x
הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - ט"ו בשבט: הנהגות, סודות וסגולות

הרב אבנר קוואס

מה מיוחד בימים שהין ר"ח שבט לט"ו בשבט? כמה זמן לוקח לעץ להיקלט באדמה? ומהי הסגולה הגדולה של אכילת פירות בט"ו בשבט?

(אורך 14:33)

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,050 --> 00:00:19,460
,צופים יקרים, אנחנו סמוך ונראה לט"ו בשבט
.ראש השנה לאילנות

2
00:00:20,320 --> 00:00:23,030
אבל לפני כן נעשה הקדמה ונבין מה אומרת לנו

3
00:00:23,040 --> 00:00:26,760
.המשנה ומה הדעות לגבי ראש השנה לאילנות

4
00:00:27,610 --> 00:00:28,630
:אומרת המשנה

5
00:00:30,210 --> 00:00:36,400
.ב-א בשבט ראש השנה לאילן, דברי בית שמאי"

6
00:00:37,410 --> 00:00:39,670
."בית הלל אומרים בט"ו בו"

7
00:00:40,680 --> 00:00:45,460
,"שמעתם? "ב-א בשבט ראש השנה לאילן

8
00:00:46,620 --> 00:00:51,350
.'שימו לב, לא כתוב 'לאילנות
."נדבר על זה עוד דקה. "דברי בית שמאי

9
00:00:51,690 --> 00:00:53,880
."בית הלל אומרים בט"ו בו"

10
00:00:54,400 --> 00:00:57,950
זאת אומרת, ט"ו בשבט זה ראש השנה
.לאילנות לפי בית הלל

11
00:00:58,300 --> 00:01:03,460
אבל נא לדעת ש-א בשבט זה
.ראש השנה לאילן לפי בית שמאי

12
00:01:05,240 --> 00:01:10,110
למה רבי יהודה הנשיא שסידר את המשניות
?הביא לנו את דעת בית שמאי

13
00:01:10,520 --> 00:01:14,540
.הרי ההלכה כבית הלל
?למה דווקא את דעת בית שמאי

14
00:01:14,940 --> 00:01:16,840
.כותבים המפרשים דבר נפלא

15
00:01:17,460 --> 00:01:20,880
,אתם יודעים, רבותיי
?ספר דברים מתי התחיל

16
00:01:22,340 --> 00:01:27,380
.באחד בשבט התחיל משה לבאר את התורה הזאת

17
00:01:27,790 --> 00:01:31,500
ב-א בשבט הואיל משה"
,"ביאר את התורה הזאת

18
00:01:31,820 --> 00:01:34,040
.וחזר על כל התורה ב-א בשבט

19
00:01:34,760 --> 00:01:37,730
.א בשבט זה זמן של ביאור התורה

20
00:01:38,570 --> 00:01:39,950
?ממתי עד מתי

21
00:01:40,030 --> 00:01:43,770
:בית שמאי אומרים
."ראש השנה לאילן ב-א בשבט"

22
00:01:44,620 --> 00:01:50,180
,זאת אומרת, א בשבט זה זמן מסוגל
.מיוחד במינו. ראש השנה לאילן

23
00:01:50,950 --> 00:01:53,570
?'למה 'לאילן'? למה לא 'אילנות

24
00:01:54,170 --> 00:01:57,700
:אומר הפסוק בספר דברים
."כי האדם עץ השדה"

25
00:01:58,800 --> 00:02:00,620
.יש כאן רמז על בני האדם

26
00:02:01,220 --> 00:02:03,590
.ראש השנה לאילן", 'האילן' זה האדם"

27
00:02:04,080 --> 00:02:10,600
,ראש השנה לאילן" פירושו ב-א' בשבט"
,אומרים המפרשים, נפתחים מעיינות החכמה

28
00:02:10,700 --> 00:02:14,520
ויש אפשרות לקבל את התורה
.הרבה יותר בקלות

29
00:02:15,190 --> 00:02:18,570
?מ-א בשבט. עד מתי
.עד ט"ו בו

30
00:02:19,010 --> 00:02:24,040
.באים בית הלל, אומרים: עד ט"ו בשבט
.ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן

31
00:02:24,330 --> 00:02:28,640
יוצא שחודש שבט הוא זמן שמסוגל
,ללימוד התורה

32
00:02:29,040 --> 00:02:33,250
,"כי "הואיל משה ביאר את התורה הזאת
מתי? ב-א בשבט

33
00:02:33,770 --> 00:02:38,310
,שנה האחרונה ליציאתם ממצרים
.שנת הארבעים שנה לפני הכניסה לארץ

34
00:02:38,650 --> 00:02:43,450
.יוצא ששבט נוגע גם לאדם ולא רק האילנות

35
00:02:43,500 --> 00:02:48,140
,"ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות"
.אלא נוגע לאילן, אל האדם עצמו

36
00:02:48,670 --> 00:02:53,870
.וידוע שהאילן הזה מוציא פירות
.לאדם יש פירות ופרי פירות

37
00:02:54,160 --> 00:03:00,240
.מהם פירותיו של האדם? "אלה תולדות נוח
."נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו

38
00:03:00,400 --> 00:03:04,910
,שואלים המפרשים: רגע
.אלה תולדות נוח"? שם, חם ויפת"

39
00:03:05,370 --> 00:03:08,860
,איפה שכתוב בתורה תולדות
.מיד הוזכרו הבנים של הבן אדם

40
00:03:09,400 --> 00:03:13,270
.למה כתוב? "אלה תולדות נוח
...נוח איש צדיק תמים את

41
00:03:13,290 --> 00:03:14,660
."וילד נוח שלושה בנים"

42
00:03:15,100 --> 00:03:16,940
?אבל למה אתה לא ישר מונה את הילדים שלו

43
00:03:17,400 --> 00:03:21,090
אומרים המפרשים: אתם יודעים, "אלה תולדות
?נוח"? אתם יודעים מיהם התולדות של האדם

44
00:03:21,810 --> 00:03:27,130
,"איש צדיק תמים היה בדורותיו"
.אלו מצוותיו ומעשיו הטובים

45
00:03:27,700 --> 00:03:35,700
יוצא שהפירות האמיתיים של האדם הם המצוות
.והמעשים הטובים שאת זה אי אפשר לקחת ממנו

46
00:03:36,540 --> 00:03:39,730
.אבל ילדים ביולוגיים אפשר לקחת ממנו

47
00:03:41,320 --> 00:03:45,620
?אדם, יכולים לקחת לו את הילדים
.להרחיק אותו מהמשפחה? זה אפשרי

48
00:03:46,030 --> 00:03:48,540
אבל להרחיק את האדם מהמצוות
.אתה לא יכול

49
00:03:48,600 --> 00:03:52,900
מה שאדם קנה בפירות הרוחניים שלו
.זה איתו לכל החיים

50
00:03:53,450 --> 00:03:59,420
יוצא שחודש שבט הוא חודש שמסוגל ליצירת
.פירות חדשים, מצוות ומעשים טובים

51
00:03:59,460 --> 00:04:03,780
.הראיה שמשה רבנו ביאר ב-א בשבט

52
00:04:04,650 --> 00:04:05,900
:ושואלים המפרשים

53
00:04:06,490 --> 00:04:09,310
?כמה זמן קליטת האילן, ראש השנה לאילן

54
00:04:09,590 --> 00:04:12,410
.עכשיו, רבותיי, אני נוטע אילן, נוטע אילן

55
00:04:12,830 --> 00:04:17,100
.כמה זמן לוקח לו להשריש? בדיוק 14 יום

56
00:04:18,900 --> 00:04:20,800
,ביום ה-15 הוא כבר נטוע

57
00:04:21,600 --> 00:04:28,010
.לכן זמן קליטת האילן שבועיים
.ביום ה-15 הוא כבר נטוע

58
00:04:28,780 --> 00:04:33,880
?מ-א בשבט עד ט"ו בשבט, כמה יוצא
.בדיוק שבועיים

59
00:04:34,160 --> 00:04:36,750
.וט"ו בשבט, ט"ו, זה כבר היום שהאילן נטוע

60
00:04:37,240 --> 00:04:44,230
,לכן מ-א בשבט ראש השנה לאילן לפי בית שמאי
,עד ט"ו בשבט ראש השנה לאילן לפי בית הלל

61
00:04:44,380 --> 00:04:48,900
.זה זמן קליטת האילן, האילן נקלט
.זה זמן קליטת התורה

62
00:04:50,140 --> 00:04:55,390
מי שיש לו תוכניות ללמוד תורה
,ולקבל 'ברען' (התלהבות) מלימודי הקודש

63
00:04:55,960 --> 00:04:57,680
.מ-א שבט עד ט"ו בשבט זה הזמן

64
00:04:58,240 --> 00:04:59,590
.ולכן יש כאן רמז על האילן

65
00:05:00,460 --> 00:05:03,830
פירוש נוסף: מסביר
,רבנו צדוק הכוהן מלובלין

66
00:05:04,460 --> 00:05:06,630
?למה אמרו האילן
.תשמעו דבר נפלא

67
00:05:07,110 --> 00:05:13,100
הרי כל הבלגן של העולם הזה, שירדנו
.מגן עדן לעולם הזה זה בגלל האילן

68
00:05:13,880 --> 00:05:17,230
.מי זה האילן? עץ הדעת
.עץ הדעת טוב ורע

69
00:05:17,810 --> 00:05:24,350
,'יוצא שבגלל אותו אילן שאמר ה' 'אל תאכלו
.בסוף הם אכלו, גורשנו פה לעולם הזה

70
00:05:24,450 --> 00:05:28,520
יוצא שכל מציאותנו בעולם הזה
.היא תיקון עץ הדעת

71
00:05:28,610 --> 00:05:30,520
תראו בכל המפרשים, בספרי המקובלים

72
00:05:30,770 --> 00:05:35,510
.כתוב אנחנו באנו לתקן את עוון עץ הדעת
?'עוון עץ הדעת'. מה זה 'עוון עץ הדעת'

73
00:05:35,800 --> 00:05:41,770
,שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע אדם הראשון
.וכל הבריאה כולה ירדה למדרגה של העולם הזה

74
00:05:42,330 --> 00:05:47,000
יוצא שכל המציאות של האדם בעולם הזה
.לתקן את עוון עץ הדעת

75
00:05:47,370 --> 00:05:53,530
,תיקון עוון עץ הדעת, ציבור יקר
.דעו לכם שזה כל מטרת מעשינו בעולם הזה

76
00:05:53,870 --> 00:06:00,710
,"דרך אגב, "עץ הדעת לא תאכל ממנו
.התפוצץ הציווי הזה לתרי"ג מצוות

77
00:06:00,760 --> 00:06:03,670
.בהר סיני קיבלנו 613 מצוות

78
00:06:04,270 --> 00:06:10,470
אם נקיים את כל התרי"ג, כל עם ישראל
.בכללות - תיקנו את חטא עץ הדעת

79
00:06:11,530 --> 00:06:16,800
ואז ממילא חוזרים אחורה ברוורס למדרגת האדם
.הראשון קודם החטא, מדרגת גן עדן

80
00:06:17,210 --> 00:06:23,190
כותב רבנו צדוק הכהן מלובלין זצ"ל שכשאדם
,מברך בליל ט"ו בשבט על פירות האילן

81
00:06:24,300 --> 00:06:29,100
,עץ, פירות עץ, גם על פירות האדמה
,כל תנובת השדה, הוא עושה את זה בכוונה

82
00:06:29,800 --> 00:06:34,520
- מברך את הברכות בכוונה בליל ט"ו בשבט
.מתקן את עוון עץ הדעת

83
00:06:35,690 --> 00:06:42,020
יוצא ש"ט"ו בשבט הגיע" זה לא רק חג לילדים
.וכולי, זה נוגע באושיות של העולם

84
00:06:43,240 --> 00:06:45,860
,ט"ו בשבט נוגע באושיות העולם

85
00:06:46,070 --> 00:06:52,520
,שעל ידי ברכה בכוונה, ראש השנה לאילן
,אותו אילן של עץ הדעת

86
00:06:52,750 --> 00:06:59,210
'כשאתה מברך את הברכות "ברוך אתה ה
?אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ", כן

87
00:06:59,660 --> 00:07:04,150
מברך את הברכה בכוונה, אתה מתקן
.את עוון עץ הדעת. זה דבר נפלא

88
00:07:04,670 --> 00:07:09,340
.הנה כי כן ט"ו בשבט זה חג אדיר, חג לאילנות

89
00:07:09,840 --> 00:07:11,650
.וזה גם נוגע אלינו לבני האדם

90
00:07:12,020 --> 00:07:16,940
איפה יש רמז ששיטת בית הלל
?היא השיטה שנפסקה להלכה

91
00:07:17,660 --> 00:07:23,220
:אמר דוד המלך על אדם שצדיק
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים"

92
00:07:23,260 --> 00:07:25,670
,ובדרך רשעים לא ישב" וכולי"

93
00:07:26,330 --> 00:07:32,850
שם כתוב: "והיה כעץ שתול על פלגי מים
אשר פריו ייתן בעתו

94
00:07:33,170 --> 00:07:36,980
."ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח"

95
00:07:37,920 --> 00:07:40,200
.מה זה? בואו נתבונן

96
00:07:40,560 --> 00:07:43,730
אנחנו נקרא את הפסוקים מבפנים
.ונראה דבר נפלא

97
00:07:44,430 --> 00:07:47,110
:דוד המלך פותח את ספר תהלים ואומר כך

98
00:07:47,160 --> 00:07:52,570
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים"
ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב

99
00:07:53,150 --> 00:07:57,040
כי אם בתורת ה' חפצו"
.ובתורתו יהגה יומם ולילה

100
00:07:58,400 --> 00:08:06,630
והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן"
."בעתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח

101
00:08:07,650 --> 00:08:12,260
אתם יודעים שבפסוק "והיה כעץ שתול
?על פלגי מים", פה מוזכר ט"ו בשבט

102
00:08:13,260 --> 00:08:16,510
קודם כול למדנו לפני כן
.שט"ו בשבט זמן לקבלת התורה

103
00:08:16,930 --> 00:08:20,200
."אז כתוב "כי בתורת ה' חפצו
.בסדר, זו ההכנה

104
00:08:20,590 --> 00:08:24,020
,עכשיו שימו לב
."והיה כעץ שתול על פלגי מים"

105
00:08:24,390 --> 00:08:27,920
.והיה כעץ" - ראש השנה לאילן, זה עץ"

106
00:08:28,670 --> 00:08:29,990
.שתול" - נטוע"

107
00:08:31,100 --> 00:08:33,620
.אמרנו כמה זמן קליטת האילן? 14 יום

108
00:08:34,440 --> 00:08:37,500
."על פלגי מים"
.מה זה "פלגי מים"? "פלגי" זה חצי

109
00:08:38,190 --> 00:08:42,940
,ציבור יקר, אני שואל אתכם שאלה
?מה מזלו של חודש שבט

110
00:08:44,240 --> 00:08:44,890
.מזל דלי

111
00:08:45,640 --> 00:08:49,040
.שבט זה דלי
.מה ממלאים בדלי? מים

112
00:08:49,740 --> 00:08:52,900
.ייזל מים מדליו", כך אומר הפסוק"

113
00:08:54,270 --> 00:08:57,500
."וגם דלה דלה לנו"
.מזל דלי

114
00:08:58,050 --> 00:09:01,950
כיוון שחודש שבט הוא מזל דלי
,ודלי זה מים

115
00:09:02,240 --> 00:09:06,870
- "והיה כעץ שתול, "עץ
 ,"ראש השנה לאילנות, "שתול

116
00:09:06,890 --> 00:09:10,400
,"מתי זה מגיע? "על פלגי מים
,על חצי החודש של המים

117
00:09:10,720 --> 00:09:12,710
.זה ט"ו בשבט. ט"ו זה אמצע החודש

118
00:09:13,470 --> 00:09:16,270
.פלגי מים" - חצי חודש של המים"

119
00:09:16,460 --> 00:09:18,850
?מה החצי חודש של המים
.ט"ו בשבט

120
00:09:19,370 --> 00:09:22,780
,"והיה כעץ שתול על פלגי מים"
?מה עושים בט"ו בשבט

121
00:09:22,830 --> 00:09:26,890
,מברכים על פירות האילן
."אשר פריו ייתן בעתו"

122
00:09:27,360 --> 00:09:31,640
ראיתם את המשך הפסוק? "והיה כעץ
?שתול על פלגי מים", נו, מה עושים

123
00:09:31,930 --> 00:09:33,640
."אשר פריו ייתן בעתו"

124
00:09:34,100 --> 00:09:38,110
על ידי זה שאנחנו מברכים
,על פירות האילן בעתו ובזמנו

125
00:09:38,530 --> 00:09:44,720
,והיה כעץ שתול על פלגי מים"
,פריו ייתן בעתו", ברכות של פרי העץ

126
00:09:45,950 --> 00:09:47,330
?מה מקבלים על זה

127
00:09:47,940 --> 00:09:51,170
."ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח"

128
00:09:51,640 --> 00:09:54,840
.איזה יופי? מה שתעשה תצליח

129
00:09:54,870 --> 00:09:57,330
רבותיי, יוצא שליל ט"ו בשבט
.הוא לילה גדול מאוד

130
00:09:58,240 --> 00:10:04,010
זה ראש השנה לאילנות, לכל מיני דינים
.והלכות של ערלה ומעשרות וכולי

131
00:10:04,400 --> 00:10:10,280
יוצא שט"ו בשבט זה יום
.מאוד קדוש לעם ישראל

132
00:10:10,860 --> 00:10:15,590
אז אולי נקדש אותו ונעשה
?שולחן יפה ונקנה הרבה פירות

133
00:10:15,970 --> 00:10:19,480
.יש כאלו קונים תמר, אגוזים וזהו
."לא היה בחנות"

134
00:10:20,260 --> 00:10:23,780
?מספיק! חבר'ה, איך עושים ליל הסדר
?איזה שולחן פותחים

135
00:10:24,300 --> 00:10:28,630
אתם יודעים, בבגדד אצל רבנו יוסף חיים
,עליו השלום, בבגדד ליל ט"ו בשבט

136
00:10:29,070 --> 00:10:30,970
.היו פותחים שולחן כמו ליל הסדר

137
00:10:32,350 --> 00:10:36,370
כל מיני פירות הכי הכי הכי נדירים
.היו מביאים לשולחן

138
00:10:36,800 --> 00:10:38,780
.ולא רק פירות העץ, גם פירות האדמה

139
00:10:39,380 --> 00:10:41,750
."ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון"

140
00:10:42,030 --> 00:10:44,680
."ארץ חיטה ושעורה"
?"מה זה "ארץ חיטה ושעורה

141
00:10:44,890 --> 00:10:48,190
משתדלים בלילה הזה של ט"ו בשבט לברך על כל

142
00:10:48,200 --> 00:10:52,040
פירות האילן ועל כל תנובת השדה לפי הפסוק

143
00:10:52,700 --> 00:10:54,290
."ארץ חיטה ושעורה"

144
00:10:54,300 --> 00:10:57,120
."התורה אמרה על הארץ שלנו "ארץ חיטה ושעורה

145
00:10:57,350 --> 00:10:59,630
.מה זו חיטה? חיטה זה לחם

146
00:11:00,190 --> 00:11:05,210
לוקחים איזו עוגייה ומברכים, או ביסקוויט
."או משהו של מזונות, "בורא מיני מזונות

147
00:11:05,640 --> 00:11:08,390
?שעורה מהי
.שעורה היא בירה

148
00:11:09,240 --> 00:11:12,650
.יש עניין להביא בירה לשולחן
.לבנה או שחורה, מה שאתם רוצים

149
00:11:13,130 --> 00:11:16,610
,אבל דרך אגב, יש היום בירה מחיטה
.לא להתבלבל

150
00:11:17,480 --> 00:11:20,210
.זה עוד פעם חיטה
?אנחנו מחפשים שעורה, נכון

151
00:11:20,590 --> 00:11:25,240
.אז לקחת בירה סטנדרטית משעורה
.יפה. אז יש לך פה שעורה

152
00:11:25,510 --> 00:11:29,020
."גפן - "בורא פרי הגפן
.תאנה, רימון

153
00:11:29,520 --> 00:11:33,230
.תאנים, רימונים, יש הכול מיובש
.רבותיי, הכול אפשר להשיג בחנויות

154
00:11:33,240 --> 00:11:38,100
,יש ברוך השם בן פורת יוסף
,כזה שפע בחנויות הירקות והסופרים

155
00:11:38,390 --> 00:11:41,900
כל הפירות שאתה רוצה ואתה לא רוצה
.נמצאים שם על המדף

156
00:11:42,240 --> 00:11:46,500
אולי זו טיפה הוצאה, אבל זה יהיה
.לט"ו בשבט, תיקון חטא אדם הראשון

157
00:11:47,580 --> 00:11:51,880
חיטה ושעורה גפן תאנה ורימון"
."ארץ זית שמן ודבש

158
00:11:51,910 --> 00:11:54,750
.להביא זיתים על השולחן, חבר'ה
.זיתים

159
00:11:55,480 --> 00:11:59,630
שמן" - את הזיתים, קצת לשפוך על זה"
."שמן זית. אז יש לך "זית שמן

160
00:12:00,200 --> 00:12:02,910
.ודבש" זה תמרים"
.לא הכוונה דבש דבורים

161
00:12:03,470 --> 00:12:05,970
- "איפה שכתוב בתורה "דבש
.הכוונה דבש תמרים

162
00:12:06,870 --> 00:12:13,140
.שימו את כל המינים האלה לפניכם
,ותדאגו שאם יש דברים נוספים, אתרוג למשל

163
00:12:13,150 --> 00:12:16,790
חז"ל אומרים: יש ארבע דעות בתלמוד
.מה היה עץ הדעת

164
00:12:17,360 --> 00:12:23,780
,יש אומרים אתרוג היה, יש אומרים גפן היה
.יש אומרים תאנה היה ויש אומרים חיטה היה

165
00:12:24,430 --> 00:12:27,570
?אז חיטה, גפן ותאנה כבר עשינו, נכון

166
00:12:27,610 --> 00:12:28,570
.מה נשאר? אתרוג

167
00:12:29,570 --> 00:12:34,850
,יש כאלה שנשאר להם מראש השנה
.מסוכות אתרוגים, עשו מזה ריבת אתרוגים

168
00:12:36,200 --> 00:12:38,680
.או אתרוגים מסוכרים, תקנו את זה

169
00:12:39,240 --> 00:12:42,360
.אתרוג זה עץ הדעת
,היות ובלילה הזה מתקנים את עץ הדעת

170
00:12:42,730 --> 00:12:45,580
.אוכלים את כל ארבעת הסוגים שזה עץ הדעת

171
00:12:46,240 --> 00:12:50,240
,אתרוג זה מה שאמרנו אתרוג
.גפן זה יין וענבים

172
00:12:50,830 --> 00:12:54,970
,יש אומרים עץ הדעת תאנה היה, תאנים
.ויש אומרים עץ הדעת חיטה היה

173
00:12:55,030 --> 00:12:55,910
.חיטה זה מזונות

174
00:12:56,650 --> 00:13:00,190
אז אתם רואים שזה גם נוגע קצת לפירות
.האדמה, כי פעם החיטה הייתה עץ

175
00:13:00,780 --> 00:13:03,620
,אמנם היום החיטה היא לא עץ
.אבל העץ בגן עדן היה חיטה

176
00:13:03,640 --> 00:13:07,530
?ודרך אגב, למה חיטה
?איך אנחנו יודעים שחיטה עץ הדעת היה

177
00:13:08,060 --> 00:13:13,800
אומרים חז"ל: תינוק כמה שיינק
,זה טוב בשנתיים הראשונות

178
00:13:14,440 --> 00:13:18,130
.לא נכנסת בו דעת עד שלא טועם טעם חיטה

179
00:13:19,330 --> 00:13:21,710
,הביסקוויט הראשון שמכניסים לו לפה

180
00:13:22,340 --> 00:13:25,850
החומר הראשון שמורכב מחיטה
.שנכנס לו לפה - עושה אותו פיקח

181
00:13:26,580 --> 00:13:31,180
אתה רואה שהחיטה יש לה סגולה
שמחדדת את מחשבתו של האדם

182
00:13:31,190 --> 00:13:35,190
.ומכניסה בו חכמה
.יוצא שעץ הדעת חיטה היה

183
00:13:35,630 --> 00:13:36,520
.אז זו הדעה הרביעית

184
00:13:36,980 --> 00:13:42,610
לכן בליל ט"ו בשבט נשתדל כמו ליל הסדר
לעשות את השולחן שלנו מסודר ויפה

185
00:13:42,620 --> 00:13:44,410
.עם כל הפירות, מעוטר

186
00:13:45,040 --> 00:13:47,520
,מילה מילה על כל דבר
,ברכה ברכה על כל דבר

187
00:13:47,530 --> 00:13:50,160
להגיד כמה מילים על כל מין
.מה שאתם יודעים

188
00:13:50,380 --> 00:13:53,210
,יש ספרים שיצאו של ט"ו בשבט

189
00:13:53,630 --> 00:13:56,460
,מדובר שם על עץ הדעת
,מסופר שם סיפורים על כל מיני דברים

190
00:13:56,840 --> 00:13:59,860
.לקרוא כל פעם קטע קטן עם המשפחה

191
00:14:00,250 --> 00:14:01,400
,לעצור את החיים רגע

192
00:14:01,970 --> 00:14:03,300
לשבת בחיק המשפחה

193
00:14:03,810 --> 00:14:07,050
.ובעזרת השם ללמוד את הדבר הנפלא הזה

194
00:14:07,430 --> 00:14:13,370
וגם נשתדל לברך את הברכות בכוונה לתקן
,את חטא עץ הדעת, חטא אדם הראשון

195
00:14:13,750 --> 00:14:17,280
?ובעזרת השם ומי יודע
,אולי השבת הזאת, שבת ט"ו בשבט

196
00:14:18,870 --> 00:14:23,600
תקרב לנו את המשיח ותביא לנו
.את הגאולה במהרה בימינו אמן