x
ערוץ הידברות

סופים טובים - פרק 1: שני ציירים

ערוץ הידברות

צור משלנו בסדרה חדשה - סיפור עם 2 סופים! בואו תחליטו אתם את הסוף

פרק 1 - שני ציירים

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,720 --> 00:00:17,540
...וואי, וואי

2
00:00:21,870 --> 00:00:22,690
!וואו

3
00:00:24,400 --> 00:00:25,600
!וואי, וואי, וואי

4
00:00:25,740 --> 00:00:26,510
!יואו

5
00:00:27,290 --> 00:00:28,800
?ראית איזה גלגול הוא עשה

6
00:00:28,970 --> 00:00:32,090
...ו... "פה נה נה וואה
...פה נה נה וואה

7
00:00:32,160 --> 00:00:33,690
"...פה נה נה נה"
!וואו

8
00:00:36,030 --> 00:00:38,380
.איזה סיבוב רגליים מטורף

9
00:00:39,170 --> 00:00:42,640
.כחולי! אני מעודד את שניהם
!צהובי

10
00:00:44,850 --> 00:00:46,980
?אתם רוצים סיפור
.כן-

11
00:00:47,550 --> 00:00:48,290
.אז בואו

12
00:00:51,180 --> 00:00:55,500
 ,עכשיו כשכולם הגיעו
.אני יכול לחלום בהקיץ

13
00:00:59,750 --> 00:01:02,620
?צור, נו, אתה יכול כבר לספר לנו סיפור

14
00:01:04,200 --> 00:01:06,050
?יש לך סיפור מעניין

15
00:01:07,840 --> 00:01:09,510
?נו, צור, אתה איתנו

16
00:01:11,080 --> 00:01:14,550
?רוצים סיפור! -מה
!רוצים סיפור-

17
00:01:14,580 --> 00:01:17,040
!וואו! -רוצים סיפור
.לא שומע-

18
00:01:17,120 --> 00:01:19,130
!רוצים סיפור
.לא מבין-

19
00:01:19,220 --> 00:01:21,160
!רוצים סיפור
.לא יודע-

20
00:01:21,250 --> 00:01:23,310
!רוצים סיפור
.לא יעקב-

21
00:01:25,790 --> 00:01:26,810
.סיפור, סיפור, סיפור

22
00:01:28,390 --> 00:01:34,250
 ,היום הסיפור שלי הוא מאוד מיוחד
.כי זה סיפור שיש לו שני סופים

23
00:01:35,320 --> 00:01:38,490
?סיפור עם שני סופים
...הו-

24
00:01:38,890 --> 00:01:41,000
?איך יכול להיות סיפור עם שני סופים

25
00:01:41,630 --> 00:01:44,010
?...איך שני סופים

26
00:01:44,840 --> 00:01:49,070
 בגלל שיש לפעמים סיפורים שאני
,לא כל כך אוהב את הסוף שלהם

27
00:01:49,530 --> 00:01:53,270
 ,אז אני ממציא להם סוף אחר
.כי אני אוהב סופים טובים

28
00:01:54,170 --> 00:01:56,410
:והסיפור מתחיל ככה

29
00:01:59,400 --> 00:02:02,750
פעם אחת היה מלך

30
00:02:04,260 --> 00:02:05,070
...עם כתר כ

31
00:02:07,830 --> 00:02:08,860
...רגע

32
00:02:12,990 --> 00:02:14,050
!עם כתר

33
00:02:19,130 --> 00:02:25,220
 ,המלך היה מלך אדיר
.מלך רם ונישא וגם מאוד עשיר

34
00:02:25,720 --> 00:02:26,870
?מי יודע מה זה עשיר

35
00:02:27,870 --> 00:02:29,370
.שיש לו הרבה כסף
.נכון-

36
00:02:30,030 --> 00:02:31,430
.נכון. גם היה לו הרבה טופי

37
00:02:32,380 --> 00:02:38,400
:טוב, המלך אמר
,אני רוצה לבנות ארמון"

38
00:02:39,620 --> 00:02:44,870
ארמון גדול, ארמון אדיר, ארמון רם ונישא"

39
00:02:45,530 --> 00:02:48,580
.שיהיה מתאים למלך כמוני"

40
00:02:48,930 --> 00:02:52,590
 אני רוצה שבארמון הזה"
יהיה אולם ענק ומפואר

41
00:02:52,920 --> 00:02:58,360
 שאני אזמין לשם את כל השרים והמלכים"
."של המדינות השכנות שלי

42
00:02:59,690 --> 00:03:02,760
.הוא הביא אדריכלים ש'יאדרכלו' לו את הבית

43
00:03:03,360 --> 00:03:08,290
,בנאים שיבנו לו את הבית
,מהנדסים שהנדסו לו את הבית

44
00:03:08,940 --> 00:03:18,380
 אבל הוא הביא גם אומנים
.מוכשרים ביותר מצרפת הרחוקה

45
00:03:19,440 --> 00:03:22,560
?והאומנים האלה הגיעו, אתם יודעים למה
?למה-

46
00:03:22,570 --> 00:03:28,770
בשביל לצייר את הציור הכי יפה והכי מקושט
.בתוך האולם של הארמון 

47
00:03:33,580 --> 00:03:41,110
 ,הזמין המלך את מישל וז'אן פול
:האומנים מצרפת, לראות את האולם, ואמר להם

48
00:03:42,210 --> 00:03:45,710
.מישל, זה הקיר שלך"

49
00:03:47,070 --> 00:03:54,460
 אני מבקש שתוך חודשיים תקשט את הקיר הזה"
."במיטב הציורים שלך מעשה ידיך להתפאר

50
00:03:56,750 --> 00:04:00,180
.אחר-כך הוא הצביע על הקיר שממול

51
00:04:02,900 --> 00:04:05,720
.ז'אן פול, זה הקיר שאתה תצייר"

52
00:04:06,970 --> 00:04:10,100
 אתם מוזמנים לקנות"
,את הצבעים המשובחים ביותר

53
00:04:10,520 --> 00:04:17,080
.כל מה שאתם צריכים"
."אני אשלם לכל אחד מכם 50 שקי זהב

54
00:04:17,170 --> 00:04:19,490
!אה! זה מלא כסף

55
00:04:20,860 --> 00:04:27,730
 אך זכרו, הקיר צריך להיות מוכן"
!בעוד חודשיים בד...יוק

56
00:04:29,050 --> 00:04:33,370
"!ואוי ואבוי למי שלא יעשה את רצון המלך"

57
00:04:38,360 --> 00:04:40,250
?ולמה אני מוריד כאן את הכתר

58
00:04:41,680 --> 00:04:43,250
.משום שכבר לא נזדקק לו

59
00:04:47,200 --> 00:04:53,300
.מישל וז'אן פול הנרגשים השתחוו למלך

60
00:04:54,280 --> 00:04:56,690
!אאו! איי

61
00:04:57,380 --> 00:05:03,810
אח... איזה כאבים! כל הזמן שאני מספר
!את הסיפור הזה זה כואב לי. אאו 

62
00:05:04,890 --> 00:05:08,980
 ,אח! טוב, טוב, טוב
.אז אני אשתחווה לצד השני

63
00:05:09,730 --> 00:05:14,780
 מישל וז'אן פול הנרגשים
.השתחוו למלך לצד השני

64
00:05:15,520 --> 00:05:17,070
!אאו

65
00:05:18,570 --> 00:05:19,670
...טוב, למה... אז כן

66
00:05:20,250 --> 00:05:24,520
הם השתחוו והלכו לתכנן את היצירות
.המופלאות שהם יציירו על הקיר 

67
00:05:24,790 --> 00:05:27,590
.אתם זוכרים, על הקיר של הארמון מבפנים

68
00:05:30,460 --> 00:05:34,060
.ז'אן פול היה בחור מאוד מסודר וחרוץ

69
00:05:34,690 --> 00:05:40,350
 ,הוא לקח דף גדול
...הסתכל עליו בעין בוחנת, ככה

70
00:05:44,020 --> 00:05:47,590
.והתחיל לתכנן את היצירה שלו

71
00:05:49,240 --> 00:05:54,140
 או לה לה, אני הולך לצייר"
.את הציור הכי מקסים, הכי בון בון

72
00:05:55,120 --> 00:06:00,240
...פה תהיה ציפור קטנה"
...שם אני אשים כוכבים, פלה פלה פלה

73
00:06:02,280 --> 00:06:05,190
"...שם יהיה מגדל אייפל, פלה פלה פלה"

74
00:06:05,660 --> 00:06:08,080
?'מה? מה קשור מגדל אייפל ל'פלה פלה פלה

75
00:06:09,120 --> 00:06:10,690
?מה זה קשור
.לא קשור

76
00:06:12,770 --> 00:06:17,270
.ז'אן פול הפשיל שרוולים והתחיל לעבוד

77
00:06:19,160 --> 00:06:21,550
.מישל היה אומן מסוג אחר

78
00:06:22,460 --> 00:06:24,330
.הוא היה צריך השראה כדי לצייר

79
00:06:25,110 --> 00:06:29,030
.אני לא יכול לצייר ציור למלך סתם ככה"
.נו, נו

80
00:06:29,960 --> 00:06:34,900
.צייר גדול כמוני צריך השראה"

81
00:06:36,330 --> 00:06:42,980
 אני הולך לטייל קצת לחפש השראה"
,ברשרוש העצים, שקשוק המים

82
00:06:43,530 --> 00:06:47,620
.נגנוגי הנחל"
."אורוואה

83
00:06:53,480 --> 00:06:54,990
.מישל יצא לטייל בטבע

84
00:07:01,420 --> 00:07:07,470
.ביקר במוזיאונים, חיפש רעיון לציור שלו
.חשב וחשב ולא מצא רעיון

85
00:07:08,460 --> 00:07:13,610
 בסוף מישל החליט לשבת בבית קפה
.ולא לחשוב יותר

86
00:07:14,260 --> 00:07:16,310
.אולי הרעיון פשוט יצוץ לו

87
00:07:16,850 --> 00:07:20,470
,אתם יודעים, דווקא כשהוא לא מצפה
.אז זה צץ לו

88
00:07:21,300 --> 00:07:23,580
.תגידו, יש לי דז'ה וו קטן

89
00:07:24,150 --> 00:07:28,500
?קרה לכם פעם שהייתם צריכים השראה למשהו

90
00:07:29,810 --> 00:07:31,210
 .כן
?כן? למה-

91
00:07:31,920 --> 00:07:39,050
.כשהייתי צריך להכין שיעור תהלים
!כל הכבוד! יישר כוח! הכין שיעור תהלים-

92
00:07:40,070 --> 00:07:43,360
 תגיד, דוד, גם אתה היית צריך
.פעם השראה למשהו? -לא

93
00:07:44,130 --> 00:07:47,710
 ,מה 'לא'? אני צריך שתגיד כן
.כי זה חלק מהקטע

94
00:07:48,670 --> 00:07:51,680
.טוב, כן
!הו! איזו הפתעה-

95
00:07:53,580 --> 00:07:59,720
,אז ככה ישב לו מישל בתוך הבית קפה
.אכל לו קרואסון שוקולד

96
00:08:00,530 --> 00:08:04,840
.וואו, קרואסון שוקולד
...אהה

97
00:08:05,070 --> 00:08:07,630
?אתם אוהבים קרואסון שוקולד
.כן-

98
00:08:07,750 --> 00:08:09,300
.וואי, גם אני
...איזה נאמיק

99
00:08:09,940 --> 00:08:14,360
.ככה הוא אכל קרואסון שוקולד
:פתאום הוא שמע מאחוריו

100
00:08:14,950 --> 00:08:19,380
 ,בונז'ור ידידי מישל"
"?מה שלום ציור הקיר שלך

101
00:08:20,550 --> 00:08:23,850
?מישל הסתובב ואת מי הוא ראה

102
00:08:26,290 --> 00:08:27,630
?את מי הוא ראה

103
00:08:30,100 --> 00:08:32,090
...לא, זה לא היה

104
00:08:34,640 --> 00:08:35,460
.ענק

105
00:08:37,460 --> 00:08:38,490
.זה לא היה גמד

106
00:08:40,870 --> 00:08:44,560
.זה גם לא היה קקטוס מצוי ממוצא הפרקוקים

107
00:08:46,800 --> 00:08:50,020
.אלא חבר שלו ז'אן פול

108
00:08:51,700 --> 00:09:00,190
 הו, שלום ז'אן פול. ציור הקיר שלי, אתה"
."אומר. אממ... אממ... אני עדיין מחפש רעיון

109
00:09:01,980 --> 00:09:03,440
,ז'אן פול הרים גבות

110
00:09:04,670 --> 00:09:09,200
,אבל ידידי, מון שרי"
?עברו חודשיים. למה אתה מחכה

111
00:09:09,480 --> 00:09:12,530
 מחר בבוקר המלך בא לראות"
."מה עם הציורים

112
00:09:15,090 --> 00:09:15,540
!אוי ואבוי

113
00:09:16,560 --> 00:09:17,090
!אוי ואבוי

114
00:09:17,940 --> 00:09:21,430
.מישל קפא במקום
.הוא בצרה צרורה

115
00:09:22,140 --> 00:09:25,770
 ,מרוב שהוא חיכה להשראה וחיכה וחיכה
.הוא לא הספיק לצייר כלום

116
00:09:26,600 --> 00:09:31,950
וגם אם יהיה לו רעיון, אז אין לו מספיק
!זמן לסיים את זה. זה מחר בבוקר 

117
00:09:32,870 --> 00:09:37,220
וואי, וואי... אני הייתי במקומו משקשק
,כמו צלחת ג'לי

118
00:09:37,360 --> 00:09:39,960
...בללל... בללל... בללל... בללל

119
00:09:42,740 --> 00:09:47,960
?איזה פחד! מה הוא יגיד למלך
.המלך בטח יכעס עליו מאוד שהוא לא עשה כלום

120
00:09:49,080 --> 00:09:55,100
:מישל קם בבהלה ואמר
!או לה לה! מה אעשה? אודמו"

121
00:09:55,320 --> 00:09:59,690
!פיקאסו דו ז'ה מגא קורסא ז'וקלה"
"!או לה לה! או מלך

122
00:10:01,720 --> 00:10:06,640
 מישל עזב את קרואסון השוקולד
.ויצא מהבית קפה

123
00:10:07,840 --> 00:10:09,850
,ז'ה סי, ז'ה סי, דו מור טה לה לה כי כי"

124
00:10:10,180 --> 00:10:15,650
.אלא דוקטרומה לטרפו זו דדפה דגוז דו לפח"

125
00:10:16,610 --> 00:10:21,740
או דומה שוואה סי גה לה מה"
."אה... אה... אה... אה... דו גו גסי דה פף

126
00:10:22,880 --> 00:10:28,520
אלא ספפסיבלה. דוקומו נמא קסא"
"?שפא דקלו לדמוניטור. וי 

127
00:10:29,070 --> 00:10:35,440
.צור, מה אתה אומר בכלל? -אה, לא, מצטער
.פשוט נכנסתי לקטע של הסיפור ולפחד של מישל

128
00:10:35,750 --> 00:10:38,680
?מסכן. אתם קולטים באיזו צרה הוא נמצא

129
00:10:39,340 --> 00:10:43,290
!הוא עזב קרואסון שוקולד באמצע

130
00:10:44,820 --> 00:10:47,360
!?מי עוזב קרואסון שוקולד

131
00:10:48,030 --> 00:10:49,990
!קרואסון שוקולד לא עוזבים

132
00:10:52,110 --> 00:10:58,350
 טוב, הוא נכנס לארמון
.וראה את הקיר שז'אן פול צייר

133
00:10:59,200 --> 00:11:02,660
.וואו! נעתקה נשימתו

134
00:11:03,360 --> 00:11:04,500
?אתם יודעים מה היה שם

135
00:11:05,290 --> 00:11:08,070
...זה היה ממש
.הוא לא יכול היה לנשום מרוב שהוא התפעל

136
00:11:08,520 --> 00:11:09,060
...הוא היה ככה

137
00:11:17,210 --> 00:11:22,840
,הקיר של ז'אן פול היה פשוט מקסים
.מדהים, נפלא ביותר

138
00:11:23,560 --> 00:11:31,960
 ,הוא היה מלא בפרחים, ציפורים
,צפצופים, פרפרים, עצים, שקיעות

139
00:11:32,290 --> 00:11:39,550
,זריחות, הרים, שמש, שמים, כוכבים
איילות, קשתות, לבבות

140
00:11:40,540 --> 00:11:42,570
.ו... לא היה מגדל אייפל

141
00:11:44,850 --> 00:11:45,960
מישל הסתובב

142
00:11:48,030 --> 00:11:49,510
.וראה את הקיר הלבן שלו

143
00:11:50,490 --> 00:11:54,910
.אוי ואבוי! הוא היה ממש לבן
?לא היה עליו כלום! מה הוא יעשה

144
00:11:55,990 --> 00:11:58,560
!אוי ואבוי
!ומחר המלך מגיע

145
00:11:59,610 --> 00:12:04,270
.מישל רצה לבכות, אבל הוא לא בכה
.הוא רק כמעט בכה

146
00:12:05,070 --> 00:12:10,130
,כי הוא היה חלמן כזה אמנם
.אבל הוא לא היה טיפוס שמתייאש בקלות

147
00:12:10,980 --> 00:12:16,130
 ,הוא הביט שוב בקיר, שוב חשב
.שוב בקיר, שוב חשב

148
00:12:17,490 --> 00:12:22,760
 ואז... אתם מכירים פתאום כאילו
?יש לך רעיון 'פלינג!', מכירים את זה

149
00:12:23,700 --> 00:12:25,580
.הוא יצא בריצה החוצה

150
00:12:28,330 --> 00:12:29,330
.זהו, נגמר

151
00:12:32,050 --> 00:12:33,260
?נו, לאיפה הוא רץ

152
00:12:33,550 --> 00:12:35,570
?אה, לאיפה הוא רץ
.שאלה טובה. אני אגלה לכם

153
00:12:36,600 --> 00:12:40,250
.כל הלילה מישל עבד ועבד ועבד

154
00:12:44,810 --> 00:12:50,340
 למחרת בבוקר בשעה עשר
.הכול היה מוכן לקראת המלך

155
00:12:51,310 --> 00:12:52,560
.מעניין מה מישל עשה

156
00:12:54,090 --> 00:12:56,250
.נו, מה? תגלה לנו

157
00:12:56,870 --> 00:13:04,660
,"...דלין, דלין, דלין, דלין, דלין"
צלצל השעון המלכותי

158
00:13:05,810 --> 00:13:08,480
...והמלך... רגע

159
00:13:15,260 --> 00:13:18,000
?...נו
!בסדר! בסדר-

160
00:13:23,040 --> 00:13:27,690
 המלך נכנס לאולם
.עם כל השרים והמשרתים מאחוריו

161
00:13:29,550 --> 00:13:34,920
שני הקירות היו מכוסים בבד שחור
.בשביל שיהיה דרמטי, אתם יודעים

162
00:13:34,950 --> 00:13:37,200
שיהיה אפשר להוציא את הבד
"!ולעשות "טה דם

163
00:13:39,200 --> 00:13:42,080
"?את הקיר של מי נראה ראשון"

164
00:13:44,040 --> 00:13:47,430
.את הקיר של ז'אן פול", אמר מישל"

165
00:13:47,770 --> 00:13:50,130
.הוא כנראה לא רצה שיראו את הקיר שלו

166
00:13:51,700 --> 00:13:57,600
 ואז... אני נשאר עם הכתר
?של המלך, טוב? מסכימים

167
00:13:57,660 --> 00:13:59,030
.כן
...תעשו ככה-

168
00:14:00,020 --> 00:14:04,320
...תעשו ככה
.תעשו ככה... מצוין

169
00:14:06,220 --> 00:14:15,310
קבוצת המשרתים התקרבה אל הקיר. הם החזיקו
.בבד השחור שמכסה את הקיר של ז'אן פול 

170
00:14:15,620 --> 00:14:18,040
 אתם יודעים כבר
?מה היה מאחורי הקיר, נכון

171
00:14:18,850 --> 00:14:21,860
.פלאפ!', הם הורידו את הבד'

172
00:14:23,410 --> 00:14:26,930
!איזה יופי! איזו תמונה מדהימה

173
00:14:28,350 --> 00:14:35,610
"!הביט המלך בקיר, "די! נשימתי נעתקת

174
00:14:37,740 --> 00:14:41,100
...גם השרים הביטו בקיר ו
"!...אהה"

175
00:14:43,970 --> 00:14:46,500
"!...נשימתם פשוט נעתקה, "אהה

176
00:14:47,460 --> 00:14:51,170
,וכשהם הצליחו לנשום שוב
"!הם אמרו "וואו

177
00:14:52,980 --> 00:15:00,630
,הוא היה מלא בפרחים והעצים והפרפרים
.הוא היה במיליון צבעים מרהיבים

178
00:15:03,200 --> 00:15:06,040
.המלך היה מרוצה מאוד מאוד מאוד

179
00:15:07,210 --> 00:15:15,470
:הוא טפח על כתפו של ז'אן פול ואמר לו
אני אוסיף לך עוד שק זהב במתנה"

180
00:15:16,570 --> 00:15:20,130
."ותקבל ממני 51 שקי זהב"

181
00:15:21,180 --> 00:15:23,280
!חמישים ואחד שקי זהב זה המון כסף

182
00:15:24,890 --> 00:15:32,020
.וכעת בואו ונראה את הקיר שלך, מישל"

183
00:15:33,470 --> 00:15:36,110
"!תסירו את הבד השחור"

184
00:15:37,540 --> 00:15:39,790
.וואי, וואי, זה הולך להיות איום ונורא

185
00:15:40,610 --> 00:15:43,370
!הם הולכים לראות את הקיר של מישל

186
00:15:45,680 --> 00:15:48,500
!שפלאף!' טה דם'

187
00:15:49,210 --> 00:15:49,610
!?מה

188
00:15:52,240 --> 00:15:54,010
.לרגע היה שקט באולם

189
00:15:59,080 --> 00:16:03,660
?הצייר הספיק לצייר את הציור בלילה

190
00:16:04,070 --> 00:16:08,580
.אממ... יכול להיות. לא אגלה
.בוא נקשיב לסיפור

191
00:16:09,990 --> 00:16:13,980
כולם הביטו בקיר של מישל
.והביטו במישל

192
00:16:14,800 --> 00:16:17,510
.בקיר של מישל ובמישל

193
00:16:18,300 --> 00:16:21,210
!הם לא האמינו למראה עיניהם
?מה זה

194
00:16:21,740 --> 00:16:28,710
?אתם יודעים מה הם ראו שם
.הציור של ז'אן פול הגיע לקיר של מישל

195
00:16:30,930 --> 00:16:36,870
 זה לא הגיוני! איך הציור של
?ז'אן פול עבר לקיר של מישל

196
00:16:37,900 --> 00:16:42,730
למי יש רעיון איך הציור של ז'אן פול
.עבר לקיר של מישל? -לי 

197
00:16:43,080 --> 00:16:49,600
נו? -מישל ביקש מז'אן פול
.שהוא יצייר לו את הציור

198
00:16:49,670 --> 00:16:54,850
 זה רעיון. אבל לדעתי, אם לקח לו
,חודשיים לצייר את הציור

199
00:16:54,850 --> 00:16:56,660
?איך הוא יצייר את זה בלילה אחד

200
00:16:57,920 --> 00:16:58,300
...מממ

201
00:17:00,470 --> 00:17:02,090
!פתאום הם הבינו מה קרה

202
00:17:02,980 --> 00:17:07,170
 .מישל היה חכם
?מה הוא עשה

203
00:17:08,220 --> 00:17:13,790
הוא הזמין מלא מלא מראות
,ותלה את כל המראות על הקיר

204
00:17:15,170 --> 00:17:21,950
 ואז במראות ראו את הציור
?של ז'אן פול ממול. הבנתם

205
00:17:23,230 --> 00:17:27,530
 התמונה של ז'אן פול השתקפה
.במראות שעל הקיר של מישל

206
00:17:28,550 --> 00:17:33,350
 עכשיו אתם יודעים לאן מישל רץ
?כשהוא רץ בלילה ועזב את הקרואסון

207
00:17:34,490 --> 00:17:37,020
?...לחנות של ה
!מראות-

208
00:17:37,060 --> 00:17:43,010
.נכון. עם מראות הוא עשה את זה
?מה אתם אומרים? זה היה רעיון טוב

209
00:17:43,770 --> 00:17:45,050
.לא
?לא? למה-

210
00:17:45,690 --> 00:17:51,680
כי אחרי זה הם היו יכולים לראות את ההשתקפות
.של עצמם, ואז הם היו מבינים שזו מראה 

211
00:17:51,830 --> 00:17:52,330
.נכון

212
00:17:53,260 --> 00:17:57,240
?דוד, נראה לך שזה רעיון טוב לשים מראות
?לא. -למה-

213
00:17:57,600 --> 00:18:00,190
.כי אם הם יזוזו, הם יראו שזה בכלל מראות

214
00:18:00,740 --> 00:18:02,340
.נכון, הם ראו שזה מראות

215
00:18:04,000 --> 00:18:06,020
...השאלה הגדולה
?אתם יודעים מה השאלה הגדולה

216
00:18:06,820 --> 00:18:12,370
 מה המלך יגיד על זה. יכול להיות
,שאני וכולנו נסכים שזה רעיון טוב

217
00:18:12,730 --> 00:18:14,990
.אבל אם המלך יכעס, אוי ואבוי

218
00:18:16,750 --> 00:18:18,440
.שקט השתרר באולם

219
00:18:20,650 --> 00:18:23,930
העיניים של כולם הסתובבו אל המלך
.לראות איך הוא יגיב

220
00:18:24,780 --> 00:18:27,010
?המלך יכעס
?הוא יצחק

221
00:18:27,980 --> 00:18:30,560
.יכול להיות שדווקא המלך יתפעל
?אתם יודעים למה

222
00:18:31,990 --> 00:18:34,810
,כי גם הדמות של המלך השתקפה בתוך הציור

223
00:18:35,680 --> 00:18:39,290
 וגם כי במראה רואים
.גם ניצוצות של כל האורות

224
00:18:40,500 --> 00:18:41,930
המלך הסתכל בקיר

225
00:18:44,150 --> 00:18:49,410
."ואמר: "מממ... רעיון חכם

226
00:18:51,540 --> 00:18:56,270
וואו. מישל לא ידע אם המלך
.אומר את זה בכעס או בשמחה 

227
00:18:57,540 --> 00:19:05,600
 ,והמלך אמר למשרתים: "תביאו שקי זהב
,תביאו את שקי הזהב של מישל

228
00:19:06,350 --> 00:19:12,730
 ,ותשימו אותם לא אצל מישל"
."תשימו אותם ליד הציור של ז'אן פול

229
00:19:14,730 --> 00:19:17,930
 המשרתים הביאו את השקי זהב
שהיו אמורים לשלם למישל

230
00:19:18,590 --> 00:19:21,570
 ,ושמו אותם ליד הקיר של ז'אן פול
.ליד הציור האמיתי

231
00:19:23,360 --> 00:19:27,720
.המלך הסתכל במישל
.מישל הסתכל במלך

232
00:19:28,570 --> 00:19:32,160
.המלך הסתכל במישל
.מישל הסתכל במלך

233
00:19:33,470 --> 00:19:36,210
.הוא לא הבין למה הוא שם לו את הכסף שם

234
00:19:37,300 --> 00:19:39,970
:המלך אמר למישל
?מה, לא הבנת"

235
00:19:41,440 --> 00:19:44,240
.עכשיו אתה גם רואה את הכסף שלך במראה"

236
00:19:46,200 --> 00:19:49,060
."זה הכסף שלך במראה"

237
00:19:53,160 --> 00:19:53,820
?מה אתם אומרים

238
00:19:55,000 --> 00:19:57,110
?המלך היה צריך להביא לו שקי כסף או לא

239
00:19:57,980 --> 00:19:59,050
.לא
?למה לא-

240
00:19:59,730 --> 00:20:03,690
.כי הוא רימה אותו
?בסופו של דבר הקיר נהיה יפה, אז מה הבעיה-

241
00:20:05,260 --> 00:20:06,430
.העיקר שהקיר יפה

242
00:20:07,930 --> 00:20:12,630
?דוד, מה אתה אומר
.מגיע לו כסף? -כן

243
00:20:13,000 --> 00:20:17,550
באמת? למה? -כי הוא חשב הרבה
.והוא עשה את הציור יותר נוצץ

244
00:20:17,870 --> 00:20:20,630
.הוא עשה את זה נוצץ, נכון
.התלבטות

245
00:20:22,370 --> 00:20:25,640
,מצד אחד, הוא לא עבד קשה
.אז לא מגיע לו תשלום בכלל

246
00:20:26,470 --> 00:20:32,740
.מצד שני, הוא עשה את זה בחכמה
.זה היה רעיון יצירתי. הוא השקיע מחשבה

247
00:20:33,810 --> 00:20:34,980
,'זה סוף א

248
00:20:35,520 --> 00:20:39,730
שבאמת המלך שם לו את השקים ממול
.ואמר לו, "אתה לא תקבל כסף 

249
00:20:39,760 --> 00:20:41,770
?אתה רוצה לראות את הכסף"
."תסתכל במראה

250
00:20:42,670 --> 00:20:49,410
,אוי אוי אוי. ולכן אני צור
.בקיצור, המצאתי סוף אחר לסיפור 

251
00:20:50,350 --> 00:20:52,700
?רוצים לשמוע
!כן-

252
00:20:53,790 --> 00:20:59,120
,מישל הבין שהוא לא עבד קשה בכלל
.אז הוא ממש התבייש בעצמו

253
00:21:00,230 --> 00:21:02,940
.והמלך לא מיהר לשפוט

254
00:21:04,330 --> 00:21:06,930
.הוא התקרב אל הקיר, הסתכל

255
00:21:18,660 --> 00:21:25,490
 ,מישל, לפני שאני אחליט אם לכעוס עליך"
."אני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד. קדימה

256
00:21:27,230 --> 00:21:31,460
.מישל שתק לרגע. הוא לא ידע מה להגיד
...מה? בכל זאת

257
00:21:32,430 --> 00:21:34,440
.ואז הוא החליט שהוא יגיד את האמת

258
00:21:35,590 --> 00:21:40,590
,אדוני המלך, טעיתי. לא הזדרזתי מספיק"

259
00:21:41,120 --> 00:21:46,380
ופתאום גיליתי שעבר הזמן וכבר לא אספיק"
.לצייר דבר בזמן הקצר שנשאר לי 

260
00:21:47,440 --> 00:21:50,110
.ואז 'פלאנג!' צץ לי רעיון"

261
00:21:50,920 --> 00:21:56,360
 עזבתי את קרואסון השוקולד"
,ובמקום לקשקש משהו או לתרץ תירוצים

262
00:21:56,780 --> 00:22:00,020
.לפחות אני אעשה מה שאני יכול בזמן הקצר"

263
00:22:00,830 --> 00:22:03,760
,אני אשקף את הציור של החבר לקיר שלי"

264
00:22:04,280 --> 00:22:09,150
,כי ידעתי שז'אן פול הוא מוכשר מאוד"
,והוא בטח יצייר משהו יפה

265
00:22:09,410 --> 00:22:12,590
."ואני אוכל לשקף את הציור שלו בקיר שלי"

266
00:22:16,050 --> 00:22:20,540
.מממ..." המלך הביט במישל במבט חודר"

267
00:22:21,940 --> 00:22:23,520
.מישל השפיל את מבטו

268
00:22:24,430 --> 00:22:26,920
."אוי לא! רק שהמלך לא יכעס עליי"

269
00:22:28,370 --> 00:22:30,610
:אבל המלך חייך ואמר

270
00:22:31,280 --> 00:22:35,720
.מישל, יש בך את האומץ להודות שטעית"

271
00:22:36,540 --> 00:22:40,070
"...סיפרת את האמת וגם"

272
00:22:41,860 --> 00:22:42,950
.'זהו, לא מגלה מה ה'גם

273
00:22:46,260 --> 00:22:47,530
.תגלה
!לא רוצה-

274
00:22:48,090 --> 00:22:49,700
.תגלה. -כן
?לא רוצה. -למה-

275
00:22:49,820 --> 00:22:51,940
.תגלה
.לא. תישארו במתח-

276
00:22:54,360 --> 00:22:55,880
!לא מגלה ולא מגלה

277
00:23:00,510 --> 00:23:04,080
.נו...! תגלה
.תגלה-

278
00:23:04,350 --> 00:23:07,110
?כן מגלה וכן מגלה
.כן-

279
00:23:07,120 --> 00:23:08,560
:בסדר. המלך אמר

280
00:23:09,470 --> 00:23:14,940
 מישל, הייתה לך את הענווה"
,לפרגן לחבר שלך

281
00:23:15,830 --> 00:23:22,010
 ולכן לא אתן לך שכר מלא"
,כמו שז'אן פול קיבל

282
00:23:22,490 --> 00:23:28,260
 אבל בכל זאת תקבל שכר"
."על הרעיון שהיה לך

283
00:23:30,150 --> 00:23:35,280
.אח... איזה יופי
.אני אוהב סופים טובים

284
00:23:37,860 --> 00:23:40,760
?אתם אוהבים סופים טובים
!כן-

285
00:23:40,770 --> 00:23:43,350
?רוצים עוד סיפור
!כן-

286
00:23:43,400 --> 00:23:45,120
!בפעם הבאה

287
00:23:48,411 --> 00:23:49,435
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (99 מדרגים)