x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת שמות מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

איך זכו שבט לוי להשתחרר מעול שיעבוד מצרים? מה יכול לפתור לנו את בעיות החיים?
חידוש נפלא מהספר זרע שמשון

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO