x
הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת ניצבים : יצא מכלל שליטה

הרב בועז שלום

כי בשרירות לבי אלך למען "ספות הרוה את הצמאה" מה זה? מדוע הומשל היצה"ר לאורח? ומדוע איים רבי יהושע שמי שינסה להורידו מגדולתו – ישפוך עליו קומקום רותחין? ואיזה מוסר למד הגר"ש שבדרון מחווייתו בהפלגה ליד וונציה?