x
הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת קורח מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

מהי סגולתה של הזריזות ואיך היא יכולה להציל אפי' ממוות? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO