x
הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום - המכה האחרונה

הרב ברוך רוזנבלום

מה הקשר בין מצות שעטנז לבין קין והבל? מה היה הנס הגדול בכף שהכלבים לא חרצו לשונם ביציאת מצאים? דרך איזה שער יצאו ישראל ממצרים? ומי החיה שאין לה יראת שמים? הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע