18
00:01:25,660 --> 00:01:28,820
בוא לרפת, אני אראה לך מה זה הבשר הזה
שאתה אוכל. תראה, תראה את הפרות

19
00:01:28,880 --> 00:01:34,650
שמסתובבות עם העיני עגל האלו, אתה הולך
.להכניס עכשיו את הבשר הזה לתוך הגוף שלך

20
00:01:34,740 --> 00:01:41,440
!?מה אתה חושב? שזה יעשה אותך משה רבנו
.ככל הנראה שהבשר הזה הולך להוריד אותך

21
00:01:41,700 --> 00:01:46,860
בכל דבר חומרי, אני מדבר על אוכל כשר, לא
.חס וחלילה מזון לא כשר

22
00:01:47,100 --> 00:01:49,380
.אוכל כשר עדיין זה דבר מאוד חומרי

23
00:01:50,257 --> 00:01:55,553
ויש בכל דבר חומרי, נדבקות בו קליפות שהן
,למעשה קשורות לענייני החומר

24
00:01:56,054 --> 00:02:02,711
ואתה הולך להכניס את זה לגוף שלך. זה הולך
,להיות חלק מבשרך, דם מדמך, חלב מחלבך

25
00:02:02,880 --> 00:02:05,660
.ואתה עכשיו רוצה ללכת ולהתעלות בתורה

26
00:02:05,760 --> 00:02:09,130
איך תתעלה אם שמת גולת
!?ברזל וקשרת אותה לרגל

27
00:02:09,400 --> 00:02:10,470
.אתה לא יכול לצוף

28
00:02:10,980 --> 00:02:17,480
לכן אמר לו: "תדע לך, על ידי זהירות בברכות
הנהנין מתבטל כוח אותם הקליפות הנאחזות

29
00:02:17,540 --> 00:02:23,650
במאכלים החומריים ומסיר את אותם הקליפות"
,"ההם, מזכך החומר שלו

30
00:02:23,921 --> 00:02:28,017
כשאתה מברך אתה למעשה מוציא
,מתוך זה את כל ניצוצות הקדושה

31
00:02:28,100 --> 00:02:33,990
,הדברים החיוביים שיש במזון
"ואז הופך להיות זך ומוכן לקבל הקדושה"

32
00:02:34,440 --> 00:02:38,130
וממילא, עכשיו מפה אתה כמובן יכול
.להתחיל להתרומם מבחינה רוחנית

33
00:02:38,380 --> 00:02:42,590
והזהירני מאוד בזה". אמר לו הארי ז"ל"

34
00:02:42,640 --> 00:02:44,870
.לרבי חיים ויטאל: תקפיד מאוד על העניין הזה

35
00:02:45,000 --> 00:02:48,660
כמה שזה נראה עניין פשוט, הייתי חושב הוא
היה אומר לו: "תשמע, לך בלילה

36
00:02:48,720 --> 00:02:54,480
 ?תעשה כמה גלגולי שלג", אני יודע מה"
,תצום שלושה ימים". לא. אמר לו: "תאכל"

37
00:02:54,740 --> 00:03:00,370
אבל תקפיד על העניין של הכוונה של הברכות"
."כי בזה תלוי הזיכוך של החומר

38
00:03:00,420 --> 00:03:05,220
כמה שתקפיד יותר על ברכות הנהנין, ככה
.אתה יכול להזדכך יותר מבחינה רוחנית

39
00:03:05,400 --> 00:03:09,160
?כמה ברכות בן אדם צריך לברך כל יום
?מה נפסק להלכה בשולחן ערוך

40
00:03:09,600 --> 00:03:16,820
,'מאה ברכות. 100 פעם תזכיר בכוונה את שם ה
אני מבטיח לכם "הבטחת הדיוט", כמו שאומרים

41
00:03:17,080 --> 00:03:19,720
.שאתם תזכו להגיע לכמה מדרגות גבוהות יותר

42
00:03:19,820 --> 00:03:29,890
תודה לא-ל
עריכת תמלול: חיים גלסורקר

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)