x
הרב ברוך רוזנבלום

מי באמת היה לוט? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מהיכן למד לוט כזו מסירות נפש בהכנסת אורחים? מה קרה לבתו של לוט והדבורים? כיצד הגיע תלמידו של אברהם אבינו לסדום ועמורה? וכיצד לוט הצליח להינצל מתוך ההפיכה?