x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת משפטים - בזיונות לא שוכחים

הרב בועז שלום

התורה חסה על גנב השה מפני שהתבזה לשאתו על כתיפו, ולכן ישלם רק פי ארבעה ולא פי חמישה. יש הגיון לחוס על גנב שפל, שביזה את עצמו?? מדוע בדור המבול טבעו גם הנגזלים, ונענשו פעמיים? וכיצד הגיב החפץ חיים לבזיונו?