x
הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס - איך מתמודדים עם חרדות

הרב אבנר קוואס

כיצד מתמודדים עם חרדות? 

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,460 --> 00:00:08,830
,אנחנו נמצאים בדור אחרית הימים

2
00:00:09,050 --> 00:00:10,650
.פחד ודאגה אופפים אותנו

3
00:00:11,070 --> 00:00:12,460
?איך אפשר להימלט מזה

4
00:00:12,490 --> 00:00:14,430
?וממה באמת צריך כן לפחד ולדאוג

5
00:00:17,700 --> 00:00:19,640
.הרב, יש פה פיקוח נפש

6
00:00:19,670 --> 00:00:20,440
?מה הבעיה

7
00:00:20,800 --> 00:00:22,310
,הגברת שנמצאת פה על הקו

8
00:00:22,380 --> 00:00:24,930
.מחר בשעה 09:00 יש לה תור להפלה

9
00:00:25,570 --> 00:00:27,090
,זהו, יש לי ארבע בנות

10
00:00:28,250 --> 00:00:30,510
,אין לנו מה לאכול, המצב הכלכלי קשה

11
00:00:30,780 --> 00:00:31,770
,אני לא רוצה את הילד הזה

12
00:00:31,780 --> 00:00:32,820
...זה גם לא מתוכנן

13
00:00:33,970 --> 00:00:37,150
?אמרתי לה: גברת, את חושבת שאת מפרנסת

14
00:00:37,470 --> 00:00:39,970
,כל תינוק שנולד כיכרו בפיו, הבאגט בפה

15
00:00:39,990 --> 00:00:40,740
.מה שאמרתי לכם

16
00:00:41,170 --> 00:00:44,610
.לא, אלו תיאוריות. תשמע, אני עושה את זה

17
00:00:45,200 --> 00:00:46,860
,ראיתי שזה לא הולך, ההסבר הזה

18
00:00:47,020 --> 00:00:49,600
 - עברתי להסבר שתיים
?אמרתי לה: שמעת על קין והבל

19
00:00:50,130 --> 00:00:51,040
.היא אמרה לי: כן

20
00:00:51,490 --> 00:00:54,230
?למה קין הרג את הבל
.הוא קינא בו-

21
00:00:54,580 --> 00:00:57,240
:אחרי שהוא הרג אותו אמר השם לקין

22
00:00:57,450 --> 00:01:01,180
מה עשית? קול דמי אחיך"
."צועקים אליי מן האדמה

23
00:01:01,380 --> 00:01:04,150
."קול דמי"
?למה לא דם? למה דמי

24
00:01:05,090 --> 00:01:07,490
:אמר קין לקב"ה
?ריבונו של עולם, מה קרה

25
00:01:07,510 --> 00:01:08,840
.הרגתי בן אדם אחד
?מה קרה

26
00:01:08,860 --> 00:01:11,660
:אמר לו: מה? ארבעה יש לי בעולמי

27
00:01:11,930 --> 00:01:13,360
.אדם, חוה, קין, הבל

28
00:01:13,580 --> 00:01:15,830
- הרגת לי את הבל
.הרגת לי רבע מהאנושות

29
00:01:16,170 --> 00:01:17,390
,אני לא דן איתך על הבל

30
00:01:17,610 --> 00:01:20,090
אני דן איתך על המיליארדים
.שיכלו לצאת מהבל

31
00:01:22,000 --> 00:01:26,260
:שמע את זה קין, אמר
."גדול עווני מנשוא"

32
00:01:29,920 --> 00:01:34,730
אין לי כתפיים להרים
.את כל הדורות הבאים שפגעתי בהם

33
00:01:35,690 --> 00:01:37,170
?אמרתי לה: גברת, את שומעת

34
00:01:38,010 --> 00:01:39,960
.אני לוקח משם דוגמה אלייך

35
00:01:40,000 --> 00:01:41,820
,הילד הזה, עכשיו את מפילה אותו

36
00:01:42,620 --> 00:01:46,420
לא ילד, דורי דורות
 - שיכלו לצאת מהילד הזה

37
00:01:47,050 --> 00:01:48,440
את יכולה לקחת את זה
?על הכתפיים

38
00:01:49,120 --> 00:01:53,280
:זה בדיוק מה שקין אמר
."גדול עווני מנשוא"

39
00:01:53,790 --> 00:01:57,290
.זה מה שאת הולכת לעשות
,זה לא ילד קטן, עובר

40
00:01:57,640 --> 00:02:00,390
.זה דורי דורות
,הוא יתחתן, יקים משפחה, דורי דורות

41
00:02:00,450 --> 00:02:02,050
.צאצאים, סבתות, נכדים, נינים

42
00:02:02,250 --> 00:02:03,300
.את עוצרת את זה

43
00:02:07,610 --> 00:02:09,820
.ציבור יקר, תשעה חודשים עוברים

44
00:02:10,710 --> 00:02:14,880
,אחרי תשעה חודשים
,מסיים את השיעור הזה

45
00:02:14,920 --> 00:02:17,530
,אותו שיעור, יוצא לחנייה
:אותו אחד אומר לי

46
00:02:17,540 --> 00:02:20,200
.הרב, מישהו מחפש אותך
?אמרתי לו: עוד פעם אתה בא על הראש לי

47
00:02:20,810 --> 00:02:22,680
?חובה! דחוף! - מי זה

48
00:02:22,760 --> 00:02:25,250
.זו זאת שלפני תשעה חודשים
.תן לי אותה-

49
00:02:26,240 --> 00:02:27,980
?הרימה טלפון: הרב? -כן

50
00:02:28,080 --> 00:02:29,570
.שלום
?שלום. נו-

51
00:02:30,430 --> 00:02:35,120
,שמעתי בקולך
.נולד לנו בן למזל טוב

52
00:02:36,860 --> 00:02:39,530
.אחרי ארבע בנות נולד בן

53
00:02:39,920 --> 00:02:42,720
.בעלי רוקד על הגג, עם מטפחת רוקד

54
00:02:42,750 --> 00:02:45,490
."כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד"

55
00:02:45,740 --> 00:02:49,370
.הקב"ה עושה הכול לטובה ולברכה

56
00:02:49,700 --> 00:02:53,350
,גם הדברים האלה
,מה שנראה לך, לא נראה לך

57
00:02:53,930 --> 00:02:55,630
.לא לדאוג, לא לפחד

58
00:02:55,680 --> 00:03:00,160
- האומר מה אוכל למחר"
."הרי זה מקטני אמנה

59
00:03:00,720 --> 00:03:03,680
- אז מה יהיה מחר
.תן לקב"ה לנהל את העולם

60
00:03:03,960 --> 00:03:07,750
,אנחנו נהנה מההווה
נסתכל על העתיד עם חיוך

61
00:03:08,030 --> 00:03:10,560
.ובעזרת השם נעשה ונצליח

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)