הרב רונן חזיזה - פרשת המן

הרב רונן חזיזה

אלו 3 פרקים ממליץ השולחן ערוך שילמד יהודי בכל יום? מהי פרשת המן? הרב רונן חזיזה מסביר את ההלכות מתוך בית כנסת האר"י הקדוש

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,630 --> 00:00:03,280
,בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת

2
00:00:03,460 --> 00:00:07,280
קבעו משכנם גדולי הפוסקים
.והמקובלים של עם ישראל

3
00:00:07,620 --> 00:00:10,110
,שם בתוך אוויר ההרים הגלילי

4
00:00:10,350 --> 00:00:14,790
נכתב ספר ההלכה המרכזי
- שכל בית ישראל הולכים לאורו

5
00:00:14,940 --> 00:00:16,280
.השולחן הערוך

6
00:00:16,480 --> 00:00:21,200
הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך
באורה של תורת הסוד

7
00:00:21,310 --> 00:00:23,940
.ובניגוניה של עיר הקודש צפת

8
00:00:35,940 --> 00:00:39,070
אנחנו נמצאים ברחבה שמעל מקווה האר"י

9
00:00:39,520 --> 00:00:42,710
,וקברות הצדיקים האר"י הקדוש
.רבי יוסף קארו

10
00:00:43,460 --> 00:00:46,110
לידנו כאן נמצא בית הכנסת האר"י הספרדי

11
00:00:46,480 --> 00:00:47,790
.ואנחנו ניכנס אליו

12
00:01:01,860 --> 00:01:06,830
בית הכנסת האר"י הספרדי היה סגור
.במשך שנים רבות ולא היה ניתן להיכנס אליו

13
00:01:07,510 --> 00:01:11,340
,הייתה מסורת שמי שנכנס אליו
.חלילה לא היה גומר את שנתו

14
00:01:11,890 --> 00:01:15,860
עד שהגיע לכאן רבי ישראל אבוחצירא
,שנקרא הבבא סאלי

15
00:01:16,330 --> 00:01:18,380
.וכשהוא הגיע לכאן, רצה להיכנס למקום

16
00:01:18,820 --> 00:01:20,500
."אמרו לו: "הרב, המקום סגור

17
00:01:20,800 --> 00:01:23,800
?מה זאת אומרת המקום סגור"
."תקראו לגבאי שיפתח

18
00:01:24,370 --> 00:01:28,170
.אמר לו הגבאי: "כבוד הרב, זה מסוכן
."במשך שנים המקום סגור

19
00:01:28,690 --> 00:01:30,200
."אמר לו הרב: "תן את המפתח

20
00:01:31,180 --> 00:01:36,530
:פתח את הדלת, נכנס ואמר הרב
."מעכשיו כולם יוכלו להיכנס"

21
00:01:36,970 --> 00:01:38,010
.אז הנה, אנחנו כאן

22
00:01:49,630 --> 00:01:55,830
החדר הזה, מקובל שהאר"י ז"ל
.היה יושב כאן ועוסק בתורה עם אליהו הנביא

23
00:01:56,160 --> 00:01:59,510
ממנו למד את סודות התורה
.וגילויים נרעשים מהשמיים

24
00:01:59,950 --> 00:02:04,330
,עד היום אנשים באים לכאן
,'יושבים, מדליקים נר, מתפללים לה

25
00:02:04,600 --> 00:02:07,430
,ובזכות הקדושה של המקום
.התפילות מתקבלות

26
00:02:07,910 --> 00:02:10,470
.נלמד כהרגלנו סעיף בשולחן ערוך

27
00:02:13,240 --> 00:02:19,930
כותב השולחן ערוך: "טוב לומר
."פרשת העקידה, פרשת המן ועשרת הדיברות

28
00:02:20,510 --> 00:02:26,350
כאן השולחן ערוך ממליץ לכל יהודי
.לומר בכל יום שלושה קטעים מתוך ספר התורה

29
00:02:27,080 --> 00:02:30,100
.הקטע הראשון הוא פרשת עקידת יצחק

30
00:02:30,410 --> 00:02:34,030
אנחנו יודעים שאברהם אבינו
.נתנסה בעשרה ניסיונות

31
00:02:34,570 --> 00:02:37,250
,הניסיון העשירי שהיה הקשה מכולם

32
00:02:37,580 --> 00:02:41,480
היה לקחת את בנו אהובו יצחק
.ולהקריב אותו לקב"ה

33
00:02:42,120 --> 00:02:46,350
כמובן שמעולם הקב"ה לא התכוון
.שדבר כזה יקרה בפועל

34
00:02:46,640 --> 00:02:51,200
זה היה ניסיון לבדוק עד כמה אברהם
,מוכן להתמסר לבורא עולם

35
00:02:51,560 --> 00:02:54,380
עד כמה הוא מוכן לתת לו את הדבר
.הכי יקר ואהוב עליו

36
00:02:54,850 --> 00:02:58,680
,ובאמת, ברגע שהגיע זמן האמת
,מה שנקרא

37
00:02:59,040 --> 00:03:03,750
,אברהם אבינו בא לשחוט את יצחק
."והקב"ה אומר לו: "אל תשלח ידך אל הנער

38
00:03:04,270 --> 00:03:08,250
עכשיו זו הוכחה לכל העולם
.שידעו למה בחרתי בך

39
00:03:08,530 --> 00:03:09,830
.אתה מוכן לתת לי את הכול

40
00:03:10,530 --> 00:03:15,050
זו פרשת עקידת יצחק. ולמה השולחן ערוך
?ממליץ לקרוא את זה בכל יום

41
00:03:15,590 --> 00:03:17,750
.כיוון שאנחנו משיגים בזה שני דברים

42
00:03:18,250 --> 00:03:23,420
.דבר ראשון, מעוררים את זכות אבותינו
,זכות אברהם וגם זכות יצחק

43
00:03:23,800 --> 00:03:27,800
שהיה בגיל 37
.ובכל זאת הסכים להיעקד על המזבח

44
00:03:28,240 --> 00:03:31,860
:ולא רק שהוא הסכים, הוא אמר לאבא שלו
אבא, קשור אותי חזק חזק"

45
00:03:32,150 --> 00:03:36,550
,שלא אפסל בשחיטה"
."וחלילה שלא אתן לך מכה ואזלזל באבא שלי

46
00:03:37,420 --> 00:03:39,270
.לכן אנחנו מעוררים את זכות אבותינו

47
00:03:39,830 --> 00:03:43,070
:סיבה שנייה
,כשאנחנו קוראים את פרשת עקידת יצחק

48
00:03:43,450 --> 00:03:50,060
אנחנו מעוררים בתוכנו את הרצון לתת
.'לקב"ה את הכול, להתמסר לעבודת ה

49
00:03:50,620 --> 00:03:51,860
.זה הקטע הראשון

50
00:03:52,550 --> 00:03:56,370
הקטע השני שממליץ השולחן ערוך לקרוא
.זה פרשת המן

51
00:03:56,600 --> 00:03:58,500
.לא, לא מדובר כאן על המן הרשע

52
00:03:59,010 --> 00:04:01,790
.מדובר על מאכל שנקרא מן

53
00:04:02,470 --> 00:04:06,510
מן זהו מאכל שירד משמיים
.בזמן שבני ישראל היו במדבר

54
00:04:06,950 --> 00:04:11,630
ארבעים שנה הלכו כ-6 מיליון
.אנשים בתוך המדבר

55
00:04:12,190 --> 00:04:14,410
,היום אדם יוצא לטיול של יום אחד

56
00:04:14,970 --> 00:04:19,060
לוקח צידניות ולוקח תיקים
.ולוקח חטיפים ולוקח קרח

57
00:04:19,650 --> 00:04:24,790
אם הוא הולך למדבר, בכלל. 6 מיליון אנשים
עם נשים וילדים ותינוקות

58
00:04:24,800 --> 00:04:27,520
?מה הם אכלו שם ארבעים שנה

59
00:04:28,020 --> 00:04:32,260
,בורא עולם הוריד להם מן משמיים
.אוכל שמימי

60
00:04:32,310 --> 00:04:37,100
?שאגב, מה בירכו עליו
."המוציא לחם מן השמיים"

61
00:04:37,520 --> 00:04:39,070
.זה היה אוכל מיוחד שהגיע

62
00:04:39,630 --> 00:04:43,060
ולמה השולחן ערוך ממליץ לקרוא
?את הפרשה הזו בכל יום

63
00:04:43,740 --> 00:04:50,090
אלא יש ניסיון אחד שכולנו מתנסים בו
.במשך החיים, הניסיון של הפרנסה

64
00:04:50,680 --> 00:04:55,260
,אדם צריך להשיג פרנסה
.להשיג כסף לבני ביתו, אוכל, צרכים

65
00:04:55,360 --> 00:04:57,710
.יש הרבה דברים שאדם צריך בחייו

66
00:04:58,190 --> 00:05:02,520
?ואדם תמיד דואג, "מאיפה אני אשיג את הפרנסה
"?איך יהיה לי? איך אני אסתדר

67
00:05:03,040 --> 00:05:06,720
וכשאדם קורא את פרשת המן
:הוא בעצם מבין דבר אחד

68
00:05:07,110 --> 00:05:10,310
.הקב"ה זן ומפרנס את האדם

69
00:05:11,250 --> 00:05:15,030
ה' לא רק ברא את העולם
,עם כל היצורים שבו ועזב אותו

70
00:05:15,280 --> 00:05:20,450
.ה' גם מאכיל את כל יצוריו
."הזן את העולם כולו בטובו"

71
00:05:20,690 --> 00:05:24,840
.ניקח משל
,תינוק שישן, ישן כל הלילה ולא אכל

72
00:05:25,100 --> 00:05:28,760
האם אימא שלו בבוקר תעיר אותו
?כשהיא יודעת שהיא לא הכינה לו בקבוק

73
00:05:29,040 --> 00:05:31,520
ודאי שלא. היא תיתן לו
.להמשיך לישון שלא יבכה

74
00:05:32,310 --> 00:05:37,370
אותו דבר בורא עולם. אם הוא העיר
.אותך בבוקר, סימן שהוא הכין לך אוכל

75
00:05:37,830 --> 00:05:39,790
.הוא לא יעיר אותך כשאין לך מה לאכול

76
00:05:40,240 --> 00:05:44,720
כשאדם יודע את הידיעה הזאת
,שהקב"ה מפרנס אותי

77
00:05:45,080 --> 00:05:47,820
.יש לו ביטחון
.יש לו ביטחון בקב"ה

78
00:05:48,070 --> 00:05:50,820
.כמובן צריכים לעבוד, צריכים להשתדל

79
00:05:50,990 --> 00:05:54,580
:מה לעשות, האדם הראשון קולל
."בזיעת אפך תאכל לחם"

80
00:05:54,920 --> 00:05:59,320
,אבל אדם עושה את ההשתדלות
?ובכל זאת הוא מלא דאגות איך יספיק? מה יהיה

81
00:05:59,690 --> 00:06:02,430
.דע לך, בורא עולם מאכיל אותך

82
00:06:02,480 --> 00:06:05,730
.והיה תקדים: עם שלם קיבלו אוכל במדבר

83
00:06:06,030 --> 00:06:08,770
.הקטע השלישי הוא עשרת הדיברות

84
00:06:09,120 --> 00:06:14,440
כולנו יודעים שה' התגלה בהר סיני
.ואמר לעם ישראל את עשרת הדיברות

85
00:06:14,950 --> 00:06:17,120
באמת במשך הדורות הייתה תקופה

86
00:06:17,450 --> 00:06:21,230
שכל יום היו מוציאים את ספר התורה
,וקוראים בו את עשרת הדיברות

87
00:06:21,670 --> 00:06:25,430
.אבל חכמים ביטלו את המנהג הזה
?למה הם ביטלו

88
00:06:25,800 --> 00:06:27,860
,כדי למנוע טעות של בני אדם

89
00:06:28,200 --> 00:06:31,480
שלא יחשבו שרק עשרת הדיברות
.זה מה שיש בתורה

90
00:06:31,890 --> 00:06:35,780
גם בדורנו נתקלתי, הייתי פעם
.באיזשהו מקום ואמרתי איזו הלכה

91
00:06:36,050 --> 00:06:38,980
:שאל אותי אדם
"?איפה זה כתוב בעשרת הדיברות"

92
00:06:39,590 --> 00:06:44,140
זאת אומרת, אנשים לפעמים חושבים
,שהתורה מתחילה ונגמרת בעשרת הדיברות

93
00:06:44,200 --> 00:06:46,710
.לכן ביטלו את הקריאה הזאת בציבור

94
00:06:47,140 --> 00:06:52,610
אבל השולחן ערוך אומר: כל אדם
באופן אישי כדאי שיקרא את עשרת הדיברות

95
00:06:53,040 --> 00:06:54,610
.כדי להתחזק באמונה

96
00:06:55,070 --> 00:06:57,620
יש שלושה קטעים שהשולחן ערוך
:ממליץ לקרוא אותם

97
00:06:58,070 --> 00:07:02,090
.עקידת יצחק, פרשת המן ועשרת הדיברות

98
00:07:02,380 --> 00:07:03,590
.עכשיו נפתח את הסידור

99
00:07:04,170 --> 00:07:08,100
בסידור אנחנו מוצאים את עקידת יצחק
,כפתיחה לתפילת שחרית

100
00:07:08,560 --> 00:07:13,970
,אבל את קריאת עשרת הדיברות לא מוצאים
.וגם את פרשת המן בסוף מי שמעוניין

101
00:07:14,290 --> 00:07:16,090
?למה זה לא נכנס לסדר התפילה

102
00:07:16,670 --> 00:07:21,120
,הסיבה היא: בגלל המקום שאנחנו נמצאים כאן
.בית הכנסת של האר"י הקדוש

103
00:07:21,460 --> 00:07:23,810
,האר"י ז"ל שלמד את תורתו מאליהו הנביא

104
00:07:24,120 --> 00:07:26,690
.הוא נמנע מלומר את הדברים הללו בכל יום

105
00:07:26,960 --> 00:07:32,060
,ולכן, אפילו שזאת המלצה טובה
.אבל באופן קבוע זה לא נכנס לתפילה

106
00:07:32,800 --> 00:07:37,250
אז בעזרת השם, נקווה שהחיזוק
על-ידי פרשת עקידת יצחק

107
00:07:37,530 --> 00:07:41,490
ייתן לנו את הכוח להתמסר
.לבורא עולם באהבה גדולה, אמן

108
00:07:42,460 --> 00:07:44,560
,כשאנחנו קוראים את פרשת עקידת יצחק

109
00:07:45,440 --> 00:07:51,060
אנחנו מבינים כמה אהבה הייתה בלב
,של אברהם אבינו ויצחק אבינו

110
00:07:51,390 --> 00:07:52,830
.עד כדי מסירות נפש

111
00:07:53,740 --> 00:07:55,360
."כי עזה כמוות אהבה"

112
00:07:56,080 --> 00:07:59,860
'זה מעורר אותנו להגיד לה
.שגם אנחנו אוהבים אותו

113
00:08:00,510 --> 00:08:04,120
."ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

114
00:08:06,600 --> 00:08:13,550
שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך"

115
00:08:14,660 --> 00:08:21,290
שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך"

116
00:08:21,660 --> 00:08:28,770
כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה"

117
00:08:29,180 --> 00:08:35,910
רשפיה רשפי אש שלהבתיה"

118
00:08:36,920 --> 00:08:43,740
שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך"

119
00:08:44,390 --> 00:08:50,690
שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך"

120
00:08:51,070 --> 00:08:57,740
כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה"

121
00:08:58,180 --> 00:09:05,250
רשפיה רשפי אש שלהבתיה"

122
00:09:06,030 --> 00:09:12,720
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

123
00:09:13,050 --> 00:09:18,930
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

124
00:09:19,210 --> 00:09:25,440
ונהרות לא ישטפוה, לא ישטפוה"

125
00:09:25,450 --> 00:09:32,500
אני לדודי ודודי לי"

126
00:09:32,900 --> 00:09:39,010
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

127
00:09:39,420 --> 00:09:45,040
מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

128
00:09:45,420 --> 00:09:51,140
ונהרות לא ישטפוה, לא ישטפוה"

129
00:09:51,370 --> 00:09:57,920
."אני שלך ואתה שלי"

130
00:09:57,940 --> 00:09:59,920
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה