x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - לזכות לחיי העולם הבא

הרב הרצל חודר

איך בונים בעולם הזה את העולם הבא? הרב הרצל חודר בהרצאה חשובה ומרתקת על ההכנה הנצרכת שלנו לקראת חיי העולם הבא