x
הרב גואל אלקריף

במעלת הנסיונות - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

במה זכה אברהם בזכות הכנסת האורחים? מה היה הקישול שבגללו ויתר הרב נתן צבי פינקל על תרומה של מליון דולר לישיבת מיר? ומה היה מיוחד בנסיון העקידה?